30/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2013 do 30.06.2013

30
ZÁKON
z 29. januára 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z. a zákona č. 373/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a pripájajú sa tieto slová: „spotreba elektriny v stavebnej časti zariadenia na výrobu elektriny, technologickej časti zariadenia na výrobu elektriny a v pomocných prevádzkach výrobcu elektriny na účely výroby elektriny v mieste umiestnenia zariadenia výrobcu elektriny,“.
2.
V § 2 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorým je štítkový údaj zariadenia uvedený výrobcom zariadenia na výrobu elektriny; pri zariadení výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny súčet jednotkových výkonov fotovoltických panelov zariadenia,“.
3.
V § 2 ods. 3 písm. e) sa za slová „na základe“ vkladá slovo „právoplatného“ a za slovo „povolené“ sa vkladá slovo „trvalé“.
4.
V § 2 ods. 3 písm. g) sa za slovo „sústave“ vkladajú slová „a je trvalo preukázateľne oddelený od distribučnej sústavy“.
5.
V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
časom uvedenia zariadenia na výrobu biometánu do prevádzky dátum, keď bolo na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia3) povolené trvalé užívanie zariadenia na výrobu biometánu.“.
6.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
7.
V § 3 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „ak podiel tepla dodaného na technologické účely je najviac 40 % z využiteľného tepla,“.
9.
V § 3 odsek 6 znie:
„(6)
Podpora podľa odseku 1 písm. b), c) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny po dobu 15 rokov od času uvedenia zariadenia do prevádzky alebo od roku rekonštrukcie alebo modernizácie9) technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny. Podpora podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW po celú dobu životnosti zariadenia výrobcu elektriny.“.
10.
V § 3 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Rekonštrukcia alebo modernizácia technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musí zabezpečiť technologické zhodnotenie zariadenia spočívajúce najmä v preukázateľnom zvýšení účinnosti, zvýšení inštalovaného výkonu, znížení vlastnej spotreby energie alebo znížení strát a nákladov na výrobu elektriny, ktoré výrobca preukáže znaleckým posudkom.
(8)
Ak náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny podľa odseku 6 sú nižšie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, okrem zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW, tak doplatok podľa odseku 1 písm. c) sa znižuje nasledovne:
a)
v rozsahu menej ako 50 % do 40 % vrátane, najmenej o 20 %,
b)
v rozsahu menej ako 40 % do 30 % vrátane, najmenej o 40 %,
c)
v rozsahu menej ako 30 % do 20 % vrátane, najmenej o 60 %,
d)
v rozsahu menej ako 20 % do 10 % vrátane, najmenej o 80 %,
e)
v rozsahu menej ako 10 % o 100 %.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 13.
12.
V § 3 ods. 11 sa za slová „na dodávku využiteľného tepla,“ vkladajú slová „ktorá nezahŕňa teplo použité na energetické spracovanie zvyšku biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý zostal po výrobe bioplynu,“.
14.
V § 3a ods. 3 sa slovo „roku“ nahrádza slovom „času“.
15.
Za § 3a sa vkladá § 3b, ktorý znie:
㤠3b
(1)
Právo na podporu podľa § 3 a 3a sa nevzťahuje na zariadenie výrobcu elektriny alebo zariadenie na výrobu biometánu, ktoré bolo
a)
postavené bez osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia, ak bolo na stavbu potrebné,
b)
postavené alebo uvedené do prevádzky v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.9b)
(2)
Právo na podporu podľa § 3 zaniká pre zariadenie výrobcu elektriny, ak bola výrobcovi elektriny počas 15-ročnej doby podpory dvakrát právoplatne uložená pokuta podľa § 16 ods. 2, a to dňom právoplatnosti druhého rozhodnutia o pokute
a)
za zvýšenie celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi9b) o viac ako päť percent,
b)
za zmenenú schému zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúčelnému využitiu vyrobenej elektriny alebo využiteľného tepla,
c)
za zistené neúmerné množstvo elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktoré nie je úmerné použitému zariadeniu výrobcu elektriny a ktoré je dosiahnuté prídavnými zariadeniami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
16.
V § 4 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy“.
17.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
vrátiť prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona.“.
18.
V § 4 ods. 7 sa slová „spoločným spaľovaním“ nahrádzajú slovami „spaľovaním alebo spoluspaľovaním“.
19.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Výrobca elektriny využívajúci ako zdroj slnečnú energiu je povinný označiť každý fotovoltický panel zariadenia údajom o jeho jednotkovom výkone.“.
20.
V § 5 ods. 7 druhej vete sa slová „trhovú cenu“ nahrádzajú slovami „cenu najmenej vo výške ceny elektriny na straty podľa § 6 ods. 1 písm. b)“.
21.
V § 6 ods. 4 sa slovo „zvýši“ nahrádza slovom „zmení“ a za slovo „zvýšenie“ sa vkladajú slová „alebo zníženie“.
22.
V § 6 ods. 5 sa za slovo „výstavbe“ vkladá čiarka a slová „rekonštrukcii alebo modernizácii“.
23.
V § 6 ods. 7 sa číslo „90“ nahrádza číslom „80“.
24.
V § 7 ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „spaľovaním komunálnych odpadov s podielom biologicky rozložiteľnej zložky odpadov nad 55 %, spaľovaním bioplynu získaného anaeróbnou fermentáciou a z ročnej výroby tepla nevyužije najmenej 50 % na dodávku využiteľného tepla.“.
25.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).
26.
Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§12b
Zmena, zrušenie a oprava potvrdenia
(1)
Úrad na žiadosť výrobcu elektriny, výrobcu biometánu alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenie o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenie o pôvode biometánu, ak sa preukáže, že bolo vydané na základe nesprávnych údajov alebo nepravdivých údajov. V konaní z vlastného podnetu úrad umožní výrobcovi elektriny a výrobcovi biometánu vyjadriť sa k dôvodom zmeny alebo zrušenia potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu. Ustanovenia § 7, 8 a 12 sa použijú primerane.
(2)
Proti zmene alebo zrušeniu potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou alebo potvrdenia o pôvode biometánu môže podať výrobca elektriny a výrobca biometánu v lehote 15 dní od doručenia potvrdenia alebo oznámení o zrušení potvrdenia námietku predsedovi úradu. Na konanie o námietkach sa § 13 použije primerane.
(3)
Chyby v písaní, v počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou a potvrdenia o pôvode biometánu úrad kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom výrobcu elektriny alebo výrobcu biometánu.“.
27.
V § 16 sa odsek 1 dopĺňa písmenami ab) až ae), ktoré znejú:
„ab) výrobca elektriny, ak zvýši celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny v rozpore týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b)
ac) výrobca elektriny za zmenu schémy zapojenia zariadenia výrobcu elektriny v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi,9b) na základe ktorej dochádza k neúčelnému využitiu vyrobenej elektriny alebo využiteľného tepla,
ad) výrobca elektriny za použitie prídavných zariadení, ktorými dosiahne neúmerné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c), a ktoré nie je úmerné použitému zariadeniu výrobcu elektriny,
ae) výrobca elektriny, ak nevráti prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy doplatok podľa § 3 ods. 1 písm. c), ktorý mu bol vyplatený v rozpore s podmienkami podpory podľa tohto zákona.“.
28.
V § 16 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až d), f) až n) a ab) až ae),“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013 okrem čl. I bodov 8, 11 a 13, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.