304/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 04.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

304
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. mája 2011 bol v Bratislave podpísaný Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 111/2006 Z. z.).
Listina o schválení protokolu bola 2. marca 2013 uložená u depozitára, ktorým je vláda Ukrajiny.
Protokol nadobudne platnosť 21. októbra 2013 v súlade s článkom 21 ods. 3 Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát.
K oznámeniu č. 304/2013 Z. z.
PROTOKOL

O TRVALO UDRŽATEĽNOM OBHOSPODAROVANÍ LESOV K RÁMCOVÉMU DOHOVORU O OCHRANE A TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI KARPÁT
Zmluvné strany tohto protokolu,
V SÚLADE so svojimi úlohami, ktoré vyplývajú z Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát z 22. mája 2003 (Kyjev, Ukrajina, ďalej len „Karpatský dohovor“), v oblasti presadzovania komplexnej politiky a spolupráce s cieľom ochrany a trvalo udržateľného rozvoja Karpát;
VEDOMÉ SI skutočnosti, že tlak ľudskej spoločnosti na karpatské lesy bude nepretržite narastať;
S CIEĽOM zvyšovať povedomie o množstve funkcií lesov a úžitkoch vyplývajúcich z trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Karpatoch, a to najmä s ohľadom na prírodné zásoby uhlíka, zásobovanie vodou a biodiverzitu, ako aj na príspevok k rozvoju vidieka;
V SÚLADE so svojimi záväzkami v zmysle článku 7 Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát;
PRIPOMÍNAJÚC SI najmä Deklaráciu z Ria, právne nezáväzný nástroj OSN pre všetky typy lesov, rozhodnutia Fóra OSN o lesoch, deklaráciu z Johannesburgu o trvalo udržateľnom rozvoji a plán implementácie zo Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji, Rámcový dohovor OSN o zmene klímy a jeho Kjótsky protokol, Dohovor o biologickej diverzite a najmä jeho program práce a príslušné rozhodnutia v oblasti biodiverzity lesov, rezolúcie Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe, Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, Európsky dohovor o krajine, procesy zamerané na oblasť vymožiteľnosti práva a správu v lesnom hospodárstve;
POUKAZUJÚC ďalej na skutočnosť, že väčšina zmluvných strán ako členských štátov Európskej únie berie do úvahy lesnícku stratégiu Európskej únie a jej akčný plán pre lesy;
S CIEĽOM zabezpečiť účinnejšiu implementáciu uvedených existujúcich nástrojov a
VYCHÁDZAJÚC z ostatných medzinárodných programov;
PRESVEDČENÉ, že úsilie zamerané na ochranu, zachovanie a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Karpát si vyžaduje spoluprácu na regionálnej úrovni; a
UVEDOMUJÚC SI pridanú hodnotu vyplývajúcu z cezhraničnej spolupráce pri dosahovaní ekologickej súdržnosti;
ŽELAJÚC SI spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania a ochrany karpatských lesov;
dohodli sa takto:
KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZKY
Článok 1
Všeobecný cieľ a princípy
1.
Cieľom protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov (ďalej len „protokol“) je podporovať trvalo udržateľné obhospodarovanie a ochranu karpatských lesov na prospech súčasnej a budúcich generácií.
2.
Na dosiahnutie uvedeného cieľa zmluvné strany realizujú činnosti a spolupracujú v nasledujúcich oblastiach:
a)
zachovanie alebo zvyšovanie výmery lesov;
b)
zabezpečovanie produkčných funkcií lesov a ich úlohy pri rozvoji vidieka;
c)
podpora vhodného využívania dreva ako environmentálne priaznivej a obnoviteľnej suroviny;
d)
podpora trvalo udržateľného využívania nedrevných lesných produktov;
e)
zlepšovanie zdravotného stavu a vitality lesov;
f)
zlepšovanie ochrany a trvalo udržateľného využívania zložiek biologickej diverzity lesov;
g)
identifikácia a ochrana prírodných lesov, najmä pralesov;
h)
podpora obnovy prírode blízkych lesov;
i)
posilnenie úlohy lesníckeho sektora pri zmierňovaní zmeny klímy;
j)
zlepšovanie ochranných funkcií lesov, akými sú predchádzanie povodniam a zosuvom pôdy a vo všeobecnosti regulácia kolobehu vody;
k)
podpora kultúrneho dedičstva lesov;
l)
zlepšenie plnenia sociálnych funkcií lesov;
m)
podpora účasti regionálnych a miestnych orgánov a komunít pri obhospodarovaní lesov;
n)
identifikácia, rozvoj a uplatňovanie vhodných schém pre platby za environmentálne tovary a služby poskytované lesmi;
o)
posilnenie správy a vymožiteľnosti práva v sektore lesného hospodárstva s osobitným dôrazom na boj proti nezákonnej ťažbe dreva a s ňou súvisiacemu obchodu;
p)
identifikácia, rozvoj a realizácia najvhodnejších postupov pri obhospodarovaní lesov a pri realizácii prírode blízkeho lesného hospodárstva;
q)
podpora a koordinácia vedeckého výskumu a výmeny informácií týkajúcich sa karpatských lesov.
Článok 2
Politiky zameriavajúce sa na trvalo udržateľné obhospodarovanie karpatských lesov
Zmluvné strany vypracujú a implementujú politiky a stratégie na svojom území zameriavajúce sa na trvalo udržateľné obhospodarovanie karpatských lesov, pričom vezmú do úvahy politiky a stratégie, ktoré boli vypracované a implementované ostatnými zmluvnými stranami. Na tento účel si zmluvné strany navzájom vymieňajú príslušné informácie.
Článok 3
Integrácia cieľov trvalo udržateľného obhospodarovania a ochrany karpatských lesov do sektorových politík
1.
Zmluvné strany vezmú do úvahy ciele tohto protokolu vo svojich ďalších politikách, najmä tých, ktoré sa týkajú zachovania biodiverzity, ochrany pôdy, rozvoja vidieka, vodného hospodárstva a obhospodarovania povodí, zmeny klímy, cestovného ruchu, priemyslu a energetiky, ochrany kultúrneho dedičstva a tradičných znalostí, územného plánovania, dopravy a infraštruktúry.
2.
Zmluvné strany spolupracujú na integrácii cieľov trvalo udržateľného obhospodarovania a ochrany karpatských lesov do ďalších sektorových politík a stratégií prijatých na regionálnej a/alebo globálnej úrovni, ktoré by mohli mať vplyv na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov Karpát.
Článok 4
Účasť regionálnych a miestnych orgánov a komunít
1.
Zmluvné strany zadefinujú v rámci svojho existujúceho inštitucionálneho rámca najvhodnejšiu úroveň koordinácie a spolupráce medzi národnými inštitúciami a orgánmi na regionálnej a miestnej úrovni s cieľom podpory zdieľanej zodpovednosti v procese implementácie tohto protokolu.
2.
Zmluvné strany prijmú opatrenia na zapájanie alebo uľahčenie zapájania komunít a vlastníkov a obhospodarovateľov lesov priamo dotknutých v rôznych štádiách prípravy a implementácie týchto politík a opatrení.
Článok 5
Medzinárodná spolupráca
1.
Zmluvné strany podporujú aktívnu medzinárodnú spoluprácu medzi príslušnými inštitúciami v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania a ochrany karpatských lesov.
2.
Zmluvné strany podporujú medzinárodnú spoluprácu medzi orgánmi na regionálnej a miestnej úrovni v Karpatoch a hľadajú riešenia spoločných problémov na najvhodnejšej úrovni.
KAPITOLA II
GEOGRAFICKÁ PÔSOBNOSŤ A VYMEDZENIE POJMOV
Článok 6
Geografická pôsobnosť
1.
Tento protokol sa vzťahuje na karpatský región (ďalej len „Karpaty“) tak, ako ho definovala Konferencia zmluvných strán Karpatského dohovoru.
2.
Každá zmluvná strana môže rozšíriť uplatňovanie tohto protokolu na ďalšie časti svojho územia vyhlásením u depozitára.
Článok 7
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto protokolu:
a)
„trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov“ znamená správu a využívanie lesov a lesnej pôdy takým spôsobom a v takej miere, ktoré zachovajú ich biologickú diverzitu, produktivitu, vitalitu a regeneračné schopnosti a ich potenciál plniť, v súčasnosti i v budúcnosti, zodpovedajúce ekologické, hospodárske a sociálne funkcie na miestnej, národnej a globálnej úrovni a ktoré nespôsobia škody na iných ekosystémoch;
b)
„prírode blízke lesné hospodárstvo“ je systém obhospodarovania lesov, ktorý poskytuje podmienky pre nepretržitú obnovu a rozvoj lesných porastov a starostlivosť o lesné porasty, ktoré sú podobné z hľadiska drevinového zloženia, štruktúry a dynamiky prírodným lesom charakteristickým pre podmienky v danej lokalite;
c)
„ekologická sieť“ je systém území, ktoré sú ekologicky a fyzicky prepojené, pozostávajúci z jadrových zón, koridorov a ochranných pásiem.
d)
„schémy certifikácie lesov“ sú certifikačné schémy pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov vrátane jasne stanovených cieľov, merateľných kritérií a nezávislého hodnotenia, ktoré umožňujú zapojenie hlavných skupín zainteresovaných strán a sú pre ne dôveryhodné;
e)
„prírodné lesy“ sú lesy, ktoré pozostávajú z druhov drevín pôvodných pre danú oblasť a ktoré majú väčšinu hlavných charakteristík a kľúčových prvkov pôvodných ekosystémov, akými sú zložitosť, štruktúra a diverzita;
f)
„zmluvné strany“ sú zmluvné strany tohto protokolu;
g)
„chránené územie“ znamená geograficky definovanú oblasť, ktorá je určená a spravovaná so zámerom dosiahnutia špecifických cieľov ochrany;
h)
„ochrana lesov“ znamená aspekt ochrany prírody, ktorý sa zaoberá ochranou, zachovaním, obnovou a trvalo udržateľným využívaním lesných zdrojov s cieľom zabezpečiť ekosystémové služby poskytované lesmi;
i)
„obnova prírode blízkych lesov“ je obhospodarovanie uplatňované v lesných oblastiach, ktorého cieľom je pomáhať prírodným procesom obnovy lesa tak, aby štruktúra porastov, biodiverzita, funkcie, procesy a najmä druhové zloženie obnoveného lesa zodpovedali, v realizovateľnej miere, charakteristikám pôvodného lesa, a to postupnou zmenou sekundárnych lesných porastov;
j)
„vhodné využívanie dreva“ je integrovaný prístup uplatňovaný v procese spracovania dreva a využívania dreva konečnými spotrebiteľmi, ktoré pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom;
k)
„pralesy“ sú prírodné lesy, ktoré neboli pri svojom vývoji priamo ovplyvňované ľudskými činnosťami.
KAPITOLA III
OSOBITNÉ OPATRENIA
Článok 8
Zachovanie a zvyšovanie výmery lesov
1.
Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cieľom zachovať prostredníctvom trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a územného plánovania existujúcu výmeru lesov ako hlavnej zložky karpatskej krajiny.
2.
Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cieľom zvýšiť výmeru lesov v Karpatoch, a to v prípade, ak je to vhodné na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 pri zohľadnení vysokej ekologickej dôležitosti prírodných a poloprírodných trávno-bylinných biotopov, ako aj ostatných cieľov Karpatského dohovoru a jeho protokolov.
Článok 9
Zabezpečovanie produkčných funkcií lesov a ich úlohy v rozvoji vidieka
1.
Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cieľom zabezpečiť plnenie produkčných funkcií lesov a posilniť ich úlohu v rozvoji vidieka prostredníctvom vhodných politík prispôsobených vlastníckej štruktúre, ako aj vhodnému využívaniu dreva.
2.
Každá zo zmluvných strán podporí a zabezpečí zdroje príjmu pochádzajúce z lesných zdrojov a z toho dôvodu by mali zmluvné strany poskytovať podporu vlastníkovi lesa a obhospodarovateľom lesa, ako aj ich združeniam s cieľom znižovania rozsahu problémov súvisiacich s fragmentáciou vlastníctva pôdy, stimulovania iniciatív založených na trhu vrátane schém certifikácie lesov, zlepšenia vymáhateľnosti práva v lesnom hospodárstve s osobitným dôrazom na boj proti nezákonnej ťažbe dreva a s ňou súvisiacemu obchodu, podpory trvalo udržateľného získavania a obchodovania s nedrevnými lesnými produktmi a rozvoja a širšieho využitia systémov platieb za ekosystémové služby.
Článok 10
Identifikácia a ochrana prírodných lesov, najmä pralesov
1.
Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia zamerané na identifikáciu a ochranu prírodných lesov, najmä pralesov Karpát, prostredníctvom vyhlasovania chránených území dostatočnej veľkosti a v dostatočnom počte a prostredníctvom realizácie iných špecifických opatrení ochrany.
2.
Každá zo zmluvných strán prijme opatrenia na začlenenie dostatočných území so všetkými typmi identifikovaných prírodných lesov v rámci svojho karpatského regiónu do chránených území.
3.
Každá zo zmluvných strán by predovšetkým mala prijať osobitné opatrenia zamerané na ochranu genetických zdrojov prírodných lesov, najmä pralesov.
4.
Každá zo zmluvných strán prijme osobitné opatrenia zamerané na kompenzovanie nákladov alebo ekonomických strát, ktoré vyplývajú z opatrení prijatých v súlade s odsekmi 1, 2 a 3 tohto článku.
Článok 11
Obhospodarovanie lesov v chránených územiach
1.
Každá zo zmluvných strán prijme opatrenia na zabezpečenie koherencie medzi plánmi starostlivosti o chránené územia a programami starostlivosti o lesy v rámci chránených území.
2.
Zmluvné strany spolupracujú pri tvorbe smerníc pre obhospodarovanie lesov vrátane smerníc pre prírode blízke lesné hospodárstvo v chránených územiach a tam, kde to pripadá do úvahy, v lokalitách Natura 2000.
Článok 12
Zlepšovanie ochranných funkcií lesa
1.
Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cieľom zabezpečiť plnenie ochranných funkcií lesov, akými sú lepšia prevencia povodní, erózie pôdy, zosuvov pôdy, lavín a padania skál, prostredníctvom podpory metód trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, čo zvýši stabilitu a odolnosť voči narušeniam prírodného a antropogénneho pôvodu.
Článok 13
Podpora obnovy prírode blízkych lesov
1.
Každá zo zmluvných strán prijme na svojom území opatrenia s cieľom podpory obnovy prírode blízkych lesov.
2.
Zmluvné strany zvážia v prípade potreby vytvorenie programov na ochranu a opätovné zavedenie vzácnych pôvodných druhov lesných drevín v rámci ich prirodzeného ekosystému.
Článok 14
Lesné hospodárstvo a zmena klímy
1.
Každá zo zmluvných strán bude presadzovať politiky zamerané na posilnenie úlohy odvetvia lesného hospodárstva pri zmierňovaní zmeny klímy s osobitným dôrazom na nájdenie správnej rovnováhy medzi nárastom zásob uhlíka v lesných ekosystémoch, podporou využívania obnoviteľnej energie z dreva a vhodným využívaním výrobkov z dreva ako náhrady za suroviny z neobnoviteľných zdrojov.
2.
Každá zo zmluvných strán, berúc do úvahy vplyvy zmeny klímy, bude presadzovať politiky zamerané na prispôsobenie sa zmene klímy a opatrenia zamerané na zvyšovanie stability a reziliencie karpatských lesov.
3.
Každá zo zmluvných strán, berúc do úvahy zvýšenú zraniteľnosť lesa vo vzťahu k požiarom a iným extrémnym udalostiam spôsobených zmenou klímy, prijme primerané opatrenia na zníženie rizika a zmiernenie účinkov.
Článok 15
Sociálna funkcia lesov
1.
Každá zo zmluvných strán zadefinuje v rámci svojho existujúceho inštitucionálneho rámca účinné schémy koordinácie a spolupráce medzi inštitúciami a regionálnymi a miestnymi orgánmi zaoberajúcimi sa obhospodarovaním lesných zdrojov pri zapojení ostatných záujmových skupín na miestnej úrovni s cieľom zlepšenia sociálnej funkcie lesov.
2.
Každá zo zmluvných strán, berúc do úvahy vysokú hodnotu lesov z hľadiska rozvoja cestovného ruchu, zohľadní pri plánovaní hospodárenia v lesoch politiky trvalo udržateľného cestovného ruchu.
3.
Každá zo zmluvných strán zváži podporu kultúrneho dedičstva a postupov založených na tradičných znalostiach, ktoré sa týkajú obhospodarovania lesov, vrátane vzdelávania na všetkých úrovniach.
Článok 16
Lesné hospodárstvo, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny a ekologické siete
1.
Každá zo zmluvných strán uplatňuje metódy trvalo udržateľného manažmentu voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, a to najmä koordinovanými regulačnými opatreniami v prihraničných regiónoch, s osobitným dôrazom na reguláciu veľkosti populácie prežúvavej raticovej zveri tak, aby bola umožnená prirodzená obnova lesov, a taktiež na monitoring a manažment veľkých šeliem v rámci úživnosti lesných ekosystémov.
2.
Zmluvné strany spolupracujú pri harmonizácii svojich politík súvisiacich s ekologickými sieťami a cieľmi a opatreniami v oblasti obhospodarovania lesov.
Článok 17
Kompatibilné monitorovacie a informačné systémy
1.
Zmluvné strany spolupracujú v rámci existujúcich medzinárodných iniciatív pri harmonizácii monitoringu lesov v Karpatoch, čo prispeje k dosiahnutiu cieľov tohto protokolu.
2.
Zmluvné strany spolupracujú pri vývoji spoločného informačného systému o stave lesov v Karpatoch v súlade s článkom 12 Karpatského dohovoru.
3.
Zmluvné strany spolupracujú pri harmonizácii databáz a na zabezpečení toho, že národné výsledky monitoringu lesov budú integrované do spoločného informačného systému.
Článok 18
Koordinovaný vedecký výskum a výmena informácií
1.
Každá zo zmluvných strán koordinuje činnosti a spolupracuje v oblasti vedeckého výskumu, ktorý sa realizuje na jej území alebo prostredníctvom jej vedeckých inštitúcií vzhľadom na ciele tohto protokolu.
2.
Zmluvné strany podporujú medzinárodnú spoluprácu medzi vedeckými inštitúciami v otázkach trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Karpatoch, a to najmä pri realizácii spoločných výskumných programov a projektov v Karpatoch.
3.
Zmluvné strany podporujú organizovanie sympózií a konferencií s cieľom výmeny vedeckých informácií a praktických skúseností.
4.
Každá zo zmluvných strán si vymieňa informácie a skúsenosti s ostatnými zmluvnými stranami o metódach súvisiacich s aktivitami uvedenými v článku 1 odseku 2.
Článok 19
Spoločné programy a projekty
1.
Každá zo zmluvných strán sa zúčastňuje, podľa svojich potrieb a možností, spoločných programov a projektov, ktoré sa týkajú spoločných aktivít realizovaných zmluvnými stranami v Karpatoch.
KAPITOLA IV
IMPLEMENTÁCIA, MONITOROVANIE A HODNOTENIE
Článok 20
Implementácia
1.
Každá zo zmluvných strán prijme potrebné právne a administratívne opatrenia na zabezpečenie implementácie ustanovení tohto protokolu.
2.
Každá zo zmluvných strán preskúma možnosti podpory, prostredníctvom fiškálnych a/alebo finančných opatrení, implementácie ustanovení tohto protokolu.
3.
Každá zo zmluvných strán určí príslušný národný orgán zodpovedný za implementáciu tohto protokolu a túto informáciu sprístupní ostatným zmluvným stranám. Príslušné národné orgány zodpovedajú za monitorovanie vplyvu opatrení uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.
4.
Zmluvné strany vypracujú a prijmú strategický akčný plán zameraný na implementáciu tohto protokolu.
Článok 21
Vzdelávanie, informovanosť a povedomie verejnosti
1.
Zmluvné strany podporujú vzdelávanie, informovanosť a zvyšovanie povedomia verejnosti, pokiaľ ide o ciele, opatrenia a implementáciu tohto protokolu.
2.
Zmluvné strany zabezpečia prístup verejnosti k informáciám o implementácii tohto protokolu.
Článok 22
Stretnutia zmluvných strán
1.
Konferencia zmluvných strán Karpatského dohovoru slúži ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu.
2.
Zmluvné strany Karpatského dohovoru, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto protokolu, sa môžu zúčastňovať ako pozorovatelia Konferencie zmluvných strán slúžiacej ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu. V prípade, že Konferencia zmluvných strán slúži ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu, rozhodnutia podľa tohto protokolu budú prijímané iba tými zmluvnými stranami, ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu.
3.
V prípade, že Konferencia zmluvných strán slúži ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu, ktorýkoľvek člen byra Konferencie zmluvných strán zastupujúci zmluvnú stranu Karpatského dohovoru, ktorá však v tom čase nie je zmluvnou stranou tohto protokolu, bude nahradený členom, ktorý bude zvolený zmluvnými stranami tohto protokolu spomedzi zmluvných strán tohto protokolu.
4.
Procedurálne pravidlá Konferencie zmluvných strán sa uplatňujú na stretnutie zmluvných strán mutatis mutandis, ak Konferencia zmluvných strán slúžiaca ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu na základe konsenzu nerozhodne inak.
5.
Prvé zasadnutie Konferencie zmluvných strán slúžiacej ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu zvolá sekretariát spoločne s prvým zasadnutím Konferencie zmluvných strán, ktoré je plánované po dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu. Nasledujúce riadne zasadnutia Konferencie zmluvných strán slúžiacej ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu sa budú konať spoločne s riadnymi zasadnutiami Konferencie zmluvných strán, ak Konferencia zmluvných strán slúžiaca ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu nerozhodne inak.
6.
Konferencia zmluvných strán slúžiaca ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu prijme v rámci svojho mandátu rozhodnutia potrebné na podporu účinnej implementácie protokolu. Bude plniť funkcie zverené jej týmto protokolom a:
a)
prijímať odporúčania vo všetkých záležitostiach nevyhnutných na implementáciu tohto protokolu;
b)
zriaďovať také podporné orgány, ktoré bude považovať za potrebné na implementáciu tohto protokolu;
c)
zvažovať a prijímať, podľa potreby, zmeny a doplnenia tohto protokolu, ktoré bude považovať za potrebné na jeho implementáciu; a
d)
vykonávať ďalšie funkcie, ktoré môže vyžadovať implementácia tohto protokolu.
Článok 23
Sekretariát
1.
Sekretariát ustanovený článkom 15 Karpatského dohovoru slúži ako sekretariát tohto protokolu.
2.
Článok 15 odsek 2 Karpatského dohovoru o funkciách sekretariátu sa vzťahuje mutatis mutandis na tento protokol.
Článok 24
Podporné orgány
1.
Ktorýkoľvek podporný orgán ustanovený Karpatským dohovorom alebo v rámci Karpatského dohovoru môže na základe rozhodnutia Konferencie zmluvných strán slúžiacej ako stretnutie zmluvných strán tohto protokolu slúžiť protokolu, pričom v takom prípade zasadnutie zmluvných strán špecifikuje, ktoré funkcie má tento orgán vykonávať.
2.
Zmluvné strany Karpatského dohovoru, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto protokolu, sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach ktoréhokoľvek podporného orgánu ako pozorovatelia. V prípade, že podporný orgán Karpatského dohovoru slúži ako podporný orgán tohto protokolu, rozhodnutia podľa tohto protokolu budú prijímané iba zmluvnými stranami tohto protokolu.
3.
V prípade, že podporný orgán Karpatského dohovoru vykonáva svoje funkcie vo veciach týkajúcich sa tohto protokolu, ktorýkoľvek člen byra tohto podporného orgánu zastupujúci zmluvnú stranu Karpatského dohovoru, ktorá však v tom čase nie je zmluvnou stranou protokolu, bude nahradený členom, ktorý bude zvolený zmluvnými stranami tohto protokolu spomedzi zmluvných strán tohto protokolu.
Článok 25
Monitorovanie súladu so záväzkami
1.
Zmluvné strany pravidelne podávajú správy Konferencii zmluvných strán o opatreniach vzťahujúcich sa k tomuto protokolu a o výsledkoch prijatých opatrení. Konferencia zmluvných strán stanoví intervaly a formát, v ktorých sa musia správy predkladať.
2.
Pozorovatelia môžu predložiť Konferencii zmluvných strán a/alebo Implementačnému výboru Karpatského dohovoru (ďalej len „implementačný výbor“) akúkoľvek informáciu alebo správu týkajúcu sa implementácie a súladu s ustanoveniami tohto protokolu.
3.
Implementačný výbor zhromažďuje, hodnotí a analyzuje informácie relevantné z hľadiska implementácie tohto protokolu a monitoruje dodržiavanie ustanovení tohto protokolu zmluvnými stranami.
4.
Implementačný výbor predkladá Konferencii zmluvných strán odporúčania týkajúce sa implementácie protokolu a opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie súladu s protokolom.
5.
Konferencia zmluvných strán prijíma alebo odporúča nevyhnutné opatrenia.
Článok 26
Vyhodnocovanie účinnosti ustanovení
1.
Zmluvné strany pravidelne preskúmavajú a vyhodnocujú účinnosť ustanovení tohto protokolu. Konferencia zmluvných strán môže zvážiť prijatie primeraných zmien a doplnkov k tomuto protokolu, ak to je nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľov.
2.
Zmluvné strany budú pomáhať zapojeniu regionálnych a miestnych orgánov a iných zainteresovaných strán do procesu podľa odseku 1.
KAPITOLA V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 27
Prepojenia medzi Karpatským dohovorom a protokolom
1.
Tento protokol je protokolom ku Karpatskému dohovoru v zmysle jeho článku 2 odseku 3 a ktorýchkoľvek iných príslušných článkov Karpatského dohovoru.
2.
Ustanovenia článkov 19, 20, 21 odsekov 2 až 4 a článku 22 Karpatského dohovoru o nadobudnutí platnosti, zmenách a doplnkoch a odstúpení od tohto protokolu a o urovnávaní sporov sa vzťahujú mutatis mutandis na tento protokol. Zmluvnou stranou tohto protokolu sa môže stať iba zmluvná strana Karpatského dohovoru.
Článok 28
Podpis
1.
Tento protokol je otvorený na podpis u depozitára od 27. mája 2011 do 27. mája 2012.
2.
Pre zmluvné strany, ktoré vyjadria svoj súhlas byť viazané týmto protokolom k neskoršiemu dátumu, protokol nadobúda platnosť deväťdesiaty deň po dátume uloženia ratifikačnej listiny u depozitára. Po nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov k tomuto protokolu sa každá nová zmluvná strana predmetného protokolu stane zmluvnou stranou protokolu v znení týchto zmien a doplnkov.
Článok 29
Oznámenia
1.
Depozitár oznámi v zmysle tohto protokolu každej zo zmluvných strán
a)
každý podpis,
b)
uloženie každej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí alebo listiny o schválení,
c)
každý dátum nadobudnutia platnosti,
d)
každé vyhlásenie uskutočnené zmluvnou stranou alebo signatárom,
e)
každé vypovedanie oznámené zmluvnou stranou vrátane dátumu, ku ktorému sa stáva účinným.
Článok 30
Výhrady
K tomuto protokolu nie je možné uplatniť žiadne výhrady.
Článok 31
Depozitár
Depozitárom tohto protokolu je vláda Ukrajiny.
Dané v Bratislave 27. mája 2011 v jednom origináli v anglickom jazyku.
Originál protokolu bude uložený u depozitára, ktorý zašle overené kópie všetkým zmluvným stranám.
Na dôkaz toho podpísaní, príslušne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.
Za vládu Českej republiky

Za vládu Maďarskej republiky

Za vládu Poľskej republiky

Za vládu Rumunska

Za vládu Srbskej republiky

Za vládu Slovenskej republiky

Za vládu Ukrajiny