303/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

303
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s článkom X ods. 6 Európskeho dohovoru o medzinárodnej obchodnej arbitráži (oznámenie č. 176/1964 Zb. a oznámenie č. 53/1994 Z. z.), funkciami podľa článku IV dohovoru je za Slovenskú republiku poverená s platnosťou od 8. júla 2013
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9
816 03 Bratislava
Tel.: +421 2 54433291
Fax: +421 2 54131159
E-mail: sopkurad@scc.sk