306/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

306
ZÁKON
z 12. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Majetkové postavenie podniku
(1)
Podnik spravuje veci a majetkové práva zverené mu pri jeho založení, ako aj veci a majetkové práva nadobudnuté v priebehu podnikania.6) Veci a majetkové práva, ktoré podnik spravuje, sú majetkom štátu.
(2)
Podnik koná v mene vlastníka majetku, ktorý spravuje podľa odseku 1, v konaní pred súdom a orgánmi verejnej správy; obdobne je oprávnený konať v mene štátu vo veciach, ak vlastnícke právo štátu je sporné.
(3)
Podnik má právo majetok, ktorý spravuje, držať, užívať ho a nakladať s ním v súlade s právnymi predpismi; podnik nemôže týmto majetkom zabezpečovať záväzky tretích osôb.8) Majetok sa môže podniku odňať iba v prípadoch a za podmienok ustanovených zákonom alebo ak tak ustanoví medzinárodná zmluva.
(4)
Čistá hodnota majetku zvereného podniku pri jeho založení tvorí jeho kmeňové imanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
§ 6 Obchodného zákonníka.“.
2.
§ 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:
㤠14
Zlúčenie, splynutie a rozdelenie podniku
(1)
Zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jedného podniku alebo viacerých podnikov, pričom majetok a záväzky prechádzajú zo zanikajúcich podnikov na iný už jestvujúci podnik, ktorý sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich podnikov.
(2)
Splynutie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku dvoch podnikov alebo viacerých podnikov, pričom majetok a záväzky prechádzajú zo zanikajúcich podnikov na iný novozaložený podnik, ktorý sa svojím vznikom stáva právnym nástupcom zanikajúcich podnikov.
(3)
Rozdelenie podniku je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku podniku, pričom majetok prechádza zo zanikajúceho podniku na iné už jestvujúce podniky, ktoré sa tým stávajú právnymi nástupcami zanikajúceho podniku, alebo na novozaložené podniky, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúceho podniku. Každý z nástupníckych podnikov ručí za záväzky, ktoré prešli rozdelením zo zaniknutého podniku na ostatné podniky, a to do výšky hodnoty majetku, ktorý naň prešiel zo zaniknutého podniku. Ak v rozhodnutí zakladateľa o rozdelení podniku nie je určené, na ktorý podnik prechádza majetok, na splnenie záväzku je zaviazaný spoločne a nerozdielne každý nástupnícky podnik. Veriteľ môže požadovať celé plnenie záväzku od ktoréhokoľvek z nich; splnením záväzku jedným z nástupníckych podnikov povinnosť ostatných podnikov zanikne. Medzi sebou sa tieto podniky vyporiadajú v pomere, v akom na ne prešiel majetok zo zaniknutého podniku.
(4)
Zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie podniku sa vykoná podľa rozhodnutia zakladateľa podniku. Účinky zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia podniku nastávajú jeho zápisom do obchodného registra. Návrh na zápis podáva zakladateľ. Zápisom do obchodného registra
a)
prechádza majetok a záväzky zanikajúceho podniku na jeho právneho nástupcu,
b)
podnik zanikajúci splynutím, zlúčením alebo rozdelením zaniká,
c)
pri splynutí alebo rozdelení vzniká právny nástupca.
(5)
Ak pri splynutí alebo rozdelení doterajšie podniky dosahujú obrat alebo podiel na trhu určený v osobitnom predpise,9) návrh na zápis do obchodného registra možno podať až po schválení zlúčenia alebo splynutia podľa tohto predpisu.
(6)
V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho podniku a zápis vzniknutého podniku splynutím alebo rozdelením k tomu istému dňu. Výmaz zaniknutého podniku a zápis zlúčenia alebo rozdelenia podniku zlúčením pri právnom nástupcovi sa vykoná k tomu istému dňu.
(7)
K zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu podniku sa vyjadruje odborový orgán.
§ 15
Zrušenie a zánik podniku
(1)
Podnik zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.
(2)
Zániku podniku predchádza jeho zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
(3)
Podnik sa zrušuje s likvidáciou na základe rozhodnutia zakladateľa, ak majetok a záväzky podniku neprechádzajú na jeho právneho nástupcu. Podnik sa zrušuje dňom uvedeným v rozhodnutí o zrušení podniku s likvidáciou. Ak v tomto rozhodnutí nie je uvedený deň zrušenia podniku, podnik sa zrušuje dňom prijatia rozhodnutia zakladateľa.
(4)
Podnik sa zrušuje bez likvidácie
a)
podľa osobitného predpisu,9aa)
b)
na základe rozhodnutia zakladateľa podľa § 14,
c)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku.
(5)
Výmaz podniku z obchodného registra po jeho zrušení podľa odseku 4 písm. c) vykoná súd aj bez návrhu; súhlas správcu dane sa nevyžaduje.
(6)
Ak podniku po ukončení konkurzného konania zostal majetok, vykoná sa likvidácia podľa odseku 3. Ak podniku po ukončení konkurzného konania nezostal žiaden majetok alebo majetok, ktorý zostal, nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu likvidátora, na návrh zakladateľa podnik pre nedostatok majetku súd zruší a vykoná výmaz podniku podľa odseku 5.
(7)
Zakladateľ je povinný prerokovať zrušenie podniku podľa odseku 4 písm. b) s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Zakladateľ informuje o zrušení podniku obec.
(8)
K zrušeniu podniku podľa odseku 3 a odseku 4 písm. b) sa vyjadruje odborový orgán.
(9)
Návrh na výmaz podniku z obchodného registra podáva
a)
likvidátor, ak sa podnik zrušuje s likvidáciou,
b)
zakladateľ, ak sa podnik zrušuje bez likvidácie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9aa znejú:
„9)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9aa)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 15c ods. 2 písm. a) sa slová „vstupu podniku do likvidácie“ nahrádzajú slovami „uverejnení oznámenia“ a slová „inak tieto práva zaniknú“ sa vypúšťajú.
4.
V § 15c odsek 8 znie:
„(8)
Po vstupe podniku do likvidácie sa konania začaté podľa osobitných predpisov13) prerušujú do schválenia plánu likvidácie zakladateľom.“.
5.
Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013
Podľa tohto zákona sa postupuje aj pri zrušení a zániku podniku, ktorý sa dostal do úpadku pred 1. novembrom 2013, a to aj v prípade, ak súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zrušil konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušil konkurz pre nedostatok majetku alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostal podniku žiaden majetok.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.