282/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

282
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. júla 2013 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2013 - 2016.
Program nadobudol platnosť 22. júla 2013 v súlade s článkom 10.
Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.