285/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 28. augusta 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel v znení vyhlášky č. 227/2007 Z. z., vyhlášky č. 203/2010 Z. z. a vyhlášky č. 153/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „§ 18 ods. 3 písm. l)“ sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 4 písm. l)“.
2.
V prílohe č. 4 bode 8i. sa slová „pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá5)“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 2016 a po tomto dátume ako náhradné súčiastky pre tieto vozidlá“.
Poznámka k odkazu 5 sa vypúšťa.
3.
Príloha č. 5 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
10. Smernica Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 135, 22. 5. 2013).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2013.
Peter Žiga v. r.