29/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.02.2013

29
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 1. februára 2013 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky z 13. decembra 2012 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky z 18. decembra 2012 uzatvorená medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2013 z 21. decembra 2012 uzatvorená medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom Zboru väzenskej a justičnej stráže.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 z 13. decembra 2012 uzatvorená medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu
a
Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.
5.
Dodatok č. 3 z 22. januára 2013 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2011 - 2013 uzatvorenej 1. februára 2011 medzi Energeticko-chemickým odborovým zväzom
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
6.
Dodatok č. 1 z 31. decembra 2012 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2012 z 3. apríla 2012 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike uzatvorenej medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.