287/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

287
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 4. septembra 2013
o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2014 je 8,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Peter Kažimír v. r.