293/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

293
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 20. septembra. 2013,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2009 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z., vyhlášky č. 1/2010 Z. z., vyhlášky č. 27/2010 Z. z., vyhlášky č. 108/2010 Z. z., vyhlášky č. 274/2010 Z. z., vyhlášky č. 24/2011 Z. z., vyhlášky č. 84/2011 Z. z., vyhlášky č. 160/2011 Z. z., vyhlášky č. 281/2011 Z. z., vyhlášky č. 522/2011 Z. z., vyhlášky č. 192/2012 Z. z., vyhlášky č. 450/2012 Z. z., vyhlášky č. 65/2013 Z. z. a vyhlášky č. 185/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 21f sa vkladá § 21g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21g
Náhradný výber mýta
(1)
Ak nemožno vypočítať mýto elektronicky alebo na základe elektronicky získaných údajov, správca výberu mýta vypočíta a vyberie mýto náhradným spôsobom na základe údajov získaných podľa odseku 4.
(2)
Náhradným spôsobom možno vypočítať mýto, ak tak určí správca výberu mýta v prípade
a)
výpadku elektronického mýtneho systému alebo jeho komponentov znemožňujúceho riadny výber mýta,
b)
výpadku GNSS signálu,
c)
ohrozenia bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.
(3)
Pri náhradnom výbere mýta sa mýto vypočíta za vzdialenosť, ktorá zodpovedá vzdialenosti za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých vymedzených úsekov ciest v jednom smere, s vopred určeným miestom vstupu a miestom opustenia vymedzených úsekov ciest, pričom vodič vozidla je v tomto prípade oprávnený len na jednu takto určenú jazdu v jednom smere. Mýto vypočítané náhradným spôsobom sa vyberá pred uskutočnením jazdy.
(4)
Správca výberu mýta alebo osoba poverená správcom výberu mýta vypočíta a vyberie mýto náhradným spôsobom na základe údajov vozidla podľa § 3 ods. 3 písm. i) a j) zistených z osvedčenia o evidencii vozidla, technického preukazu vozidla, certifikátu vozidla alebo potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu (ďalej len „doklad vozidla“) s použitím príslušnej sadzby mýta pre danú kategóriu vozidla.
(5)
Ak v dokladoch vozidla podľa odseku 4 nie je uvedená emisná trieda vozidla, použije sa na výpočet mýta emisná trieda EURO 0.
(6)
Mýto vypočítané náhradným spôsobom možno uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo použitím iných elektronických prostriedkov platobného styku, ktoré akceptuje správca výberu mýta. Osobitné obchodné podmienky na náhradný výber mýta, vrátane zoznamu akceptovaných elektronických prostriedkov platobného styku a zoznamu údajov a dokladov, ktoré je potrebné poskytnúť na výpočet a výber mýta náhradným spôsobom, zverejňuje správca výberu mýta na svojom webovom sídle alebo webovom sídle ním určenom.
(7)
Správca výberu mýta vydá potvrdenie o úhrade mýta, ktoré sa viaže k vozidlu identifikovanému evidenčným číslom vozidla. Správca výberu mýta v potvrdení určí vymedzené úseky ciest, po ktorých možno vykonať jazdu s presným miestom vstupu a miestom opustenia týchto úsekov a zároveň určí obdobie, počas ktorého možno jazdu vykonať. Vykonanie jazdy po iných vymedzených úsekoch ciest ako tých, ktoré boli určené v potvrdení, alebo vykonanie jazdy mimo určeného obdobia sa považuje za užívanie vymedzených úsekov ciest bez úhrady mýta.
(8)
Na náhradný výber mýta sa nevzťahujú ustanovenia § 3, 4, 7 až 19 a 21. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v prípade náhradného výberu mýta vzniká vydaním potvrdenia podľa odseku 7 a zaniká prejazdom určeného miesta opustenia vymedzených úsekov ciest podľa odseku 3, najneskôr však uplynutím časovo obmedzeného obdobia určeného v potvrdení. Na zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime náhradného výberu mýta sa primerane použijú ustanovenia § 6.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.
Ján Počiatek v. r.