305/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013 do 29.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

305
ZÁKON
zo 4. septembra 2013
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
niektoré informačné systémy pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe (ďalej len „výkon verejnej moci elektronicky“),
b)
elektronické podanie, elektronický úradný dokument a niektoré podmienky a spôsob výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie orgánov verejnej moci navzájom,
c)
elektronické schránky a elektronické doručovanie,
d)
identifikáciu osôb a autentifikáciu osôb,
e)
autorizáciu,
f)
zaručenú konverziu,
g)
spôsob vykonania úhrady orgánu verejnej moci,
h)
referenčné registre.
§ 2
Pôsobnosť zákona
(1)
Tento zákon sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomocí orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na
a)
výkon verejnej moci elektronicky a elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci navzájom, ak sú ich obsahom utajované skutočnosti1) alebo citlivé informácie,2)
b)
výkon verejnej moci elektronicky Národnou bankou Slovenska,
c)
informačné systémy verejnej správy,3) ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky alebo ktoré obsahujú utajované skutočnosti,1)
d)
informačné systémy verejnej správy,3) ktoré obsahujú údaje spracúvané na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, a na informačné systémy obsahujúce údaje o zdravotnom stave osoby na účely výkonu verejného zdravotného poistenia,
e)
informačné systémy zriadené medzinárodnými organizáciami alebo podľa predpisov medzinárodného práva a informačné systémy zriadené Európskou úniou,
f)
doručovanie zverejnením v úradnej evidencii.4)
(3)
Ak ide o postup orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a ak ide o náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci, a o náležitosti rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci, použijú sa ustanovenia osobitných predpisov, ak tento zákon v ustanoveniach § 4 až 6, § 10, § 17 a 18 a v ustanoveniach o identifikácii (§ 19 a 20), autentifikácii (§ 19, 21 a 22), autorizácii (§ 23), elektronickom podaní (§ 24, 25 a 28), elektronickom úradnom dokumente (§ 26, 27 a 28), elektronickom doručovaní (§ 11 až 16 a § 29 až 34), zaručenej konverzii (§ 35 až 39) a referenčných registroch a referenčných údajoch (§ 49 až 55) neustanovuje inak.
(4)
Ak ide o referenčné registre, použijú sa na ich vytváranie, prevádzku, využívanie a rozvoj, na správu, ako aj na zabezpečenie integrovateľnosti a bezpečnosti osobitné predpisy,5) ak tento zákon neustanovuje v šiestej časti inak.
§ 3
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
výkonom verejnej moci konanie orgánu verejnej moci v rozsahu podľa osobitných predpisov, vo veciach rozhodovania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb,
b)
elektronickou komunikáciou prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami medzi komunikujúcimi subjektmi,
c)
elektronickou správou logicky usporiadaný celok údajov obsahujúci identifikáciu odosielateľa a adresáta a tvorený najmenej jedným elektronickým podaním, elektronickým úradným dokumentom alebo prílohou k nim,
d)
elektronickým dokumentom číselne kódovaná ľubovoľná neprázdna postupnosť znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických, optických alebo iných fyzikálnych veličín alebo signálov prenášaných alebo spracovávaných pomocou informačno-komunikačných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu možno dosiahnuť vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre človeka,
e)
formátom elektronického dokumentu spôsob číselného kódovania znakov obsiahnutých v elektronickom dokumente, ako aj spôsob ich interpretácie a prezentácie do vizuálnej podoby zrozumiteľnej pre človeka,
f)
elektronickým formulárom elektronický dokument obsahujúci pravidlá, prostredníctvom ktorých je možné elektronickými prostriedkami vyplniť a prezentovať vyplnené údaje v štruktúrovanej forme, spracovateľnej aj automatizovaným spôsobom informačnými systémami; elektronický formulár tvoria identifikačné údaje, dátové prvky tvoriace dátovú štruktúru, a to bez vyplnených údajov, a pravidlá na vyplnenie a na zobrazenie vyplnených údajov,
g)
elektronickým podaním údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktoré v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb alebo na účely jeho začatia zasiela v elektronickej komunikácii orgánu verejnej moci osoba, ktorá je účastníkom konania,
h)
elektronickým úradným dokumentom údaje vyplnené podľa elektronického formulára, ktorý je výsledkom činnosti orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci alebo ktorý v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb alebo na účely jeho začatia zasiela v elektronickej komunikácii orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania,
i)
elektronickou schránkou elektronické úložisko, v ktorom sú uchovávané elektronické správy a notifikácie,
j)
identifikátorom osoby, ak ide o
1.
fyzickú osobu, jej rodné číslo6) v spojení s menom a priezviskom, a ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, obdobné číslo alebo identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, ktorého je štátnym občanom, v spojení s menom a priezviskom,
2.
orgán verejnej moci, identifikačné číslo organizácie, a ak orgán verejnej moci nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, je identifikátorom súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu,7)
3.
právnickú osobu a fyzickú osobu podnikateľa, identifikačné číslo organizácie, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu alebo fyzickú osobu podnikateľa, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý je im pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom majú sídlo alebo miesto podnikania,
4.
organizačnú zložku právnickej osoby alebo podnikateľa, ktorá nemá právnu subjektivitu a nie je podnikateľom, súbor znakov pridelený podľa osobitného predpisu,7) a ak ide o zahraničnú organizačnú zložku, obdobné číslo alebo iný identifikátor, ktorý jej je pridelený alebo určený na účely jednoznačnej identifikácie podľa právneho poriadku štátu, v ktorom je právnická osoba alebo podnikateľ zapísaný do evidencie ustanovenej právnym poriadkom tohto štátu,
k)
autorizáciou vyjadrenie súhlasu s obsahom právneho úkonu a s vykonaním tohto právneho úkonu v elektronickej podobe.
DRUHÁ ČASŤ
INFORMAČNÉ SYSTÉMY PRE PODPORU VÝKONU VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY A ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
§ 4
Základné ustanovenie
(1)
Na účely výkonu verejnej moci elektronicky zabezpečujú orgány verejnej moci, v rozsahu svojej pôsobnosti podľa zákona, vytvorenie a prevádzku
a)
prístupových miest,
b)
spoločných modulov a
c)
agendových systémov.
(2)
Prístupové miesta sú komunikačné rozhrania, ktorých prostredníctvom je možné vykonávať elektronickú komunikáciu, ktoré sú určené na zabezpečenie kontaktu medzi orgánom verejnej moci a osobami, o ktorých právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach orgány verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky rozhodujú alebo vo vzťahu ku ktorým verejnú moc vykonávajú.
(3)
Spoločné moduly sú informačnými systémami verejnej správy,3) ktoré centrálne zabezpečujú jednotný výkon základných funkcií potrebných na výkon verejnej moci elektronicky a sú opakovane využívané orgánmi verejnej moci a inými osobami pri vzájomnej elektronickej komunikácii na účely výkonu verejnej moci elektronicky.
(4)
Agendové systémy sú informačné systémy verejnej správy3) v správe orgánov verejnej moci, ktoré slúžia na zabezpečenie výkonu verejnej moci v rozsahu pôsobnosti a oprávnení týchto orgánov podľa osobitných predpisov.
(5)
Orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli vybudované spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky elektronickými prostriedkami v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou, ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím.
§ 5
Prístupové miesta
(1)
Prístupovými miestami sú
a)
ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“),
b)
špecializované portály,
c)
integrované obslužné miesta,
d)
ústredné kontaktné centrum.
(2)
Ústredný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.
(3)
Špecializovaný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú komunikáciu s jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci, ktoré ho zriadili, a to najmä prostredníctvom siete internet. Špecializovaný portál zriaďuje orgán verejnej moci, na elektronickú komunikáciu s ktorým má tento portál slúžiť, pričom orgány verejnej moci môžu po dohode zriadiť špecializovaný portál aj na spoločný prístup k elektronickej komunikácii s viacerými orgánmi verejnej moci.
(4)
Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom informačného systému verejnej správy3) zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta (ďalej len „informačný systém integrovaného obslužného miesta“) je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
(5)
Ústredné kontaktné centrum slúži na telefonické poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak takéto poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi. Ústredné kontaktné centrum zriaďuje a jeho prevádzku zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).
(6)
Správcovia ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej komunikácie zabezpečia vytváranie elektronických správ odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta v jednotnom formáte.
(7)
Formát správ podľa odseku 6 musí byť najmä v rozsahu komunikácie s verejnosťou spracovateľný v súlade s požiadavkami prístupnosti aj asistenčnými technológiami zdravotne postihnutých osôb.
§ 6
Ústredný portál
(1)
Správcom ústredného portálu je úrad vlády.
(2)
Úrad vlády okrem povinností správcu ústredného portálu tiež zabezpečuje
a)
prevádzku a riadne fungovanie ústredného portálu a jeho dostupnosť,
b)
vytvorenie komunikačného rozhrania a jednotnej formy na účely plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa odseku 3 písm. a),
c)
riadnu technickú realizáciu elektronickej komunikácie prostredníctvom ústredného portálu.
(3)
Orgány verejnej moci sú v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy vydanými podľa osobitného predpisu8) povinné
a)
prostredníctvom komunikačného rozhrania a podľa odseku 2 písm. c) zabezpečiť tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť a ten zverejňovať a aktualizovať prostredníctvom ústredného portálu, pričom zodpovedajú za jeho správnosť a úplnosť,
b)
na účely výkonu verejnej moci elektronicky umožniť elektronickú komunikáciu s nimi prostredníctvom ústredného portálu prepojením informačných systémov verejnej správy3) v ich správe s ústredným portálom, a to bez ohľadu na to, či takúto komunikáciu a výkon verejnej moci elektronicky poskytujú aj prostredníctvom špecializovaného portálu.
(4)
Úrad vlády zabezpečuje na ústrednom portáli zverejnenie zoznamu všetkých orgánov verejnej moci spolu s označením konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb, ktorých sa týka.
(5)
Úrad vlády je povinný bezodplatne umožniť orgánom verejnej moci na účely elektronickej komunikácie s nimi a na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj iným osobám na účely elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci využívať ústredný portál a spoločné moduly v rozsahu povinností a funkcionalít ustanovených zákonom. Úrad vlády je oprávnený vytvárať a poskytovať orgánom verejnej moci a iným osobám funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom a za ich používanie má nárok na odmenu podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov.
(6)
Ministerstvo financií koordinuje prepojenie informačných systémov s ústredným portálom.
(7)
Osobitný predpis môže ustanoviť, že niektoré činnosti ústredného portálu a spoločných modulov v správe úradu vlády, ktoré súvisia s elektronickou komunikáciou pri výkone verejnej moci elektronicky, zabezpečuje úrad vlády prostredníctvom poštového podniku; osobitný predpis ustanoví zároveň aj rozsah týchto činností, ako aj podmienky a spôsob ich zabezpečenia poštovým podnikom vrátane podmienok, ktoré musí poštový podnik splniť, aby takéto činnosti mohol vykonávať.
Integrované obslužné miesto
§ 7
(1)
Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonávať zaručenú konverziu (§ 35 ods. 2) a elektronicky komunikovať s orgánom verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky, ako aj vykonávať ďalšie činnosti, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(2)
Integrované obslužné miesto môže prevádzkovať orgán verejnej moci alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu.
(3)
Miesto, na ktorom prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prevádzkuje integrované obslužné miesto (ďalej len „prevádzkareň integrovaného obslužného miesta“), musí spĺňať technické, technologické a organizačné podmienky (ďalej len „podmienky prevádzky“) a musí byť ministerstvom financií zapísané do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Podmienky prevádzky sa týkajú technickej spôsobilosti v rozsahu výkonu činností podľa zákona, systému kontroly totožnosti a oprávnení na vykonanie úkonu vo vzťahu k osobám na účely plnenia povinnosti podľa § 9, vedenia evidencie a prevádzkových záznamov, bezpečnosti informačných systémov a výkonu činnosti, informačných povinností a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa zákona, a to všetko na účel zabezpečenia plynulej, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky integrovaného obslužného miesta.
(4)
Prevádzkovať integrované obslužné miesto je možné len v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta, ktorá je zapísaná v registri prevádzkarní integrovaných obslužných miest. Ministerstvo financií do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti osoby podľa odseku 2 zapíše do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta, ktorá spĺňa podmienky prevádzky; vykonanie zápisu ministerstvo financií písomne oznámi prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta. Dňom zápisu je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto v zapísanej prevádzkarni integrovaného obslužného miesta.
(5)
Do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest sa zapisujú tieto údaje:
a)
obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
b)
identifikátor osoby prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta,
c)
adresa a iné kontaktné údaje prevádzkarne integrovaného obslužného miesta.
(6)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby každá prevádzkareň integrovaného obslužného miesta spĺňala podmienky prevádzky počas celej doby jeho prevádzkovania. Kontrolu dodržiavania podmienok prevádzky vykonáva ministerstvo financií; na výkon tejto kontroly sa vzťahuje osobitný predpis.9)
(7)
Ministerstvo financií vyčiarkne z registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest prevádzkareň integrovaného obslužného miesta,
a)
ktorá nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal nápravu v lehote určenej v zápisnici o prerokovaní protokolu z kontroly podľa odseku 6,
b)
o ktorej vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta,
c)
ktorej prevádzkovateľ zanikol, zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(8)
Vyčiarknutie podľa odseku 7 písm. a) alebo písm. b) je ministerstvo financií povinné bezodkladne písomne oznámiť prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
(9)
Prevádzkareň integrovaného obslužného miesta musí byť označená. Označenie možno použiť iba na mieste, na ktorom sa činnosť integrovaného obslužného miesta skutočne vykonáva.
(10)
Osoba, v prospech ktorej sa prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vykonávajú činnosti podľa odseku 1, uhrádza prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta odmenu za takto vykonávanú činnosť a hotové výdavky s ňou spojené v sume podľa sadzobníka úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta.
§ 8
(1)
Fyzická osoba, ktorá na základe právneho vzťahu s prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta zabezpečuje v prevádzkarni integrovaného obslužného miesta činnosti integrovaného obslužného miesta (ďalej len „pracovník integrovaného obslužného miesta“), je na žiadosť a so súhlasom toho, kto prostredníctvom integrovaného obslužného miesta žiada o asistovanú elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky, oprávnená pri výkone činností integrovaného obslužného miesta autorizovať právny úkon žiadateľa použitím prostriedku na autorizáciu pracovníka integrovaného obslužného miesta.
(2)
Ak je elektronický dokument autorizovaný pracovníkom integrovaného obslužného miesta a súčasne aj autorizovaný správcom informačného systému integrovaného obslužného miesta, považuje sa takýto elektronický dokument za autorizovaný osobou, ktorá prostredníctvom integrovaného obslužného miesta vykonáva asistovanú elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej moci podľa odseku 1, ak sa nepreukáže opak.
(3)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby sa autorizácia podľa odseku 1 vykonala výlučne v rámci informačného systému integrovaného obslužného miesta, aby v elektronickom podaní bol uvedený aj identifikátor osoby, ktorá sa podľa odseku 2 považuje za autorizujúcu, a ak sa s elektronickým podaním autorizujú aj iné elektronické dokumenty, aby bolo možné určiť, že sa vo vzťahu k nim za autorizujúcu považuje táto osoba.
(4)
Ak o to žiadateľ požiada, pracovník integrovaného obslužného miesta je povinný vyhotoviť mu potvrdenie o odoslaní elektronického podania podľa odsekov 1 až 3, ako aj kópiu odoslaného elektronického podania.
(5)
Ak vznikne spor, či boli dodržané podmienky postupu podľa odsekov 1 až 3, je prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta povinný preukázať, že ustanovenia tohto zákona neboli porušené, ak osoba, ktorá sa podľa odseku 2 považuje za autorizujúcu, oznámi príslušnému orgánu verejnej moci skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu došlo.
§ 9
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta vedie, v členení podľa prevádzkarní integrovaného obslužného miesta, evidenciu vykonanej asistovanej elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej moci, v ktorej sa uvádza
a)
identifikátor osoby, ktorej je prostredníctvom integrovaného obslužného miesta poskytnutá služba, vrátane spôsobu zistenia jej totožnosti a adresa jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
b)
dátum, hodina a minúta vykonania úkonu,
c)
údaj o úkone v rozsahu umožňujúcom jeho určenie a orgán verejnej moci, voči ktorému bol úkon vykonaný,
d)
vlastnoručne podpísaný súhlas osoby s autorizáciou pracovníkom integrovaného obslužného miesta podľa § 8 v spojení s údajmi podľa písmena c), ak ide o autorizáciu podľa § 8 ods. 1, pričom ak je podľa osobitných predpisov na platnosť úkonu potrebné úradné osvedčenie podpisu, aj podpis na tomto súhlase musí byť úradne osvedčený.
§ 10
Spoločné moduly
(1)
Úrad vlády zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhrania určené na zabezpečenie elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky prostredníctvom spoločných modulov a aktualizuje ich po každej zmene. Ministerstvo financií zverejňuje metainformácie o spoločných moduloch v centrálnom metainformačnom systéme.
(2)
Orgány verejnej moci sú pri výkone verejnej moci elektronicky na zabezpečenie činností, ktoré predmetné moduly zabezpečujú, povinné používať spoločné moduly podľa odseku 3 písm. a), b), e) a f); povinnosť používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. e) sa nevzťahuje na používanie programových nástrojov na tvorbu elektronických formulárov. Ak sú splnené podmienky podľa § 41, sú orgány verejnej moci povinné na tieto úhrady používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. c). Ak ide o používanie referenčných údajov, orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii, vrátane elektronickej komunikácie pri výkone verejnej moci elektronicky, povinné používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. h); inak sú oprávnené používať spoločný modul podľa odseku 3 písm. h).
(3)
Spoločnými modulmi sú:
a)
modul elektronických schránok,
b)
autentifikačný modul,
c)
platobný modul,
d)
modul centrálnej elektronickej podateľne,
e)
modul elektronických formulárov,
f)
modul elektronického doručovania,
g)
notifikačný modul,
h)
modul úradnej komunikácie a
i)
modul dlhodobého uchovávania.
(4)
Modul elektronických schránok je modul určený pre správu elektronických schránok a zabezpečenie fungovania elektronických schránok podľa tohto zákona. Jeho súčasťou je register elektronických schránok. Správcom modulu elektronických schránok je úrad vlády.
(5)
Autentifikačný modul na základe identifikátora osoby a autentifikátora (§ 21 ods. 1) zabezpečuje autentifikáciu osoby (§ 19 ods. 4) na účely elektronickej komunikácie, využitie elektronickej identity osoby pre všetky prístupové miesta na účely elektronickej komunikácie a prenos informácie o overenej identite. Autentifikačný modul pozostáva z časti určenej na autentifikáciu a z časti určenej na prenos informácie o overenej identite, pričom každá z týchto častí je samostatným informačným systémom verejnej správy. Správcom autentifikačného modulu v časti určenej na autentifikáciu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“). Správcom autentifikačného modulu v časti určenej na prenos informácie o overenej identite je úrad vlády.
(6)
Platobný modul sprostredkúva vykonanie úhrady a poskytnutie zaručenej informácie o úhrade podľa tohto zákona, ak ide o úhradu správnych poplatkov,10) súdnych poplatkov,11) ako aj iné platby, ktoré sú podľa osobitných predpisov alebo na ich základe vykonávané v prospech orgánu verejnej moci. Platobný modul pozostáva z časti určenej na komunikáciu a z časti určenej na administráciu, pričom každá z týchto častí je samostatným informačným systémom verejnej správy. Časť platobného modulu určená na komunikáciu slúži na prenos informácií v súvislosti s úhradami podľa prvej vety a zaručenou informáciou o úhrade. Časť platobného modulu určená na administráciu slúži na zabezpečenie činností vytvárania pokynu na úhradu a ďalších informácií s tým súvisiacich, správy, evidencie a zúčtovania úhrad podľa prvej vety a zaručených informácií o úhrade a s tým súvisiacich činností. Správcom platobného modulu v časti určenej na komunikáciu je úrad vlády. Správcom platobného modulu v časti určenej na administráciu je ministerstvo financií.
(7)
Modul centrálnej elektronickej podateľne zabezpečuje funkcie elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu.12) Na podmienky vytvorenia a prevádzkovania modulu centrálnej elektronickej podateľne sa vzťahujú podmienky na vytvorenie a prevádzkovanie elektronickej podateľne ustanovené osobitným predpisom12) rovnako. Správcom modulu centrálnej elektronickej podateľne je úrad vlády.
(8)
Správcom modulu elektronických formulárov je úrad vlády. Modul elektronických formulárov zabezpečuje
a)
programové nástroje na tvorbu elektronických formulárov,
b)
vedenie platných elektronických formulárov, ako aj elektronických formulárov so zrušenou platnosťou,
c)
sprístupňovanie elektronických formulárov podľa požiadaviek na typ elektronického formulára a dobu platnosti,
d)
funkcie spojené s riadením životného cyklu elektronických formulárov, najmä evidenciu elektronického formulára a proces jeho schvaľovania,
e)
zverejnenie elektronického formulára a
f)
zrušenie jeho platnosti.
(9)
Modul elektronického doručovania zabezpečuje elektronické doručovanie podľa tohto zákona a jeho prostredníctvom sa vykonáva doručenie elektronickej správy odosielanej orgánom verejnej moci osobe, ktorá nie je orgánom verejnej moci, alebo v konaní alebo vo veci, v ktorej sa doručuje, nevystupuje v postavení orgánu verejnej moci. Správcom modulu elektronického doručovania je úrad vlády.
(10)
Notifikačný modul zabezpečuje zasielanie notifikácií. Správcom notifikačného modulu je úrad vlády.
(11)
Modul úradnej komunikácie zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi agendovými systémami a inými informačnými systémami pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom modulu úradnej komunikácie je úrad vlády.
(12)
Modul dlhodobého uchovávania zabezpečuje dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov a elektronických správ podľa tohto zákona. Správcom modulu dlhodobého uchovávania je úrad vlády.
(13)
Orgán verejnej moci je oprávnený na účely zabezpečenia elektronickej komunikácie cez špecializovaný portál a na prístup a plnenie funkcií jeho agendového systému zriadiť informačný systém verejnej správy,3) ktorý plní rovnaké alebo obdobné funkcie ako spoločné moduly, pričom orgány verejnej moci môžu po dohode zriadiť takéto systémy aj na spoločný prístup k elektronickej komunikácii s viacerými orgánmi verejnej moci; povinnosti podľa odseku 2 tým nie sú dotknuté.
§ 11
Elektronické schránky
(1)
Elektronické schránky sa zriaďujú orgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi alebo subjektu medzinárodného práva.
(2)
Úrad vlády zabezpečuje, aby
a)
bola elektronická schránka dostupná,
b)
bol prístup umožnený výlučne osobám oprávneným na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou,
c)
bola zabezpečená možnosť aktivácie, zmeny a zrušenia rozsahu oprávnení k nej,
d)
bolo umožnené uchovávanie elektronických správ a elektronických dokumentov s obsahom totožným, v akom boli do elektronickej schránky prijaté, a
e)
bol zaznamenaný dátum a čas každého úkonu podľa odseku 3 písm. b) a c).
(3)
Úrad vlády v module elektronických schránok vedie ku každej aj zrušenej elektronickej schránke tieto údaje:
a)
identifikátor elektronickej schránky,
b)
dátum a čas zriadenia, aktivácie, deaktivácie a zrušenia elektronickej schránky a dátum a čas zmeny oprávnení k elektronickej schránke s uvedením hodiny, minúty a sekundy a identifikátora osoby, ktorá zmenu oprávnení vykonala,
c)
dátum a čas každého prístupu do elektronickej schránky, dátum a čas odoslania a prijatia elektronickej správy do elektronickej schránky s uvedením hodiny, minúty, sekundy a s uvedením identifikátora osoby, ktorá sa do elektronickej schránky prihlásila alebo ktorá správu odoslala, spolu s identifikáciou elektronickej správy,
d)
údaje o majiteľovi elektronickej schránky v rozsahu
1.
identifikátor osoby a identifikátor osoby fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene, ak ide o orgán verejnej moci, právnickú osobu alebo podnikateľa, ktorý nie je právnickou osobou ani fyzickou osobou (ďalej len „zapísaná organizačná zložka“),
2.
identifikátor osoby, ak ide o fyzickú osobu,
e)
identifikátor osoby každej fyzickej osoby, ktorá bola alebo je, okrem majiteľa elektronickej schránky, oprávnená disponovať s elektronickou schránkou, rozsah oprávnenia disponovať s elektronickou schránkou a dátum a čas vzniku a zániku tohto oprávnenia s uvedením hodiny, minúty a sekundy.
(4)
Údaje podľa odseku 3 možno sprístupniť okrem majiteľa elektronickej schránky len orgánu verejnej moci na účely, v rozsahu, za podmienok a spôsobom podľa osobitných predpisov, podľa ktorých je možné sprístupniť údaje, ktoré sú obsahom listového tajomstva, tajomstva iných písomností a záznamov a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností.
(5)
Postup pri zriadení elektronickej schránky, podmienky zriadenia a prevádzkovania elektronickej schránky zverejňuje úrad vlády na ústrednom portáli.
(6)
Údaje podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e) vedie úrad vlády od zriadenia elektronickej schránky do uplynutia troch rokov odo dňa zrušenia elektronickej schránky. Údaje podľa odseku 3 písm. c) vedie úrad vlády po dobu troch rokov odo dňa, keď došlo k udalosti podľa odseku 3 písm. c).
§ 12
Zriadenie elektronickej schránky
(1)
Elektronická schránka sa zriaďuje bezodplatne.
(2)
Každému orgánu verejnej moci, právnickej osobe, fyzickej osobe, podnikateľovi alebo subjektu medzinárodného práva je možné zriadiť len jednu elektronickú schránku, pričom ak je fyzická osoba zároveň podnikateľom alebo orgánom verejnej moci alebo ak je orgán verejnej moci zároveň aj právnickou osobou, ktorá nevykonáva verejnú moc, zriaďuje sa im elektronická schránka pre každé z týchto právnych postavení osobitne.
(3)
Každý, komu bola zriadená elektronická schránka, je jej majiteľom. Elektronická schránka nie je predmetom vlastníckeho práva a majiteľ elektronickej schránky je oprávnený disponovať s ňou len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
(4)
Elektronickú schránku zriadi úrad vlády
a)
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, ak ide o ich elektronickú schránku,
b)
bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku oprávnenia na podnikanie fyzickej osoby, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby podnikateľa,
c)
v deň, keď fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, dosiahne18. rok veku, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom,
d)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zriadenie elektronickej schránky, ak ide o subjekt medzinárodného práva, právnickú osobu, ktorá nemá sídlo na území Slovenskej republiky, alebo fyzickú osobu, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a nemá miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
e)
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak ide o zriadenie elektronickej schránky osoby podľa písmen a) až c) po tom, ako bola elektronická schránka zrušená, ak pominuli dôvody deaktivácie elektronickej schránky.
(5)
Vzor žiadosti podľa odseku 4 písm. d) a e) zverejňuje úrad vlády na ústrednom portáli; žiadosť obsahuje aj osobné údaje, ktorým je identifikátor osoby žiadateľa, a ak je žiadateľ orgánom verejnej moci, právnickou osobou alebo zapísanou organizačnou zložkou, aj identifikátor osoby oprávnenej konať za žiadateľa. Žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie ústredného portálu a musí byť autorizovaná žiadateľom alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa.
(6)
Ak má majiteľ elektronickej schránky, ktorý je orgánom verejnej moci, organizačnú zložku alebo ak má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti organizáciu bez právnej subjektivity, ktorá plní úlohy podľa osobitných predpisov, a je odôvodnené, aby na účely elektronického doručovania mala zriadenú samostatnú elektronickú schránku, úrad vlády na žiadosť majiteľa elektronickej schránky zriadi takejto organizačnej zložke alebo organizácii elektronickú schránku; žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie ústredného portálu.
(7)
Ak ide o elektronickú schránku podľa odseku 6, oprávnenia jej majiteľa vykonáva orgán verejnej moci, na žiadosť ktorého bola elektronická schránka zriadená.
(8)
Úrad vlády zverejňuje na ústrednom portáli zoznam adries elektronických schránok orgánov verejnej moci a adries elektronických schránok podľa odseku 6 a zabezpečuje jeho prepojenie s modulom elektronických schránok tak, aby pri vytváraní elektronickej správy bol prístupný aj zoznam týchto adries.
(9)
Úrad vlády sprístupňuje orgánom verejnej moci zoznam adries všetkých elektronických schránok a zabezpečuje jeho prepojenie s modulom elektronických schránok tak, aby pri vytváraní elektronickej správy orgánu verejnej moci bol prístupný aj zoznam týchto adries; to platí aj na sprístupnenie adries elektronických schránok orgánov verejnej moci iným osobám.
§ 13
Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
(1)
Aktiváciou je, ak ide o
a)
elektronickú schránku orgánu verejnej moci, právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky, úkon úradu vlády, ktorým umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona,
b)
inú elektronickú schránku ako podľa písmena a), úkon úradu vlády, ktorým na žiadosť majiteľa elektronickej schránky umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie podľa tohto zákona.
(2)
Aktiváciu elektronickej schránky podľa odseku 1 písm. a) vykoná úrad vlády súčasne so zriadením elektronickej schránky.
(3)
Aktiváciu podľa odseku 1 písm. b) vykoná úrad vlády na žiadosť majiteľa elektronickej schránky, ktorá sa podáva prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej schránky, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.
(4)
Na účely prístupu do elektronickej schránky sa použije identifikátor osoby a autentifikátor, ktoré boli pridelené alebo vydané majiteľovi elektronickej schránky alebo osobe oprávnenej na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou. Úrad vlády zabezpečuje, aby osoba oprávnená na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou mala po úspešnej autentifikácii dostupné všetky elektronické schránky, ku ktorým má takéto oprávnenie. Na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
a)
fyzickej osoby je oprávnená fyzická osoba, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
b)
fyzickej osoby podnikateľa je oprávnená fyzická osoba podnikateľ, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená,
c)
právnickej osoby je oprávnený štatutárny orgán právnickej osoby alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bola elektronická schránka zriadená,
d)
orgánu verejnej moci je oprávnený vedúci orgánu verejnej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená,
e)
zapísanej organizačnej zložky je oprávnený vedúci tejto organizačnej zložky a štatutárny orgán právnickej osoby alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide,
f)
je oprávnená osoba, ktorej toto oprávnenie vyplýva z osobitného predpisu alebo z rozhodnutia orgánu verejnej moci,
g)
je okrem osôb podľa písmen a) až e), ak ide o elektronickú schránku
1.
fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa, oprávnená osoba poverená osobou, pre ktorú bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ňou určenom,
2.
právnickej osoby, oprávnená osoba poverená štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorej bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom,
3.
orgánu verejnej moci, oprávnená osoba určená vedúcim orgánu verenej moci, pre ktorý bola elektronická schránka zriadená, a to v rozsahu ním určenom,
4.
zapísanej organizačnej zložky, oprávnená osoba poverená vedúcim tejto organizačnej zložky alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, o ktorej zapísanú organizačnú zložku ide.
(5)
Oprávnené osoby podľa odseku 4 sú povinné
a)
používať elektronickú schránku spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť elektronickej schránky,
b)
bezodkladne po tom, ako sa dozvedia o možnosti zneužitia elektronickej schránky, informovať o tejto skutočnosti úrad vlády; oprávnené osoby iné ako majiteľ informujú aj majiteľa elektronickej schránky.
(6)
Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmena v oprávneniach na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou je právny úkon majiteľa elektronickej schránky, ktorým identifikuje osobu oprávnenú na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a určí rozsah jej oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou.
(7)
Udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou a zmenu v oprávneniach na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou vykoná majiteľ elektronickej schránky prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky elektronickým dokumentom autorizovaným majiteľom elektronickej schránky, ktorý doručí úradu vlády.
(8)
Na prístup k elektronickej správe a jej obsahu v elektronickej schránke je oprávnený aj orgán verejnej moci na účely, v rozsahu, za podmienok a spôsobom podľa osobitných predpisov, podľa ktorých je možné sprístupniť údaje, ktoré sú obsahom listového tajomstva, tajomstva iných písomností a záznamov a tajomstva dopravovaných správ a iných písomností.
§ 14
Deaktivácia elektronickej schránky
(1)
Deaktiváciou elektronickej schránky je úkon úradu vlády, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku po deaktivácii nebolo možné použiť na účely elektronického doručovania, pričom prístup do nej a jej obsah tým nie sú dotknuté.
(2)
Deaktiváciu elektronickej schránky úrad vlády vykoná ku dňu
a)
smrti fyzickej osoby,
b)
uvedenému v právoplatnom rozhodnutí o vyhlásení za mŕtveho ako deň smrti fyzickej osoby,
c)
právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo rozhodnutia o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak toto obmedzenie zahŕňa aj právne úkony spojené s dispozíciou s elektronickou schránkou a doručovanie,
d)
zániku právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci bez právneho nástupcu, skončenia výkonu činnosti orgánu verejnej moci, ak ide o fyzickú osobu, alebo výmazu zapísanej organizačnej zložky zo zákonom ustanovenej evidencie,
e)
uvedenému v žiadosti majiteľa elektronickej schránky o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení žiadosti, ak ide o elektronickú schránku fyzickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; žiadosť sa podáva prostredníctvom deaktivačnej funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa,
f)
uvedenému v žiadosti o deaktiváciu elektronickej schránky, najskôr však tretí pracovný deň po doručení žiadosti, ak ide o elektronickú schránku podľa § 12 ods. 6; táto žiadosť sa podáva orgánu verejnej moci, ktorého organizačnej zložke alebo organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bola zriadená, a prostredníctvom deaktivačnej funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa.
(3)
Úrad vlády opätovne aktivuje elektronickú schránku, ak nedošlo k zrušeniu elektronickej schránky, a to, ak ide o elektronickú schránku deaktivovanú podľa
a)
odseku 2 písm. a) alebo písm. b), ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, na žiadosť osoby oprávnenej podľa osobitných predpisov pokračovať v podnikaní majiteľa elektronickej schránky, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti,
b)
odseku 2 písm. b), ak súd zistí, že ten, kto bol vyhlásený za mŕtveho, je nažive a rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho je zrušené, na žiadosť osoby, ktorej sa toto rozhodnutie týka, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti,
c)
odseku 2 písm. c) na žiadosť tejto osoby, ak pominuli dôvody deaktivácie, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti,
d)
odseku 2 písm. e) alebo písm. f) na žiadosť tejto osoby, a to ku dňu uvedenému v žiadosti, najskôr tretí pracovný deň po doručení žiadosti.
(4)
Požiadať o opätovnú aktiváciu elektronickej schránky deaktivovanej podľa odseku 2 písm. e) alebo písm. f) možno
a)
najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie,
b)
najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa poslednej deaktivácie, ak bola elektronická schránka deaktivovaná dvakrát za bezprostredne predchádzajúcich 15 mesiacov, alebo
c)
kedykoľvek, ak ide o elektronickú schránku podľa § 12 ods. 6.
(5)
Žiadosť podľa odseku 3 sa podáva prostredníctvom funkcie elektronickej schránky alebo v listinnej podobe s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa; ak ide o žiadosť podľa odseku 3 písm. a) až c), prikladajú sa k nej aj dokumenty osvedčujúce existenciu dôvodov opätovnej aktivácie podľa odseku 3 písm. a) až c).
(6)
Opätovnú aktiváciu elektronickej schránky vykoná úrad vlády bezodplatne okrem opätovnej aktivácie elektronickej schránky deaktivovanej podľa odseku 2 písm. e), ktorá podlieha zaplateniu správneho poplatku podľa osobitného predpisu.
(7)
Ak je elektronická schránka deaktivovaná, elektronické správy, ktoré neboli doručené do okamihu jej deaktivácie, sa vrátia odosielateľovi s informáciou o deaktivácii elektronickej schránky.
§ 15
Zrušenie elektronickej schránky
Úrad vlády elektronickú schránku zruší a vymaže jej obsah po uplynutí troch rokov odo dňa, keď sa dozvie o smrti majiteľa elektronickej schránky, vyhlásení majiteľa elektronickej schránky za mŕtveho alebo o zániku majiteľa elektronickej schránky.
§ 16
Spoločné ustanovenia k elektronickým schránkam
(1)
Orgán verejnej moci, ktorý vedie register fyzických osôb, je povinný oznámiť úradu vlády dosiahnutie 18. roku veku fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako táto skutočnosť nastane, a dátum úmrtia fyzickej osoby bezodkladne po tom, ako sa o ňom dozvie, spolu s uvedením identifikátora osoby. Orgán verejnej moci, ktorý vydal rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho, je povinný oznámiť úradu vlády deň smrti fyzickej osoby podľa tohto rozhodnutia, a to bezodkladne po dni právoplatnosti tohto rozhodnutia, spolu s uvedením identifikátora osoby. Orgán verejnej moci, ktorý zapisuje do zákonom ustanovenej evidencie právnickú osobu, zapísanú organizačnú zložku alebo fyzickú osobu podnikateľa, je povinný bezodkladne po takom zápise oznámiť úradu vlády, že došlo k zápisu osoby alebo k zápisu zapísanej organizačnej zložky, na základe ktorého osoba alebo zapísaná organizačná zložka vznikla alebo zanikla, a ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, na základe ktorého získala alebo stratila oprávnenie na podnikanie, s uvedením účinnosti zápisu a identifikátora osoby vrátane identifikátora osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo za zapísanú organizačnú zložku. Orgán verejnej moci, na základe rozhodnutia ktorého vzniká alebo zaniká postavenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ako orgánu verejnej moci, je povinný oznámiť úradu vlády bezodkladne po právoplatnosti takého rozhodnutia deň vzniku alebo deň zániku postavenia osoby ako orgánu verejnej moci spolu s uvedením identifikátora osoby vrátane identifikátora osoby oprávnenej konať za právnickú osobu.
(2)
Úrad vlády
a)
zabezpečuje pre každú elektronickú schránku osoby, ktorá nie je orgánom verejnej moci, rovnakú základnú úložnú kapacitu,
b)
upovedomí pri dosiahnutí určenej úrovne naplnenia úložnej kapacity majiteľa elektronickej schránky o tejto skutočnosti, a ak je majiteľ elektronickej schránky nečinný, môže zabezpečiť odstránenie elektronických správ a notifikácií v poradí od najskôr uložených až do dosiahnutia určitej voľnej úložnej kapacity, pričom neodstraňuje elektronické správy a notifikácie, ktoré neboli prečítané; odstránenie je možné vykonať najskôr po uplynutí 60 dní odo dňa doručenia upovedomenia a v deň nasledujúci po dni prečítania elektronickej správy alebo notifikácie.
(3)
Majiteľ elektronickej schránky môže požiadať úrad vlády o zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky; žiadosť sa podáva prostredníctvom na to určenej funkcie elektronickej schránky a musí byť autorizovaná majiteľom elektronickej schránky. Zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky podlieha povinnosti uhradiť úradu vlády náklady s tým spojené podľa sadzobníka úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov; to neplatí, ak ide o zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky orgánu verejnej moci.
(4)
Úrad vlády prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje za podmienok podľa tohto zákona trvalú dostupnosť a nemennosť elektronickej správy vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje.
(5)
Úrad vlády môže na účely autorizácie žiadosti o zriadenie, aktiváciu, zmenu a zrušenie oprávnení na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, deaktiváciu, opätovnú aktiváciu a zvýšenie úložnej kapacity elektronickej schránky vytvoriť autorizačný prostriedok, ktorý je prístupný prostredníctvom funkcie spojenej s príslušnou žiadosťou.
(6)
Po predchádzajúcom súhlase úradu vlády je orgán verejnej moci oprávnený prevádzkovať elektronickú schránku, ktorej je majiteľom, vlastnými prostriedkami a v rámci svojho informačného systému, pričom
a)
orgán verejnej moci
1.
plní namiesto úradu vlády povinnosť zabezpečiť, aby bola elektronická schránka dostupná a aby bol prístup umožnený výlučne osobám oprávneným na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou, aby bola zabezpečená možnosť zmeny a zrušenia rozsahu oprávnení k nej a umožnené uchovávanie elektronických správ a elektronických dokumentov s obsahom totožným, v akom boli do elektronickej schránky prijaté, a aby bol zaznamenaný dátum a čas každého úkonu podľa § 11 ods. 3 písm. c), a uchováva ich po dobu troch rokov odo dňa, keď k udalosti došlo,
2.
zabezpečuje, aby elektronická schránka bola integrovaná s modulom elektronických schránok a aby bola zabezpečená možnosť úradu vlády plniť vo vzťahu k elektronickým schránkam všetky povinnosti, ktoré mu zákon ukladá,
b)
úrad vlády v súčinnosti s orgánom verejnej moci zabezpečí presun obsahu elektronickej schránky do úložiska určeného orgánom verejnej moci.
(7)
Orgán verejnej moci, ktorý prevádzkuje elektronickú schránku podľa odseku 6 prvej vety, je oprávnený po predchádzajúcom oznámení úradu vlády, ak bolo doručené do 30. septembra kalendárneho roka, ukončiť toto prevádzkovanie vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka; orgán verejnej moci v súčinnosti s úradom vlády zabezpečí presun obsahu elektronickej schránky do úložiska určeného úradom vlády.
TRETIA ČASŤ
VÝKON VEREJNEJ MOCI ELEKTRONICKY
§ 17
Základné ustanovenia
(1)
Orgán verejnej moci je povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky podľa tohto zákona, pričom túto povinnosť nemá, ak ide o úkony v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb,
a)
o ktorých osobitný predpis výslovne ustanovuje, že ich orgán verejnej moci vykonáva výlučne v listinnej podobe,13)
b)
ktoré osobitný predpis ukladá alebo umožňuje vykonať ústne, konkludentným prejavom vôle alebo predložením veci, ktorá nemá listinnú podobu alebo elektronickú podobu, alebo
c)
ktoré spočívajú vo výkone činnosti, akou je ústne pojednávanie, miestne zisťovanie, výkon kontroly alebo dohľadu na mieste, obhliadka, nazeranie do spisov, predvedenie a iné obdobné úkony, ktoré sa vykonávajú mimo úradnej budovy, v ktorej sídli orgán verejnej moci.
(2)
Ak pri výkone verejnej moci elektronicky vzájomne komunikujú orgány verejnej moci, pričom nie sú navzájom v postavení orgánu aplikácie práva a účastníka konania, môžu komunikovať prostredníctvom modulu úradnej komunikácie alebo priamou formou elektronickej komunikácie medzi sebou, a to aj automatizovaným spôsobom, bez toho, aby pri elektronickej komunikácii doručovali do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Ak osobitný predpis ustanovuje, že orgán verejnej moci je oprávnený s osobou, ktorá nie je orgánom verejnej moci, elektronicky komunikovať prostredníctvom osobitného informačného systému automatizovaným spôsobom,14) ak sa takáto komunikácia dohodne, orgán verejnej moci s takouto osobou komunikuje elektronicky bez toho, aby jej doručoval do elektronickej schránky, a orgánu verejnej moci sa prostredníctvom tohto informačného systému doručuje do elektronickej schránky.
(3)
Ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne konanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osoby alebo pre jeho časť výlučne elektronickú komunikáciu, osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je oprávnená za podmienok podľa osobitného predpisu a na účely začatia alebo v priebehu konania o jej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach podať orgánu verejnej moci elektronické podanie.
(4)
Ak z technických dôvodov nie je orgán verejnej moci objektívne schopný vykonať právny úkon pri výkone verejnej moci elektronicky a tieto technické dôvody trvajú po takú dobu, že by na strane orgánu verejnej moci mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti konať v lehotách podľa zákona, je oprávnený vykonať tento úkon aj inak ako elektronicky, ak mu to zákon nezakazuje.
(5)
Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb údaje alebo preukázať skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený takéto údaje alebo preukázanie skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak
a)
na tento účel nie je možné použiť hodnotu referenčného údaja,
b)
nie sú známe orgánu verejnej moci z jeho činnosti,
c)
je to nevyhnutné pre bezpečnosť informačného systému, alebo
d)
vznikne oprávnená pochybnosť o úplnosti hodnoty referenčného údaja alebo o tom, či zodpovedá skutočnosti, alebo ide o konanie o zápise, zmene alebo výmaze hodnoty referenčného údaja v referenčnom registri.
(6)
Ak zákon ustanovuje orgánu verejnej moci povinnosť získavať alebo použiť na účely výkonu verejnej moci údaje, vrátane osobných údajov, v rozsahu, v akom sú vedené v informačnom systéme verejnej správy3) v správe iného orgánu verejnej moci, je tento iný orgán verejnej moci povinný takéto údaje bezodplatne a bezodkladne poskytnúť v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu, na ktorý sa poskytujú, a to aj automatizovaným spôsobom a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak sú údaje podľa prvej vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa osobitných predpisov, orgán verejnej moci je povinný ich poskytnúť, len ak je udelený súhlas osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa podľa osobitných predpisov na poskytnutie týchto údajov súhlas nevyžaduje.
§ 18
Notifikácie
(1)
Orgány verejnej moci sú povinné zasielať notifikácie, ak tak ustanovuje zákon. Orgány verejnej moci môžu zasielať notifikácie o priebehu a stave konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osobám, ktoré sú účastníkom konania alebo ktorých sa vec týka, ak to nie je v rozpore s osobitnými predpismi a ak im to umožňuje technické alebo programové vybavenie.
(2)
Notifikáciou je na účely tohto zákona právne nezáväzná informácia, ktorú zasiela orgán verejnej moci a ktorej obsah ustanovuje zákon. Technologické zabezpečenie prenosu notifikácie určuje úrad vlády v rámci funkcionality ústredného portálu.
(3)
Každý, kto má záujem prijímať notifikácie, je povinný zaregistrovať sa na účely zasielania notifikácií alebo si zvoliť možnosť zasielania notifikácií v konkrétnej veci v elektronickom podaní. Registrácia sa vykonáva spôsobom, ktorý určí úrad vlády v rámci funkcionality ústredného portálu.
(4)
Úrad vlády zabezpečuje každému možnosť bezodplatnej registrácie podľa odseku 3, a to prostredníctvom ústredného portálu.
(5)
Na vykonanie registrácie podľa odseku 3 je osoba povinná úspešne sa autentifikovať. Pri registrácii osoba zvolí spôsob zasielania notifikácií, a to výberom zo spôsobov, ktoré podporuje notifikačný modul.
(6)
Notifikácia sa zasiela vždy aj do elektronickej schránky adresáta.
(7)
Ak je zasielanie notifikácie zvoleným spôsobom spojené s nákladmi, orgán verejnej moci, ktorý notifikáciu zasiela, môže požadovať ich úhradu od adresáta notifikácie; o tejto skutočnosti musí byť každý pri registrácii informovaný spôsobom, ktorý neumožní vykonanie registrácie bez toho, aby osoba potvrdila súhlas s takým spôsobom zasielania notifikácií. Ak sa notifikácia zasiela cez notifikačný modul, výnos z úhrady nákladov podľa prvej vety je príjmom správcu notifikačného modulu. Zasielanie notifikácií do elektronickej schránky alebo elektronickou poštou nie je možné podmieniť povinnosťou znášať úhradu nákladov adresátom.
(8)
Úrad vlády prostredníctvom notifikačného modulu umožňuje orgánom verejnej moci uskutočňovať výzvy v krízových situáciách a uskutočňovať iné dôležité oznámenia určené verejnosti.
§ 19
Elektronická identita osoby a jej preukazovanie
(1)
Elektronickou identitou osoby je súbor atribútov, ktoré sú zaznamenateľné v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby na účely prístupu k informačnému systému alebo na účely elektronickej komunikácie. Elektronická identita osoby sa preukazuje identifikáciou osoby a overuje sa autentifikáciou osoby.
(2)
Identifikácia osoby je postup, pri ktorom sa na účely
a)
prístupu k informačnému systému verejnej správy3) deklaruje identita prostredníctvom identifikátora osoby, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a
b)
elektronickej komunikácie deklaruje identita prostredníctvom identifikátora osoby uvedeného v prostriedku použitom na autorizáciu pri elektronickej komunikácii, ak je identifikátor osoby v prostriedku použitom na autorizáciu uvedený a ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Ak ide o identifikáciu právnickej osoby, deklaruje sa identita podľa odseku 2 písm. a) identifikátorom osoby tejto právnickej osoby a identifikátorom osoby fyzickej osoby, ktorá má k právnickej osobe právny vzťah.
(4)
Autentifikácia je postup orgánu verejnej moci, pri ktorom sa na účely
a)
prístupu k informačnému systému verejnej správy3) overuje prostredníctvom autentifikačného modulu alebo, ak ide o špecializovaný portál, prostredníctvom iných elektronických prostriedkov, ktoré zabezpečujú najmenej ten istý rozsah a kvalitu funkcií ako autentifikačný modul, pravdivosť deklarovanej identity prostredníctvom overenia správnosti a platnosti identifikátora osoby a autentifikátora, ak sa identifikácia vykonala podľa odseku 2 písm. a),
b)
elektronickej komunikácie overuje pravdivosť deklarovanej identity prostredníctvom overenia platnosti identifikátora osoby a prostriedku autorizácie, ak sa identifikácia osoby vykonala podľa odseku 2 písm. b).
(5)
Úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby k prostriedkom a údajom informačného systému, ako aj k elektronickej komunikácii, ak osobitný predpis neustanovuje, že elektronickú komunikáciu je možné vykonávať aj anonymne alebo iným spôsobom nevyžadujúcim autentifikáciu; ak ide o prístup osoby k prostriedkom a údajom informačného systému, autentifikácia sa nevyžaduje ani vtedy, ak tak určí orgán verejnej moci.
§ 20
Identifikácia osoby
(1)
Orgány verejnej moci sú povinné pri výkone verejnej moci elektronicky používať na účely identifikácie identifikátor osoby; ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté.
(2)
Orgány verejnej moci sú oprávnené zaviesť a používať popri identifikátore osoby v informačných systémoch verejnej správy,3) ktoré spravujú, aj iný spôsob identifikácie osoby na účely prístupu do informačných systémov a ich používanie; ak iný spôsob identifikácie osoby zavedú, sú povinné zabezpečiť spôsob obojsmernej transformácie identifikátora osoby na spôsob identifikácie, ktorý používajú, pričom sú povinné zabezpečiť identifikáciu osoby aj prostredníctvom identifikátora osoby.
Autentifikátor
§ 21
(1)
Na autentifikáciu sa ako autentifikátor môže použiť len
a)
občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu15) alebo
b)
alternatívny autentifikátor, ktorým je jedinečná a konečná postupnosť znakov, ktorá sama nemá významovú hodnotu, ak je k dispozícii len ako postupnosť týchto znakov, prostriedok alebo procedúra alebo ich kombinácia.
(2)
Vydanie občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom upravuje osobitný predpis.16)
(3)
Ministerstvo vnútra zabezpečuje v autentifikačnom module vytvorenie a zachovanie väzby medzi každým identifikátorom osoby a každým občianskym preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom tak, aby na účely vykonania autentifikácie ku každému identifikátoru osoby pridelenému
a)
fyzickej osobe bolo možné priradiť len platný občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom vydaný tejto fyzickej osobe,
b)
právnickej osobe alebo zapísanej organizačnej zložke bolo možné priradiť len platný občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom vydaný fyzickej osobe, ktorá je oprávnená konať za túto právnickú osobu alebo v mene tejto právnickej osoby, alebo zapísanej organizačnej zložky alebo pristupovať alebo disponovať s elektronickou schránkou, ktorej majiteľom je táto právnická osoba alebo zapísaná organizačná zložka.
(4)
Ministerstvo vnútra vedie v autentifikačnom module aj údaje o väzbe medzi každým zrušeným alebo zmeneným identifikátorom osoby a každým zneplatneným občianskym preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, aby bolo možné spätne určiť, ktorý občiansky preukaz bol priradený ku ktorému identifikátoru osoby a ktorý občiansky preukaz fyzickej osoby bol priradený k idenifikátoru právnickej osoby alebo zapísanej organizačnej zložky.
(5)
Na účely a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie povinnosti podľa odseku 3 písm. b) je ministerstvo vnútra oprávnené získavať údaje z informačných systémov verejnej správy3) a správca informačného systému verejnej správy3) je povinný mu tieto údaje poskytnúť, a to aj automatizovaným spôsobom; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako.
(6)
Orgány verejnej moci sú oprávnené zaviesť a používať popri autentifikátore podľa odseku 1 pre špecializované portály, ktoré spravujú, aj iný spôsob autentifikácie osoby; ak iný spôsob autentifikácie osoby zavedú, sú povinné zabezpečiť možnosť autentifikácie osoby aj prostredníctvom autentifikátora podľa odseku 1.
§ 22
(1)
Alternatívny autentifikátor môže vydávať a zneplatňovať len orgán verejnej moci, o ktorom to ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
(2)
Alternatívny autentifikátor sa vydáva na žiadosť fyzickej osoby, ktorá obsahuje identifikátor osoby, adresu pobytu, dátum narodenia, dátum podania žiadosti a ktorá je žiadateľom autorizovaná alebo obsahuje úradne osvedčený podpis žiadateľa.
(3)
Vydanie a prevzatie alternatívneho autentifikátora sa vykoná spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s ním pred odovzdaním fyzickej osobe, ktorej sa vydáva, neoboznámi žiadna iná osoba. Vydanie alternatívneho autentifikátora môže byť podmienené vydaním občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom, ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra. Vydanie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné, ak v odseku 7 nie je ustanovené inak.
(4)
Ustanovenia § 21 ods. 3 až 5 sa na alternatívny autentifikátor vzťahujú primerane, pričom povinným podľa § 21 ods. 3 a 4 a oprávneným podľa § 21 ods. 5 je ministerstvo vnútra alebo orgán verejnej moci, ktorý vydáva a zneplatňuje alternatívny autentifikátor, ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra. Ak je povinným podľa § 21 ods. 3 a 4 ministerstvo vnútra, orgán, ktorý vydáva alternatívny autentifikátor, je povinný poskytnúť ministerstvu vnútra všetku súčinnosť potrebnú na plnenie týchto povinností.
(5)
Každý, komu bol alternatívny autentifikátor vydaný, je povinný ho chrániť pred stratou, odcudzením, poškodením, zničením alebo zneužitím. Na žiadosť fyzickej osoby, ktorej bol alternatívny autentifikátor vydaný, môže byť tento autentifikátor zneplatnený; žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 2. Zneplatnením alternatívneho autentifikátora je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby tento autentifikátor nemohol byť po zneplatnení použitý na úspešnú autentifikáciu.
(6)
Ak vznikne možnosť alebo riziko zneužitia alternatívneho autentifikátora, je ho možné zneplatniť aj bez žiadosti fyzickej osoby, ktorej bol vydaný, pričom sa zároveň vydáva nový alternatívny autentifikátor. Alternatívny autentifikátor je podľa prvej vety možné zneplatniť najskôr dňom prevzatia nového alternatívneho autentifikátora; o tom musí byť fyzická osoba, ktorej sa nový alternatívny autentifikátor vydáva, písomne upozornená najneskôr s prevzatím nového alternatívneho autentifikátora.
(7)
Zneplatnenie alternatívneho autentifikátora je bezodplatné. Ak je v priebehu piatich rokov z dôvodu zneplatnenia podľa odseku 5 vydaný druhý a ďalší alternatívny autentifikátor, podlieha každé druhé a ďalšie vydanie povinnosti uhradiť správny poplatok podľa osobitného predpisu.
§ 23
Autorizácia a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby
(1)
Orgán verejnej moci, správca informačného systému integrovaného obslužného miesta a pracovník integrovaného obslužného miesta vykonajú autorizáciu zaručeným elektronickým podpisom17) alebo zaručenou elektronickou pečaťou18) s pripojenou časovou pečiatkou.19) Ak sa právny úkon vykonáva podľa zákona v elektronickej podobe alebo ak podľa osobitného predpisu je náležitosťou právneho úkonu vlastnoručný podpis, osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu takého úkonu zaručeným elektronickým podpisom,17) a ak podľa osobitného predpisu je náležitosťou právneho úkonu vlastnoručný podpis, ktorý musí byť úradne osvedčený, pripojí aj časovú pečiatku;19) to neplatí, ak osobitný predpis ustanoví, že autorizáciu je možné vykonať jedným z uznaných spôsobov autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala, a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.
(2)
Ak nie je preukázaný opak, na účely elektronickej komunikácie je oprávnenie osoby konať za inú osobu alebo v mene inej osoby preukázané vždy, ak
a)
konajúca osoba použije na autorizáciu platný mandátny certifikát podľa osobitného predpisu,20) z ktorého vyplýva oprávnenie konať za túto osobu alebo v jej mene a rozsah tohto oprávnenia, alebo
b)
prostriedok, ktorý konajúca osoba použije na autorizáciu, obsahuje identifikátor osoby a z referenčného údaja vyplýva oprávnenie tejto osoby konať za inú osobu alebo v jej mene.
(3)
Okrem spôsobu podľa odseku 2 sa oprávnenie konať v mene inej osoby, na účely elektronickej komunikácie, preukazuje aj
a)
elektronickým dokumentom obsahujúcim jednoznačnú identifikáciu konajúcej osoby, osoby, v mene ktorej je oprávnená konať, a rozsah oprávnenia konať v mene tejto osoby, pričom tento elektronický dokument musí byť autorizovaný
1.
splnomocniteľom, ak oprávnenie konať vzniká udelením splnomocnenia, alebo
2.
príslušným orgánom verejnej moci, ak oprávnenie konať vzniká rozhodnutím orgánu verejnej moci,
b)
elektronickým odpisom z informačného systému verejnej správy21) nie starším ako jeden mesiac, ak sa oprávnenie konať zapisuje podľa zákona do informačného systému verejnej správy,3) alebo
c)
identifikátorom osoby, v mene ktorej sa koná, ak konajúca osoba je zákonným zástupcom osoby, v mene ktorej sa koná.
(4)
Orgán verejnej moci je povinný v informačnom systéme verejnej správy3) zabezpečiť aktuálnu evidenciu údajov preukazujúcich oprávnenie konať v mene inej osoby, o ktorých sa dozvie pri svojej činnosti alebo v súvislosti s ňou, a to spôsobom, ktorý zodpovedá platnému skutkovému a právnemu stavu a ktorý umožní preukázať toto oprávnenie na základe autentifikácie osoby; ak tieto oprávnenia sú hodnotou referenčného údaja alebo vyplývajú z hodnôt referenčných údajov, orgán verejnej moci ich referencuje [§ 49 písm. f)].
(5)
Ak orgán verejnej moci eviduje v informačnom systéme verejnej správy3) oprávnenie osoby konať v mene inej osoby alebo ak takéto oprávnenie je hodnotou referenčného údaja alebo vyplýva z hodnôt referenčných údajov vedených v iných informačných systémoch verejnej správy,3) nie je oprávnený požadovať od konajúcej osoby preukázanie tohto oprávnenia, ak nemá dôvodnú pochybnosť o tom, či oprávnenie trvá, alebo nemá odôvodnenú pochybnosť o jeho rozsahu.
Elektronické podanie a elektronický úradný dokument
§ 24
(1)
Elektronický formulár pre elektronické podanie je platný, ak je sprístupnený v module elektronických formulárov a jeho platnosť nebola zrušená.
(2)
Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný vytvoriť elektronické formuláre pre elektronické podania, aktualizovať ich obsahové náležitosti pri zmene osobitných predpisov a zrušiť ich platnosť, ak ich z dôvodu zmeny osobitných predpisov alebo z dôvodu ich nahradenia iným elektronickým formulárom pre elektronické podanie nie je na účely podávania elektronických podaní možné používať. Ústredný orgán štátnej správy je oprávnený zabezpečiť splnenie povinnosti podľa prvej vety prostredníctvom iného orgánu verejnej moci alebo verejnoprávnej inštitúcie. Ak osobitný predpis ustanovuje inému orgánu verejnej moci alebo inej osobe oprávnenie vytvárať, aktualizovať alebo zrušovať platnosť elektronického formulára pre elektronické podanie alebo pri týchto činnostiach ustanovuje povinnosť súčinnosti orgánu verejnej moci a inej osoby,14) ústredný orgán štátnej správy splní povinnosť podľa prvej vety aj vtedy, ak vo vzťahu k tomuto formuláru vykoná úkony podľa odseku 4. Elektronický formulár pre elektronické podanie musí byť vytvorený spôsobom, ktorý umožní
a)
prezentovať elektronický formulár na vyplnenie údajov,
b)
pri jeho vypĺňaní doň vkladať údaje, ktorými osoba disponuje,
c)
získavať automatizovaným spôsobom referenčné údaje, ak sú na vyplnenie potrebné; táto podmienka nemusí byť splnená pri vypĺňaní prostredníctvom ústredného portálu alebo integrovaného obslužného miesta,
d)
zvoliť si možnosť zasielania notifikácií vo veci, ktorej sa elektronické podanie týka, ak sa v danej veci notifikácie zasielajú,
e)
vytlačiť elektronické podanie v listinnej podobe,
f)
uložiť, aj neúplné, elektronické podanie na pamäťovom médiu.
(3)
Správca ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby bolo možné ich prostredníctvom
a)
k elektronickému podaniu pripojiť iné elektronické dokumenty ako prílohy k elektronickému podaniu podľa § 25 ods. 4,
b)
autorizovať elektronické podanie a pripojené dokumenty,
c)
vytlačiť elektronické podanie v listinnej podobe,
d)
uložiť, aj neúplné, elektronické podanie na pamäťovom médiu,
e)
zobraziť elektronické podanie spolu s uvedením zoznamu príloh, ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť pripojiť k návrhu na začatie konania, žalobe, žiadosti, sťažnosti, vyjadreniu, stanovisku, ohláseniu alebo inému dokumentu prílohu.
(4)
Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný bezodkladne po vytvorení alebo zmene elektronického formulára pre elektronické podanie zverejniť tento elektronický formulár v module elektronických formulárov spolu s informáciami podľa odseku 7 a po zrušení platnosti elektronického formulára pre elektronické podanie označiť takýto elektronický formulár ako neplatný; na tento účel úrad vlády zabezpečuje ústrednému orgánu štátnej správy prístup k príslušným funkciám modulu elektronických formulárov.
(5)
Obsahovými náležitosťami elektronického formulára pre elektronické podanie sú obsahové náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného dokumentu ustanovené osobitnými predpismi, pričom ak je niektorá z obsahových náležitostí podľa osobitných predpisov viazaná na listinnú podobu, považuje sa za splnenú autorizovaním elektronického podania podávajúcim; to platí aj o náležitostiach príloh elektronického podania, ak nejde o prílohy, ktorými sú veci, ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu.
(6)
Vo veciach, v ktorých podľa osobitných predpisov vykonáva pôsobnosť vyšší územný celok alebo obec a ktoré nie sú preneseným výkonom štátnej správy, plní povinnosti podľa odsekov 2 až 4 vyšší územný celok a obec. Ak pre niektorú oblasť štátnej správy nie je zriadený ústredný orgán štátnej správy, plní úlohy ústredného orgánu štátnej správy podľa odsekov 2 a 4 orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, do ktorého pôsobnosti predmetná oblasť patrí.
(7)
Úrad vlády v module elektronických formulárov vedie ku každému elektronickému formuláru pre elektronické podanie
a)
označenie orgánu verejnej moci, v konaní s ktorým sa používa,
b)
označenie konania, v ktorom sa používa,
c)
údaj, či elektronický formulár nemá zrušenú platnosť, s uvedením začiatku a konca platnosti.
(8)
Orgán verejnej moci je oprávnený vytvoriť a sprístupniť prostredníctvom špecializovaného portálu alebo iného informačného systému verejnej správy3) elektronické prostriedky na vytvorenie elektronického podania prostredníctvom informačného systému aj bez použitia elektronického formulára pre elektronické podanie; vtedy je orgán verejnej moci povinný zabezpečiť súlad údajov a ich štruktúrovanej formy, ako aj spôsobu zobrazenia takto vytvoreného elektronického podania s elektronickým podaním vytvoreným s použitím príslušného elektronického formulára pre elektronické podanie. Osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, je oprávnená vytvoriť elektronické podanie prostredníctvom informačného systému aj bez použitia elektronického formulára pre elektronické podanie, ak zabezpečí súlad údajov a ich štruktúrovanej formy, ako aj spôsobu zobrazenia takto vytvoreného elektronického podania s elektronickým podaním vytvoreným s použitím príslušného elektronického formulára pre elektronické podanie. Na elektronické podanie vytvorené podľa prvej a druhej vety sa vzťahujú ustanovenia o elektronickom podaní rovnako.
(9)
Modul elektronických formulárov je v časti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické podania verejný a úrad vlády ho sprístupňuje každému bezodplatne prostredníctvom ústredného portálu.
§ 25
(1)
Ak osobitný predpis na účely konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb ukladá osobe povinnosť podať alebo doručiť orgánu verejnej moci návrh na začatie konania, žalobu, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument alebo ak ju na ich podanie oprávňuje, považuje sa táto povinnosť za riadne splnenú alebo toto oprávnenie za riadne využité podaním elektronického podania alebo doručením elektronického podania. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté oprávnenia orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov požadovať odstránenie vád, doplnenie elektronického podania, odmietnuť prijatie elektronického podania alebo možnosť, či povinnosť orgánu verejnej moci nekonať alebo konanie zastaviť, ak je elektronické podanie neúplné.
(2)
Ak osobitný predpis ustanovuje pre návrh na začatie konania, žalobu, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, ktoré sú urobené elektronickými prostriedkami, povinnosť doplniť ich písomne alebo ústne do zápisnice, táto povinnosť je riadne a včas splnená doručením elektronického podania.
(3)
Prílohy k elektronickému podaniu sa pripájajú vždy ako samostatný elektronický dokument, pričom ak príloha existuje len v listinnej podobe a podľa osobitného predpisu sa vyžaduje jej predloženie v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii, pripojí sa k elektronickému podaniu ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 ods. 2). Ak ide o prílohy, ktoré existujú v listinnej podobe a nie je ich možné zaručene konvertovať, ak sa ako prílohy prikladajú veci, ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu alebo ak osobitný predpis výslovne umožňuje aj pri elektronickej komunikácii predkladať prílohy v listinnej podobe, zasielajú sa osobitne a postupom podľa osobitného predpisu, ktorý predmetné konanie upravuje.
(4)
Pripojenie príloh k elektronickému podaniu sa vykoná vložením elektronického podania spolu s prílohami do elektronickej správy prostredníctvom na to určenej funkcie ústredného portálu alebo špecializovaného portálu, ktorá zabezpečí spojenie elektronického podania a príloh a zachovanie väzby medzi nimi.
(5)
Ak osoba v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach komunikuje elektronickým podaním, zasiela toto podanie, vrátane jeho príloh, vždy len v jednom vyhotovení.
§ 26
(1)
Elektronický formulár pre elektronický úradný dokument je platný, ak je sprístupnený v module elektronických formulárov a jeho platnosť nebola zrušená.
(2)
Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný vytvoriť elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty, aktualizovať ich obsahové náležitosti pri zmene osobitných predpisov a zrušiť ich platnosť, ak ich z dôvodu zmeny osobitných predpisov alebo z dôvodu ich nahradenia iným elektronickým formulárom pre elektronický úradný dokument nie je na účely vydávania elektronických úradných dokumentov možné používať. Ústredný orgán štátnej správy je oprávnený zabezpečiť splnenie povinnosti podľa prvej vety prostredníctvom iného orgánu verejnej moci alebo verejnoprávnej inštitúcie. Ak osobitný predpis ustanovuje inému orgánu verejnej moci alebo inej osobe oprávnenie vytvárať, aktualizovať alebo zrušovať platnosť elektronického formulára pre elektronický úradný dokument alebo pri týchto činnostiach ustanovuje povinnosť súčinnosti orgánu verejnej moci a inej osoby, ústredný orgán štátnej správy splní povinnosť podľa prvej vety aj vtedy, ak vo vzťahu k tomuto formuláru vykoná úkony podľa § 24 ods. 4 primerane. Elektronický formulár pre elektronický úradný dokument musí byť vytvorený spôsobom, ktorý umožní využívať funkcionality podľa § 24 ods. 2 a 3 primerane.
(3)
Ústredný orgán štátnej správy je na účely konaní v oblastiach, v ktorých vykonáva ústrednú štátnu správu a v ktorých sa vykonáva verejná moc elektronicky, povinný vo vzťahu k elektronickému formuláru pre elektronický úradný dokument plniť povinnosti podľa § 24 ods. 4 primerane; na tento účel úrad vlády zabezpečuje ústrednému orgánu štátnej správy prístup k príslušným funkciám modulu elektronických formulárov.
(4)
Obsahovými náležitosťami elektronického formulára pre elektronický úradný dokument sú obsahové náležitosti rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu ustanovené osobitnými predpismi, pričom ak je niektorá z obsahových náležitostí podľa osobitných predpisov viazaná na listinnú podobu, považuje sa za splnenú autorizovaním elektronického úradného dokumentu, vrátane príloh, ak nejde o prílohy, ktorými sú veci, ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu, orgánom verejnej moci.
(5)
Vo veciach, v ktorých podľa osobitných predpisov vykonáva pôsobnosť vyšší územný celok alebo obec a ktoré nie sú preneseným výkonom štátnej správy, plní povinnosti podľa odsekov 2 až 4 vyšší územný celok a obec. Ak pre niektorú oblasť štátnej správy nie je zriadený ústredný orgán štátnej správy, plní úlohy ústredného orgánu štátnej správy podľa odsekov 2 a 3 orgán štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, do ktorého pôsobnosti predmetná oblasť patrí.
(6)
Úrad vlády v module elektronických formulárov plní k elektronickému formuláru pre elektronický úradný dokument povinnosti podľa § 24 ods. 7 rovnako.
(7)
Orgán verejnej moci je oprávnený vytvoriť elektronický úradný dokument aj prostredníctvom funkcionality informačného systému verejnej správy3) a bez použitia elektronického formulára pre elektronický úradný dokument; vtedy je orgán verejnej moci povinný zabezpečiť súlad údajov a ich štruktúrovanej formy, ako aj spôsobu zobrazenia v takto vytvorenom elektronickom úradnom dokumente s elektronickým úradným dokumentom vytvoreným s použitím príslušného elektronického formulára pre elektronický úradný dokument. Na elektronické úradné dokumenty vytvorené podľa prvej vety sa vzťahujú ustanovenia o elektronickom úradnom dokumente rovnako.
(8)
Modul elektronických formulárov je v časti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické úradné dokumenty neverejný a úrad vlády ho sprístupňuje bezodplatne len orgánu verejnej moci na účely plnenia jeho úloh alebo inej osobe na účely zobrazovania a automatizovaného spracovania údajov elektronického úradného dokumentu informačnými systémami a prostriedkami v dispozícii tejto osoby.
§ 27
(1)
Ak osobitný predpis na účely konania o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach osôb ukladá orgánu verejnej moci povinnosť vydať alebo doručiť rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument alebo ak ho na ich vydanie oprávňuje, orgán verejnej moci je povinný túto povinnosť splniť alebo toto oprávnenie využiť vydaním alebo doručením elektronického úradného dokumentu; takým vydaním sa považuje táto povinnosť za riadne splnenú alebo toto oprávnenie za riadne využité. Ustanovením prvej vety nie sú dotknuté ustanovenia podľa osobitných predpisov oprávňujúce namietať vady elektronického úradného dokumentu.
(2)
Prílohy k elektronickému úradnému dokumentu sa pripájajú vždy ako samostatný elektronický dokument, pričom ak príloha existuje len v listinnej podobe a podľa osobitného predpisu sa vyžaduje jej predloženie v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii, pripojí sa k elektronickému úradnému dokumentu ako elektronický dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou (§ 35 ods. 2). Ak ide o prílohy, ktoré existujú v listinnej podobe a nie je ich možné zaručene konvertovať, ak sa ako prílohy prikladajú veci, ktoré nemajú listinnú podobu alebo elektronickú podobu alebo ak osobitný predpis výslovne umožňuje aj pri elektronickej komunikácii predkladať prílohy v listinnej podobe, zasielajú sa osobitne a postupom podľa osobitného predpisu, ktorý predmetné konanie upravuje.
(3)
Ustanovenia § 25 ods. 4 a 5 sa na elektronický úradný dokument použijú primerane.
§ 28
(1)
Elektronické podanie, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako návrh na začatie konania, žaloba, žiadosť, sťažnosť, vyjadrenie, stanovisko, ohlásenie alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré sa podľa osobitného predpisu podávajú alebo doručujú orgánu verejnej moci v listinnej podobe.
(2)
Elektronický úradný dokument, vrátane príloh, má rovnaké právne účinky ako rozhodnutie, žiadosť, vyjadrenie, stanovisko alebo iný dokument, vrátane príloh, ktoré podľa osobitného predpisu vydáva, oznamuje alebo doručuje orgán verejnej moci v listinnej podobe.
(3)
Úrad vlády zabezpečuje prístup k elektronickým formulárom pre elektronické podanie a elektronickým formulárom pre elektronický úradný dokument v module elektronických formulárov v rozsahu podľa tohto zákona aj na základe zverejneného komunikačného rozhrania.
(4)
Elektronické formuláre pre elektronické podanie a elektronickým formulárom pre elektronický úradný dokument označené ako neplatné sa v module elektronických formulárov uchovávajú po neobmedzenú dobu.
Elektronické doručovanie
§ 29
(1)
Elektronické podanie a elektronický úradný dokument sa doručuje elektronicky, pričom miestom na elektronické doručovanie, vrátane elektronického doručovania doručenky je elektronická schránka, ktorá je aktivovaná. Elektronické doručovanie elektronického podania a elektronického úradného dokumentu sa vykoná spôsobom podľa tohto zákona, ak osobitné predpisy pri spôsobe doručovania elektronickými prostriedkami neustanovujú inak; ustanovenie prvej vety tým nie je dotknuté.
(2)
Do vlastných rúk sa elektronicky doručujú elektronické dokumenty, ktoré sú podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručujú do vlastných rúk.
(3)
Doručením do vlastných rúk sa na účely elektronického doručovania rozumie doručenie, pri ktorom sa vyžaduje potvrdenie doručenia zo strany adresáta alebo osoby, ktorej je podľa osobitných predpisov možné doručovať namiesto adresáta (ďalej len „prijímateľ“), formou doručenky odoslanej odosielateľovi.
§ 30
(1)
Doručenka je elektronický dokument obsahujúci údaj o dni, hodine, minúte a sekunde elektronického doručenia, identifikátor osoby prijímateľa, identifikátor osoby odosielateľa a identifikáciu elektronickej správy a elektronických dokumentov, ktoré sa elektronicky doručujú.
(2)
Ak je adresátom orgán verejnej moci, doručenku vytvára a potvrdzuje elektronická podateľňa tohto orgánu. Ak adresátom nie je orgán verejnej moci, doručenku vytvára automatizovaným spôsobom modul elektronického doručovania a úrad vlády prostredníctvom modulu elektronických schránok zabezpečuje, aby prijímateľ pri preberaní doručovaného elektronického dokumentu vždy pred sprístupnením dokumentu mal k dispozícii a bol povinný potvrdiť doručenku.
(3)
Doručenku prijímateľ potvrdzuje jej autorizáciou; autorizačným prostriedkom je funkcia, ktorá je spojená s doručenkou.
(4)
Orgán verejnej moci je povinný prijímať elektronicky doručované elektronické správy každý deň.
(5)
Doručenka sa elektronicky doručuje do elektronickej schránky odosielateľa elektronickej správy, ktorej doručenie doručenka potvrdzuje.
(6)
Údaje uvedené v doručenke, ktorá bola autorizovaná, sa považujú za pravdivé, ak nie je preukázaný opak.
§ 31
(1)
Ak ide o elektronické doručovanie podľa tohto zákona, ktoré sa nevykonáva do vlastných rúk, alebo o doručovanie notifikácií, je takéto doručovanie možné vykonávať okrem elektronickej schránky paralelne aj do obdobnej schránky zriadenej orgánom verejnej moci sprístupnenej prostredníctvom špecializovaného portálu.
(2)
Ustanovenia o elektronickom doručovaní sa nepoužijú a doručovanie sa spravuje ustanoveniami o doručovaní podľa osobitných predpisov, ak
a)
elektronická schránka nie je aktivovaná,
b)
osobitný predpis ustanovuje, že sa doručuje výlučne v listinnej podobe, alebo
c)
sa doručuje osobám vo výkone trestu odňatia slobody, vo väzbe, osobám umiestneným v zariadeniach pre výkon ústavnej starostlivosti a ochrannej výchovy alebo tomu, kto požíva diplomatické výsady a imunity.
(3)
Ak sa postupom podľa odseku 2 doručuje elektronický dokument, ktorý podľa osobitných predpisov nie je možné doručiť elektronicky, odosielateľ zabezpečí vykonanie jeho zaručenej konverzie (§ 35 ods. 2) podľa tohto zákona a doručuje výstup z tejto konverzie v listinnej podobe; doručenie výstupu zo zaručenej konverzie v listinnej podobe má rovnaké právne účinky ako doručenie elektronického dokumentu.
§ 32
(1)
Uložením elektronickej správy sa rozumie okamih, odkedy je elektronická správa objektívne prístupná prijímateľovi v elektronickej schránke adresáta.
(2)
Úložnou lehotou na účely tohto zákona je lehota, počas ktorej je uložená elektronická správa považovaná za nedoručenú. Úložná lehota je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni uloženia elektronickej správy, ak osobitný predpis neustanovuje inú lehotu.
(3)
Ak si adresát zvolil možnosť zasielania notifikácií, bezodkladne po uložení elektronickej správy je mu zaslaná notifikácia o uložení elektronickej správy, ktorá obsahuje meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov odosielateľa a adresáta a deň uplynutia úložnej lehoty.
(4)
Ak sa elektronicky doručuje do vlastných rúk, prijímateľ je povinný potvrdiť doručenie elektronickej správy formou doručenky; potvrdenie doručenia je podmienkou sprístupnenia elektronickej správy prijímateľovi v jeho elektronickej schránke.
(5)
Elektronická správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, sa považuje za doručenú,
a)
ak je adresátom orgán verejnej moci, uložením elektronickej správy,
b)
ak nie je adresátom orgán verejnej moci a doručuje sa do vlastných rúk, dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na doručenke alebo márnym uplynutím úložnej lehoty podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel,
c)
ak nie je adresátom orgán verejnej moci a nedoručuje sa do vlastných rúk, deň bezprostredne nasledujúci po uložení elektronickej správy.
(6)
Ustanovenie odseku 5 písm. b) a c) sa nepoužije, ak
a)
ide o márne uplynutie úložnej lehoty a osobitný predpis neumožňuje použitie náhradného doručenia,
b)
medzi okamihom odoslania elektronickej správy a okamihom márneho uplynutia úložnej lehoty bola elektronická schránka deaktivovaná,
c)
orgán verejnej moci rozhodne, že elektronické doručenie je neúčinné; to neplatí, ak osobitný predpis neumožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia.
(7)
Ak nastane niektorá skutočnosť podľa odseku 6 písm. a) alebo písm. c), odosielateľ vykoná opätovné elektronické doručenie podľa tohto zákona; ustanovenie § 31 ods. 2 sa použije rovnako. Ak nastane skutočnosť podľa odseku 6 písm. b), odosielateľ vykoná opätovné doručovanie podľa ustanovení o doručovaní podľa osobitných predpisov.
(8)
Po doručení elektronickej správy zostáva elektronická správa, vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje, uložená v elektronickej schránke adresáta.
(9)
Ak k elektronickému doručeniu dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na konanie alebo na vykonanie úkonu, ktorej začiatok je spojený s okamihom elektronického doručenia, začne plynúť najbližší nasledujúci pracovný deň; to neplatí, ak osobitný predpis ustanovuje alebo z povahy konania alebo úkonu vyplýva, že orgán verejnej moci alebo iná osoba sú povinní konať aj v deň, ktorý je štátnym sviatkom, alebo v deň pracovného pokoja.
§ 33
(1)
Ak osobitný predpis neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia alebo ak sa podľa osobitného predpisu neúčinnosť elektronického doručenia neposudzuje ako predbežná otázka, orgán verejnej moci, ktorý koná vo veci, ktorej sa elektronické doručovanie týka, rozhodne na návrh adresáta, ktorý nie je orgánom verejnej moci, že elektronické doručenie je neúčinné, ak tento adresát preukáže, že
a)
objektívne nemohol prevziať elektronickú správu z dôvodu, ktorý nenastal na jeho strane alebo jeho pričinením, alebo
b)
na jeho strane nastali také dôvody, ktoré mu objektívne neznemožnili prevziať elektronickú správu, avšak takéto prevzatie by bolo spojené s nepomernými ťažkosťami, ktorých prekonanie od neho nie je spravodlivé požadovať.
(2)
Návrh podľa odseku 1 je potrebné podať do 15 dní odo dňa, keď sa adresát s obsahom elektronickej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť.
(3)
Návrh podľa odseku 1 musí okrem všeobecných náležitostí podľa osobitného predpisu, ktorý konanie, v ktorom sa elektronicky doručovalo, upravuje, obsahovať aj deň, keď sa adresát s obsahom elektronickej správy oboznámil alebo mohol oboznámiť, a označenie dôkazov, ktorých sa dovoláva.
(4)
Ak osobitný predpis umožňuje vylúčiť účinky náhradného doručenia a zároveň neustanovuje iný postup na rozhodovanie o neúčinnosti elektronického doručenia, orgán verejnej moci môže rozhodnúť o neúčinnosti elektronického doručenia aj bez návrhu, ak je podľa obsahu spisu zrejmé, že adresát sa nemohol s obsahom elektronickej správy v úložnej lehote oboznámiť.
(5)
Orgán verejnej moci, ktorý rozhoduje o neúčinnosti elektronického doručenia, môže rozhodnúť o odklade účinkov elektronického doručenia do rozhodnutia vo veci samej, ak adresátovi hrozí vážna ujma a ak odkladom nevznikne ujma na právach iných osôb nadobudnutých v dobrej viere alebo poškodenie verejného záujmu prevyšujúce ujmu hroziacu adresátovi.
(6)
Návrh podľa odseku 1 nie je možné podať po tom, ako nadobudol právoplatnosť rozsudok o rozvode, ktorým bolo vyslovené, že sa manželstvo rozvádza, že je neplatné alebo že nie je.
(7)
Orgán verejnej moci v konaní o neúčinnosti elektronického doručenia umožní účastníkovi konania prevziať si elektronickú správu, o ktorej neúčinnosti elektronického doručenia sa koná, vrátane všetkých elektronických dokumentov, ktoré obsahuje.
(8)
Ak orgán verejnej moci rozhodol, že elektronické doručenie je neúčinné, elektronická správa vrátane všetkých elektronických dokumentov sa považuje za doručenú dňom, keď rozhodnutie o neúčinnosti elektronického doručenia nadobudlo právoplatnosť.
(9)
Proti rozhodnutiu o neúčinnosti elektronického doručenia je možné podať odvolanie alebo rozklad podľa osobitného predpisu, ktorý konanie, v ktorom sa elektronicky doručovalo, upravuje. Ak o neúčinnosti elektronického doručenia rozhoduje iný orgán ako súd, rozhodnutie o neúčinnosti elektronického doručenia je preskúmateľné súdom.
§ 34
Elektronická úradná tabuľa
(1)
Elektronická úradná tabuľa je elektronické úložisko, na ktoré sú zasielané a na ktorom sú zverejňované elektronické úradné dokumenty, ak to ustanovuje zákon.
(2)
Elektronické úradné dokumenty, ktoré sú podľa tohto zákona z hľadiska právnych účinkov totožné s dokumentom v listinnej podobe, o ktorom osobitné predpisy ustanovujú, že sa doručuje vyvesením na úradnej tabuli orgánu verejnej moci, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, orgán verejnej moci ich zverejňuje na elektronickej úradnej tabuli; ustanovenia osobitných predpisov o doručovaní tým nie sú dotknuté.
(3)
Úrad vlády zabezpečuje
a)
prostredníctvom modulu elektronického doručovania na ústrednom portáli zriadenie elektronickej úradnej tabule,
b)
každému orgánu verejnej moci prístup k centrálnej elektronickej tabuli na účely podľa tohto zákona,
c)
sprístupnenie elektronických úradných dokumentov zverejnených na elektronickej tabuli každému, a to bezodplatne a bez potreby autentifikácie a v členení podľa orgánov verejnej moci,
d)
prostredníctvom notifikačného modulu zaslanie notifikácie o zverejnení elektronického úradného dokumentu na elektronickej úradnej tabuli všetkým, ktorí si pri registrácii zvolili možnosť zasielania notifikácií o zverejnení na elektronickej tabuli alebo si v konkrétnej veci zvolili možnosť zasielania notifikácií.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONVERZIA
§ 35
Konverzia a zaručená konverzia
(1)
Konverzia je postup, pri ktorom je celý, bežne zmyslami vnímateľný, informačný obsah pôvodného
a)
elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
b)
dokumentu v listinnej podobe transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu,
c)
elektronického dokumentu transformovaný do novovzniknutého elektronického dokumentu, ktorý má iný formát elektronického dokumentu ako pôvodný elektronický dokument.
(2)
Zaručenou konverziou je konverzia vykonaná postupom pre zaručenú konverziu osobou oprávnenou vykonať zaručenú konverziu (ďalej len „osoba vykonávajúca konverziu“).
(3)
Oprávnenou osobou podľa odseku 2 je
a)
orgán verejnej moci, notár alebo poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu,
b)
advokát, ak nejde o konverziu verejnej listiny.
§ 36
Postup zaručenej konverzie
(1)
Osoba vykonávajúca konverziu je oprávnená vykonať zaručenú konverziu iba takým postupom a iba takým zariadením, programovým vybavením alebo algoritmom, alebo ich kombináciou, ktoré zabezpečia, že
a)
informačný obsah pôvodného dokumentu je zachovaný do takej miery, že spätnou transformáciou novovzniknutého dokumentu vznikne dokument, ktorý má rovnaký informačný obsah ako pôvodný dokument,
b)
v novovzniknutom dokumente je možné jednoznačne odlíšiť údaje, ktoré vznikli transformáciou informačného obsahu pôvodného dokumentu od údajov pridaných procesom tejto transformácie,
c)
bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu sú nahradené bezpečnostnými prvkami, ktoré novovzniknutému dokumentu poskytnú rovnakú alebo vyššiu úroveň bezpečnostných záruk, ako poskytovali bezpečnostné prvky pôvodného dokumentu.
(2)
Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. a)
a)
overí platnosť autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b)
overí platnosť časovej pečiatky,19) ak bola k pôvodnému elektronickému dokumentu pripojená časová pečiatka,19)
c)
transformuje pôvodný elektronický dokument na dokument v listinnej podobe,
d)
vytvorí osvedčovaciu doložku v listinnej podobe a neoddeliteľne ju spojí s novovzniknutým dokumentom v listinnej podobe,
e)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(3)
Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. b)
a)
transformuje pôvodný dokument v listinnej podobe na elektronický dokument,
b)
vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
c)
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku,19)
d)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(4)
Osoba vykonávajúca konverziu pri zaručenej konverzii podľa § 35 ods. 1 písm. c)
a)
overí platnosť autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b)
overí platnosť časovej pečiatky,19) ak bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená časová pečiatka,19)
c)
transformuje pôvodný elektronický dokument na elektronický dokument s iným formátom elektronického dokumentu,
d)
vytvorí osvedčovaciu doložku vo forme elektronického dokumentu,
e)
autorizuje osvedčovaciu doložku a novovzniknutý elektronický dokument spoločne a pripojí časovú pečiatku,19)
f)
vytvorí záznam o vykonanej zaručenej konverzii.
(5)
Ak je novovzniknutý dokument neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou a je možné spoľahlivo určiť dátum a čas vykonania zaručenej konverzie, považujú sa podmienky podľa odseku 1 za splnené, kým nie je preukázaný opak.
§ 37
Osvedčovacia doložka
(1)
Osvedčovacia doložka podľa § 36 ods. 2 písm. d) obsahuje
a)
výsledok overenia autorizácie, ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
b)
výsledok overenia platnosti časovej pečiatky,19) ak bola na pôvodnom elektronickom dokumente pripojená časová pečiatka,19)
c)
údaj o čase a mieste autorizácie pôvodného elektronického dokumentu, ak je ich možné zistiť z údajov autorizácie,
d)
identifikátor osoby držiteľa prostriedku autorizácie a identifikátor osoby, v mene ktorej držiteľ koná, ak je ich z autorizácie možné zistiť a ak bol pôvodný elektronický dokument autorizovaný,
e)
údaj o počte listov a počte neprázdnych strán novovzniknutého dokumentu v listinnej podobe,
f)
označenie osoby vykonávajúcej konverziu,
g)
dátum vykonania zaručenej konverzie,
h)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu, a ak ide o osobu, ktorá koná v mene orgánu verejnej moci, aj odtlačok úradnej pečiatky,
i)
evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii.
(2)
Osvedčovacia doložka podľa § 36 ods. 3 písm. b) obsahuje
a)
slovný popis bezpečnostných prvkov pôvodného dokumentu v listinnej podobe, napríklad pečiatka, podpis, vodoznak, reliéfna pečiatka,
b)
údaj o počte listov a počte neprázdnych strán pôvodného dokumentu v listinnej podobe,
c)
označenie osoby vykonávajúcej konverziu,
d)
dátum vykonania zaručenej konverzie,
e)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonala zaručenú konverziu,
f)
evidenčné číslo záznamu o vykonanej zaručenej konverzii.
(3)
Osvedčovacia doložka podľa § 36 ods. 4 písm. d) obsahuje údaje podľa odseku 1 písm. a) až f) a odseku 2 písm. d) až f).
§ 38
Obmedzenie konverzie
(1)
Konvertovať nemožno
a)
dokument v listinnej podobe, z ktorého nie je podľa osobitných predpisov možné vyhotoviť úradne osvedčenú kópiu,
b)
dokument v listinnej podobe, ktorého jedinečnosť nie je možné konverziou nahradiť, najmä občiansky preukaz,15) cestovný doklad,22) doklad vydaný podľa osobitných predpisov a preukazujúci oprávnenie osoby na výkon činnosti podľa osobitných predpisov, peniaze, cenné papiere, žreb,
c)
dokument, ktorého bezpečnostné prvky nie je možné konverziou zachovať alebo nahradiť bezpečnostnými prvkami s rovnakou alebo vyššou úrovňou záruk a ani slovne popísať,
d)
ak nejde o konverziu podľa § 35 ods. 1 písm. c), elektronický dokument, ktorý je zvukovým záznamom alebo zvukovo-obrazovým záznamom.
(2)
Na účely zaručenej konverzie je možné použiť len taký
a)
elektronický dokument, ktorého formát elektronického dokumentu zabezpečuje splnenie podmienok podľa § 36 ods. 1,
b)
dokument v listinnej podobe, ktorý je možné transformovať pri splnení podmienok podľa § 36 ods. 1,
c)
dokument v listinnej podobe, ktorý je originálom alebo úradne osvedčenou kópiou.
§ 39
Spoločné ustanovenia o zaručenej konverzii
(1)
Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely v rovnakom rozsahu ako pôvodný dokument, ktorého transformáciou vznikol.
(2)
Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie verejnej listiny, ktorý je neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou, je verejnou listinou.
(3)
Ak sa vykonáva zaručená konverzia dokumentu, ktorý vznikol zaručenou konverziou, pôvodným dokumentom je dokument, ktorý vznikol zaručenou konverziou, a osvedčovacia doložka k nemu.
(4)
Osoba vykonávajúca konverziu, ktorá vykonala zaručenú konverziu, zodpovedá za dodržanie podmienok zaručenej konverzie, ale nezodpovedá za pravdivosť alebo úplnosť údajov, ktoré tvoria obsah pôvodného dokumentu.
(5)
Osoba vykonávajúca konverziu vedie evidenciu záznamov o vykonanej zaručenej konverzii s uvedením evidenčného čísla každého záznamu o vykonanej zaručenej konverzii a údajmi o počte a druhu konvertovaných dokumentov a o type vykonanej zaručenej konverzie.
(6)
Advokát a poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu majú za výkon zaručenej konverzie nárok na úhradu odmeny a hotových výdavkov s ňou spojených v sume podľa sadzobníka úhrad za zaručenú konverziu. Orgán verejnej moci vrátane notára vykonáva zaručenú konverziu bezodplatne, ak ide o zaručenú konverziu dokumentov, ktoré vznikli z činnosti tohto orgánu verejnej moci alebo z činnosti orgánu verejnej moci s rovnakou vecnou príslušnosťou, ale inou miestnou príslušnosťou, inak má nárok na úhradu hotových výdavkov spojených so zaručenou konverziou v sume podľa sadzobníka úhrad za zaručenú konverziu.
PIATA ČASŤ
ÚHRADY ORGÁNOM VEREJNEJ MOCI
§ 40
Základné pojmy
Na účely tejto časti sa rozumie
a)
úhradou suma súdneho poplatku, správneho poplatku alebo inej platby, ktorú je poskytovateľ úhrady povinný vykonať v prospech orgánu verejnej moci podľa osobitných predpisov alebo na ich základe,
b)
poskytovateľom úhrady osoba, ktorá je podľa osobitných predpisov alebo na ich základe povinná vykonať úhradu,
c)
prijímateľom úhrady orgán verejnej moci, v ktorého rozpočte je príjem z úhrady rozpočtovaný, ak osobitný predpis neustanoví inak,
d)
hromadnou úhradou vykonanie viacerých úhrad naraz, ktorú vykoná akreditovaný platca na účet prijímateľa úhrady spôsobom určeným v dohode medzi akreditovaným platcom a správcom časti platobného modulu určeného na administráciu,
e)
pokynom na úhradu elektronický dokument obsahujúci identifikátor úhrady, identifikáciu účtu, na ktorý sa má úhrada vykonať, a výšku úhrady a ktorý obsahuje alebo umožňuje zistiť jedinečnú a jednoznačnú identifikáciu poskytovateľa úhrady, prijímateľa úhrady, právneho titulu, na základe ktorého sa úhrada vykonáva,
f)
informáciou o úhrade informácia zasielaná v elektronickej podobe platobným modulom prijímateľovi úhrady, obsahujúca identifikátor pokynu na úhradu, výšku úhrady, ktorá bola vykonaná, čas a dátum vykonania úhrady a označenie akreditovaného platcu alebo prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta, prostredníctvom ktorých bola úhrada vykonaná.
§ 41
Pôsobnosť
Ustanovenia tejto časti sa použijú na vykonanie úhrady, ak osobitný predpis23) ustanoví, že sa úhrada vykonáva na integrovanom obslužnom mieste alebo prostredníctvom akreditovaného platcu.
§ 42
Pokyn na úhradu
(1)
Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká na základe výzvy alebo vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci, pokyn na úhradu vytvorí orgán verejnej moci, pričom identifikátor úhrady určí prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak.
(2)
Ak povinnosť vykonať úhradu vzniká inak ako podľa odseku 1,
a)
pokyn na úhradu vytvorí prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta prostredníctvom informačného systému integrovaného obslužného miesta, ak poskytovateľ úhrady pristupuje k elektronickej komunikácii s orgánom verejnej moci prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, pričom
1.
identifikátor úhrady určí prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak,
2.
iné náležitosti pokynu na úhradu ako podľa prvého bodu určí informačný systém integrovaného obslužného miesta na základe informácie od poskytovateľa úhrady,
b)
a poskytovateľ úhrady nepristupuje k elektronickej komunikácii s orgánom verejnej moci prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, pokyn na úhradu sa vytvorí prostredníctvom platobného modulu, pričom
1.
identifikátor úhrady sa určí prostredníctvom platobného modulu, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak,
2.
iné náležitosti pokynu na úhradu ako podľa prvého bodu sa určia na základe informácie od poskytovateľa úhrady.
(3)
Súčasne s vytvorením pokynu na úhradu podľa
a)
odseku 1 orgán verejnej moci doručí pokyn na úhradu poskytovateľovi úhrady a prostredníctvom platobného modulu ministerstvu financií a prijímateľovi úhrady,
b)
odseku 2 písm. a) prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje prostredníctvom informačného systému integrovaného obslužného miesta sprístupnenie pokynu na úhradu poskytovateľovi úhrady a zaslanie pokynu na úhradu do elektronickej schránky poskytovateľa úhrady, ak je aktivovaná a poskytovateľ úhrady o to požiada, a prostredníctvom platobného modulu prijímateľovi úhrady, orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, a ministerstvu financií,
c)
odseku 2 písm. b) úrad vlády zabezpečuje prostredníctvom platobného modulu alebo iného informačného systému verejnej správy3) sprístupnenie pokynu na úhradu poskytovateľovi úhrady, a ak o to poskytovateľ úhrady požiada, aj o zaslanie pokynu na úhradu do elektronickej schránky poskytovateľa úhrady, ak je aktivovaná a prostredníctvom platobného modulu zabezpečuje zaslanie pokynu na úhradu prijímateľovi úhrady, orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, a akreditovanému platcovi, ak je známy.
(4)
Ak je prijímateľom úhrady vyšší územný celok alebo obec a nejde o prenesený výkon štátnej správy, identifikátor úhrady určí prijímateľ úhrady. Na základe dohody vyššieho územného celku alebo obce s ministerstvom financií môže byť identifikácia a spracovanie úhrady zabezpečené prostredníctvom platobného modulu.
§ 43
Vykonanie úhrady prostredníctvom integrovaného obslužného miesta
(1)
Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonať úhradu v hotovosti, bezhotovostným prevodom alebo iným spôsobom, ktorý podporuje prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta.
(2)
Ak poskytovateľ úhrady pristupuje k elektronickej komunikácii s orgánom verejnej moci prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, je oprávnený vykonať úhradu prostredníctvom integrovaného obslužného miesta.
(3)
Ak poskytovateľ úhrady nedisponuje pokynom na úhradu, prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečí, aby informačný systém integrovaného obslužného miesta vytvoril pokyn na úhradu; ak poskytovateľ úhrady pokynom na úhradu disponuje, použijú sa na úhradu úhrady údaje z pokynu na úhradu, ktorým poskytovateľ úhrady disponuje.
(4)
Poskytovateľ úhrady na základe údajov v pokyne na úhradu vykoná úhradu na účet prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta.
(5)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta zabezpečuje, aby bezodkladne po vykonaní úhrady odoslal informačný systém integrovaného obslužného miesta platobnému modulu informáciu v elektronickej podobe obsahujúcu údaje z pokynu na úhradu, na základe ktorých bola úhrada vykonaná, a výšku úhrady, ktorá bola vykonaná podľa odseku 4.
(6)
Ak sa údaje v informácii podľa odseku 5, okrem výšky úhrady, zhodujú s údajmi v pokyne na úhradu, na základe ktorého bola úhrada vykonaná, úrad vlády prostredníctvom funkcionality platobného modulu zabezpečí zaslanie informácie o úhrade prijímateľovi úhrady a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, pričom ako výšku úhrady, ktorá bola vykonaná, použije výšku z informácie podľa odseku 5.
(7)
Okamihom odoslania informácie podľa odseku 5 vzniká záväzok prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta uhradiť plnenie v sume uvedenej v informácii podľa odseku 5 v prospech prijímateľa úhrady uvedeného v tejto informácii.
(8)
Ak bola úhrada vykonaná na základe pokynu na úhradu vytvoreného orgánom verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, orgán verejnej moci overí súlad údajov z pokynu na úhradu, okrem výšky úhrady, s údajmi v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú, považuje sa informácia o úhrade za zaručenú informáciu o úhrade, povinnosť poskytovateľa úhrady vykonať úhradu sa považuje vo výške uvedenej v zaručenej informácii o úhrade za splnenú a v rovnakej výške vzniká pohľadávka prijímateľa úhrady voči prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
(9)
Ak bola úhrada vykonaná na základe pokynu na úhradu, ktorý nevytvoril orgán verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, orgán verejnej moci overí súlad údajov z pokynu na úhradu, okrem výšky úhrady, s údajmi v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveň vznikla povinnosť vykonať úhradu podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, považuje sa informácia o úhrade za zaručenú informáciu o úhrade, povinnosť poskytovateľa úhrady vykonať úhradu sa považuje vo výške uvedenej v zaručenej informácii o úhrade za splnenú a v rovnakej výške vzniká pohľadávka prijímateľa úhrady voči prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta.
(10)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta je povinný splniť záväzok podľa odseku 7 do piatich pracovných dní odo dňa jeho vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.
§ 44
Vykonanie úhrady prostredníctvom akreditovaného platcu
(1)
Prostredníctvom akreditovaného platcu je možné vykonať úhradu bezhotovostným prevodom z účtu vedeného v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poukazom poštového platobného styku alebo iným spôsobom, ktorý podporuje funkcionalita platobného modulu a poskytuje akreditovaný platca.
(2)
Úrad vlády zabezpečuje, aby bolo prostredníctvom platobného modulu umožnené poskytnúť poskytovateľovi úhrady možnosť vykonať úhradu, na ktorej vykonanie je povinný podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, a to najmenej pri každom elektronickom podaní, ktoré je spojené s povinnosťou vykonať úhradu podľa osobitných predpisov, zároveň s odoslaním elektronického podania alebo po jeho odoslaní na základe výzvy alebo na základe vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci.
(3)
Ak poskytovateľ úhrady nedisponuje pokynom na úhradu, vytvorenie pokynu na úhradu sa zabezpečí prostredníctvom platobného modulu; ak poskytovateľ úhrady pokynom na úhradu disponuje, použijú sa na úhradu úhrady údaje z pokynu na úhradu, ktorým poskytovateľ úhrady disponuje.
(4)
Poskytovateľ úhrady vykoná úhradu prostredníctvom akreditovaného platcu tak, že v rámci funkcionality platobného modulu alebo iného informačného systému verejnej správy3) zvolí spôsob vykonania úhrady akreditovaného platcu a uvedie informácie potrebné na vykonanie úhrady, ktoré poskytovateľ úhrady použije pri vykonaní úhrady prostredníctvom akreditovaného platcu.
(5)
Ak akreditovaný platca v súlade s podmienkami, za ktorých úhradu vykoná, dohodnutých medzi ním a poskytovateľom úhrady na základe ich právneho vzťahu, overí, že úhradu je v zadanej výške možné vykonať, odošle platobnému modulu informáciu o tom, v akej výške bola úhrada vykonaná spolu s údajmi z pokynu na úhradu.
(6)
Ak sa údaje v informácii podľa odseku 5, okrem výšky úhrady, zhodujú s údajmi v pokyne na úhradu, na základe ktorého bola úhrada vykonaná, zašle sa prostredníctvom funkcionality platobného modulu informácia o úhrade prijímateľovi úhrady a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, pričom ako výška úhrady, ktorá bola vykonaná, sa použije výška z informácie podľa odseku 5.
(7)
Okamihom odoslania informácie podľa odseku 5
a)
je akreditovaný platca povinný uhradiť plnenie v sume uvedenej v informácii podľa odseku 5 v prospech prijímateľa úhrady uvedeného v tejto informácii, ak akreditovaný platca spravuje prostriedky poskytovateľa úhrady a uhrádza toto plnenie z prostriedkov poskytovateľa úhrady,
b)
vzniká záväzok akreditovaného platcu uhradiť plnenie v sume uvedenej v informácii podľa odseku 5 v prospech prijímateľa úhrady uvedeného v tejto informácii, ak akreditovaný platca nespravuje prostriedky poskytovateľa úhrady a neuhrádza tento záväzok z prostriedkov poskytovateľa úhrady.
(8)
Ak bola úhrada vykonaná na základe pokynu na úhradu vytvoreného orgánom verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, orgán verejnej moci overí súlad údajov z pokynu na úhradu, okrem výšky úhrady, s údajmi v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú, považuje sa informácia o úhrade za zaručenú informáciu o úhrade, povinnosť poskytovateľa úhrady vykonať úhradu sa považuje vo výške uvedenej v zaručenej informácii o úhrade za splnenú, a ak akreditovaný platca nespravuje prostriedky poskytovateľa úhrady a neuhrádza tento záväzok z prostriedkov poskytovateľa úhrady, vzniká v rovnakej výške pohľadávka prijímateľa úhrady voči akreditovanému platcovi.
(9)
Ak bola úhrada vykonaná na základe pokynu na úhradu, ktorý nevytvoril orgán verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, orgán verejnej moci overí súlad údajov z pokynu na úhradu, okrem výšky úhrady, s údajmi v informácii o úhrade, a ak sa tieto údaje zhodujú a zároveň vznikla povinnosť vykonať úhradu podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, považuje sa informácia o úhrade za zaručenú informáciu o úhrade, povinnosť poskytovateľa úhrady vykonať úhradu sa považuje vo výške uvedenej v zaručenej informácii o úhrade za splnenú, a ak akreditovaný platca nespravuje prostriedky poskytovateľa úhrady a neuhrádza tento záväzok z prostriedkov poskytovateľa úhrady, vzniká v rovnakej výške pohľadávka prijímateľa úhrady voči akreditovanému platcovi.
(10)
Akreditovaný platca je povinný splniť povinnosť podľa odseku 7 do piatich pracovných dní odo dňa jej vzniku, a to jednotlivo alebo hromadnou úhradou.
(11)
Ak akreditovaný platca spravuje prostriedky poskytovateľa úhrady a uhrádza plnenie podľa odseku 7 písm. a) z prostriedkov poskytovateľa úhrady, okamihom odoslania informácie podľa odseku 5 prostriedky poskytovateľa úhrady vo výške uvedenej v tejto informácii nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov.
Akreditovaný platca
§ 45
(1)
Akreditovaným platcom je na účely tejto časti osoba zapísaná v zozname akreditovaných platcov.
(2)
Zoznam akreditovaných platcov vedie ministerstvo financií. Ministerstvo financií do zoznamu akreditovaných platcov zapíše,
a)
ak nejde o vykonanie úhrady platobnou kartou,
1.
banku alebo pobočku zahraničnej banky,24) ak o to požiadajú,
2.
platobnú inštitúciu alebo pobočku zahraničnej platobnej inštitúcie25) vrátane mobilného operátora,26) ktorý má platné povolenie na poskytovanie platobných služieb, ak o to požiadajú,
3.
právnickú osobu zriadenú zákonom na realizáciu rozpočtu orgánov verejnej moci a realizáciu súvisiacich platobných operácií, ak o to požiada,
4.
poštový podnik oprávnený poskytovať poštový platobný styk,27) ak o to požiada,
b)
ak ide o vykonanie úhrady platobnou kartou, osobu podľa odseku 1, s ktorou uzatvorilo zmluvu o výkone činnosti akreditovaného platcu podľa § 47.
§ 46
(1)
Žiadosť o zápis do zoznamu akreditovaných platcov podáva žiadateľ ministerstvu financií. Táto žiadosť musí byť autorizovaná alebo vlastnoručne podpísaná žiadateľom a obsahuje
a)
identifikátor osoby a identifikátor osoby fyzickej osoby oprávnenej konať za žiadateľa alebo v jeho mene,
b)
spôsob vykonania úhrady podporovaný žiadateľom,
c)
dátum podania.
(2)
Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú úradne osvedčená kópia bankového povolenia alebo povolenia na poskytovanie platobných služieb, zriaďovacia listina alebo obdobná listina a dokument obsahujúci podrobný opis spôsobu vykonania úhrady podľa odseku 1 písm. b).
(3)
Žiadosť podľa odseku 1 sa podáva v elektronickej podobe a jej vzor zverejňuje ministerstvo financií na ústrednom portáli.
(4)
Ak žiadosť podľa odseku 1 spĺňa všetky náležitosti podľa odsekov 1 a 2 a ak funkcionalita platobného modulu podporuje spôsob vykonania úhrady uvedený v tejto žiadosti, ministerstvo financií zapíše žiadateľa do zoznamu akreditovaných platcov. Ak žiadosť podľa odseku 1 nespĺňa niektorú z náležitostí podľa odsekov 1 a 2, ministerstvo financií vyzve žiadateľa v lehote nie kratšej ako sedem pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie žiadosti; ak žiadateľ túto žiadosť v určenej lehote nedoplní, ministerstvo financií ju odmietne a upovedomí o tom žiadateľa.
(5)
Ministerstvo financií v zozname akreditovaných platcov vedie o každom akreditovanom platcovi údaje v rozsahu podľa odseku 1 písm. a) a b); osobné údaje akreditovaného platcu a osoby oprávnenej konať za akreditovaného platcu alebo v jeho mene, najmä identifikátor osoby, je ministerstvo financií oprávnené spracúvať na účely plnenia povinností podľa tejto časti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby. Ministerstvo financií zverejňuje na ústrednom portáli všetky spôsoby vykonania úhrady, ktoré funkcionalita platobného modulu podporuje, ako aj obchodné meno alebo názov akreditovaného platcu pre každý z podporovaných spôsobov vykonania úhrady.
(6)
Ministerstvo financií vyčiarkne zo zoznamu akreditovaných platcov akreditovaného platcu
a)
ku dňu jeho zániku,
b)
ku dňu jeho vstupu do likvidácie,
c)
ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení konkurzu na jeho majetok alebo právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konkurzného konania alebo zrušení konkurzu na jeho majetok pre nedostatok majetku podľa osobitného predpisu,
d)
ku dňu zániku jeho oprávnenia na podnikanie,
e)
ak ide o banku alebo pobočku zahraničnej banky,24) platobnú inštitúciu alebo pobočku zahraničnej platobnej inštitúcie,25) ku dňu odobratia alebo zániku bankového povolenia alebo povolenia na poskytovanie jej platobných služieb,
f)
na jeho žiadosť, a to ku dňu doručenia žiadosti, ak v žiadosti nie je uvedený neskorší dátum,
g)
ak ide o akreditovaného platcu podľa § 45 ods. 2 písm. b), aj dňom skončenia alebo zániku zmluvy o výkone činnosti akreditovaného platcu.
§ 47
Akreditovaný platca pre úhradu platobnými kartami
(1)
Ak ide o vykonanie úhrady platobnou kartou, akreditovaným platcom môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky,24) platobná inštitúcia alebo pobočka zahraničnej platobnej inštitúcie.25)
(2)
Ministerstvo financií vyberie akreditovaného platcu podľa § 45 ods. 2 písm. b) na základe výzvy na predkladanie ponúk na činnosť akreditovaného platcu podľa § 45 ods. 2 písm. b) (ďalej len „výzva na ponuku“) a vyhodnotenia predložených ponúk na činnosť akreditovaného platcu podľa § 45 ods. 2 písm. b) (ďalej len „ponuka“).
(3)
Ministerstvo financií zverejňuje výzvu na ponuku v Obchodnom vestníku a súčasne aj na ústrednom portáli a uvedie v nej aj kritériá na vyhodnotenie ponúk a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 22 dní.
(4)
Ponuka obsahuje
a)
identifikátor osoby a identifikátor osoby fyzickej osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby,
b)
cenu za výkon činnosti akreditovaného platcu alebo spôsob jej určenia,
c)
podporované druhy platobných kariet a typy platobných kariet,
d)
dátum a autorizáciu alebo vlastnoručný podpis žiadateľa.
(5)
Ministerstvo financií rokuje so všetkými záujemcami o ponukách s cieľom prispôsobiť ich požiadavkám na výkon činnosti akreditovaného platcu podľa tejto časti a vybrať najlepšiu ponuku na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo ponuku s najnižšou cenou.
(6)
Ministerstvo financií je povinné v priebehu rokovania zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými žiadateľmi a nesmie poskytovať informácie spôsobom, ktorý by zvýhodnil niektorých z nich. Ministerstvo financií môže rokovania uskutočniť v niekoľkých po sebe nasledujúcich etapách s cieľom znížiť počet ponúk, ktoré sa majú prerokovať, na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve na ponuku, pričom musí umožniť hospodársku súťaž, ak je dostatok vhodných žiadateľov.
(7)
Ministerstvo financií vyhodnotí predložené ponuky na základe kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo najnižšej ceny, pričom prihliada najmä na pomer medzi podporovanými druhmi platobných kariet a typmi platobných kariet a cenou uvedenou v ponuke.
(8)
Ministerstvo financií uzatvorí so žiadateľom, ktorého ponuka je na základe kritérií vyhodnotenia ponúk najvýhodnejšia, zmluvu o výkone činnosti akreditovaného platcu. Zmluva o výkone činnosti akreditovaného platcu sa uzatvára na obdobie piatich rokov a nesmie obsahovať možnosť výpovede pre akreditovaného platcu, ani možnosť predĺženia doby platnosti zmluvy.
(9)
Ministerstvo financií zapíše akreditovaného platcu podľa § 45 ods. 2 písm. b) do zoznamu akreditovaných platcov súčasne s dátumom účinnosti zmluvy o výkone činnosti akreditovaného platcu.
§ 48
Povinnosti úradu vlády, akreditovaného platcu a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka
(1)
Úrad vlády a ministerstvo financií, každý v rozsahu pôsobnosti k časti platobného modulu, ktorej sú správcom, sú povinné v rámci funkcionality platobného modulu
a)
poskytnúť poskytovateľovi úhrady vždy pred autorizáciou úhrady informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáša poskytovateľ úhrady, ak sú známe,
b)
sprístupniť v platobnom module všetky podporované spôsoby vykonania úhrady a v rámci nich prístup k podporovaným službám každého akreditovaného platcu,
c)
umožniť v rámci jednotlivých podporovaných spôsobov vykonania úhrady a jednotlivých akreditovaných platcov poskytovateľovi úhrady zadať všetky informácie a vykonať všetky úkony, ktoré sú na vykonanie úhrady potrebné,
d)
umožniť akreditovaným platcom integrovať ich informačné systémy a iné prostriedky potrebné na výkon činnosti podľa tejto časti na zverejnené komunikačné rozhranie platobného modulu podľa odseku 3 a poskytnúť im nevyhnutnú súčinnosť,
e)
zabezpečiť vedenie evidencie prijatých informácií od integrovaného obslužného miesta a akreditovaného platcu podľa tejto časti a odoslaných informácií o úhrade, a to počas piatich rokov odo dňa prijatia informácie a odoslania informácie o úhrade,
f)
zabezpečiť vedenie evidencie hromadných úhrad spôsobom, ktorý umožní identifikáciu výšky v spojení s úhradou, ktorej sa výška týka, a s identifikáciou poskytovateľa úhrady, orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, a povinnosti podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe, ktorej sa úhrada týka, a to počas piatich rokov odo dňa prijatia informácie a odoslania informácie o úhrade,
g)
umožniť prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, integrovať ich informačné systémy a iné prostriedky potrebné na výkon činnosti podľa tejto časti na zverejnené komunikačné rozhranie platobného modulu a poskytnúť im nevyhnutnú súčinnosť.
(2)
Akreditovaný platca je povinný
a)
na účely vykonania úhrady podľa tejto časti zabezpečiť dostupnosť svojich informačných systémov a iných prostriedkov každý deň,
b)
poskytovať úradu vlády a ministerstvu financií vždy aktuálnu informáciu o nákladoch spojených s vykonaním úhrady, ktoré znáša poskytovateľ úhrady, na účely plnenia povinnosti podľa odseku 1 písm. a),
c)
poskytnúť úradu vlády a ministerstvu financií informácie na účely plnenia povinnosti podľa odseku 1 písm. c) a poskytnúť na tento účel všetku potrebnú súčinnosť.
(3)
Úrad vlády zverejňuje na ústrednom portáli komunikačné rozhranie platobného modulu na účely integrácie informačných systémov a iných prostriedkov akreditovaných platcov.
(4)
Ministerstvo financií zverejňuje metainformácie o komunikačnom rozhraní v centrálnom metainformačnom systéme.
(5)
Orgán verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, je povinný viesť evidenciu všetkých prijatých informácií o úhrade.
(6)
Úrad vlády a ministerstvo financií sú povinné poskytnúť orgánu verejnej moci, ktorého sa úhrada týka, prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta a akreditovanému platcovi nevyhnutnú súčinnosť na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.
(7)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaný platca môže vykonať hromadnú úhradu len vtedy, ak uzatvoril dohodu o hromadných úhradách so správcom časti platobného modulu určeného na administráciu. Dohoda podľa prvej vety musí byť v druhovo rovnakých prípadoch rovnaká s každým prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a s každým akreditovaným platcom.
(8)
Orgán verejnej moci a prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta sú oprávnení na účely plnenia povinností podľa tejto časti spracúvať osobné údaje poskytovateľa úhrady, najmä identifikátor osoby poskytovateľa úhrady, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu a počas nevyhnutnej doby.
ŠIESTA ČASŤ
REFERENČNÉ REGISTRE
Základné ustanovenia
§ 49
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
registrom miesto elektronického uchovávania objektov evidencie, ktoré vytvára, uchováva a vykonáva vo vzťahu k nim ďalšie úkony orgán verejnej moci v rámci svojej pôsobnosti a podľa osobitných predpisov,5)
b)
objektom evidencie množina údajov o subjekte evidencie, ktorá je predmetom evidovania orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov5) a ktorá je jednoznačne identifikovaná identifikátorom objektu evidencie,
c)
subjektom evidencie osoba, vec, právo, povinnosť alebo skutočnosť, údaje o ktorých sú predmetom evidovania orgánom verejnej moci v rámci jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov,5)
d)
referenčným údajom údaj objektu evidencie, ktorý je uvedený v zozname referenčných registrov,
e)
hodnotou údaja je neprázdna a konečná postupnosť znakov, ktoré údaj obsahuje,
f)
referencovaním použitie údaja objektu evidencie v podobe, ktorá je zhodná s podobou, v ktorej je referenčný údaj vedený v referenčnom registri,
g)
správcom registra orgán verejnej moci, ktorý podľa osobitného predpisu5) register vedie,
h)
registrátorom orgán verejnej moci, ktorý je podľa osobitného predpisu5) oprávnený zapisovať, meniť a vymazávať údaje objektov evidencie z registra.
§ 50
(1)
Ak osobitný predpis neustanovuje inak, hodnota referenčného údaja sa považuje za úplnú a zodpovedajúcu skutočnosti, kým nie je preukázaný opak.
(2)
Proti osobe, ktorá sa v dobrej viere spolieha na hodnotu referenčného údaja, nemôže iná osoba namietať, že táto hodnota nie je úplná alebo nezodpovedá skutočnosti, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
§ 51
Referenčný register a zoznam referenčných registrov
(1)
Referenčným registrom je register, ktorý je uvedený v zozname referenčných registrov.
(2)
Zoznam referenčných registrov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií, a tento zoznam obsahuje ku každému referenčnému registru
a)
označenie referenčných údajov z tohto referenčného registra,
b)
názov referenčného registra,
c)
správcu referenčného registra a registrátora referenčného registra,
d)
údaj o oprávnení orgánu verejnej moci pristupovať k referenčným údajom a o pôsobnosti, v rámci ktorej využíva referenčné údaje, najmenej vo forme odkazu na všeobecne záväzný právny predpis,
e)
údaj o právach a povinnostiach osôb, na základe ktorých dochádza k zmene referenčných údajov, najmenej vo forme odkazu na všeobecne záväzný právny predpis.
(3)
Zoznam referenčných registrov obsahuje ako referenčné údaje také údaje objektu evidencie, ktoré sú vo vzťahu k subjektu evidencie jedinečné, a taký register ako referenčný, v ktorom je podľa osobitných predpisov k týmto údajom ustanovená domnienka správnosti. V zozname referenčných registrov musí byť každý referenčný údaj priradený k referenčnému registru a každý referenčný register musí byť priradený aspoň k jednému referenčnému údaju.
(4)
Zmeny v zozname referenčných registrov vykonáva ministerstvo financií vždy s účinnosťou k 1. januáru kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po vydaní zoznamu referenčných registrov.
(5)
Zoznam referenčných registrov ministerstvo financií sprístupňuje aj na ústrednom portáli a na svojom webovom sídle. Ministerstvo financií zabezpečuje sprístupnenie údajov opisujúcich spôsob prístupu k referenčným údajom a referenčným registrom orgánom verejnej moci.
§ 52
Používanie hodnôt referenčných údajov
(1)
Registrátori registrov, v ktorých sa evidujú medzi údajmi objektu evidencie aj také údaje, ktoré sú referenčnými údajmi, sú povinní hodnoty týchto údajov objektu evidencie referencovať; to sa nevzťahuje na registrátora referenčného registra vo vzťahu k hodnotám referenčných údajov vedených v tomto registri.
(2)
Referencovanie sa vykoná automatizovaným spôsobom, pričom na účely referencovania sa nepoužijú ustanovenia o poskytovaní elektronických odpisov z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Ak referencovaním dôjde k zmene alebo k výmazu hodnôt údajov objektu evidencie, registrátor je povinný takúto zmenu alebo výmaz vykonať v ním vedenom registri vždy aj z vlastnej iniciatívy.
(4)
Ak sa pri výkone verejnej moci zisťujú, preukazujú alebo inak spracúvajú údaje, ktoré sú referenčnými údajmi, je orgán verejnej moci povinný referencovať príslušné hodnoty referenčných údajov.
§ 53
Oprava hodnôt referenčných údajov
Ak orgán verejnej moci zistí pri svojej činnosti nesúlad hodnôt referenčných údajov so skutočnosťou, bezodkladne to oznámi registrátorovi a správcovi príslušného referenčného registra; registrátor je aj z vlastnej iniciatívy povinný vykonať opravu takýchto hodnôt údajov spôsobom podľa osobitného predpisu.5)
§ 54
Povinnosti správcu a registrátora referenčného registra
(1)
Správca referenčného registra okrem povinností podľa osobitných predpisov5)
a)
zabezpečuje správu a prevádzku registra a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu pred neoprávneným prístupom k spracovávaným a uchovávaným údajom a pred ich zneužitím a pred ich stratou,
b)
zabezpečuje dostupnosť registra a poskytovanie jeho funkcií a bezodplatné sprístupnenie údajov orgánom verejnej moci a iným osobám oprávneným podľa osobitných predpisov,
c)
vedie záznamy o udalostiach súvisiacich s prevádzkou registra, a to najmä o bezpečnostných incidentoch, o prístupoch do informačného systému, zmenách nastavení oprávnenia a zmenách referenčných údajov,
d)
zabezpečuje technickú dostupnosť hodnôt referenčných údajov objektu evidencie ostatným informačným systémom verejnej správy3) bezodkladne po ich zápise alebo zmene a bezodkladne po výmaze zabezpečuje dostupnosť informácie o výmaze hodnoty údaja objektu evidencie,
e)
uchováva najmenej počas desiatich rokov údaje o čase a spôsobe vzniku, zmeny a zániku hodnôt referenčných údajov, ako aj identifikátor osoby, ktorá ich uskutočnila, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(2)
Registrátor referenčného registra zodpovedá od okamihu, keď sú hodnoty referenčných údajov v jeho dispozícii, za to, že hodnoty referenčných údajov sú úplné a zodpovedajú stavu, ktorý je v referenčnom registri zapísaný; ak sú hodnoty referenčných údajov podľa osobitného predpisu5) zapisované, menené alebo vymazávané na podnet oprávnenej osoby, zodpovedá v rozsahu, v akom je podľa osobitného predpisu5) povinný skúmať ich úplnosť a to, či zodpovedajú skutočnosti.
§ 55
Poskytovanie hodnôt údajov z registrov
(1)
Okrem poskytnutia na účely referencovania je správca registra povinný poskytnúť orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci a plnenia jeho úloh podľa osobitných predpisov hodnoty údajov z registra, ktorý vedie, a to bezodplatne a aj bez súhlasu dotknutých osôb; ustanovenia § 17 ods. 6 druhej vety sa použijú rovnako.
(2)
Orgánu verejnej moci sa v rozsahu a na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov poskytujú hodnoty údajov z registra formou elektronického odpisu.21) Inej osobe ako orgánu verejnej moci sa hodnoty údajov z registra poskytujú formou elektronického odpisu21) alebo formou výstupu z informačného systému verejnej správy.28)
(3)
Ak osobitný predpis5) upravuje poskytovanie hodnôt údajov z registrov
a)
v elektronickej podobe, považujú sa elektronický odpis a výstup z informačného systému verejnej správy za rovnocenné s elektronicky poskytnutými hodnotami údajov podľa osobitného predpisu5) vrátane všetkých právnych účinkov, ak obsahujú najmenej ten rozsah údajov ako elektronicky poskytnuté údaje podľa osobitného predpisu,5)
b)
v listinnej podobe vo forme odpisu, výpisu alebo inej obdobnej forme (ďalej len „listinný výstup“), považujú sa elektronický odpis a výstup z informačného systému verejnej správy za rovnocenné s listinným výstupom podľa osobitného predpisu5) vrátane všetkých právnych účinkov, ak obsahujú najmenej taký rozsah údajov ako listinný výstup podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Výstup z informačného systému verejnej správy28) a elektronický odpis21) sú verejnou listinou.
(5)
Na postup pri vydávaní elektronického odpisu a výstupu z informačného systému verejnej správy sa vzťahuje osobitný predpis.29)
SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 56
Správne delikty
(1)
Ministerstvo financií uloží pokutu
a)
od 250 eur do 5 000 eur akreditovanému platcovi, ktorý pri výkone činnosti akreditovaného platcu poruší povinnosť podľa tohto zákona,
b)
od 1 000 eur do 25 000 eur správcovi informačného systému verejnej správy,3) ktorý poruší povinnosť podľa § 6 ods. 3 písm. a) alebo písm. b),
c)
od 1 000 eur do 35 000 eur prevádzkovateľovi integrovaného obslužného miesta, ak prevádzkareň integrovaného obslužného miesta nespĺňa podmienky prevádzky podľa § 7.
(2)
Pri ukladaní pokuty ministerstvo financií prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho konania, na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.
(3)
Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
§ 57
Postupy
Na postupy podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní30) okrem konania podľa § 56.
§ 58
Ochrana osobných údajov
Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.31)
§ 59
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií, ustanoví
a)
jednotný formát elektronických správ vytváraných a odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta podľa § 5 ods. 6,
b)
obsah žiadosti o zápis do registra prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o zriaďovaní a označovaní prevádzkarní integrovaných obslužných miest, podrobnosti o podmienkach prevádzky a o vedení evidencie podľa § 9,
c)
sadzobník úhrad za činnosť integrovaného obslužného miesta podľa § 7 ods. 10,
d)
podrobnosti o elektronických formulároch elektronických podaní a elektronických formulároch elektronických úradných dokumentov,
e)
na účely zaručenej konverzie
1.
formáty elektronických dokumentov, ktoré je možné použiť na účely zaručenej konverzie,
2.
podrobnosti o spôsobe posudzovania úrovne záruk poskytnutých bezpečnostnými prvkami,
3.
podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a forme osvedčovacej doložky,
4.
podrobnosti o obsahu, forme a spôsobe vedenia evidencie záznamov o vykonanej konverzii,
5.
sadzobník úhrad za zaručenú konverziu,
f)
zoznam referenčných registrov podľa § 51 ods. 2.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad vlády, ustanoví
a)
podrobnosti o spôsobe plnenia povinností orgánov verejnej moci podľa § 6 ods. 3,
b)
sadzobník úhrad za činnosť ústredného portálu a spoločných modulov podľa § 6 ods. 5,
c)
funkcionality ústredného portálu a spoločných modulov nad rámec funkcionalít ustanovených zákonom,
d)
podrobnosti o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách prístupu do elektronickej schránky,
e)
podrobnosti o úložnej kapacite elektronickej schránky podľa § 16 ods. 2 písm. a) a o postupe pri odstraňovaní elektronických správ pri naplnení úložnej kapacity elektronickej schránky podľa § 16 ods. 2 písm. b),
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra, ustanoví
a)
podrobnosti o alternatívnom autentifikátore podľa § 21 ods. 1 písm. b) a o technických podmienkach a bezpečnostných zásadách jeho použitia informačnými systémami verejnej správy,3)
b)
orgán verejnej moci, ktorý vydáva a zneplatňuje alternatívny autentifikátor podľa § 22 ods. 1,
c)
podrobnosti o vydaní a prevzatí alternatívneho autentifikátora a podmienenosť jeho vydania vydaním občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom podľa § 22 ods. 3,
d)
orgán verejnej moci, ktorý plní povinnosti a disponuje oprávneniami vo vzťahu k alternatívnym autentifikátorom podľa § 21 ods. 3 až 5,
e)
podrobnosti o súčinnosti podľa § 22 ods. 4,
f)
podrobnosti o zneplatnení alternatívneho autentifikátora podľa § 22 ods. 5 a 6,
g)
uznané spôsoby autorizácie podľa § 23 ods. 1.
§ 60
Prechodné ustanovenia
(1)
Ak osobitné predpisy neustanovujú orgánu verejnej moci povinnosť uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, orgán verejnej moci nie je tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona povinný uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky, ak mu to neumožňujú technické dôvody.
(2)
Orgán verejnej moci je tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona oprávnený pri výkone verejnej moci postupovať len podľa osobitných predpisov, ak ustanovujú odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci a odlišné náležitosti návrhu na začatie konania, žaloby, žiadosti, sťažnosti, vyjadrenia, stanoviska, ohlásenia alebo iného obdobného dokumentu, ktoré sa v konaní predkladajú orgánu verejnej moci, alebo odlišné náležitosti rozhodnutia, žiadosti, vyjadrenia, stanoviska alebo iného dokumentu, ktoré v konaní vydáva orgán verejnej moci, ako tento zákon.
(3)
Ústredný portál verejnej správy zriadený podľa doterajších predpisov je ústredným portálom podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov spojených so zriadením, správou a prevádzkou ústredného portálu verejnej správy podľa doterajších predpisov zostávajú zachované. Právne vzťahy súvisiace s ústredným portálom a jeho prevádzkou sú účastníci týchto právnych vzťahov povinní dať do súladu s týmto zákonom do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona.
(4)
Integrované obslužné miesto podľa doterajších predpisov je integrovaným obslužným miestom podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov spojených so zriadením, správou a prevádzkou integrovaného obslužného miesta podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.
(5)
Prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta podľa doterajších predpisov je oprávnený prevádzkovať integrované obslužné miesto podľa tohto zákona, ak do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona preukáže splnenie podmienok prevádzky integrovaného obslužného miesta podľa tohto zákona; pri preukazovaní sa použije postup podľa § 7 ods. 4 primerane. Ministerstvo financií zapíše do registra prevádzok integrovaných obslužných miest prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta a prevádzkarne integrovaného obslužného miesta zapísané v registri prevádzkovateľov integrovaných obslužných miest podľa doterajších predpisov do jedného mesiaca odo dňa účinnosti tohto zákona.
(6)
Spoločné moduly zriadené podľa doterajších predpisov sú spoločnými modulmi podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov spojených so zriadením, správou a prevádzkou spoločných modulov podľa doterajších predpisov zostávajú zachované.
(7)
Orgán verejnej moci je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 5 do troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(8)
Orgán verejnej moci nie je tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona povinný postupovať podľa § 10 ods. 2 prvej vety a druhej vety. Po uplynutí tejto doby nie je orgán verejnej moci povinný postupovať podľa § 10 ods. 2 prvej vety a druhej vety, do doby, kým niektorý zo spoločných modulov nie je zriadený.
(9)
Úrad vlády zriadi elektronické schránky orgánom verejnej moci a osobám podľa § 12 ods. 4 písm. a) až c), pri ktorých je v deň účinnosti tohto zákona splnená podmienka na ich zriadenie, do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Orgány verejnej moci, ktoré zapisujú do zákonom ustanovenej evidencie právnickú osobu, zapísanú organizačnú zložku alebo fyzickú osobu podnikateľa, sú povinné oznámiť úradu vlády údaje potrebné na zriadenie elektronickej schránky podľa prvej vety vo vzťahu k osobám a zapísaným organizačným zložkám, ktoré sú v deň účinnosti tohto zákona v takejto evidencii zapísané, a to do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(10)
Úrad vlády aktivuje elektronickú schránku orgánu verejnej moci zriadenú podľa odseku 9 súčasne s jej zriadením. Úrad vlády aktivuje elektronickú schránku právnickej osoby a zapísanej organizačnej zložky zriadenú podľa odseku 9 dňom nasledujúcim po dni, keď uplynie 18 mesiacov odo dňa zriadenia elektronickej schránky.
(11)
Ústredný orgán štátnej správy, obec a vyšší územný celok nie sú povinné postupovať podľa § 24 ods. 2, 4, 6 a 8 a § 26 ods. 2, 3, 5 a 7 počas jedného mesiaca odo dňa vytvorenia modulu elektronických formulárov a jeho uvedenia do prevádzky; úrad vlády zverejní informáciu o vytvorení modulu elektronických formulárov a jeho uvedení do prevádzky na ústrednom portáli najneskôr v deň nasledujúci po dni jeho vytvorenia a uvedenia do prevádzky.
(12)
Ústredný orgán štátnej správy, obec a vyšší územný celok sú tri roky odo dňa účinnosti tohto zákona oprávnené vytvárať a aktualizovať elektronický formulár elektronického podania a elektronického úradného dokumentu len ako elektronický dokument, ktorý nemusí spĺňať ďalšie náležitosti elektronického formulára podľa § 3 písm. f), § 24 ods. 2 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) a e). Počas troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona je možné podať elektronické podanie a vydať elektronický úradný dokument aj ako elektronický dokument, ktorého údaje nemusia byť vyplnené v štruktúre podľa elektronického formulára.
(13)
Počas jedného mesiaca odo dňa vytvorenia časti platobného modulu určenej na administráciu nemá orgán verejnej moci povinnosť určovať identifikátor úhrady prostredníctvom platobného modulu; ministerstvo financií zverejní informáciu o vytvorení časti platobného modulu určenej na administráciu a jeho uvedení do prevádzky na ústrednom portáli najneskôr v deň nasledujúci po dni jeho vytvorenia a uvedenia do prevádzky.
(14)
Orgán verejnej moci, ktorý nemá pridelené identifikačné číslo organizácie, je na účely identifikácie povinný do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona požiadať Štatistický úrad Slovenskej republiky o pridelenie súboru znakov podľa osobitného predpisu.7)
(15)
Úrad vlády počas troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona zverejňuje na ústrednom portáli informatívny zoznam orgánov verejnej moci, u ktorých je možný úplný výkon verejnej moci elektronicky.
§ 61
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 53/2012 Z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, registrácie, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad.
Čl. II
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 90/2008 Z. z., zákona č. 55/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z. a zákona č. 519/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 27 odsek 4 znie:
(4) Orgánom verejnej moci, ktoré nemajú pridelené identifikačné číslo, organizačným zložkám bez právnej subjektivity zriadeným právnickou osobou alebo podnikateľom a skupinám podnikov vytvára úrad na účely ich evidencie osobitnú identifikáciu. Spôsob jej tvorby určuje úrad.“.
Čl. III
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 679/2004 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z. a zákona č. 289/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a používaním elektronického podpisu a elektronickej pečate, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri používaní elektronického podpisu a elektronickej pečate, hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom alebo opatrených elektronickou pečaťou.“.
2.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
dokumentom ľubovoľná konečná neprázdna postupnosť znakov,
b)
elektronickým dokumentom číselne kódovaný dokument uchovávaný na fyzickom nosiči, prenášaný alebo spracúvaný pomocou technických prostriedkov v elektrickej, magnetickej, optickej alebo inej forme,
c)
podpísaným elektronickým dokumentom elektronický dokument, pre ktorý bol vyhotovený elektronický podpis alebo elektronická pečať, ak je tento elektronický dokument dostupný spolu s elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou daného dokumentu,
d)
súkromným kľúčom tajná informácia, ktorá slúži na vyhotovenie elektronického podpisu elektronického dokumentu alebo elektronickej pečate elektronického dokumentu,
e)
verejným kľúčom informácia dostupná overovateľovi, ktorá slúži na overenie správnosti elektronického podpisu alebo elektronickej pečate vyhotovenej pomocou súkromného kľúča patriaceho k danému verejnému kľúču,
f)
prostriedkom na vyhotovenie elektronického podpisu technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môže podpisovateľ na základe elektronického dokumentu a súkromného kľúča podpisovateľa vyhotoviť elektronický podpis elektronického dokumentu,
g)
prostriedkom na vyhotovenie elektronickej pečate technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môže pôvodca pečate na základe elektronického dokumentu a súkromného kľúča pôvodcu pečate vyhotoviť elektronickú pečať elektronického dokumentu,
h)
prostriedkom na vyhotovenie časovej pečiatky technické zariadenie a programové vybavenie, ktoré spĺňa požiadavky tohto zákona a prostredníctvom ktorého možno na základe časového údaja, elektronického dokumentu a na tento účel určeného súkromného kľúča vyhotoviť časovú pečiatku daného elektronického dokumentu,
i)
bezpečným zariadením na vyhotovenie elektronického podpisu prostriedok na vyhotovenie elektronického podpisu, ktorý spĺňa požiadavky tohto zákona a slúži na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu,
j)
bezpečným zariadením na vyhotovenie elektronickej pečate prostriedok na vyhotovenie elektronickej pečate, ktorý spĺňa požiadavky tohto zákona a slúži na vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate,
k)
bezpečným zariadením na vyhotovenie časovej pečiatky prostriedok na vyhotovenie časovej pečiatky, ktorý spĺňa požiadavky tohto zákona a slúži na vyhotovenie časovej pečiatky,
l)
prostriedkom na overenie elektronického podpisu technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môže overovateľ na základe podpísaného elektronického dokumentu a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču, ktorý bol použitý na vyhotovenie elektronického podpisu, overiť správnosť elektronického podpisu,
m)
prostriedkom na overenie elektronickej pečate technické zariadenie alebo programové vybavenie, alebo algoritmy, alebo ich kombinácia, prostredníctvom ktorých môže overovateľ na základe elektronického dokumentu opatreného elektronickou pečaťou a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču, ktorý bol použitý na vyhotovenie elektronickej pečate, overiť správnosť elektronickej pečate,
n)
uzavretým systémom systém slúžiaci výlučne na vlastné potreby jeho účastníkov, ktorý vznikol na základe dohody účastníkov systému a ku ktorému majú prístup len účastníci systému, uzavretým systémom nie je informačný systém verejnej správy, 1)
o)
certifikačnou službou najmä vydávanie certifikátov, zrušovanie platnosti certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti certifikátov, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných certifikátov,
p)
akreditovanou certifikačnou službou
1.
správa kvalifikovaných certifikátov,
2.
dlhodobé uchovávanie elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom alebo opatrených zaručenou elektronickou pečaťou,
3.
vydávanie časových pečiatok,
q)
certifikačnou činnosťou poskytovanie certifikačných služieb, prijímanie žiadostí o vydanie certifikátu, vedenie evidencie, prevádzka potrebných technických zariadení a iná činnosť potrebná na zabezpečenie poskytovania certifikačných služieb,
r)
správou certifikátov vydávanie, overovanie platnosti, zrušovanie, archivovanie certifikátov a certifikačné činnosti s tým spojené,
s)
správou kvalifikovaných certifikátov vydávanie kvalifikovaných certifikátov, zrušovanie platnosti kvalifikovaných certifikátov, poskytovanie zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov, potvrdzovanie existencie a platnosti kvalifikovaných certifikátov, vyhľadávanie a poskytovanie vydaných kvalifikovaných certifikátov,
t)
produktom technické zariadenie a programové vybavenie alebo ich relevantné časti, ktoré sú určené pre poskytovateľov certifikačných služieb na vykonávanie certifikačných činností alebo sú určené na vyhotovovanie a overovanie elektronických podpisov, elektronických pečatí alebo časových pečiatok,
u)
poskytovateľom certifikačných služieb fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vykonáva certifikačné služby,
v)
certifikačnou autoritou poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý spravuje certifikáty podľa písmen r) a s),
w)
akreditovanou certifikačnou autoritou certifikačná autorita, ktorá poskytuje akreditované certifikačné služby podľa tohto zákona a ktorá má na poskytovanie týchto služieb akreditáciu Národného bezpečnostného úradu2) (ďalej len „úrad“),
x)
registračnou autoritou poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý v mene certifikačnej autority vykonáva vybrané certifikačné činnosti a sprostredkúva služby certifikačnej autority držiteľom certifikátov a žiadateľom o vydanie certifikátu,
y)
podpisovateľom fyzická osoba, ktorá je držiteľom súkromného kľúča a je schopná pomocou tohto kľúča vyhotoviť elektronický podpis elektronického dokumentu,
z)
pôvodcom pečate právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorý je držiteľom súkromného kľúča a je schopný pomocou tohto kľúča vyhotoviť elektronickú pečať elektronického dokumentu,
aa)
vydavateľom certifikátu certifikačná autorita alebo úrad,
ab)
držiteľom certifikátu
1.
fyzická osoba, ktorej bol certifikačnou autoritou na základe tohto zákona vydaný certifikát používaný na vyhotovovanie elektronického podpisu,
2.
právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorej bol certifikačnou autoritou na základe tohto zákona vydaný systémový certifikát určený na vyhotovovanie elektronickej pečate,
3.
certifikačná autorita,
4.
úrad,
ac)
overovateľom fyzická osoba, právnická osoba alebo orgán verejnej moci, ktorý pomocou prostriedku na overenie elektronického podpisu alebo prostriedku na overenie elektronickej pečate, verejného kľúča, elektronického dokumentu a k nemu pripojeného elektronického podpisu alebo elektronickej pečate, môže overiť platnosť daného elektronického podpisu alebo elektronickej pečate,
ad)
elektronickou podateľňou technické zariadenie a programové vybavenie slúžiace na zabezpečenie činností súvisiacich s prijímaním, odosielaním a potvrdzovaním prijatia elektronických dokumentov, elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom, elektronických dokumentov opatrených elektronickou pečaťou, elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom a elektronických dokumentov opatrených zaručenou elektronickou pečaťou.“.
3.
Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠3a
Elektronická pečať
(1)
Elektronická pečať je informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
nemožno ju efektívne vyhotoviť bez znalosti súkromného kľúča a elektronického dokumentu,
b)
možno na základe znalosti tejto informácie a verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri jej vyhotovení overiť, že elektronický dokument, ku ktorému je pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s elektronickým dokumentom použitým na jej vyhotovenie,
c)
obsahuje údaj, ktorý identifikuje pôvodcu pečate.
(2)
Pôvodca pečate vyhotoví elektronickú pečať elektronického dokumentu tak, že na základe svojho súkromného kľúča a elektronického dokumentu vyhotoví nový údaj, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1; vyhotovenie elektronickej pečate prebieha výlučne automatizovaným spôsobom prostredníctvom informačného systému.“.
4.
V § 4 ods. 1 úvodnej vete sa na konci vypúšťa dvojbodka a pripájajú sa tieto slová: „a zároveň“.
5.
V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súkromný kľúč je uložený na bezpečnom zariadení na vyhotovenie elektronického podpisu, ktoré je certifikované úradom,“.
6.
V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. h)“.
7.
Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4a
Zaručená elektronická pečať
(1)
Zaručená elektronická pečať je elektronická pečať, ktorá musí spĺňať podmienky podľa § 3a a zároveň
a)
je vyhotovená pomocou súkromného kľúča, ktorý je určený výlučne na vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate,
b)
možno ju vyhotoviť len s použitím bezpečného zariadenia na vyhotovovanie elektronickej pečate,
c)
spôsob jej vyhotovovania umožňuje spoľahlivo určiť informačný systém, ktorej právnickej osoby alebo orgánu verejnej moci zaručenú elektronickú pečať vyhotovil,
d)
na verejný kľúč patriaci k súkromnému kľúču použitému na vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate je vydaný kvalifikovaný systémový certifikát.
(2)
Zaručená elektronická pečať je platná, ak
a)
existuje kvalifikovaný systémový certifikát verejného kľúča patriaceho k súkromnému kľúču použitému pri vyhotovení zaručenej elektronickej pečate,
b)
je preukázateľné, že kvalifikovaný systémový certifikát podľa písmena a) bol platný v čase vyhotovenia danej elektronickej pečate,
c)
elektronický dokument, ku ktorému je zaručená elektronická pečať pripojená alebo s ním inak logicky spojená, je zhodný s dokumentom použitým na jej vyhotovenie, čo sa overilo použitím verejného kľúča uvedeného v kvalifikovanom systémovom certifikáte podľa písmena a).
(3)
Pôvodca pečate vyhotoví zaručenú elektronickú pečať elektronického dokumentu tak, že na základe svojho súkromného kľúča a elektronického dokumentu pomocou bezpečného zariadenia na vyhotovenie elektronickej pečate vyhotoví nový údaj, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1; vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate prebieha výlučne automatizovaným spôsobom prostredníctvom informačného systému.
(4)
Formát a spôsob vyhotovenia zaručenej elektronickej pečate ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
8.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Používanie elektronického podpisu a elektronickej pečate
(1)
V styku s orgánmi verejnej moci sa používa elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, elektronická pečať alebo zaručená elektronická pečať.
(2)
Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci používa zaručený elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou a musí obsahovať rodné číslo držiteľa certifikátu.
(3)
Ak sa v styku s orgánmi verejnej moci používa zaručená elektronická pečať, kvalifikovaný systémový certifikát musí byť vydaný akreditovanou certifikačnou autoritou a musí obsahovať názov a identifikačné číslo pôvodcu pečate.
(4)
Overovateľ overuje elektronický podpis alebo elektronickú pečať prostriedkami na overovanie elektronického podpisu alebo elektronickej pečate využitím elektronického dokumentu, ku ktorému je pripojený elektronický podpis alebo elektronická pečať, a verejného kľúča patriaceho udávanému podpisovateľovi alebo pôvodcovi pečate.
(5)
Pri overovaní elektronického podpisu alebo elektronickej pečate overovateľ môže požadovať overenie pravosti verejného kľúča, to znamená toho, že verejný kľúč patrí podpisovateľovi alebo pôvodcovi pečate. Na tento účel môže použiť certifikát verejného kľúča podpisovateľa alebo pôvodcu pečate.
(6)
Pri overovaní zaručeného elektronického podpisu overovateľ na základe kvalifikovaného certifikátu verejného kľúča overí, či verejný kľúč na overenie zaručeného elektronického podpisu patrí podpisovateľovi.
(7)
Pri overovaní zaručenej elektronickej pečate overovateľ na základe kvalifikovaného systémového certifikátu verejného kľúča overí, či verejný kľúč na overenie zaručenej elektronickej pečate patrí pôvodcovi pečate.
(8)
Ak ide o overenie zaručenej elektronickej pečate v elektronickej komunikácii medzi orgánmi verejnej moci vykonávanej prostredníctvom modulu úradnej komunikácie podľa osobitného predpisu,2a) ktorej kvalifikovaný systémový certifikát je vedený v registri systémových certifikátov, overenie vykoná overovateľ podľa zoznamu platných kvalifikovaných systémových certifikátov podľa § 10b ods. 5.
(9)
Podrobnosti o podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis a zaručenú elektronickú pečať, postup pri overovaní a podmienky overenia zaručeného elektronického podpisu a zaručenej elektronickej pečate ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
9.
V § 6 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Systémový certifikát je certifikát,
a)
ktorý je vydaný pre právnickú osobu alebo orgán verejnej moci,
b)
v ktorom je uvedené, že ide o systémový certifikát určený na vyhotovovanie elektronickej pečate.“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
10.
V § 6 ods. 10 sa číslovka „7“ nahrádza číslovkou „8“.
11.
V § 6 ods. 11 sa slová „7 až 9“ nahrádzajú slovami „8 až 10“.
12.
V § 7 odseky 3 až 8 znejú:
„(3)
Mandátny certifikát je kvalifikovaný certifikát vydaný fyzickej osobe oprávnenej zo zákona alebo na základe zákona konať za inú osobu alebo orgán verejnej moci alebo v ich mene, alebo osobe, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2b) alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu2c) (ďalej len „mandatár“). Mandátny certifikát okrem požiadaviek podľa odseku 1 obsahuje
a)
identifikačné údaje mandatára,
b)
identifikačné údaje orgánu verejnej moci alebo osoby, za ktorú alebo v mene ktorej mandatár koná (ďalej len „mandant“),
c)
identifikačné údaje orgánu verejnej moci alebo osoby, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2b) alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu,2c)
d)
označenie oprávnenia podľa § 10a ods. 2 písm. a).
(4)
Mandátnym certifikátom preukazuje mandatár oprávnenie konať za alebo v mene mandanta, konať ako orgán verejnej moci alebo oprávnenie vykonávať činnosť alebo funkciu podľa odseku 3.
(5)
Akreditovaná certifikačná autorita vydá mandátny certifikát mandatárovi, ktorý preukáže oprávnenie konať za alebo v mene mandanta, preukáže, že je orgánom verejnej moci, alebo preukáže, že vykonáva činnosť alebo funkciu podľa odseku 3 spôsobom uvedeným v zozname oprávnení pre dané oprávnenie. Mandatár je držiteľom mandátneho certifikátu.
(6)
O zrušenie mandátneho certifikátu je bezodkladne povinný požiadať
a)
mandant po tom, ako oprávnenie mandatára konať za alebo v mene mandanta zaniklo,
b)
mandatár po tom, ako sa dozvie, že mandant zomrel, bol právoplatne vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol,
c)
mandatár po tom, ako zaniklo jeho postavenie orgánu verejnej moci,
d)
orgán verejnej moci alebo osoba, u ktorej mandatár vykonával činnosť alebo funkciu podľa odseku 3 po tom, ako mandatárovi zanikne alebo skončí výkon činnosti alebo funkcie podľa odseku 3.
(7)
Mandátny certifikát nesmie obsahovať pseudonym podľa § 6 ods. 5.
(8)
Kvalifikovaný systémový certifikát je kvalifikovaný certifikát, ktorý vydala akreditovaná certifikačná autorita právnickej osobe alebo orgánu verejnej moci a v ktorom je uvedené, že ide o kvalifikovaný systémový certifikát.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2d sa vypúšťa.“.
13.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Formát a obsah kvalifikovaných certifikátov a podrobnosti o ich správe ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
14.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. x)“.
15.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Úrad
a)
vykonáva kontrolu dodržiavania tohto zákona (§ 11),
b)
posudzuje žiadosti certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republiky o akreditáciu, udeľuje a odníma certifikačným autoritám akreditáciu a vydáva osvedčenia o akreditácii,
c)
vydáva certifikáty verejných kľúčov podľa § 6 ods. 8 ním akreditovaným certifikačným autoritám,
d)
zverejňuje vlastný verejný kľúč podľa § 4 ods. 5 a vydáva certifikát svojho vlastného verejného kľúča podľa § 6 ods. 10,
e)
vydáva certifikáty verejných kľúčov poskytovateľom certifikačných služieb podľa § 17 ods. 3 písm. a) a c),
f)
eviduje certifikačné autority pôsobiace v Slovenskej republike,
g)
vedie zoznam akreditovaných certifikačných autorít pôsobiacich na území Slovenskej republiky a zoznam certifikačných autorít, ktorým odňal akreditáciu; tento zoznam úrad zverejňuje na svojom webovom sídle,
h)
zrušuje certifikát, ktorý vydal akreditovanej certifikačnej autorite, ak akreditovanej certifikačnej autorite odníme akreditáciu alebo ak táto ukončí svoju činnosť,
i)
certifikuje produkty, najmä bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu, bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronickej pečate a bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky, vydáva odporúčania a štandardy z oblasti elektronického podpisu,
j)
plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona; na plnenie svojich úloh môže požiadať o spoluprácu aj iné štátne orgány a ďalšie fyzické osoby a právnické osoby,
k)
poskytuje akreditované certifikačné služby podľa § 2 písm. p) prvého bodu vybraným orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov,2e)
l)
vedie zoznam všetkých vydaných kvalifikovaných certifikátov spolu s informáciami o ich platnosti zaslaných podľa § 14 ods. 3 písm. f) a poskytuje z neho informácie,
m)
vydáva certifikáty ním akreditovaným certifikačným autoritám pre službu časovej pečiatky podľa § 2 písm. p) tretieho bodu,
n)
vytvára, vedie a zverejňuje zoznam dôveryhodných poskytovateľov certifikačných služieb podľa osobitného predpisu,2f)
o)
poskytuje Európskej komisii informácie o akreditácii podľa § 13, o certifikácii produktov podľa § 24 a zoznam dôveryhodných poskytovateľov certifikačných služieb podľa osobitného predpisu,2f)
p)
vedie zoznam elektronických adries umiestnenia elektronických podateľní orgánov verejnej moci, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle.
q)
vedie zoznam oprávnení a register kvalifikovaných systémových certifikátov orgánov verejnej moci (ďalej len „register systémových certifikátov“).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2e a 2f znejú:
„2e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2f)
Rozhodnutie Komisie zo 16. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na uľahčenie postupov elektronickými spôsobmi prostredníctvom „miest jednotného kontaktu“ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (2009/767/ES) (Ú. v. EÚ L 274, 20. 10. 2009) v platnom znení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2g sa vypúšťa.
16.
Za § 10 sa vkladajú § 10a a 10b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠10a
Zoznam oprávnení
(1)
Zoznam oprávnení je informačný systém verejnej správy,1) ktorého správcom je úrad.
(2)
Zoznam oprávnení obsahuje
a)
označenie oprávnenia mandatára podľa § 7 ods. 4,
b)
ku každému označeniu oprávnenia podľa písmena a) zoznam dokladov, ktorými sa toto oprávnenie preukazuje.
(3)
Označenie oprávnenia podľa odseku 2 písm. a) musí byť totožné s názvom, aký pre dané oprávnenie ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, a ak to nie je možné, musí byť totožné s názvom, ktorý pre dané oprávnenie určuje platný interný predpis orgánu verejnej moci alebo inej osoby, za ktorú alebo v mene ktorej sa oprávnenie vykonáva.
(4)
Doklady podľa odseku 2 písm. b) musia byť totožné s dokladmi, na základe ktorých vzniká podľa všeobecne záväzných právnych predpisov dané oprávnenie. Ak oprávnenie vyplýva zo zápisu v zákonom ustanovenej evidencii, dokladom je vždy výpis z tejto evidencie vydaný orgánom verejnej moci, ktorý ju vedie.
(5)
Úrad zapíše údaje podľa odseku 2 do zoznamu oprávnení a aktualizuje ich. Na účely plnenia povinnosti úradu podľa prvej vety sú ústredné orgány štátnej správy povinné bezodkladne oznamovať úradu existujúce oprávnenia podľa § 7 ods. 4, ktoré upravujú všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti, v ktorej vykonávajú ústrednú štátnu správu, ako aj každú ich zmenu.
(6)
Úrad sprístupňuje zoznam oprávnení akreditovanej certifikačnej autorite na účely plnenia povinnosti podľa § 14 ods. 3 písm. e). Úrad zverejňuje zoznam oprávnení na svojom webovom sídle.
§ 10b
Register systémových certifikátov
(1)
Register systémových certifikátov je informačným systémom verejnej správy,1) ktorého správcom je úrad.
(2)
V registri systémových certifikátov vedie úrad zoznam kvalifikovaných systémových certifikátov, ktoré boli vydané orgánu verejnej moci, ako aj údaj o tom, že takýto kvalifikovaný systémový certifikát bol zrušený.
(3)
Úrad zapíše do registra systémových certifikátov kvalifikovaný systémový certifikát na žiadosť orgánu verejnej moci, ktorému bol vydaný. Orgán verejnej moci, ktorému bol vydaný kvalifikovaný systémový certifikát zapísaný v registri systémových certifikátov, je povinný oznámiť úradu zrušenie tohto certifikátu bezodkladne potom, ako k zrušeniu dôjde.
(4)
Úrad je povinný každý deň vydať zoznam platných kvalifikovaných systémových certifikátov podľa odseku 2 a zverejniť ho na svojom webovom sídle.
(5)
Zoznam platných kvalifikovaných systémových certifikátov podľa odseku 4 platí 24 hodín od jeho vydania a kvalifikovaný systémový certifikát uvedený v zozname sa považuje za platný počas celej doby platnosti zoznamu, ak sa nepreukáže opak.
(6)
Ak je kvalifikovaný systémový certifikát zrušený, úrad to bezodkladne oznámi správcovi alebo prevádzkovateľovi modulu úradnej komunikácie,2a) ktorý je bezodkladne povinný zabezpečiť, aby elektronická komunikácia, pri ktorej je použitý zrušený kvalifikovaný systémový certifikát, bola modulom úradnej komunikácie zablokovaná.“.
17.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb je podnikaním;4) to sa nevzťahuje na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb úradom podľa § 10 ods. 2 písm. k) a poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb orgánmi verejnej moci vo vzťahu k vlastným zamestnanom alebo príslušníkom.“.
18.
V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „pre elektronický podpis“ a za slovo „podpisu“ sa vkladajú slová „a elektronickej pečate“.
19.
V § 14 ods. 1 písm. h) sa za slovo „podpisu“ vkladajú slová „a elektronickej pečate“.
20.
V § 14 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 10 ods. 2 písm. j)“ nahrádzajú slovami „§ 10 ods. 2 písm. i)“ a slová „pre elektronický podpis vhodné na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu“ sa nahrádzajú slovami „vhodné na vyhotovovanie a overovanie zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate“.
21.
V § 14 ods. 3 písm. d) v úvodnej vete sa slová „§ 17 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 3 písm. b)“.
22.
V § 14 ods. 3 písm. d) treťom bode sa slová „produkty a procedúry elektronického podpisu na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu“ nahrádzajú slovami „produkty a procedúry na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu a elektronickej pečate“.
23.
V § 14 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
pri vydávaní mandátneho certifikátu overiť pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť údajov v predložených dokladoch s údajmi v dokladoch podľa § 10a ods. 2 písm. b),“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).“.
24.
V § 15 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
ide o mandátny certifikát a o zrušenie požiada
1.
mandant,
2.
mandatár,
3.
orgán verejnej moci alebo osoba, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2b) alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.2c)“.
25.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Uznávanie zahraničných certifikátov
(1)
Kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovateľom certifikačných služieb so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, uvedeným v zozname dôveryhodných poskytovateľov certifikačných služieb podľa osobitného predpisu,2f) je kvalifikovaným certifikátom podľa tohto zákona.
(2)
Kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovateľom certifikačných služieb podľa odseku 1 je platný podľa tohto zákona, ak je možné v čase jeho overenia v Slovenskej republike získať informáciu o tom, že je platný.
(3)
Kvalifikovaný certifikát, ktorý vydal poskytovateľ certifikačných služieb so sídlom v inom štáte, ako je uvedený v odseku 1, ak je možné v čase jeho overenia v Slovenskej republike získať informáciu o tom, že je platný, možno uznať v Slovenskej republike, ak
a)
poskytovateľ certifikačných služieb, ktorý vydal kvalifikovaný certifikát, je akreditovaný v Slovenskej republike,
b)
akreditovaná certifikačná autorita so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spĺňa požiadavky tohto zákona, poskytuje záruku za platnosť kvalifikovaného certifikátu, napríklad vydaním krížového certifikátu verejného kľúča poskytovateľa certifikačných služieb so sídlom v inom štáte, ako je uvedený v odseku 1,
c)
medzinárodná dohoda, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje, že kvalifikovaný certifikát vydaný poskytovateľom certifikačných služieb so sídlom v inom štáte, ako je uvedený v odseku 1, má rovnakú právnu účinnosť ako kvalifikovaný certifikát vydaný v Slovenskej republike.“.
26.
V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „zo zákona a z predpisov s ním súvisiacich“ nahrádzajú slovami „z tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov s ním súvisiacich“.
27.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 2 písm. s)“.
28.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Požiadavky na produkty
(1)
Na uchovávanie súkromných kľúčov na vyhotovovanie zaručených elektronických podpisov a zaručených elektronických pečatí sa musia používať bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu alebo bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronickej pečate, ktoré spoľahlivo chránia v nich uložený súkromný kľúč pred zneužitím nepovolanou osobou a umožňujú tak spoľahlivo rozoznať falšovanie zaručených elektronických podpisov a zaručených elektronických pečatí a podpísaných alebo elektronickou pečaťou opatrených elektronických dokumentov.
(2)
Pre bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronického podpisu alebo bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronickej pečate platí primerane odsek 1.
(3)
Bezpečné zariadenie na vyhotovovanie elektronického podpisu a postupy používané na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu musia
a)
spoľahlivo zabezpečiť, že podpisovaný elektronický dokument pri vyhotovení zaručeného elektronického podpisu sa nemení,
b)
umožniť, aby sa elektronický dokument, ktorý sa bude podpisovať zaručeným elektronickým podpisom, zobrazil podpisovateľovi ešte predtým, ako sa spustí procedúra na vyhotovenie zaručeného elektronického podpisu,
c)
zaručiť, že pravdepodobnosť toho, že sa nejaký súkromný kľúč vyhotoví viac ako raz, bude zanedbateľná.
(4)
Bezpečné zariadenia na vyhotovovanie elektronickej pečate a postupy používané na vyhotovovanie zaručenej elektronickej pečate musia
a)
spoľahlivo zabezpečiť, že pečatený elektronický dokument pri vyhotovení zaručenej elektronickej pečate sa nemení,
b)
zaručiť, že pravdepodobnosť toho, že sa nejaký súkromný kľúč vyhotoví viac ako raz, bude zanedbateľná.
(5)
Na vyhotovovanie a uchovávanie kvalifikovaných certifikátov sa musia používať také produkty a postupy, ktoré zabraňujú ich falšovaniu.
(6)
Na overovanie zaručených elektronických podpisov a zaručených elektronických pečatí sa musia používať také produkty a postupy, ktoré zabezpečia, že
a)
podpísaný alebo elektronickou pečaťou opatrený elektronický dokument sa pri overovaní zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate nezmení,
b)
zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať sa spoľahlivo overí a výsledok overovania sa správne zobrazí,
c)
možno určiť, či podpísaný alebo elektronickou pečaťou opatrený elektronický dokument je zhodný s elektronickým dokumentom, ku ktorému boli zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať vyhotovené,
d)
overovateľ môže určiť osobu, ktorej zaručený elektronický podpis alebo zaručená elektronická pečať patrí.
(7)
Odseky 1 až 6 sa primerane vzťahujú na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časových pečiatok podľa § 9.
(8)
Súlad produktov na vyhotovovanie zaručených elektronických podpisov, zaručených elektronických pečatí a časových pečiatok s požiadavkami podľa tohto zákona overuje a posudzuje úrad na základe žiadosti v procese certifikácie.
(9)
Súlad elektronickej podateľne s požiadavkami podľa tohto zákona overuje a posudzuje úrad na základe žiadosti a vydáva osvedčenie o zhode s požiadavkami podľa tohto zákona.
(10)
Úrad v konaní podľa odseku 8 rozhodne do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti o certifikáciu produktu. Ak úrad rozhodne o súlade produktu s požiadavkami tohto zákona, vydá certifikát bezpečného produktu, ktorého platnosť je päť rokov.
(11)
Úrad v konaní podľa odseku 9 rozhodne do 90 dní od doručenia úplnej žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami tohto zákona. Ak úrad rozhodne o jej súlade s požiadavkami tohto zákona, vydá osvedčenie o zhode s požiadavkami podľa tohto zákona, ktorého platnosť je päť rokov.
(12)
Žiadateľ je povinný k žiadosti podľa odsekov 8 a 9 predložiť úradu
a)
technickú dokumentáciu predmetu žiadosti nevyhnutnú na konanie o zhode,
b)
certifikáty alebo bezpečnostný audit predmetu žiadosti; k žiadosti podľa odseku 9 sa bezpečnostný audit nepredkladá,
c)
predmet žiadosti.
(13)
Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 12. Ak žiadosť nie je úplná, úrad vyzve žiadateľa, aby ju najneskôr do 15 pracovných dní doplnil. Ak žiadateľ žiadosť v tomto termíne nedoplní, úrad konanie podľa odsekov 8 a 9 zastaví.
(14)
Ak sa počas doby platnosti certifikátu bezpečného produktu vydaného úradom na základe konania o uznanie zhody produktov podľa odseku 8 nezmenili bezpečnostné požiadavky tohto zákona, úrad na základe žiadosti rozhodne v skrátenom konaní do 60 dní o predĺžení platnosti certifikátu bezpečného produktu.
(15)
Podanie žiadosti o uznanie súladu produktov podľa odseku 8, podanie žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne podľa odseku 9 a podanie žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu bezpečného produktu podľa odseku 14 podlieha správnemu poplatku.5)
(16)
Produkty pre elektronický podpis alebo elektronickú pečať používané na vyhotovenie elektronického podpisu alebo elektronickej pečate, ktorých súlad bol posúdený príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarska, sú bezpečnými produktmi podľa tohto zákona.
(17)
Požiadavky na produkty pre elektronický podpis, elektronickú pečať a časovú pečiatku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.
29.
V § 26a ods. 1 písmeno h) znie:
„h)
do 33 100 eur mandantovi alebo osobe, u ktorej mandatár vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu2b) alebo vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu,2c) ak poruší povinnosť bezodkladne požiadať o zrušenie certifikátu podľa § 7 ods. 6,“.
30.
V § 26a ods. 3 sa za slová „elektronického podpisu“ vkladajú slová „alebo elektronickej pečate“.
31.
§ 27 vrátane nadpisu znie:
㤠27
Splnomocňovacie ustanovenie
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví podrobnosti o
a)
spôsobe a postupe používania elektronického podpisu a elektronickej pečate v obchodnom a administratívnom styku,
b)
postupe úradu pri zápise kvalifikovaných systémových certifikátov do registra systémových certifikátov a o žiadosti o tento zápis podľa § 10b ods. 3.“.
32.
V § 30 sa slová „preberá právny akt Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „preberajú právne záväzné akty“ a slovo „uvedený“ sa nahrádza slovom „uvedené“.
33.
Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. IV
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 216/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a zákona č. 41/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16a odsek 6 znie:
„(6)
Pôvodca registratúry, ktorý je orgánom verejnej správy, uskutočňuje zmenu formátu elektronického registratúrneho záznamu zaručenou konverziou podľa osobitného predpisu.30b) Pôvodca registratúry, ktorý nie je orgánom verejnej správy, uskutočňuje zmenu formátu elektronického registratúrneho záznamu primerane postupom, ktorý ustanovuje osobitný predpis pre zaručenú konverziu,30b) pričom nie je povinný zmenu formátu vykonať prostredníctvom osoby oprávnenej vykonať zaručenú konverziu.30ba) “.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30b a 30ba znejú:
„30b)
§ 35 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
30ba)
§ 35 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
2.
V § 16a ods. 7 sa slová „elektronickým podpisom30c)“ nahrádzajú slovami „elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou30c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:
„30c)
§ 4 a 4a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.“.
3.
V § 17 ods. 1 písm. d) sa za slovo „podpisu“ vkladá čiarka a slová „zaručenej elektronickej pečate“.
4.
V § 34a sa slová „preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „preberajú právne záväzné akty“.
5.
Názov prílohy č. 2 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
Čl. V
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z. a zákona č. 75/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 52 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci v konaní podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe.22aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:
„22aa)
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
Čl. VI
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 348/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 204 sa vkladá § 204a, ktorý znie:
㤠204a
Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci podľa tohto zákona sa vykonávajú výlučne v listinnej podobe.33a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
Čl. VII
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/ 2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 204/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 66 sa vkladá § 66a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠66a
Doručovanie elektronickými prostriedkami
Na doručovanie elektronickými prostriedkami podľa tohto zákona sa nevzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci.“.
Čl. VIII
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 289/2012 Z. z. a zákona č. 202/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 2 sa vypúšťajú písmená g) až j).
Doterajšie písmená k) až ad) sa označujú ako písmená g) až z).
3.
V § 2 písmeno i) znie:
„i)
centrálnou informačnou infraštruktúrou nadrezortné informačné systémy v správe úradu vlády a zároveň využívajúce spoločné moduly ústredného portálu verejnej správy1aa) (ďalej len „ústredný portál“),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa)
§ 7 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
4.
V § 2 sa vypúšťajú písmená o) a p).
Doterajšie písmená q) až z) sa označujú ako písmená o) až x).
5.
Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Register1b) je informačným systémom verejnej správy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
§ 49 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z.“.
6.
V § 3 ods. 4 písm. j) sa vypúšťa slovo „základné“.
7.
V § 4 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „kontroluje,“ a nad slovo „miest.“ sa umiestňuje odkaz 4aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa znie:
„4aa)
§ 7 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
8.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
9.
V § 4a ods. 1 sa vypúšťajú slová „a ústredného portálu“.
10.
§ 5 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4b sa vypúšťa.
11.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „moduly“ umiestňuje odkaz 4d.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
§ 10 zákona č. 305/2013 Z. z.“.
12.
V § 6 ods. 2 písm. c) sa nad slovo „registre“ umiestňuje odkaz 1b.
13.
V § 6 ods. 3 sa nad slovo „modulov“ umiestňuje odkaz 4d.
14.
V § 7 ods. 2 sa slovo „podpisom5)“ nahrádza slovami „podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 4 a 4a zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z.“.
15.
V § 7 ods. 4 sa nad slovo „miesta.“ umiestňuje odkaz 4aa.
16.
V § 7 sa vypúšťa odsek 7.
17.
V § 8 ods. 3 sa za slovo „podpisom“ vkladajú slová „alebo zaručenou elektronickou pečaťou“.
18.
V § 9 ods. 3 sa za slová „elektronickým podpisom“ vkladajú slová „alebo zaručenou elektronickou pečaťou“ a slová „je platný“ sa nahrádzajú slovami „alebo táto pečať sú platné“.
19.
§ 9a sa vypúšťa.
20.
V § 10 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a v § 5 ods. 3 písm. a) a b)“.
21.
V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa štvrtý bod.
Doterajší piaty bod sa označuje ako štvrtý bod.
22.
Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013
Konania o uložení pokuty za porušenie povinností podľa § 5 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) a § 9a ods. 3 písm. a) alebo ods. 6 v znení účinnom do 31. októbra 2013, ktoré boli začaté do 31. októbra 2013, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013.“.
23.
V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
Čl. IX
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 505/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z. a zákona č. 122/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 120 sa vkladá § 120a, ktorý znie:
㤠120a
Orgán verejnej moci vykonáva úkony vo veci zvyšovania príplatku za štátnu službu k dôchodku výlučne v listinnej podobe.70)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70 znie:
„70)
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
Čl. X
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
§ 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 11 ods. 1 písm. i) zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 382/2011 Z. z.
§ 3 ods. 14 a 15 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.
4)
Napríklad § 2 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 27 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
8)
§ 6 a § 13 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad § 52 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 643/2007 Z. z., § 204a zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z., § 120a zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
14)
Napríklad § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 5 až 7a zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
§ 4 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
18)
§ 4a zákona č. 215/2002 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
19)
§ 9 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 7 ods. 3 zákona č. 215/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 305/2013 Z. z.
22)
Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23)
Napríklad zákon č. 71/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26)
§ 5 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
27)
§ 2 ods. 8 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
§ 7 až 9 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.