291/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

291
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 11. septembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2 a § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z., vyhlášky č. 564/2007 Z. z., vyhlášky č. 234/2008 Z. z., vyhlášky č. 571/2008 Z. z., vyhlášky č. 363/2009 Z. z., vyhlášky č. 588/2009 Z. z., vyhlášky č. 122/2010 Z. z., vyhlášky č. 15/2011 Z. z., vyhlášky č. 418/2011 Z. z., vyhlášky č. 551/2011 Z. z. a vyhlášky č. 168/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 štvrtom bode sa slová „Košice-Šaca, Železiarenská 49“ nahrádzajú slovami „Košice-Haniska, Areál prekladisko Haniska“.
2.
V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Bratislava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa za slovo „letecky“ vkladá čiarka a slová „prípadne leteckou náhradnou prepravou“.
3.
V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Košice v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ sa slová „Košice-Šaca“ nahrádzajú slovami „Košice-Haniska“ a v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa vypúšťajú slová „Košice-mesto“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.
v z. Peter Pellegrini v. r.