294/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

294
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 13. septembra 2013,
ktorým sa ustanovuje suma rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2013
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 10 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 242/2011 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Suma zodpovedajúca 60 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2012, ktorá je rozhodujúca na poskytnutie vianočného príspevku v roku 2013, je 483 eur.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2013.
Ján Richter v. r.