281/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

281
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. augusta 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa slová „uvedené v prílohe č.1“ nahrádzajú slovami „uvedené v prílohe I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 154, 14. 6. 2007) v platnom znení (ďalej len „smernica“)“.
2.
V § 5 sa slová „v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „v prílohe I smernice“.
3.
V § 8 sa slová „podľa prílohy č. 1“ nahrádzajú slovami „podľa prílohy I smernice“.
4.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh v platnom znení (ďalej len „smernica“)“.
5.
Nadpis pod § 14 sa umiestňuje nad § 14.
6.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Pyrotechnické výrobky spĺňajúce základné bezpečnostné požiadavky podľa prílohy I štvrtého bodu smernice uvedené na trh od 4. júla 2013 sa považujú za pyrotechnické výrobky spĺňajúce požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.“.
7.
V § 15 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.
8.
Príloha č. 1 sa vypúšťa.
9.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 485/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/29/EÚ z 12. júna 2013 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 178, 28. 6. 2013).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.