302/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

302
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 2. júla 2013 a 5. septembra 2013 bola uzavretá zmena Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní, podpísaného 4. novembra 2011 (oznámenie č. 419/2011 Z. z.).
Zmena protokolu nadobudne platnosť 9. októbra 2013.
Do textu zmeny protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničních vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.