286/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. septembra 2013
o predkladaní údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 22 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 132/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Údaje o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov sa predkladajú v rozsahu a štruktúre ustanovenej v správe, ktorej vzor vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe.
§ 2
Údaje sa predkladajú Ministerstvu financií Slovenskej republiky elektronicky ako súbor vo formáte XML na adresu bankovepoplatky@mfsr.sk vždy do 15. marca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa predkladajú.
§ 3
Údaje za rok 2012 sa predkladajú do 15. decembra 2013.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2013.
Peter Kažimír v. r.
Príloha k vyhláške č. 286/2013 Z. z.
VZOR
Správa o údajoch o poplatkoch uvedených v cenníkoch banky alebo pobočky zahraničnej banky pre fyzické osoby-nepodnikateľov