298/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

298
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 18. septembra 2013,
ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16a ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 40/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam rizikových látok je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláške č. 298/2013 Z. z.
ZOZNAM RIZIKOVÝCH LÁTOK
Názov rizikovej látky Dátum
zaradenia
AKB-48, systémový názov N-(1-adamantyl)-1-pentyl-1H-indol-3-karboxamid 1. október 2013
AM-1248, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín-2-yl)]-(adamant-1-oyl)indol 1. október 2013
AM-2233, systémový názov 1-[(N-metylpiperidín-2-yl)metyl]-3-(2-jódobenzoyl)indol 1. október 2013
AM694, systémový názov 1-[(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2-jódofenyl)metanón 1. október 2013
3,4 -dimetylmetkatinón (3,4-DMMC), systémový názov 1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón 1. október 2013
Etylón (bk-MDEA), systémový názov 2-etylamino-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)-propán-1-ón 1. október 2013
3-fluorometkatinón (3-FMC), systémový názov 2-metylamino-1-(3-fluórfenyl)-propán-1-ón 1. október 2013
4-fluorometkatinón (flefedrón, 4-FMC), systémový názov metylamino-1-(4-fluórfenyl)-propán-1-ón 1. október 2013
4-HO-MET (Metocín), systémový názov 4-hydroxy-N-metyl-N-etyltryptamín 1. október 2013
JWH-022, systémový názov naft-1-yl[1-(pent-4-ényl)-1H-indol-3-yl]metanón 1. október 2013
Metoxetamín (MXE), systémový názov 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón 1. október 2013
para-metoxyfenylpiperazín (pMeOPP), systémový názov 1-(4-metoxyfenyl)piperazín 1. október 2013
4-MMA, systémový názov 4-metylmetamfetamín 1. október 2013
á-MT, systémový názov 2-metyltryptamín 1. október 2013
á-pyrolidínovalerofenón (á-PVP), systémový názov 1-fenyl-2-(1-pyrolidinyl)-1-pentanón 1. október 2013
UR-144, systémový názov (1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3- tetrametyl-cyklopropyl)metanón 1. október 2013
XLR-11 (5-fluoro-UR-144), systémový názov 1-[(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-yl]-(2,2,3,3- tetrametylcyklopropyl)metanón 1. október 2013