310/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 18. septembra 2013,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 68 ods. 3 písm. a), f), h), n), x), y), aa) a ab) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Programy odpadového hospodárstva a program predchádzania vzniku odpadu
Programy odpadového hospodárstva (ďalej len „program“) a program predchádzania vzniku odpadu sa vypracúva s prihliadnutím na jeho environmentálnu účinnosť, ekonomickú efektívnosť, sociálnu akceptovateľnosť a podľa osnov uvedených v prílohách č. 1 až 6.
§ 2
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva
(1)
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky obsahuje údaje uvedené v § 5 ods. 2 písm. a) až c) zákona. Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov sa vypracuje s rozlíšením na zariadenia na zhodnocovanie odpadov, zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, spaľovne odpadov a na zariadenia na zneškodňovanie odpadov, osobitne na skládky odpadov a na zariadenia na dekontamináciu kontaminovaných zariadení, základné údaje o zariadení na spracovanie odpadov najmä jeho názov, identifikačné číslo organizácie (IČO), miesto umiestnenia, kapacitu a kategóriu odpadu akú spracováva.
(2)
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva kraja obsahuje údaje podľa odseku 1 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.
(3)
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu obsahuje údaje o druhu, množstve a zdroji odpadu vzniknutého v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky, a údaje o množstve odpadov, pre ktoré zabezpečil zhodnotenie a pre ktoré zabezpečil zneškodnenie s osobitným uvedením podielu zneškodnenia odpadu skládkovaním. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na program držiteľa polychlórovaných bifenylov.
(4)
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva obce obsahuje údaje uvedené v odseku 3 vo vzťahu ku komunálnemu odpadu vzniknutému v obci, ako aj údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, o množstve a druhu komunálnych odpadov vyzbieraných v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov a o ďalšom nakladaní s ním.
§ 3
Záväzná časť programu
(1)
Záväzná časť programu Slovenskej republiky obsahuje
a)
ciele a údaje o nakladaní s prúdmi odpadov v členení na
1.
použité batérie a akumulátory,
2.
odpadové oleje,
3.
opotrebované pneumatiky,
4.
elektroodpad,
5.
staré vozidlá,
6.
polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom (ďalej len “použité polychlórované bifenyly”),
7.
biologicky rozložiteľné odpady a biologické odpady,
8.
stavebné odpady,
9.
odpady z obalov,
10.
komunálne odpady,
11.
iné druhy odpadov, v prípade potreby,
b)
organizačné, technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov a na dosiahnutie určených cieľov,
c)
opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov a opatrenia na zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov vyjadreného v jednotkách hmotnosti vo východiskovom a cieľovom roku s cieľom dosiahnuť znižovanie množstva ukladaných odpadov na skládky odpadov takto:
1.
do konca roku 2013 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 50 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,
2.
do konca roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na 35 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vzniknutých v roku 1995,
d)
posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov s uvedením, pre ktoré prúdy odpadov (písmeno a) sú spracovateľské zariadenia vybudované v dostatočnej kapacite, a preto nie je vhodné podporovať ich výstavbu,
e)
údaje o kontaminovaných zariadeniach a o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých,
f)
nakladanie s obalmi a s odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.
(2)
Záväzná časť programu kraja obsahuje údaje uvedené v odseku 1 so zameraním na územie kraja, pre ktorý sa vypracováva.
(3)
Záväzná časť programu pôvodcu odpadu obsahuje
a)
organizačné, technologické a výrobné opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a opatrenia na obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov a ostatných odpadov,
b)
predpokladaný vznik odpadov, ciele na zvýšenie podielu recyklácie a zhodnocovania odpadov a zníženie podielu zneškodňovania odpadov,
c)
údaje o predpokladanej cezhraničnej preprave odpadov na zhodnotenie alebo o vývoze odpadov na zhodnotenie zo Slovenskej republiky.
(4)
Záväzná časť programu obce obsahuje
a)
predpokladaný vznik komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu s členením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na jednotlivé vytriedené zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadu zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov, predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania,
b)
ciele a opatrenia zamerané na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov a na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a následného ich zhodnotenia, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov,
c)
údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov,
d)
opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch,1) ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť.
(5)
Záväzná časť programu držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahuje
a)
údaje o kontaminovaných zariadeniach, polychlórovaných bifenyloch a použitých polychlórovaných bifenyloch,
b)
ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení a termín, do ktorého sa vykonajú,
c)
opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie,
d)
údaje o životnosti transformátorov, v ktorých sa nachádza kvapalina s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0, 005 do 0, 05 percenta hmotnosti,
e)
koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia.
§ 4
Smerná časť programu
(1)
Smerná časť programu pôvodcu odpadu obsahuje údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie odpadu, ktorý mu vzniká alebo o potrebe ich vybudovania.
(2)
Smerná časť programu obce obsahuje informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je vhodné vybudovať a využívanie kampaní na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi.
§ 5
Súhrnný program
(1)
Pôvodca odpadu s celoslovenskou pôsobnosťou môže vypracovať jeden súhrnný program pôvodcu odpadu s rozčlenením na jednotlivé kraje a s prihliadnutím na programy jednotlivých krajov alebo viacero samostatných programov pôvodcu odpadu s prihliadnutím na programy jednotlivých krajov.
(2)
Pôvodca odpadu s viac ako jednou prevádzkou na území Slovenskej republiky, ktorá nemá právnu subjektivitu, môže vypracovať jeden súhrnný program pôvodcu odpadu alebo viacero samostatných programov pôvodcu odpadu s prihliadnutím na programy jednotlivých krajov, v ktorých sa jeho prevádzky nachádzajú.
§ 6
Vedenie evidencií
(1)
Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.2)
(2)
Evidencie možno viesť v písomnej podobe alebo v elektronickej podobe.
(3)
Hlásenia na základe evidencie sa podávajú na tlačivách, ktorých vzory sú uvedené v prílohách č. 8, 10 až 12 a 15 až 17 alebo na zhodných tlačových výstupoch z elektronického spracovania dát.
§ 7
Evidencia odpadov
(1)
Evidencia odpadov sa pre všetky kategórie odpadov vedie podľa druhov odpadov bez obmedzenia množstva na Evidenčnom liste odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň.3)
(2)
Ak sa v Evidenčnom liste odpadu uvádza nebezpečný odpad, priradí sa ku každému druhu nebezpečného odpadu aj ypsilonový kód podľa Katalógu odpadov. Ak možno k jednému druhu nebezpečného odpadu priradiť viac ypsilonových kódov, priradí sa ten ypsilonový kód, ktorý je rozhodujúci vzhľadom na nebezpečné vlastnosti odpadu.
(3)
Evidenčný list odpadu sa vypĺňa priebežne za obdobie kalendárneho roka.
(4)
Držiteľ odpadu uchováva Evidenčný list odpadu päť rokov.
§ 8
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
(1)
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva držiteľ odpadu na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov. Ak ide o vznik biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadov uvedených v prílohe č. 9, Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva bez ohľadu na ich množstvo.
(2)
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa podáva za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému úradu a Recyklačnému fondu do 31. januára nasledujúceho roka.
(3)
Okrem Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa odsekov 1 a 2 sa za obdobie kalendárneho štvrťroka podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 8, aj Hlásenie o vzniku a nakladaní s
a)
použitými batériami a akumulátormi a použitými batériami a akumulátormi zo zariadení, do ktorých sú batérie a akumulátory zabudovávané,
b)
odpadovými olejmi,
c)
opotrebovanými pneumatikami,
d)
odpadmi z viacvrstvových kombinovaných materiálov,
e)
elektroodpadom,
f)
odpadmi z polyetyléntereftalátu,
g)
odpadmi z polyetylénu,
h)
odpadmi z polypropylénu,
i)
odpadmi z polystyrénu,
j)
odpadmi z polyvinylchloridu,
k)
dpadmi z papiera,
l)
odpadmi zo skla,
m)
starými vozidlami,
n)
odpadmi z kovových obalov.
(4)
Hlásenie podľa odseku 3 sa zasiela príslušnému úradu a Recyklačnému fondu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka; to sa nevzťahuje na pôvodcov odpadov.
(5)
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním držiteľ odpadu uchováva v písomnej podobe päť rokov.
§ 9
Evidenčný list skládky odpadov a Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov
(1)
Evidenčný list skládky odpadov vedie prevádzkovateľ skládky odpadov podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.
(2)
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov vedie prevádzkovateľ zariadenia podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 11.
(3)
Evidenčný list skládky odpadov, Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa vypĺňajú za obdobie kalendárneho roka a zasielajú sa príslušnému úradu do 31. januára nasledujúceho roka.
(4)
Evidenčný list skládky odpadov uchováva prevádzkovateľ skládky odpadov počas 30 rokov od uzavretia skládky odpadov.
(5)
Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov a Evidenčný list zariadenia na zneškodňovanie odpadov uchováva prevádzkovateľ zariadenia po celý čas prevádzky zariadenia a ešte desať rokov po jej skončení.
§ 10
Evidenčný list úložiska kovovej ortuti, Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti a Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou
(1)
Evidenčný list úložiska kovovej ortuti vedie prevádzkovateľ úložiska kovovej ortuti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12.
(2)
Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti vedie prevádzkovateľ úložiska kovovej ortuti podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13.
(3)
Evidenčný list úložiska kovovej ortuti sa vypĺňa za obdobie kalendárneho roka a zasiela sa príslušnému úradu do 31. januára nasledujúceho roka.
(4)
Evidenčný list úložiska kovovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska kovovej ortuti (ďalej len „úložisko“) desať rokov od ukončenia prevádzky úložiska.
(5)
Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti sa bezodkladne vypĺňa pri vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti a potvrdený oboma stranami sa bezodkladne zasiela príslušnému úradu.
(6)
Záznam o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti uchováva prevádzkovateľ úložiska desať rokov od jeho vydania.
(7)
Potvrdenie o kontajneri s kovovou ortuťou podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14 prevádzkovateľ úložiska uchováva desať rokov od jeho predloženia odovzdávajúcou osobou prevádzkovateľovi úložiska.
§ 11
Evidencia o prepravovaných nebezpečných odpadoch
(1)
Evidencia o prepravovaných nebezpečných odpadoch sa vedie na Sprievodnom liste nebezpečných odpadov podľa § 20 ods. 2 písm. a) zákona (ďalej len “sprievodný list”), ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 15.
(2)
Odosielateľ odpadu a príjemca odpadu uchovávajú sprievodný list päť rokov.
(3)
Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podľa § 20 ods. 2 písm. b) zákona podáva odosielateľ odpadu a príjemca odpadu na kópii sprievodného listu. Hlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
§ 12
Evidencia a Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu
(1)
Evidenciu o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu určených výrobkov vedie výrobca a dovozca priebežne.
(2)
Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu podáva výrobca a dovozca na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 16, štvrťročne príslušnému úradu a Recyklačnému fondu do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka. Výrobca prenosných batérií a akumulátorov najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka podáva ministerstvu Hlásenie výrobcu batérií a akumulátorov o zbere, spracovaní a recyklácii použitých prenosných batérií a akumulátorov za obdobie kalendárneho roka na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe 17.
(3)
Hlásenie o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu uchováva v písomnej podobe výrobca a dovozca päť rokov.
§ 13
Zoznam registrovaných osôb
Zoznam registrovaných osôb podľa § 15 ods. 4 zákona obsahuje
a)
registračné číslo,
b)
dátum registrácie,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu (ďalej len “osobné údaje”) registrovanej fyzickej osoby-podnikateľa; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca,4) aj jeho osobné údaje; osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu registrovanej právnickej osoby,
d)
obchodné meno a miesto podnikania registrovanej fyzickej osoby-podnikateľa; obchodné meno a sídlo registrovanej právnickej osoby,
e)
identifikačné číslo (IČO),
f)
činnosť, ktorú začala registrovaná osoba vykonávať, a druhy odpadov, ktoré sú predmetom tejto činnosti.
§ 14
Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov
(1)
Evidencia o zbere vrátane výkupu niektorých odpadov podľa § 19 ods. 4 písm. c) zákona obsahuje
a)
osobné údaje fyzickej osoby alebo zástupcu právnickej osoby, od ktorej sa odpad preberá,
b)
obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa, od ktorej sa odpad preberá; obchodné meno a sídlo právnickej osoby, od ktorej sa odpad preberá,
c)
druh prevzatého alebo vykúpeného odpadu,
d)
množstvo prevzatého alebo vykúpeného odpadu.
(2)
Evidenciu o zbere vrátane výkupu farebných kovov uchováva zberateľ odpadu päť rokov.
Batérie a akumulátory
§ 15
(1)
Z použitých batérií a akumulátorov, ktoré boli odovzdané na spracovanie sa musia odstrániť všetky kvapaliny a kyseliny.
(2)
Minimálna recyklačná efektivita, ktorú musí dosahovať zariadenie na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov je
a)
65 priemerných hmotnostných percent olovených batérií a akumulátorov vrátane recyklácie oloveného obsahu v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov,
b)
75 priemerných hmotnostných percent niklovo-kadmiových batérií a akumulátorov vrátane recyklácie obsahu kadmia v najvyššej technicky dosiahnuteľnej miere bez nadmerných nákladov,
c)
50 priemerných hmotnostných percent ostatných použitých batérií a akumulátorov.
§ 16
Limity pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov sa každoročne vypočítavajú a sledujú podľa prílohy č. 18.
§ 17
Zhodnocovanie odpadov
(1)
Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva ako
a)
materiálové zhodnocovanie,
b)
energetické zhodnocovanie.
(2)
Materiálové zhodnocovanie je využívanie odpadu ako druhotnej suroviny na výrobu využiteľného produktu
a)
spätným získavaním, a to oddelením časti odpadu vhodnej na ďalšie priame využitie,
b)
regeneráciou, a to obnovením pôvodných úžitkových vlastností materiálu tak, aby bol použiteľný na pôvodný účel,
c)
recykláciou, a to vrátením odpadu do výrobného cyklu na výrobu spoločensky požadovaného výrobku s cieľom šetriť primárne surovinové zdroje.
(3)
Materiálové zhodnocovanie odpadu je aj využívanie akejkoľvek časti odpadu.
(4)
Energetické zhodnocovanie je využívanie odpadu na získavanie energie podľa § 21 ods. 9 zákona alebo jeho využívanie ako palivo.
§ 18
Analytická kontrola nebezpečných odpadov
(1)
Držiteľ nebezpečného odpadu, ktorý dodáva odpad do zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, zabezpečí vykonanie analytickej kontroly odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom poriadku tohto zariadenia. O vykonaní analýzy odpadu držiteľ odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia protokol z analytickej kontroly odpadov, vypracovaný podľa vzoru a v rozsahu uvedenom v prílohe č. 19.
(2)
Prevádzkový poriadok zariadenia na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje určenie rozsahu analýzy jednotlivých druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá. Prevádzkový poriadok určí rozsah analýzy odpadu osobitne prvej dodávky odpadu do zariadenia a zvlášť opakovanej dodávky odpadu do zariadenia, ako aj prípady, keď sa pri zmene zloženia odpadu vykoná nová analýza v rozsahu zodpovedajúcom analýze pri prvej dodávke odpadu.
(3)
Prvá dodávka odpadu do zariadenia je prvé dodanie určitého druhu odpadu na ďalšie nakladanie s ním.
(4)
Opakovaná dodávka odpadu do zariadenia je opakované dodanie rovnakého druhu odpadu ako druhu odpadu dodaného pri prvej dodávke odpadu na ďalšie nakladanie s ním.
(5)
Ak ide o nebezpečné odpady tvorené kompaktnými celkami zhodnými s pôvodným výrobkom, napríklad svetelné zdroje, akumulátory, považujú sa za analytickú kontrolu odpadu údaje zo sprievodnej dokumentácie výrobku o jeho zložení. Ak ide o nebezpečné odpady s nebezpečnými vlastnosťami, ktoré vyplývajú z celkového zloženia odpadov, za analytickú kontrolu odpadov sa považujú údaje o relevantných nebezpečných vlastnostiach z dostupnej odbornej literatúry.
(6)
Držiteľ odpadu môže do zariadenia na nakladanie s odpadmi dodať len odpad, ktorý zodpovedá ním predloženej analytickej kontrole odpadu.
§ 19
Nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi
S použitými polychlórovanými bifenylmi sa nakladá ako s nebezpečnými odpadmi.
§ 20
Technické požiadavky na nakladanie s odpadmi z výroby oxidu titaničitého
Kyslé a hydrolýze podliehajúce odpady z výroby oxidu titaničitého nemožno ukladať na skládku odpadov.
§ 21
Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania
Limity toxicity a rozsah a spôsob monitorovania odpadov z výroby oxidu titaničitého a rozsah a spôsob monitorovania prostredia, do ktorého sa tento odpad ukladá, vypúšťa alebo vstrekuje, sú uvedené v prílohe č. 20.
§ 22
Podrobnosti o posúdení splnenia podmienok § 2a zákona
Pred udelením súhlasu podľa § 7 ods. 1 písm. s) zákona alebo predĺžením jeho platnosti sa posúdi, či
a)
plánované použitie látky alebo veci je zákonné a látka alebo vec spĺňa požiadavky na konkrétne použitie ako výrobku,
b)
látka alebo vec bola vyrobená zámerne alebo či výrobný proces bol zámerne upravený takým spôsobom, aby v rámci neho popri hlavnom výrobku vznikala táto látka alebo vec,
c)
použitie látky alebo veci je zabezpečené,
d)
látku alebo vec je možné používať bez ďalšieho iného spracovania ako je bežný priemyselný postup,
e)
výroba látky alebo veci je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba látky alebo veci, ktorá má byť vedľajším produktom.
§ 23
Označovanie zariadenia na nakladanie s odpadmi
(1)
Zariadenie na nakladanie s odpadmi sa musí označiť informačnou tabuľou viditeľnou z verejného priestranstva, ktorá obsahuje najmä
a)
názov zariadenia,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia,
c)
prevádzkový čas zariadenia,
d)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení nakladá,
e)
názov orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia,
f)
meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevádzku zariadenia a jej telefónne číslo.
(2)
Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia sa označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21.
(3)
Označenie podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na úložisko.
§ 24
Technológia nakladania s nebezpečnými odpadmi
Prvé uvedenie novej technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona je možné, len ak je táto technológia environmentálne vhodná a predstavuje z technického a ekonomického hľadiska najlepšiu dostupnú technológiu, ktorá bola overená v poloprevádzkových alebo v prevádzkových podmienkach.
§ 25
Zhromažďovanie odpadov
(1)
Priestory na zhromažďovanie odpadov sa navrhujú, budujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže.
(2)
Sklad odpadov je priestor alebo objekt určený na skladovanie odpadov pred ich zhodnotením alebo zneškodnením, umožňujúci ich kontrolu a zabezpečujúci ochranu životného prostredia.
(3)
Na skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.
(4)
Skladovacie priestory na skladovanie nebezpečných odpadov musia spĺňať rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami ako majú skladované nebezpečné odpady.
(5)
Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia
a)
byť odlíšené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi, napr. odlíšenie tvarom, opisom alebo farebne,
b)
zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napríklad vznik požiaru, výbuch,
c)
byť odolné proti mechanickému poškodeniu,
d)
byť odolné proti chemickým vplyvom.
§ 26
Preberanie odpadov do zariadenia na nakladanie s odpadmi
(1)
Do zariadenia na nakladanie s odpadmi možno odpad prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou odpadu predloží prevádzkovateľovi zariadenia
a)
doklad o množstve a druhu dodaného odpadu,
b)
ak ide o nebezpečné odpady, aj sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
c)
údaj o vlastnostiach a zložení odpadu v rozsahu podľa § 18.
(2)
Postup podľa odseku 1 sa nevzťahuje na výkup odpadov od fyzických osôb, ktoré nie sú podnikateľmi.
(3)
Pri dodávke odpadu do zariadenia na nakladanie s odpadmi sa
a)
skontroluje kompletnosť a správnosť požadovaných dokladov a údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 a iných dohodnutých podmienok preberania odpadu,
b)
vykoná kontrola množstva dodaného odpadu,
c)
vykoná vizuálna kontrola dodávky odpadu s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
d)
podľa potreby zabezpečia kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu a skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu; vzorky sa uchovávajú najmenej jeden mesiac,
e)
zaeviduje prevzatý odpad.
(4)
Prevádzkovateľ zariadenia na nakladanie s odpadmi potvrdí držiteľovi odpadu prevzatie odpadu s vyznačením dátumu a času jeho prevzatia a uvedením jeho druhu a množstva.
(5)
Prevádzkovateľovi spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov5) poskytne držiteľ odpadu aj
a)
údaje o fyzikálnych vlastnostiach odpadu, a ak je to možné, aj o chemickom zložení odpadu a nevyhnutné údaje na posúdenie vhodnosti spaľovacieho procesu z hľadiska ochrany životného prostredia napríklad výsledky spaľovacej skúšky,
b)
ak ide o nebezpečný odpad, údaje o nebezpečných vlastnostiach a o maximálnom obsahu polychlórovaných bifenylov, pentachlórovaného fenolu, chlóru, fluóru, síry, ťažkých kovov a iných znečisťujúcich látok z hľadiska emisií znečisťujúcich látok6) do ovzdušia a o látkach a odpadoch, s ktorými sa nesmie odpad zmiešať, ale aj informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je nevyhnutné dodržať pri nakladaní s ním.
§ 27
Vedenie a obsah prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov
(1)
Všeobecné požiadavky na technicko-organizačné opatrenia sa uplatňujú v závislosti od druhu zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov.
(2)
Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu zariadenia a minimalizácie vplyvu zariadenia na životné prostredie tvoria
a)
technologický reglement,
b)
prevádzkový poriadok,
c)
prevádzkový denník,
d)
obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa nakladania s odpadmi,
e)
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí.
(3)
Technologický reglement obsahuje najmä
a)
základné technické údaje o zariadení vrátane meracích a regulačných obvodov, zoznam blokovacích a signalizačných hodnôt,
b)
opis technologického procesu úpravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadov ako celku s uvedením jeho jednotlivých stupňov (materiálové a energetické toky), najmä opis princípov a reakcií uplatňovaných v technologických operáciách a podmienky technologického procesu, najmä čas, teplota, tlak a koncentrácie,
c)
spotrebné a kapacitné normy procesu vzťahujúce sa na jednotkové množstvo produkcie, najmä spotrebné normy materiálov, odpadov, pomocných látok, prísad a energií,
d)
údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na vstupné materiály prevádzkovaných procesov, a to odpady, pomocné látky, prísady, zloženie,
e)
údaje o vypúšťaných tuhých odpadoch a kvapalných odpadoch a plynných emisiách,
f)
postup a podmienky zabezpečenia preberania odpadov, skladovania odpadov a nakladania s nimi pred vstupom do procesu,
g)
spôsob zabezpečenia vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly materiálov a produktov procesu, napríklad analytickými metódami a meracími zariadeniami,
h)
prehľad skúšobných, analytických a testovacích metód a postupov na určenie vlastností a zloženia vstupných a výstupných materiálov s uvedením zodpovedajúcich technických noriem a predpisov skúšania,
i)
údaje o kvalitatívnych charakteristikách a požiadavkách na výstupné produkty procesu,
j)
zoznam strojov a zariadení,
k)
prehľad technickej dokumentácie strojov,
l)
určenie osôb zodpovedných za pravdivosť údajov obsiahnutých v prevádzkovom poriadku.
(4)
Technologický reglement schvaľuje prevádzkovateľ zariadenia.
(5)
Technologický reglement sa musí uložiť na prístupnom mieste zariadenia.
(6)
Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje najmä
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa zariadenia vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia,
b)
údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite,
c)
technický opis zariadenia,
d)
organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany zariadenia,
e)
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke zariadenia,
f)
povinnosti pri obsluhe a údržbe zariadenia,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
zoznam druhov odpadov, na ktorých zhodnocovanie alebo zneškodňovanie je prevádzkovateľ oprávnený,
i)
rozsah analýzy preberaných druhov odpadov vo vzťahu k technológii v zariadení okrem komunálnych odpadov,
j)
určenie spôsobu vykonávania vstupnej kontroly, ak ide o skládku odpadov aj spôsob ukladania odpadov,
k)
spôsob obsluhy a vyhodnocovanie pozorovacieho systému zariadenia, a ak ide o skládku odpadov, aj spôsob plnenia povinnosti podľa odseku 3 písm. c).
(7)
Ak ide o zmenu v prevádzke zariadenia, prevádzkovateľ zariadenia prispôsobí prevádzkový poriadok zariadenia tejto zmene.
(8)
Prevádzkový denník zariadenia obsahuje najmä údaje o
a)
menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia v uvedený deň,
b)
množstve a druhoch odpadov prijatých denne na úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov vrátane označenia ich pôvodcov, prípadne držiteľov,
c)
množstve a druhoch denne zneškodnených odpadov,
d)
neprevzatom odpade so zdôvodnením jeho neprevzatia,
e)
nakladaní s tuhými a kvapalnými odpadmi, ktoré vznikajú v zariadení,
f)
odobratých vzorkách odpadov a výsledkoch ich analýz,
g)
technickom stave zariadenia,
h)
prevádzkových poruchách a haváriách zariadenia a o spôsobe ich odstránenia,
i)
časovom využití zariadenia,
j)
odstavení zariadenia,
k)
vykonaných údržbách a opravách zariadenia,
l)
vykonaných kontrolách,
m)
dodržiavaní limitov a osobitných technických podmienok určených na prevádzku zariadenia,
n)
umiestnení nebezpečných odpadov na skládke odpadov podľa topografickej siete v prevádzkovom poriadku skládky odpadov.
(9)
Ak ide o skládku odpadov, prevádzkový denník sa uchováva do skončenia monitorovania po uzavretí skládky odpadov, a ak ide o ostatné zariadenia, desať rokov od skončenia prevádzky zariadenia.
§ 28
Prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním
(1)
Prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov spaľovaním zriadi oddelené skladové priestory na odpady
a)
tuhé,
b)
pastovité,
c)
kvapalné,
d)
s obsahom halogénových zlúčenín.
(2)
Proces spaľovania odpadov sa vykonáva tak, aby sa čo najviac znížilo množstvo vznikajúcich zvyškov7) a obmedzili sa ich nebezpečné vlastnosti. Zvyšky sa upravujú tak, aby sa znížilo ich množstvo a nebezpečnosť. Preprava a medziskladovanie práškových odpadov, ako je prach z kotlov a suché zvyšky z úpravy dymových plynov, sa musí uskutočniť tak, aby sa predišlo rozptyľovaniu do prostredia, napríklad v uzavretých kontajneroch. Pred rozhodnutím o spôsobe zneškodnenia sa vykoná analýza zvyškov zo spaľovania a spoluspaľovania na účely zistenia ich fyzikálnych a chemických vlastností a možnosti znečistenia životného prostredia. Analýzou sa zisťuje hlavne celkový rozpustný podiel a obsah ťažkých kovov v rozpustnom podiele.
§ 29
Skládka odpadov
(1)
Podzemné uloženie odpadov8) je trvalé uloženie odpadov do zariadenia na zneškodnenie odpadov v hlbokých podzemných priestoroch, ako sú bane na soľ alebo potaš.
(2)
Priesaková kvapalina je kvapalina, ktorá presiakne uloženým odpadom a vyteká zo skládky odpadov alebo zostáva zadržaná v skládke odpadov.
(3)
Skládkový plyn je plyn, ktorý sa vyvíja z odpadu uloženého na skládke odpadov.
(4)
Výluh odpadu je roztok, ktorý sa získa pri laboratórnych vylúhovacích testoch za ustanovených podmienok podľa § 68 ods. 3 písm. l) zákona.
(5)
Biologicky rozložiteľné odpady sú odpady, ktoré sú schopné rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, ako sú napríklad odpady z potravín, odpady z papiera a lepenky, odpady zo záhrad, parkov.
(6)
Kvapalné odpady sú akékoľvek odpady v kvapalnej forme okrem kalov.
§ 30
Výber lokality na skládku odpadov
(1)
Pri výbere lokality na skládku odpadov sa zohľadňujú najmä tieto kritériá
a)
bezpečná vzdialenosť hranice budúcej skládky odpadov od obytných a rekreačných oblastí, vodných tokov, vodných nádrží a vodných zdrojov,
b)
geologické, hydrologické, hydrogeologické a inžiniersko-geologické podmienky v oblasti,
c)
ochrana prírody a krajiny a kultúrneho dedičstva v oblasti,
d)
únosné zaťaženie územia,9)
e)
možné extrémne meteorologické vplyvy a ich dôsledky,
f)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie10) alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania11) alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje.12)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na úložisko.
§ 31
Triedy skládok odpadov
(1)
Skládky odpadov sa členia na tieto triedy
a)
skládky odpadov na inertný odpad,
b)
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
c)
skládky odpadov na nebezpečný odpad.
(2)
Inertný odpad je odpad, pri ktorom nedochádza k žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým premenám. Inertný odpad sa nerozpúšťa, nehorí ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani škodlivo neovplyvňuje iné látky, s ktorými prichádza do styku tak, aby mohlo dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a znečistenie obsiahnuté v odpade a ekotoxicita výluhu musí byť zanedbateľná a nesmie ohrozovať kvalitu povrchových alebo podzemných vôd. Hraničné koncentrácie látok nesmú prekročiť hodnoty ukazovateľov uvedené v osobitnom predpise.13)
(3)
Odpad, ktorý nie je nebezpečný, je na účely skládkovania odpad, ktorý nemá žiadnu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe č. 4 zákona.
§ 32
Požiadavky na tesnenie skládky odpadov
(1)
Skládka odpadov sa musí utesniť tak, aby sa geologickou bariérou alebo umelým tesnením podložia skládky odpadov a tesnením a prekrytím skládky odpadov po jej uzatvorení dosiahla ochrana pôdy, povrchovej vody a podzemnej vody.
(2)
Podložie skládky odpadov a jej bočné steny tvorí geologická bariéra hrúbky a s koeficientom filtrácie podľa týchto požiadaviek:
a)
skládky odpadov na inertný odpad: kf 1,0 x 10-7 m.s-1, hrúbka 1 m,
b)
skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný: kf 1,0 x 10-9 m.s-1, hrúbka 1m,
c)
skládky odpadov na nebezpečný odpad: kf 1,0 x 10-9 m.s-1, hrúbka 5 m.
(3)
Ak geologická bariéra nevyhovuje požiadavkám podľa odseku 2, umelo sa doplní. Umelo doplnená geologická bariéra (minerálna vrstva) musí mať hrúbku najmenej 0, 5 m s koeficientom filtrácie pre skládky odpadov na nebezpečný odpad kf 1,0 x 10-10 m.s-1, pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, kf 1,0 x 10-9 m.s-1 a pre skládky odpadov na inertný odpad kf 1,0 x 10-7 m.s-1. Geologická bariéra alebo umelo doplnená geologická bariéra skládky odpadov sa doplní najmenej jednou vrstvou fólie z vysoko hustotného polyetylénu (HDPE) s hrúbkou 2,5 mm pre skládky odpadov na nebezpečný odpad a s hrúbkou 1,5 mm pre skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, alebo inou umelou tesniacou vrstvou s porovnateľnými vlastnosťami, ako má fólia z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) požadovanej hrúbky.
(4)
Umelá minerálna tesniaca vrstva musí mať také vlastnosti, aby vplyvom skládkovania nedochádzalo k žiadnym nepriaznivým zmenám podložia a aby bola schopná prispôsobovať sa deformácii podložia; ukladá sa v dvoch vrstvách po 0,25 m.
(5)
Ak ide o zeminu, ktorá sa má použiť ako umelá minerálna tesniaca vrstva, zisťujú sa tieto charakteristiky materiálu, a to zrnitosť, vlhkosť, konzistenčné medze a odvodené hodnoty, nasiakavosť, organické podiely, obsah vápnika, ílovité minerály, hustota podľa Proctora, koeficient filtrácie, modul tuhosti a pevnosť v šmyku.
(6)
Medzi plastovú fóliu a drenážnu vrstvu sa s cieľom ochrániť plastovú fóliu pred jej mechanickým porušením ukladá ochranná vrstva najmenej 0,2 m hrubá; tvorí ju piesok alebo štrk s veľkosťou zrna do priemeru 8 mm. Ako ochrannú vrstvu možno použiť aj rôzne typy vhodných geotextílií.
§ 33
Odvádzanie a zachytávanie priesakových kvapalín a zachytávanie skládkového plynu
(1)
Na skládke odpadov sa musia vykonať opatrenia na kontrolu priesakových kvapalín a riadenie priesakového režimu zabezpečujúce najmä
a)
kontrolu prienikov zrážkových vôd do telesa skládky odpadov,
b)
zabránenie prieniku povrchových a podzemných vôd do odpadov uložených na skládke odpadov,
c)
odvádzanie a zachytávanie priesakovej kvapaliny,
d)
čistenie zachytených priesakových kvapalín zo skládky odpadov tak, aby sa dosiahli hodnoty na ich vypustenie do kanalizácie alebo recipientu,14) prípadne odvoz priesakových kvapalín na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.
(2)
Drenážna vrstva skládky odpadov musí mať hrúbku najmenej 0,5 m; skládky odpadov vybudované pred účinnosťou tejto vyhlášky musia mať hrúbku drenážnej vrstvy najmenej 0,3 m. Ako materiál na vybudovanie drenážnej vrstvy sa používa štrk s priemerom 16/32 mm, ktorý neobsahuje vápenaté prímesi. Drenážna vrstva na svahoch sa môže nahradiť umelou drenážnou vrstvou, ktorá má rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m. Drenážne potrubie má priemer najmenej 200 mm. Štrbinové otvory majú šírku najmenej 2 mm a dĺžku najmenej 30 mm. Potrubie s kruhovými otvormi má otvor s priemerom najmenej 12 mm. Na ochranu drenážneho potrubia sa nad ním vybuduje ochranný obsyp z kameniva, ktoré nepodlieha objemovým zmenám a neobsahuje vápenaté častice so zrnitosťou 16/32 mm.
(3)
Drenážne potrubie musí zaúsťovať do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Na kontrolu a čistenie drenážneho potrubia sa vybudujú revízne šachty s vnútorným priemerom najmenej 1,0 m. Drenážne potrubie sa musí najmenej dvakrát do roka prečistiť prepláchnutím.
(4)
Pozdĺžny spád drenážneho potrubia musí byť najmenej 1 % a sklony vnútornej drenáže (priečny spád) najmenej 2 %.
(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na skládky odpadov na inertný odpad.
(6)
Na odvedenie povrchových vôd z okolia skládky odpadov sa musí vybudovať dostatočne dimenzovaný obvodový odvodňovací systém.
(7)
Skládkový plyn sa musí zachytávať zo všetkých skládok odpadov, na ktoré sa ukladajú biologicky rozložiteľné odpady, ak sa na skládke odpadov tento plyn vytvára v technicky spracovateľnom množstve. Zachytený skládkový plyn sa musí upraviť a využiť na výrobu energie; ak sa zachytený skládkový plyn nemôže využiť na výrobu energie, musí sa spáliť.
(8)
Zachytávanie, úprava a využitie skládkového plynu sa musí uskutočniť spôsobom, ktorý minimalizuje alebo nemá negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.
§ 34
Stavebné a technické požiadavky na vybudovanie skládky odpadov
(1)
Na skládke odpadov musí byť
a)
informačná tabuľa,
b)
príjazdová komunikácia15) ku skládke odpadov a spevnené komunikácie v areáli skládky odpadov,
c)
oplotenie a uzamykateľná brána,
d)
váha okrem prípadu uvedeného v odseku 4,
e)
prevádzkový objekt s potrebným vybavením,
f)
tesniaci systém skládky odpadov v závislosti od triedy skládky odpadov,
g)
drenážny systém so zbernou nádržou priesakových kvapalín okrem skládky odpadov na inertný odpad,
h)
drenážny systém skládkových plynov a zariadenie na ich využitie alebo zneškodnenie okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
i)
monitorovací systém podzemných vôd okrem skládky odpadov na inertný odpad,
j)
monitorovací systém skládkových plynov okrem skládky odpadov, v ktorej nie je predpoklad vzniku skládkových plynov,
k)
odvodňovací systém pre povrchové vody,
l)
zariadenie na čistenie dopravných prostriedkov,
m)
ďalšie zariadenie, ak to prevádzka skládky odpadov vyžaduje.
(2)
Skládka odpadov musí byť zabezpečená proti požiaru.
(3)
Skládka odpadov sa musí zabezpečiť oplotením tak, aby sa zabránilo voľnému prístupu na skládku odpadov. Brána musí byť mimo prevádzky skládky odpadov zamknutá. Systém kontroly a prístupu na skládku odpadov musí obsahovať opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na skládku odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa skládky odpadov.
(4)
Na skládke odpadov, na ktorej je vybudovaná umelá tesniaca bariéra, sa musí zabezpečiť, aby geologické podložie skládky odpadov s ohľadom na morfológiu skládky bolo dostatočne stabilné a aby nedochádzalo k sadaniu, ktoré by mohlo poškodiť umelé tesnenie.
(5)
Na skládke odpadov, na ktorej prevádzkovateľ skládky odpadov ako pôvodca odpadu vykonáva výlučne zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, možno použiť na zisťovanie množstva odpadov vážiace zariadenie slúžiace na činnosti tvoriace predmet podnikania alebo činnosti pôvodcu odpadu.
§ 35
Prevádzkovanie skládky odpadov
(1)
Pri prevádzke skládky odpadov je potrebné zabezpečiť opatrenia na minimalizáciu vplyvu skládky odpadov na životné prostredie spôsobovaného
a)
emisiami zápachu a prachu,
b)
vetrom odviatymi odpadmi,
c)
hlukom a dopravou,
d)
vtákmi, hmyzom a inými živočíchmi,
e)
tvorbou aerosolu,
f)
požiarmi.
(2)
Skládka odpadov musí byť vybavená a prevádzkovaná tak, aby sa znečistenie z nej, spôsobené najmä dopravnými prostriedkami, nerozptyľovalo na verejné cesty a do okolitého územia.
(3)
Na účel zneškodňovania odpadov uložením na skládky odpadov sa odpady prijímajú a ukladajú podľa druhov a kategórií podľa Katalógu odpadov tak, aby nedochádzalo k ich nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí.
(4)
Na skládke odpadov na inertný odpad možno skládkovať iba inertný odpad podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.16)
(5)
Na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať len
a)
odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii ostatný odpad, podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise,17)
b)
stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v prílohe č. 22, nesmú sa však ukladať spolu s biologicky rozložiteľným odpadom, ktorý nie je nebezpečný, pričom metódy analýz a skúšok odpadov sú uvedené v prílohe č. 23,
c)
komunálne odpady okrem vytriedených nebezpečných zložiek.
(6)
Na skládke odpadov na nebezpečné odpady možno skládkovať iba nebezpečné odpady zaradené v Katalógu odpadov v kategórii nebezpečný odpad a odpady, ktoré obsahujú jednu alebo viac škodlivín a spĺňajú aspoň jedno kritérium na posudzovanie nebezpečných vlastností podľa § 40 ods. 8 zákona podľa kritérií uvedených v osobitnom predpise.18)
(7)
Odpad možno skládkovať iba po úprave, okrem odpadu, ktorého úprava nie je technicky možná alebo ktorého úprava nezabezpečí zníženie množstva odpadu ani nezamedzí ohrozeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia; inertný odpad možno skládkovať bez predchádzajúcej úpravy, ak jeho úprava nie je technicky možná.
(8)
Pri ukladaní na skládku odpadov sa
a)
odpad ukladá po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú; pracovná vrstva dosahuje po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m,
b)
odpad zhutní najneskôr deň po jeho uložení, ak nie je ustanovené inak,
c)
pri ukladaní prvej vrstvy odpadov na dno skládky odpadov odpad ukladá tak, aby sa nepoškodil tesniaci a drenážny systém skládky odpadov; prvú vrstvu uloženého odpadu možno zhutniť, až keď dosiahne hrúbku 2,0 m,
d)
v prvej vrstve nesmie ukladať taký odpad, ktorý by mohol poškodiť dno skládky odpadov,
e)
objemný odpad pred uložením upraví drvením,
f)
komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady pri zhutňovaní prekrývajú vhodným inertným materiálom, napríklad zeminou.
(9)
Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
(10)
Odpady uvedené v odseku 5 písm. b) sa ukladajú v osobitných častiach skládky odpadov.
§ 36
Postupy kontroly a monitorovania skládky odpadov počas jej prevádzky a počas následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzatvorení
(1)
Na sledovanie kvality podzemných vôd v okolí skládky odpadov sa vybuduje dostatočný počet monitorovacích objektov, najmenej však tri, a to jeden nad skládkou odpadov a dva pod skládkou odpadov v smere prúdenia podzemných vôd. Pred začiatkom prevádzkovania skládky odpadov je potrebné poznať vstupné hodnoty kvality podzemných vôd.
(2)
Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie skládky odpadov a v jej okolí sú horniny, ktoré spĺňajú požiadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani do 30,0 m pod základovou škárou skládky odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani predpoklad jej výskytu v budúcnosti, možno od vybudovania monitorovacích sond podzemných vôd upustiť, avšak takéto skládky odpadov musia byť jedenkrát ročne monitorované geofyzikálnymi metódami.
(3)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na skládky odpadov na inertný odpad.
(4)
Podrobné požiadavky na monitorovací systém skládky odpadov sú uvedené v prílohe č. 24.
§ 37
Postupy uzatvárania skládky odpadov a následná starostlivosť o skládku odpadov
(1)
Pri uzatváraní skládky odpadov sa vybuduje povrchové tesnenie, ktoré obsahuje
a)
odplyňovaciu vrstvu na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný,
b)
umelú tesniacu vrstvu na skládke odpadov na nebezpečný odpad,
c)
tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov,
d)
drenážnu vrstvu o hrúbke najmenej 0,5 m, alebo jej náhradu podľa § 33 ods. 2; to sa nevzťahuje na skládky na inertný odpad,
e)
pokryvnú vrstvu o hrúbke najmenej 1,0 m.
(2)
Vydaním potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov podľa § 7 odseku 10 zákona sa považuje skládka odpadov za definitívne uzatvorenú a prevádzkovateľ skládky odpadov musí zabezpečovať monitorovanie a kontrolu skládky odpadov počas najmenej 30 a najviac 50 rokov od vydania potvrdenia o uzatvorení skládky odpadov.
(3)
Pri uzatváraní skládok odpadov, ktorých prevádzkovanie má byť skončené podľa § 81 ods. 5 zákona,
a)
povrch skládky odpadov musí byť uzavretý spôsobom, ktorý zabezpečí rovnakú tesniacu účinnosť ako tesnenie dna skládky odpadov,
b)
musí byť zabezpečené odvádzanie priesakovej kvapaliny a skládkových plynov zo skládky odpadov,
c)
tesnenie povrchu skládky odpadov musí vylúčiť prenikanie povrchovej vody do telesa skládky odpadov a musí byť odolné proti vplyvu sadania skládky odpadov,
d)
musí sa rekultivovať skládka odpadov tak, aby pri začlenení do okolitej krajiny nepôsobila rušivo,
e)
pri rekultivácii sa nesmú vysádzať dreviny, ktoré by svojím koreňovým systémom mohli poškodiť funkčnosť povrchového tesnenia skládky odpadov,
f)
na monitorovanie skládky odpadov sa vzťahuje § 36 ods. 4.
§ 38
Spoločné ustanovenia
Ustanovenia § 29 až 37 sa nevzťahujú na
a)
aplikáciu kalov vrátane čistiarenských kalov, dnových sedimentov a podobných látok na pôdu na účel zúrodňovania,
b)
použitie inertných odpadov vhodných na asanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a stavebné účely na skládkach na iný ako inertný odpad,
c)
ukladanie dnových sedimentov, ktoré neboli klasifikované ako nebezpečné odpady, pozdĺž malých vodných tokov, z ktorých boli vyťažené.
§ 39
Úložisko
(1)
Na úložisko sa dočasne môže uskladniť kovová ortuť, ktorá je odpadom, s obsahom ortuti vyšším ako 99,9 hmotnostného percenta, zbavená nečistôt, ktoré môžu spôsobiť koróziu uhlíkovej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, najmä roztok kyseliny dusičnej, roztoky chloridových solí.
(2)
Kovová ortuť sa uskladňuje oddelene od iného druhu odpadu.
(3)
Na úložisko možno dočasne uskladniť také množstvo kovovej ortuti, ktoré neprekračuje jeho celkovú kapacitu.
(4)
Na úložisku možno uskladniť iba kovovú ortuť, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 1.
§ 40
Požiadavky na úložisko
(1)
Úložisko musí byť vybavené umelými bariérami, ktoré zamedzia úniku emisií ortuti do životného prostredia, ak nie je vybavené prírodnými bariérami, ktoré dostatočným spôsobom chránia životné prostredie pred emisiami ortuti.
(2)
Na úložisku sa vykonajú opatrenia najmä
a)
na zabránenie prieniku kovovej ortuti do povrchových vôd,
b)
na zabránenie preniku kovovej ortuti do pôdy a podzemných vôd.
(3)
Dno úložiska musí byť pokryté tesniacim materiálom odolným proti ortuti a musí byť vyspádované do zbernej nádrže.
(4)
Úložisko musí byť zabezpečené proti požiaru.
(5)
Kontajnery s obsahom kovovej ortuti sa uskladňujú tak, aby
a)
bol zaistený ľahký a bezpečný prístup ku všetkým kontajnerom, v ktorých sa nachádza kovová ortuť bez ohrozenia zdravia a života a
b)
nachádzali sa v zberných nádržiach bez prasklín a netesností s povrchom, ktorý neprepúšťa kovovú ortuť a ich objem zodpovedá množstvu uloženej kovovej ortuti.
(6)
Kontajner s kovovou ortuťou sa v úložisku uskladňuje najviac na päť rokov, najneskôr do uplynutia piateho roku uskladnenia sa musí vyskladniť a odoslať na spracovanie.
§ 41
Prevzatie kovovej ortuti do úložiska
(1)
Do úložiska možno kovovú ortuť prevziať, len ak sa zároveň s každou dodávkou kovovej ortuti predloží prevádzkovateľovi úložiska
a)
doklad o množstve kovovej ortuti,
b)
sprievodný list a identifikačný list nebezpečného odpadu,
c)
údaj o vlastnostiach a zložení kovovej ortuti v rozsahu podľa § 18,
d)
potvrdenie o kontajneri podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14.
(2)
Pred prevzatím kontajnera do úložiska sa vykonáva jeho vizuálna kontrola a poškodený, netesniaci alebo skorodovaný kontajner sa neprijme.
(3)
Do úložiska možno kovovú ortuť prevziať, len ak je v kovovom kontajneri
a)
odolnom proti korózii a nárazom a bez zvarov,
b)
ktorý je plynotesný a kvapalinotesný,
c)
vyrobenom z uhlíkovej ocele alebo z nehrdzavejúcej ocele,
d)
ktorého vonkajší plášť je odolný voči vonkajším vplyvom a poveternostným podmienkam uloženia,
e)
ktorý je naplnený najviac na 80 objemových percent a
f)
ktorého konštrukčný typ úspešne prešiel skúškou pádom a tesnosti.19)
(4)
Každý kontajner musí byť označený trvalou značkou vyrazenou do kovu, ktorá obsahuje identifikačné číslo kontajnera, konštrukčný materiál, jeho hmotnosť v prázdnom stave, referenciu výrobcu, dátum výroby a súčasne aj štítkom, ktorý je na kontajner trvalo pripojený a obsahuje identifikačné číslo potvrdenia o kontajneri [odsek 1 písm. d)].
(5)
Ustanovenia § 26 ods. 1, 3 a 4 sa použijú rovnako pri preberaní kovovej ortuti do úložiska.
§ 42
Vyskladnenie kovovej ortuti
(1)
Kovová ortuť sa pred uplynutím doby na akú bola dočasne uskladnená na úložisku, vyskladňuje na žiadosť toho, kto kovovú ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie. Ak žiadateľom o vyskladnenie je iná osoba, ako tá ktorá kovovú ortuť odovzdala na dočasné uskladnenie, vyskladnenie sa môže vykonať iba s jej súhlasom alebo ide o osobu, na ktorú prešli práva a povinnosti toho, kto kovovú ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie.
(2)
Po uplynutí doby na dočasné uskladnenie kovovej ortuti prevádzkovateľ úložiska kovovú ortuť vyskladní a odovzdá tomu, kto ju odovzdal na dočasné uskladnenie, alebo s jeho súhlasom inej osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom. Ak ten kto kovovú ortuť odovzdal na dočasné uskladnenie zanikol bez právneho nástupcu, prevádzkovateľ úložiska predmetnú kovovú ortuť vyskladní a odovzdá inej osobe oprávnenej na nakladanie s odpadom, najneskôr do uplynutia lehoty na uskladnenie (§ 40 ods. 6), a to aj bez nutnosti mať súhlas osoby, ktorá kovovú ortuť odovzdala na dočasné uskladnenie.
(3)
Vyskladnenú kovovú ortuť odovzdáva prevádzkovateľ úložiska osobne prijímateľovi vyskladnenej kovovej ortuti v areáli úložiska.
(4)
Vyskladnenie kovovej ortuti, odoslanie kovovej ortuti a vyhotovenie záznamu podľa prílohy č. 13 sa uskutočňuje v jeden deň vrátane prevzatia vyskladnenej kovovej ortuti jej prijímateľom.
§ 43
Prevádzka a monitorovanie úložiska
(1)
Pri prevádzke úložiska sa zabezpečia opatrenia na minimalizáciu vplyvu úložiska na životné prostredie a ochranné vybavenie vhodné na zaobchádzanie s kovovou ortuťou.
(2)
Prevádzkovú dokumentáciu o technicko-organizačnom zabezpečení riadneho chodu úložiska a minimalizácie vplyvu úložiska na životné prostredie tvoria
a)
prevádzkový poriadok,
b)
prevádzkový denník,
c)
obchodné a dodávateľské zmluvy týkajúce sa dočasného uskladnenia kovovej ortuti,
d)
núdzové a evakuačné plány,
e)
súhlasy, vyjadrenia a stanoviská orgánov štátnej správy a obcí,
f)
doklady o vyskladnení kovovej ortuti.
(3)
Prevádzkový poriadok úložiska obsahuje
a)
názov a sídlo prevádzkovateľa úložiska vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za prevádzku úložiska,
b)
údaje o začatí prevádzky, čase životnosti úložiska a jeho kapacite,
c)
technický opis úložiska,
d)
organizačné a technologické zabezpečenie prevádzky a ochrany úložiska,
e)
podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri prevádzke úložiska,
f)
povinnosti pri obsluhe a údržbe úložiska,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
identifikácia kovovej ortuti, ktorú je možné na úložisku uskladniť,
i)
rozsah analýzy kovovej ortuti,
j)
spôsob ukladania kontajnerov s obsahom kovovej ortuti,
k)
spôsob obsluhy a vyhodnocovania pozorovacieho systému úložiska.
(4)
Prevádzkový denník úložiska obsahuje najmä údaje o
a)
menách a priezviskách zamestnancov zodpovedných za prevádzku úložiska v daný deň,
b)
množstve kovovej ortuti prijatej denne na dočasné uskladnenie vrátane označenia jej pôvodcu, prípade držiteľa,
c)
identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou prevzatého v daný deň,
d)
množstve kovovej ortuti vyskladnenej a odoslanej denne z úložiska, vrátane označenia jej pôvodcu prípadne držiteľa, ako aj osoby, ktorej bola vyskladnená kovová ortuť odovzdaná,
e)
identifikačnom čísle potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou vyskladneného a odoslaného počas jedného dňa,
f)
odobratých vzorkách kovovej ortuti a výsledkoch ich analýz,
g)
technickom stave úložiska,
h)
miestach uloženia kontajnerov s kovovou ortuťou, vyznačených v situačnom pláne úložiska,
i)
prevádzkových poruchách a haváriách úložiska a o spôsobe ich odstránenia,
j)
zvýšených výparoch ortuti zaznamenaných senzormi systému nepretržitého monitorovania počas jedného dňa,
k)
zistenom úniku kovovej ortuti v daný deň a o navrhovaných a prijatých opatreniach na predchádzanie akýmkoľvek emisiám kovovej ortuti do životného prostredia vrátane termínov ich prijatia,
l)
časovom využití úložiska,
m)
odstavení úložiska,
n)
vykovanej údržbe a oprave úložiska,
o)
vykonaných kontrolách, najmä o kontrolách systému nepretržitého monitorovania výparov ortuti.
(5)
Prevádzkový denník sa uchováva desať rokov od ukončenia prevádzky úložiska.
(6)
Úložisko a kontajnery aspoň raz mesačne kontroluje osoba zodpovedná za prevádzku úložiska.
(7)
Na sledovanie výparov ortuti musí byť úložisko vybavené systémom nepretržitého monitorovania s citlivosťou aspoň 0,02 mg ortuti na m3. Senzory na monitorovanie sa umiestnia na úrovni zeme a vo výške hlavy. Súčasťou monitorovacieho systému je svetelný a zvukový varovný systém. Údržbu monitorovacieho systému vykoná prevádzkovateľ minimálne raz ročne.
(8)
Ak sa zistí únik kovovej ortuti prevádzkovateľ úložiska bezodkladne príjme opatrenia, ktorými sa predíde akýmkoľvek emisiám kovovej ortuti do životného prostredia a na obnovenie bezpečnosti dočasného uskladnenia kovovej ortuti.
(9)
Každý únik kovovej ortuti sa považuje za udalosť s významným vplyvom na životné prostredie a prevádzkovateľ úložiska ho bezodkladne musí oznámiť povoľujúcemu orgánu.
(10)
Prevádzkovateľ úložiska zabezpečuje monitorovanie úložiska počas celej doby jeho prevádzky priebežne, ako aj v čase, keď sú už vykonané úkony na ukončenie jeho prevádzky, a to až do úplného ukončenia jeho prevádzky.
§ 44
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov a na niektoré prípady nakladania s odpadmi
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem skládky odpadov, žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona na zneškodňovanie odpadov okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
d)
rozsah analýz jednotlivých druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
e)
zoznam vykonávaných činností podľa prílohy č. 2 a č. 3 zákona,
f)
opis technologického postupu nakladania s odpadmi,
g)
technické údaje o zariadení,
h)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
i)
opatrenia pre prípad havárie,
j)
dátum začatia prevádzky,
k)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje.
§ 45
Žiadosť o súhlas na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov a zariadení na zneškodňovanie odpadov
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zneškodňovanie odpadov na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zber odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. e) zákona okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona a náležitostí uvedených v § 44 písm. a) až d), f), h) a i) obsahuje aj
a)
kópiu súhlasu, na základe ktorého sa zariadenie prevádzkuje v súčasnosti,
b)
predmet zmeny,
c)
technické údaje o zariadení po vykonaní zmeny,
d)
dátum začatia prevádzky po vykonaní zmeny.
§ 46
Žiadosť o vydanie prevádzkového poriadku
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona a náležitostí uvedených v § 44 písm. a), b) a j) obsahuje aj návrh prevádzkového poriadku.
§ 47
Žiadosť o súhlas na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. h) zákona na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením a na zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona a náležitostí uvedených v § 44 písm. a), c), e) až j) obsahuje aj spôsob inštalácie mobilného zariadenia na mieste prevádzky a materiálovú bilanciu, ak ide o zhodnocovanie odpadov.
§ 48
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona a podľa § 44 písm. a) a b) obsahuje aj
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa, ak je prevádzkovateľom iná osoba ako žiadateľ,
b)
zoznam druhov a množstiev odpadov, ktoré majú byť na skládke odpadov uložené,
c)
navrhovanú kapacitu skládky odpadov,
d)
charakteristiku územia skládky odpadov vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,
e)
navrhované metódy na zabezpečenie eliminácie negatívnych vplyvov zo skládkovania na životné prostredie a ľudské zdravie,
f)
navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly skládky odpadov počas jej prevádzky,
g)
projekt uzavretia a rekultivácie skládky odpadov a monitorovania skládky odpadov po jej uzavretí,
h)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,
i)
preukázanie zriadenia osobitného účtu podľa § 22 ods. 5 zákona na náklady spojené s uzatvorením, rekultiváciou a monitorovaním skládky odpadov po jej uzavretí,
j)
preukázanie poistenia skládky odpadov proti nepredvídaným udalostiam, ak je také poistenie uzavreté.
§ 49
Žiadosť o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona na nakladanie s nebezpečnými odpadmi okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov nebezpečných odpadov, s ktorými sa bude nakladať,
c)
spôsob prepravy nebezpečných odpadov,
d)
jednotlivé spôsoby úpravy a zneškodňovania nebezpečných odpadov a ich materiálovú bilanciu,
e)
preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu nakladania s nebezpečnými odpadmi,
f)
zabezpečenie vykonania analýz v potrebnom rozsahu,
g)
opatrenia pre prípad havárie,
h)
určenie miesta nakladania s odpadmi.
(2)
Žiadosť o predĺženie súhlasu v zmysle § 7 ods. 8 zákona na nakladanie s nebezpečnými odpadmi obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, s ktorými sa nakladá,
c)
zmeny, ktoré nastali od vydania posledného súhlasu,
d)
údaje o výsledku kontrol vykonávaných orgánmi štátnej správy,
e)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajší spôsob nakladania s odpadmi.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží kópia súhlasu, na ktorého základe sa s odpadmi nakladá v súčasnosti.
§ 50
Žiadosť o súhlas na prvé uvedenie novej technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona na prvé uvedenie novej technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
opis novej technológie,
b)
materiálovú schému procesu a energetickú schému procesu,
c)
druhy odpadov, s ktorými sa bude nakladať,
d)
dodávateľa novej technológie,
e)
referencie,
f)
preukázanie spôsobu, akým bola nová technológia overená.
§ 51
Žiadosť o súhlas na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. j) zákona na zhromažďovanie odpadu bez predchádzajúceho triedenia okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
druh a kategóriu odpadu,
c)
opis spôsobu nakladania s odpadom,
d)
zdôvodnenie opodstatnenosti, že odpad nebude triedený a oddelene zhromažďovaný.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží
a)
zmluva na zabezpečenie následného spôsobu zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu,
b)
opatrenia pre prípad havárie, ak ide o nebezpečné odpady.
§ 52
Žiadosť o súhlas na uzavretie skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. k) zákona na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, na vykonanie rekultivácie skládky odpadov a na monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
vyhodnotenie doterajšieho prevádzkovania a doterajšieho monitorovania skládky odpadov,
b)
aktualizovaný projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov vrátane monitorovania.
§ 53
Žiadosť o súhlas na zber alebo spracovanie starých vozidiel
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona na zber starých vozidiel okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na zber starých vozidiel,
c)
spôsob zabezpečenia zberu starých vozidiel a ich prepravy do zariadenia na spracovanie starých vozidiel,
d)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
e)
opatrenia pre prípad havárie,
f)
dátum začatia prevádzky,
g)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 sa priloží zmluva na zabezpečenie následného spracovania starých vozidiel alebo kópia súhlasu na spracovanie starých vozidiel, ak je žiadateľom spracovateľ starých vozidiel.
(3)
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. l) zákona na spracovanie starých vozidiel okrem náležitostí podľa § 44 obsahuje aj spôsob zabezpečenia prepravy a spracovania starých vozidiel.
§ 54
Žiadosť o súhlas na dekontamináciu
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona na dekontamináciu okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
určenie miesta dekontaminácie,
c)
opis spôsobu dekontaminácie a preukázanie vhodnosti zvoleného spôsobu dekontaminácie,
d)
typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,
e)
opatrenia pre prípad havárie.
§ 55
Žiadosť o súhlas na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. n) zákona na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov a na zneškodňovanie kontaminovaných zariadení okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona a náležitostí uvedených v § 44 písm. a) a c) až h) obsahuje aj typ a počet kontaminovaných zariadení alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú zneškodňovať.
§ 56
Žiadosť o súhlas na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. o) zákona na zneškodnenie odpadov z výroby oxidu titaničitého niektorou z vybraných činností uvedených v § 7 ods. 6 zákona okrem náležitostí uvedených v § 50 obsahuje aj
a)
charakteristiky a zloženie látok: celkové množstvo a priemerné zloženie ukladaných látok za rok, forma, fyzikálne, chemické, biochemické a biologické vlastnosti, toxicita, fyzikálna, chemická a biologická stálosť, akumulácia a biotransformácia v biologických materiáloch alebo sedimentoch, náchylnosť na fyzikálne, chemické a biologické zmeny a interakcia v príslušnom prostredí s inými organickými a anorganickými materiálmi, pravdepodobnosť vzniku porúch alebo iných zmien znižujúcich predajnosť zdrojov,
b)
charakteristiky miesta ukladania alebo vypúšťania a metód zneškodňovania: poloha, miera zneškodňovania za určité obdobie, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, počiatočné zriedenie dosiahnuté navrhnutou metódou vypúšťania, konkrétne rýchlosť lode, rozptylové charakteristiky, charakteristiky vody, charakteristiky dna, existencia vplyvov ostatných miest ukladania alebo vypúšťania nachádzajúcich sa v príslušnej oblasti,
c)
charakteristiky miesta skládky, uskladnenia alebo vstrekovania do pôdy a metód zneškodňovania: geografická situácia, charakteristiky priľahlých oblastí, metódy balenia a bezpečnostného balenia, ak nejaké sú, charakteristiky metód ukladania na skládky, skladovania a vstrekovania do pôdy vrátane hodnotenia bezpečnostných opatrení na zabránenie znečisťovania vôd, pôdy a atmosféry.
§ 57
Žiadosť o súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
zoznam druhov odpadov, ktoré budú odovzdávané, a ich kategórie a množstvá,
c)
uvedenie účelu využitia odovzdávaného odpadu v domácnosti,
d)
určenie miesta na odovzdávanie odpadov.
§ 58
Žiadosť o súhlas na zber alebo spracovanie odpadu z elektrozariadení
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. r) zákona na zber odpadu z elektrozariadení okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na zber odpadu z elektrozariadení,
c)
spôsob zabezpečenia zberu odpadu z elektrozariadení a ich prepravy do zariadenia na spracovanie odpadu z elektrozariadení,
d)
spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
e)
opatrenia pre prípad havárie,
f)
dátum začatia prevádzky,
g)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania, alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje.
(2)
K žiadosti podľa odseku 1 je potrebné priložiť zmluvu na zabezpečenie následného spracovania odpadu z elektrozariadení.
(3)
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. r) zákona na spracovanie odpadu z elektrozariadení okrem náležitostí podľa § 44 obsahuje aj spôsob zabezpečenia prepravy a spracovania odpadu z elektrozariadení.
§ 59
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov
Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov a žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu zariadenia na spoluspaľovanie odpadov okrem náležitostí podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
sídlo zariadenia na nakladanie s odpadmi,
c)
zoznam druhov odpadov, ktoré sa budú spaľovať,
d)
dodržanie požiadaviek vyplývajúcich z predpisov o nakladaní s odpadmi.
§ 60
Žiadosť o súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. s) zákona na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad okrem náležitosti podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
opis výrobného procesu, v rámci ktorého vzniká látka alebo vec, ktorej výroba nie je primárnym cieľom,
c)
údaje, či výrobný proces bol zámerne upravený tým spôsobom, aby v rámci neho vznikala látka alebo vec, ktorá má byť vedľajším produktom,
d)
informácie či látka alebo vec vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu,
e)
informácie či je potrebné ďalšie spracovanie látky alebo veci, ktoré je iné ako bežný priemyselný postup, aké ďalšie spracovanie látky alebo veci je potrebné, aby sa dala použiť a či ďalšie spracovanie je neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba látky alebo veci, ktorá má byť vedľajším produktom,
f)
údaje o využití, použití a uplatnení látky alebo veci na trhu, a že spĺňa požiadavky pre konkrétne použitie z hľadiska výrobku,
g)
preukázanie, že používanie látky alebo veci je zákonné a jej použitie nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí,
h)
zmluvy, ktorými je preukázané, že používanie látky alebo veci je zabezpečené minimálne počas doby platnosti súhlasu.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
vyjadrenie, či došlo k zmene skutočností uvedených v žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 1 písm. b) až e) a písm. g) a v čom spočíva zmena,
c)
preukázanie, že počas doby platnosti udeleného súhlasu bolo použitie vedľajšieho produktu zabezpečené s uvedením aké množstvo vedľajšieho produktu bolo počas doby platnosti súhlasu vyrobené s rozlíšením na jednotlivé roky, aké množstvo vedľajšieho produktu bolo počas doby platnosti súhlasu ďalej použité ako výrobok s rozlíšením na jednotlivé roky a ako bude naložené s vedľajším produktom, ktorý nebol do podania tejto žiadosti použitý,
d)
akú dobu je vedľajší produkt uskladnený pred jeho použitím,
e)
zmluvy, ktorými je preukázané, že používanie látky alebo veci je zabezpečené minimálne počas doby predĺženia platnosti súhlasu,
f)
zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,
g)
údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
h)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšiu výrobu a nakladanie s vedľajším produktom.
§ 61
Žiadosť o súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie
(1)
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. t) zákona na vykonávanie prípravy na opätovné použitie okrem náležitosti podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov, ktoré majú byť predmetom prípravy na opätovné použitie a identifikáciu miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,
c)
opis činnosti a technologický postup vykonávania prípravy na opätovné použitie,
d)
opis ďalšieho nakladania s výrobkom, ktorý je výsledkom prípravy na opätovné použitie, spôsob jeho odberu konečným užívateľom a jeho umiestnenie na trh.
(2)
Žiadosť o predĺženie platnosti súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie obsahuje
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
informácie o množstve odpadu, ktorý počas doby platnosti súhlasu prešiel prípravou na opätovné použitie s rozlíšením na jednotlivé roky a ako s týmito výrobkami bolo v jednotlivých rokoch ďalej nakladané, množstvo výrobkov, ktoré našli uplatnenie v príslušnom roku a sú opätovne používané,
c)
informácie o množstve a nakladaní s výrobkami, ktoré nenašli využitie a neboli od žiadateľa nikým odobraté na ich pôvodný účel,
d)
priemerný čas uskladnenia výrobku, pokiaľ sa opätovne použije na pôvodný účel,
e)
zmeny, ktoré nastali od udelenia posledného súhlasu,
f)
údaje o výsledku kontrol vykonaných orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva,
g)
dôležité skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť doterajšie vykonávanie prípravy na opätovné použitie.
§ 62
Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti
Žiadosť o súhlas podľa § 7 ods. 1 písm. u) zákona na prevádzkovanie úložiska kovovej ortuti okrem náležitosti podľa § 74 ods. 8 zákona obsahuje aj
a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
miesto úložiska kovovej ortuti,
c)
určenie kovovej ortuti, ktorá môže byť na úložisku uskladnená, a množstvo kovovej ortuti, ktorá má byť na úložisku uskladnená,
d)
navrhovanú kapacitu úložiska,
e)
charakteristiku územia úložiska vrátane hydrogeologických a inžinierskogeologických charakteristík,
f)
navrhované metódy a opatrenia na zabezpečenie minimalizácie vplyvu úložiska na životné prostredie a na vhodné zaobchádzanie s kovovou ortuťou,
g)
navrhované opatrenia na zabránenie prieniku kovovej ortuti do povrchových vôd a na zabránenie preniku kovovej ortuti do pôdy a podzemných vôd, umelé bariéry alebo prírodné bariéry, ktoré zamedzia úniku emisií ortuti do životného prostredia,
h)
navrhovaný prevádzkový poriadok, plán monitorovania a kontroly úložiska vrátane kontroly kontajnerov počas jeho prevádzky, plán protipožiarneho systému,
i)
technickú dokumentáciu úložiska vrátane charakteristiky jeho dna pokrytého tesniacim materiálom odolným proti ortuti a návrh umiestnenia kontajnerov,
j)
spôsob uzavretia a rekultivácie úložiska po vyskladnení všetkej kovovej ortuti s rozpisom postupných krokov ukončenia prevádzky úložiska,
k)
záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,
l)
preukázanie zriadenia osobitného účtu podľa § 22 odseku 5 zákona na náklady spojené s uzatvorením a rekultiváciou úložiska po jeho uzavretí,
m)
preukázanie poistenia úložiska proti nepredvídaným udalostiam, ak je takéto poistenie uzavreté.
Záverečné ustanovenia
§ 63
Prechodné ustanovenia
(1)
Na skládky odpadov na nebezpečný odpad uvedené do prevádzky pred 1. júlom 2001 sa ustanovenie § 35 ods. 6 vzťahuje s účinnosťou od 15. októbra 2013.
(2)
Povinnosť doplniť geologickú bariéru fóliou z vysokohustotného polyetylénu podľa § 32 ods. 3 tretej vety sa od 15. októbra 2013 vzťahuje na skládky odpadov schválené pred 1. septembrom 2002.
(3)
Programy vypracované podľa osnov platných pred 15. októbrom 2013 a ktoré už boli vydané alebo schválené príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva ostávajú v platnosti. Pre programy vypracované podľa osnov platných pred 15. októbrom 2013, ktoré boli pred 15. októbrom 2013 predložené na posúdenie podľa osobitného predpisu,20) sa nevyžaduje prepracovanie podľa osnov platných po 15. októbri 2013.
(4)
Evidencia odpadov za rok 2013 sa vedie na tlačive podľa doterajších právnych predpisov.
(5)
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013 sa podáva podľa doterajších predpisov.
§ 64
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
§ 65
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 25.
§ 66
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2013 okrem prílohy č. 7 a prílohy č. 8 tlačiva Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním text v spôsobe vypĺňania tlačiva k stĺpcu 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2014.
Peter Žiga v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
OSNOVA programu Slovenskej republiky
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3 Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4 Rozloha územia
1.5 Ekologická charakteristika územia (napr. počet národných parkov, ochranných pásiem vodných zdrojov)
1.6 Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvádzajú údaje o množstve vzniknutého odpadu v Slovenskej republike v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky, a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu, ktorý sa vyviezol zo Slovenskej republiky, prepravil alebo doviezol do Slovenskej republiky v predchádzajúcom období, vrátane odhadu budúceho vývoja. Množstvá odpadov sa udávajú v hmotnostných jednotkách za rok, sumárne a s rozlíšením na kraje.
2.2 Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane úložísk kovovej ortuti s uvedením základných údajov o zariadeniach (okrem skládok odpadov, spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov). Rozmiestnenie týchto zariadení môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.3 Rozmiestnenie skládok odpadov s uvedením nasledujúcich údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo výstavbe:
2.3.1 Kraj
2.3.2 Okres
2.3.3 Názov skládky odpadov
2.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov
2.3.5 Katastrálne územie a lokalita
2.3.6 Trieda skládky odpadov
2.3.7 Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.8 Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.9 Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2
2.3.10 Celková kapacita skládky odpadov v m3
2.3.11 Voľná kapacita skládky odpadov v m3
Rozmiestnenie skládok odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.4 Rozmiestnenie spaľovní odpadov s uvedením nasledujúcich údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo výstavbe:
2.4.1 Názov spaľovne odpadov a jej umiestnenie
2.4.2 Kraj a okres
2.4.3 Množstvo spáleného odpadu
2.4.4 Typ technológie
2.4.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie spaľovní odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.5 Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov s uvedením nasledujúcich údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo výstavbe:
2.5.1 Názov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a jej umiestnenie
2.5.2 Kraj a okres
2.5.3 Množstvo spoluspáleného odpadu
2.5.4 Typ technológie
2.5.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.6 Polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu.
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Ciele a údaje o určených prúdoch odpadov pre záväznú časť programu Slovenskej republiky
Uvádzajú sa ciele a prúdy odpadov podľa § 3 ods. 1 písm. a) tejto vyhlášky a kontaminované zariadenia, ktoré sa vyskytujú v Slovenskej republike. V prípade potreby sa v programe môže uviesť aj iný prúd odpadu.
4.2 Pre jednotlivé prúdy sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov.
4.3 Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov a na dosiahnutie stanovených cieľov. Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie vzniku odpadov.
4.4 Pre jednotlivé prúdy sa uvedenie predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom roku programu.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.
4.5 Stratégia obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov a opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a opatrenia na zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov.
Uvádza sa postup na zvýšenie podielu zhodnocovania a znižovania množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu. Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele. Údaje pre cieľový rok sa uvádzajú v percentuálnom podiele podľa § 3 ods. 1 písm. c) tejto vyhlášky.
4.6 Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov s uvedením, pre ktoré prúdy odpadov sú spracovateľské zariadenia vybudované v dostatočnej kapacite, a preto nie je vhodné podporovať ich výstavbu v Slovenskej republike a naopak.
4.7 Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov v kontaminovaných zariadeniach. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.
4.8 Samostatná časť o množstve a nakladaní s obalmi a s odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1 Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, dekontamináciu kontaminovaných zariadení alebo zariadení na iné nakladania s odpadmi nadregionálneho významu s uvedením typu zariadenia a prúdu odpadu, pre ktorý sú v Slovenskej republike nedostatočné kapacity.
Údaje sa spracúvajú v súlade s koncepčnými zámermi odpadového hospodárstva, s vyhodnotením programu za predchádzajúce obdobie a s prihliadnutím na zámery pôvodcov odpadov a ďalšie podnikateľské zámery v odpadovom hospodárstve na území Slovenskej republiky.
5.2 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov.
5.3 Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi.
5.4 Opatrenia na rekultiváciu uzatvorených skládok odpadov a území kontaminované uzatvorenými skládkami.
5.5 Stručné vyhodnotenie užitočnosti prijatých opatrení.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
OSNOVA programu kraja
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU KRAJA
1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3 Počet obyvateľov územia, pre ktoré sa program vydáva
1.4 Rozloha územia
1.5 Ekologická charakteristika územia (napr. národný park, ochranné pásmo vodných zdrojov)
1.6 Štruktúra hospodárstva v území, pre ktoré sa program vydáva, najmä so zreteľom na vznik odpadov
1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA AKTUÁLNEHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Pre jednotlivé prúdy odpadov sa uvádzajú údaje o množstve vzniknutého odpadu na území kraja v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky, a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane uvedenia druhu, množstva a zdroja odpadu, ktorý sa vyviezol z príslušného kraja, prepravil alebo doviezol do príslušného kraja v predchádzajúcom období, vrátane odhadu budúceho vývoja. Množstvá odpadov sa udávajú v hmotnostných jednotkách za rok.
2.2 Rozmiestnenie zariadení na spracovanie odpadov vrátane úložísk kovovej ortuti na území kraja s uvedením základných údajov o zariadeniach (okrem skládok odpadov, spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov). Rozmiestnenie týchto zariadení môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.3 Rozmiestnenie skládok odpadov na území kraja s uvedením nasledujúcich údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre skládky odpadov v prevádzke a skládky odpadov vo výstavbe:
2.3.1 Kraj
2.3.2 Okres
2.3.3 Názov skládky odpadov
2.3.4 Prevádzkovateľ skládky odpadov
2.3.5 Katastrálne územie a lokalita
2.3.6 Trieda skládky odpadov
2.3.7 Predpokladaný termín začatia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.8 Predpokladaný termín skončenia prevádzkovania skládky odpadov
2.3.9 Rozloha skládky odpadov a jej úložná plocha v m2
2.3.10 Celková kapacita skládky odpadov v m3
2.3.11 Voľná kapacita skládky odpadov v m3
Rozmiestnenie skládok odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.4 Rozmiestnenie spaľovní odpadov na území kraja s uvedením nasledujúcich údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo výstavbe:
2.4.1 Názov spaľovne odpadov a jej umiestnenie
2.4.2 Kraj a okres
2.4.3 Množstvo spáleného odpadu
2.4.4 Typ technológie
2.4.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie spaľovní odpadu môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.5 Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov na území kraja s uvedením nasledujúcich údajov, ktoré sa uvádzajú v tomto členení pre spaľovne odpadov v prevádzke a spaľovne odpadov vo výstavbe:
2.5.1 Názov zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a jej umiestnenie
2.5.2 Kraj a okres
2.5.3 Množstvo spoluspáleného odpadu
2.5.4 Typ technológie
2.5.5 Uvedenie, či ide o zariadenie na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadu
Rozmiestnenie zariadení na spoluspaľovanie odpadov môže byť urobené formou mapového znázornenia.
2.6 Polychlórované bifenyly a kontaminované zariadenia
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu kraja a vyhodnotenie užitočnosti a vhodnosti využívaných ekonomických a iných nástrojov v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k narušeniu fungovania vnútorného trhu.
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Ciele a údaje o určených prúdoch odpadov pre záväznú časť programu kraja
Uvádzajú sa ciele a prúdy odpadov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a kontaminované zariadenia, ktoré sa vyskytujú na území kraja. V prípade potreby sa v programe môže uviesť aj iný prúd odpadu.
4.2 Pre jednotlivé prúdy sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu na území kraja.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov na území kraja, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov.
4.3 Organizačné, technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov a na dosiahnutie stanovených cieľov. Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie vzniku odpadov na území kraja.
4.4 Pre jednotlivé prúdy sa uvedenie predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a podiel ich zhodnotenia a zneškodnenia v cieľovom roku programu.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov, údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.
4.5 Opatrenia na zvýšenie podielu zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a opatrenia na zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov pri zohľadnení Stratégie obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov.
Uvádza sa postup na zvýšenie podielu zhodnocovania a znižovania množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu. Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele. Údaje pre cieľový rok sa uvádzajú v percentuálnom podiele v súlade s § 3 ods. 1 písm. c).
4.6 Vyjadrenie k potrebe budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov s uvedením, pre ktoré prúdy odpadov sú spracovateľské zariadenia vybudované v dostatočnej kapacite, a preto nie je vhodné podporovať ich výstavbu na území kraja a naopak.
4.7 Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a kontaminovaných zariadení
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie obsahu polychlórovaných bifenylov v kontaminovaných zariadeniach. Údaje sa uvádzajú pre východiskový a cieľový rok programu.
4.8 Samostatná časť o množstve a nakladaní s obalmi a s odpadom z obalov vrátane podpory preventívnych opatrení a systémov opätovného použitia obalov.
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1 Zámery na vybudovanie nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, dekontamináciu kontaminovaných zariadení alebo zariadení na iné nakladania s odpadmi regionálneho významu s uvedením typu zariadenia a prúdu odpadu, pre ktorý sú na území kraja dostatočné kapacity.
Údaje sa spracúvajú v súlade s koncepčnými zámermi odpadového hospodárstva, s vyhodnotením programu za predchádzajúce obdobie a s prihliadnutím na zámery pôvodcov odpadov a ďalšie podnikateľské zámery v odpadovom hospodárstve na území Slovenskej republiky.
5.2 Charakteristika existujúcich systémov zberu odpadov v kraji a posúdenie potreby budovania nových systémov zberu odpadov v kraji.
5.3 Opatrenia na rekultiváciu uzatvorených skládok odpadu a územia kontaminované uzatvorenými skládkami.
5.4 Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti nakladania s odpadmi.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
OSNOVA programu pôvodcu odpadu
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PÔVODCU ODPADU
1.1 Názov pôvodcu odpadu
1.2 Identifikačné číslo pôvodcu odpadu
1.3 Sídlo pôvodcu odpadu (katastrálne územie)
1.4 Identifikačné číslo katastrálneho územia
1.5 Okres
1.6 Druh výroby (činnosti) pôvodcu odpadu
1.7 Rozsah výroby (činnosti) pôvodcu odpadu
1.8 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Uvádzajú sa údaje o množstve vzniknutého odpadu u pôvodcu odpadu v období, v ktorom platil predchádzajúci program Slovenskej republiky, a o spôsobe nakladania s ním s rozlíšením na odpad ostatný a odpad nebezpečný vrátane uvedenia nasledujúcich údajov:
2.1.1 Kód odpadu
2.1.2 Názov odpadu
2.1.3 Kategória odpadu (N, O)
2.1.4 Odpad zhodnotený
– materiálovo
– energeticky
– inak v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu
2.1.5 Odpad zneškodnený
– spaľovaním
– skládkovaním
– inak v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu
(množstvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok)
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu pôvodcu.
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na obmedzenie vzniku ostatných a nebezpečných odpadov
Uvádzajú sa organizačné, technologické a výrobné opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov a na obmedzenie vzniku nebezpečných odpadov a ostatných odpadov. Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie vzniku odpadov.
4.2 Pre jednotlivé prúdy odpadov, ktoré vznikajú u pôvodcu, sa uvedie predpokladaný vznik odpadov vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu.
4.3 Ciele pre prúdy odpadov, ktoré vznikajú u pôvodcu
Uvádzajú sa ciele na zvýšenie podielu recyklácie a iného zhodnocovania odpadov, ktoré vznikajú u pôvodcu, a ciele na zníženie podielu zneškodňovania odpadov. Uvedené ciele sa stanovia v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Pôvodca odpadu môže v programe uviesť aj ekonomickú bilanciu vo väzbe na dosiahnutie stanovených cieľov.
4.4 Údaje o predpokladanej cezhraničnej preprave odpadov na účel zhodnotenia alebo o vývoze odpadov na zhodnotenie
Uvádzajú sa tieto údaje:
4.5.1 Kód odpadu
4.5.2 Názov odpadu
4.5.3 Množstvo odpadu
4.5.4 Odpad na zhodnotenie
– materiálovo
– energeticky
– inak v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
Uvádzajú sa údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie odpadu, ktorý vzniká u pôvodcu, alebo o potrebe ich vybudovania.
6. INÉ
6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov
Uvádzajú sa tieto údaje:
6.1.1 Meno (názov) spracovateľa programu
6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu
7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané pôvodcovi odpadu vo veci odpadov
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
7.3 Vyjadrenia dotknutých obecných úradov k návrhu programu
Príloha č. 4 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
OSNOVA programu obce
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU OBCE
1.1 Názov obce
1.2 Identifikačné číslo obce
1.3 Okres
1.4 Počet obyvateľov obce
1.5 Rozloha katastrálneho územia obce
1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
2.1 Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v obci v predchádzajúcom období s osobitným rozlíšením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na vytriedené zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Uvádzajú sa tieto údaje:
2.1.1 Kód odpadu
2.1.2 Názov odpadu
2.1.3 Kategória odpadu (N, O)
2.1.4 Odpad spolu
2.1.5 Odpad zhodnocovaný
– materiálovo
– energeticky
– inak v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu
2.1.6 Odpad zneškodňovaný
– spaľovaním
– skládkovaním
– inak v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu
(množstvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok)
2.2 Triedený zber komunálnych odpadov
Uvádzajú sa údaje o systéme triedeného zberu komunálnych odpadov, pre ktoré zložky komunálnych odpadov je v obci zavedený triedený zber komunálnych odpadov a o množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov.
Uvádzajú sa tieto údaje:
2.3.1 Zložka komunálnych odpadov, pre ktorú je zavedený triedený zber komunálnych odpadov
2.3.2 Kód odpadu
2.3.3 Názov odpadu
2.3.4 Odpad spolu
2.3.5 Odpad zhodnocovaný
– materiálovo
– energeticky
– inak v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu
2.3.6 Odpad zneškodňovaný
– spaľovaním
– skládkovaním
– inak v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu
(množstvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok)
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu obce
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Predpokladaný vznik komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu s členením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na jednotlivé vytriedené zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, predpokladaný podiel ich zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku programu.
Uvádzajú sa tieto údaje:
4.1.1 Kód odpadu
4.1.2 Názov odpadu
4.1.3 Kategória odpadu (N, O)
4.1.4 Odpad spolu
4.1.5 Odpad zhodnocovaný
– materiálovo
– energeticky
– inak v členení podľa prílohy č. 2 k zákonu
4.1.6 Odpad zneškodňovaný
– spaľovaním
– skládkovaním
– inak v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu
Údaje pre východiskový rok programu sa v položkách č. 4.1.4 až 4.1.6 uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov; údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zhodnocovaného alebo zneškodňovaného množstva odpadov.
4.2 Ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, opatrenia na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov.
Údaje pre východiskový rok programu sa uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele. Údaje o biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch pre cieľový rok sa uvádzajú v percentuálnom podiele v súlade s § 3 ods. 1 písm. c) tejto vyhlášky.
4.3 Údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a o zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov
Uvádzajú sa konkrétne systémy zberu zavedené v obci vrátane triedeného zberu komunálnych odpadov a konkrétne opatrenia na zvýšenie množstva komunálnych odpadov vyzbieraných v systéme triedeného zberu komunálnych odpadov.
4.4 Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možné zhodnotiť.
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1 Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o potrebe ich budovania vrátane návrhov, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je potrebné vybudovať.
5.2 Využitie kampaní, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, o prínose jeho zhodnocovania a o negatívach jeho zneškodňovania.
6. INÉ
6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov
Uvádzajú sa tieto údaje:
6.1.1 Meno (názov) spracovateľa programu
6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu
7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
Príloha č. 5 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
OSNOVA programu držiteľa polychlórovaných bifenylov
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU DRŽITEĽA POLYCHLÓROVANÝCH BIFENYLOV
1.1 Obchodné meno držiteľa polychlórovaných bifenylov (ďalej len „držiteľ“)
1.2 Identifikačné číslo držiteľa
1.3 Sídlo držiteľa
1.4 Číslo katastrálneho územia
1.5 Okres
1.6 Druh a charakteristika činnosti držiteľa
1.7 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU
2.1 Druh, množstvo a zdroj odpadov v období určenom v Programe Slovenskej republiky
V tabuľkovej forme sa uvádzajú tieto údaje:
2.1.1 Kód odpadu
2.1.2 Názov odpadu
2.1.3 Kategória odpadu (N, O)
2.1.4 Odpad spolu
2.1.5 Odpad zneškodňovaný
(množstvá odpadov sa uvádzajú v tonách za rok a uvedenie sa spôsob zneškodnenia)
2.2 Používané zariadenia na zneškodňovanie odpadov
2.2.1 Typ zariadenia
2.2.2 Názov a sídlo prevádzkovateľa
2.2.3 Adresa prevádzky
2.2.4 Kontaktná osoba
2.2.5 Katastrálne územie a lokalita
2.2.6 Rok začatia prevádzky
2.2.7 Druhy zneškodňovaného odpadu
2.2.8 Kapacita zariadenia
2.2.9 Množstvo zneškodňovaného odpadu za rok v tonách
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu.
4. ZÁVÄZNÁ ČASŤ PROGRAMU
4.1 Kontaminované zariadenia, polychlórované bifenyly a použité polychlórované bifenyly
Uvádzajú sa údaje o kontaminovaných zariadeniach, polychlórovaných bifenyloch a použitých polychlórovaných bifenyloch a predpokladaný vznik použitých polychlórovaných bifenylov, množstvo ich zneškodňovania vo východiskovom roku programu a podiel ich zneškodnenia v cieľovom roku v členení na jednotlivé prúdy odpadov, ktorých vznik sa predpokladá.
Uvádzajú sa tieto údaje:
4.1.1 Kód odpadu
4.1.2 Názov odpadu
4.1.3 Kategória odpadu (N, O)
4.1.4 Odpad zneškodňovaný
– spaľovaním
– inak v členení podľa prílohy č. 3 k zákonu
Údaje pre východiskový rok programu sa v položkách č. 4.1.3 a 4.1.4 uvádzajú v tonách a percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zneškodňovaného množstva odpadov; údaje pre cieľový rok programu sa uvádzajú v percentuálnom podiele z celkového výskytu odpadov, prípadne zneškodňovaného množstva odpadov.
4.2 Ciele a opatrenia na dekontamináciu alebo zneškodnenie kontaminovaných zariadení a termín, do ktorého sa vykonajú. Opatrenia na zníženie rizika pre životné prostredie.
Uvádzajú sa konkrétne opatrenia a ich očakávaný účinok na zníženie vzniku odpadov.
4.3 Údaje o životnosti transformátorov s obsahom polychlórovaných bifenylov od 0,005 do 0,05 percenta hmotnosti.
4.4 Koncepčný zámer na konkrétny spôsob dekontaminácie alebo zneškodnenia
5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
5.1 Údaje o dostupnosti zariadení na dekontamináciu alebo na zneškodnenie kontaminovaných zariadení alebo o potrebe ich vybudovania.
6. INÉ
6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov
Uvádzajú sa tieto údaje:
6.1.1 Meno (názov) spracovateľa programu
6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu
7. PRÍLOHOVÁ ČASŤ
7.1 Rozhodnutia správnych orgánov vydané držiteľovi polychlórovaných bifenylov odpadu vo veci odpadov
7.2 Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva
7.3 Vyjadrenia dotknutých obecných úradov k návrhu programu
Príloha č. 6 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
OSNOVA programu predchádzania vzniku odpadu
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROGRAMU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
1.1 Názov orgánu, ktorý program vydal
1.2 Sídlo orgánu, ktorý program vydal
1.3 Počet obyvateľov Slovenskej republiky
1.4 Rozloha územia
1.5 Štruktúra hospodárstva, najmä so zreteľom na možné predchádzanie vzniku odpadov
1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva
2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU A VYHODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI OPATRENÍ
Uvádza sa vyhodnotenie plnenia predchádzajúceho programu, ako aj vyhodnotenie efektívnosti opatrení uvedených v prílohe č. 4a k zákonu a iných existujúcich opatrení podľa § 6b ods. 4 zákona.
4. CIELE PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU A OPATRENIA NA ICH DOSIAHNUTIE
Uvádzajú sa kvalitatívne alebo kvantitatívne ciele predchádzania vzniku odpadu, existujúce opatrenia na dosiahnutie týchto cieľov vrátane návrhov nových opatrení, ak je to potrebné na dosiahnutie cieľov. Zároveň sa uvádzajú špecifické kvalitatívne alebo kvantitatívne referenčné hodnoty pre opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a ukazovatele.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VZOR EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU
Tlačivo má tri časti; prvá časť sa týka nakladania s odpadmi vnútri prevádzky držiteľa odpadu/obce (stĺpce 1 až 4), druhá časť sa týka množstva odpadu, jeho vzniku, príjmu, odovzdania a spôsobu nakladania (stĺpce 5 a 6), tretia časť sa týka právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorým sa odpad odovzdáva alebo od ktorých sa prijíma, vrátane uvedenia právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktoré vykonali konečné spracovanie odpadov (stĺpce 7 a 8).
Do Evidenčného listu odpadu sa vznik odpadu a nakladanie s ním zapisujú priebežne tak, ako vzniknú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber alebo výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo súhrnne zapisuje podľa možnosti zodpovedná osoba, vedúca evidenciu odpadov, minimálne však raz za mesiac. Evidenčný list odpadu sa vypĺňa osobitne pre každý Y-kód aj v prípade rovnakého čísla druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.
V prípade stavu konca odpadu sa Evidenčný list odpadu vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav konca odpadu, vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu vyžadované zákonom a osobitným predpisom.21)
Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa až do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, keďže do uvedeného momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa nakladá.
FIRMA/OBEC
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie/obce; ak má organizácia/obec identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno/Názov obce – uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, vypĺňa sa, ak nie je totožná s firmou/obcou.
Názov – uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Kód odpadu – uvádza sa kód druhu odpadu podľa Katalógu odpadov.
Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.
Y-kód – pri nebezpečných odpadoch sa uvedie Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.
Poradové číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.
Dátum nakladania (2) – uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním.
Miesto vzniku/miesto nakladania s odpadom (3) – uvedie sa miesto vzniku odpadu alebo nakladania s ním v prevádzke pôvodcu odpadu alebo miesto prijatia a nakladania u držiteľa odpadu. Pri skládke odpadov sa uvedie identifikácia miesta, kde bude odpad uložený (napr. vrstva a štvorec uloženia).
Odpad umiestnený (4) – uvádza sa názov skladu alebo nádoby, kde bude odpad umiestnený. Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, do ktorého sa odpad bude ukladať.
Množstvo odpadu (5) – v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnuté množstvo vzniknutého odpadu a spresniť ho až po odvážení v sklade alebo v inej firme (príjemca odpadu) až po jeho zistení; v stĺpci nakladanie sa uvádza presné množstvo odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie množstvo buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu. V stĺpci nakladanie sa pri zneškodňovaní použitých polychlórovaných bifenylov uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých. V prípade odpadov katalógových čísel 19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, 19 08 11 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, 19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v položke 19 08 11, 19 08 13 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, a 19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v položke 19 08 13, sa uvedie množstvo odpadu v sušine.
Kód činnosti (6) – uvádza sa kód činnosti podľa tabuľky A.
P – pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
M – držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
V – zber odpadov je zhromažďovanie odpadu od iných osôb vrátane predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov
R – zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve alebo pripravenosť odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke C.
D – zneškodňovanie odpadov je každá činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke D.
Tabuľka A
Kód činnosti Produkcia, zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
P Pôvodca odpadu
M Držiteľ odpadu
V Zber odpadov
R Zhodnocovanie odpadov
D Zneškodňovanie odpadov
Kód nakladania (6) – uvádza sa kód podľa nasledujúcich tabuliek B, C, D, v ktorých sa rozlišuje iné nakladanie s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu.
Tabuľka B
Kód Iné nakladanie s odpadmi
Z Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi
DO Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
PO Príprava na opätovné použitie
Tabuľka C
Kód Zhodnocovanie odpadov
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
R6 Regenerácia kyselín a zásad
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
Tabuľka D
Kód Zneškodňovanie odpadov
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)
D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)
D13 Zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu (7) – v stĺpci sa uvedie IČO a obchodné meno firmy/názov obce, od ktorej sa odpad prijíma alebo ktorej sa odovzdáva. Keď sa vykonáva zber odpadov, u fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb sa uvedie ich IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania. Keď sa vykonáva zber farebných kovov alebo iných odpadov podľa § 19 ods. 4 písm. b) zákona, v stĺpci Poznámka (8) sa uvedie aj číslo preukazu totožnosti fyzickej osoby. Ak sa odpad odovzdáva na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa, v stĺpci Poznámka (8) sa následne uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona.
Poznámka (8) – v prípade zmeny kategórie odpadu sa v poznámke uvedie číslo rozhodnutia a meno autorizovanej osoby, v prípade stavu konca odpadu číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje zákon a osobitný predpis21) upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO“, keď odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, tak číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO“ a keď namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, tak číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP“, aby bolo zrejmé, od kedy a na základe akého rozhodnutia látka alebo vec, ktorá do udelenia rozhodnutia bola odpadom, už nebude evidovaná, keďže ide o vedľajší produkt, a nie o odpad. V prípade odovzdania odpadu na využitie v domácnosti, okrem požiadavky uvedenej v stĺpci 7 sa uvedie meno a priezvisko osoby, ktorá prevzala odpad na jeho využitie v domácnosti, a číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona.
Ak nasledujúci držiteľ odpadu uvedený v stĺpci 7 vykonáva konečné spracovanie prevzatého odpadu, nie je potrebné v poznámke (stĺpec 8) uvádzať tohto konečného spracovateľa a ani kód nakladania.
Ak sa odpad odovzdal osobe (resp. držiteľovi odpadu), ktorá nevykonáva konečné spracovanie, a teda nasledujúci držiteľ odpadu uvedený v stĺpci 7 nie je zároveň konečným spracovateľom odpadu, v poznámke (stĺpec 8) sa uvedie IČO a obchodné meno firmy, v ktorej sa vykonalo konečné spracovanie odpadu. V poznámke (stĺpec 8) sa zároveň uvedie kód nakladania podľa tabuliek B, C a D, kde sa rozlišuje iné nakladanie s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu, a to vo vzťahu ku konečnému spracovateľovi.
IČO a obchodné meno firmy, v ktorej sa vykonalo konečné spracovanie odpadu, a kód nakladania sa vypĺňa priebežne, najneskôr však do 12 mesiacov od dátumu odovzdania odpadu osobe uvedenej v stĺpci 7.
Zodpovedná osoba - uvádza sa poverený pracovník, ktorý je vo firme/prevádzkarni zodpovedný za vypĺňanie evidenčných listov odpadov na príslušnom mieste (technológii) firmy/prevádzkarne.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VZOR HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
Tlačivo HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM
V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním tak, že sa jedna kolónka tlačiva HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný spôsob (kód) nakladania a zhodnú firmu.
Typ dokladu – uvádza sa podľa spôsobu nakladania s odpadom písmeno:
P – pôvodca odpadu je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej činnosťou vzniká odpad.
M – držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
V – zber odpadov je zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov na účely ich prepravy.
R – zhodnocovanie odpadov sú činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov; uvedené v tabuľke 2B.
D – zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, aké nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia ani ohrozovanie zdravia ľudí; uvedené v tabuľke 2C.
Za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva hlásenie.
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní miestne príslušný úrad.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad.
Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník miestne príslušného úradu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
FIRMA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa organizácie.
Štatutárny orgán – uvádza sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje organizáciu; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
Uvedené údaje sú/nie sú predmetom obchodného tajomstva – podpisujúci zakrúžkovaním vyznačí, či uvedené údaje sú, alebo nie sú predmetom obchodného tajomstva.
PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD
Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s firmou.
Názov – uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
V stĺpci 1 sa uvádza poradové číslo záznamu.
V stĺpci 2 sa uvedie kód odpadu podľa Katalógu odpadov.
V stĺpci 3 sa uvádza názov odpadu podľa Katalógu odpadov (môže sa uviesť aj skrátený názov).
Pri zmene kategórie sa časť prekategorizovaného odpadu uvedie do samostatného riadka.
V stĺpci 4 sa uvádza kategória odpadu podľa Katalógu odpadov. V prípade zmeny kategórie odpadu sa uvedie v stĺpci 9 poradové číslo poznámky a pod týmto číslom sa v priloženom komentári uvedie číslo rozhodnutia a meno autorizovanej osoby, ktorá vydala rozhodnutie o zmene kategórie odpadu.
V stĺpci 5 sa pri nebezpečných odpadoch uvedie Y-kód podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. s kódmi podľa tabuliek 1A, 1B a 1C. V prípade viacerých možností sa z tabuľky 1B priradí kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.
V stĺpci 6 sa uvádza množstvo odovzdaného jedného druhu odpadu podľa jednotlivých spôsobov nakladania (podľa stĺpca 7), a to pre každý spôsob nakladania do samostatného riadka. Ak ide o vozidlá, uvádza sa množstvo odpadu v kusoch. Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých. Producenti odpadov katalógových čísel 19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd, 19 08 11 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, 19 08 12 – kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v položke 19 08 11, 19 08 13 – kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, a 19 08 14 – kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, iné ako uvedené v položke 19 08 13, uvedú množstvo odpadu v sušine.
V stĺpci 7 sa uvádzajú kódy jednotlivých spôsobov nakladania s odpadmi podľa tabuliek 2A, 2B a 2C. Na tieto kódy sa vzťahujú príslušné množstvá odpadu uvedené v stĺpci 6. Kód nakladania sa uvádza vo väzbe na osobu uvedenú v stĺpci 8.
V stĺpci 8 sa uvádza IČO a obchodné meno každého príjemcu odpadu (stĺpec 7 prílohy č. 7) a zároveň sa v poznámke (stĺpec č. 9) uvedie označenie „príjemca odpadu“ alebo skratka „PRO“. V prípade prevzatia odpadu sa uvádza IČO a obchodné meno každého držiteľa odpadu, od ktorého bol odpad prevzatý (stĺpec 7 prílohy č. 7), a zároveň sa v poznámke (stĺpec č. 9) uvedie označenie „predchádzajúci držiteľ“ alebo skratka „PD“. V prípade odovzdania alebo prevzatia odpadu od fyzickej osoby sa uvedie IČO obecného úradu a názov obce podľa miesta jej trvalého pobytu a v prípade dovozu alebo vývozu odpadu sa uvedie obchodné meno firmy a názov štátu dovozu alebo vývozu a zároveň sa v poznámke (stĺpec č. 9) uvedie označenie „dovozca“ alebo skratka „I“ alebo vývozca“ alebo skratka „E“. Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, tento stĺpec sa nevypĺňa, v stĺpci 9 Poznámka sa následne uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona. Ak odpad, ktorý vznikol v príslušnom kalendárnom roku alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom kalendárnom roku, nebol v tomto roku odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa zhromažďovanie u držiteľa odpadu, ak je držiteľ odpadu zároveň aj jeho pôvodcom, tak sa uvedie zhromažďovanie u pôvodcu. Ak odpad vznikol pred príslušným kalendárnym rokom, za ktorý sa podáva hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto roku odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa zhromažďovanie u držiteľa odpadu, ak je držiteľ odpadu zároveň aj jeho pôvodcom, tak sa uvedie zhromažďovanie u pôvodcu a zároveň sa v poznámke (stĺpec č. 9) uvedie označenie „z predchádzajúceho obdobia“ alebo skratka „ZPO“.
V stĺpci 9 sa uvádza poznámka k nakladaniu s jednotlivými odpadmi vo forme poradových čísel. Text poznámok sa prikladá vo forme príloh, ktoré sú súčasťou tlačiva. Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, v texte poznámok sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva udeleného podľa § 7 ods. 1 písm. p) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. V prípade dovozu odpadu sa uvedie písmeno I a v prípade vývozu písmeno E. V prípade stavu konca odpadu sa uvedie číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO“, keď odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, tak sa uvedie číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO“ a keď namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, tak číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP“.
Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvádza len obchodné meno firmy, jej IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorú sa hlásenie podáva, a poradové číslo strany. Miestne príslušný úrad vyplní evidenčné číslo.
Súčasťou tohto hlásenia musí byť príloha s textom poznámok v stĺpci 9.
Ak subjekt podávajúci hlásenie je pôvodcom odpadu aj výkupcom, prípadne prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, podáva hlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.
Y-kód nebezpečných odpadov podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.
Tabuľka 1A
Kód Skupiny odpadov
Y1 Klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2 Odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3 Odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4 Odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5 Odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6 Odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7 Odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8 Odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9 Odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10 Odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené
Y11 Odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracúvaní
Y12 Odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13 Odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14 Odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe
Y15 Látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16 Látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17 Odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18 Zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov
Tabuľka 1B
Kód Odpady obsahujúce tieto škodliviny:
Y19 Karbonyly kovov
Y20 Berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21 Zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22 Zlúčeniny medi
Y23 Zlúčeniny zinku
Y24 Arzén, zlúčeniny arzénu
Y25 Selén, zlúčeniny selénu
Y26 Kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27 Antimón, zlúčeniny antimónu
Y28 Telúr, zlúčeniny telúru
Y29 Ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30 Tálium, zlúčeniny tália
Y31 Olovo, zlúčeniny olova
Y32 Anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33 Anorganické kyanidy
Y34 Roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35 Roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36 Azbest (prach a vlákna)
Y37 Organické zlúčeniny fosforu
Y38 Organické kyanidy
Y39 Fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40 Étery
Y41 Halogénované organické rozpúšťadlá
Y42 Organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43 Všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44 Všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45 Organohalogénové zlúčeniny, iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
Tabuľka 1C
Kód Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť
Y46 Odpady z domácnosti
Y47 Zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu
Kódovanie spôsobov nakladania s odpadmi
V tlačive sa uvádzajú kódy nakladania podľa tabuliek 2A, 2B a 2C, v ktorých sa rozlišuje iné nakladanie s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 k zákonu alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 3 k zákonu.
Tabuľka 2A
Kód Iné nakladanie s odpadmi
Z Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s nimi
DO Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti
PO Príprava na opätovné použitie
Tabuľka 2B
Kód Zhodnocovanie odpadov
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
R6 Regenerácia kyselín a zásad
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12 Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
Tabuľka 2C
Kód Zneškodňovanie odpadov
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)
D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9 Fýzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)
D13 Zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
Príloha č. 9 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
ODPADY, PRI KTORÝCH SA HLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM PODÁVA BEZ OHĽADU NA ICH MNOŽSTVO
Kód odpadu Názov odpadu Kategória odpadu
01 03 09 červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07 N
03 03 05 kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking) N
04 01 02 odpad z lúhovania N
04 01 03 odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy N
04 01 04 činiaca brečka obsahujúca chróm N
04 01 06 kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm N
04 01 08 odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm N
05 07 01 odpady obsahujúce ortuť N
06 03 11 tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy N
06 03 13 tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy N
06 03 14 tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 N
06 04 04 odpady obsahujúce ortuť N
06 04 05 odpady obsahujúce Iné ťažké kovy N
07 01 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 01 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 01 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 02 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 03 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 03 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 04 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 04 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 04 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 05 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 05 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 05 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 06 03 organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy N
07 06 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
07 06 09 halogénované filtračné koláče a použité absorbenty N
07 07 07 halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny N
08 01 13 kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo Iné nebezpečné látky N
08 03 14 kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky N
08 04 11 kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky N
11 03 01 odpady obsahujúce kyanidy N
13 01 01 hydraulické oleje obsahujúce PCB N
13 03 01 izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB N
14 06 01 chlórfluórované uhľovodíky N
14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N
14 06 04 kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá N
16 02 09 transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB N
17 04 03 olovo N
18 01 03 odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy N
20 01 21 svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť N
Príloha č. 10 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VZOR EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV
Tlačivo EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV
Za rok – uvádza sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list skládky odpadov.
Evidenčné číslo – uvedie sa evidenčné číslo, ktoré pridelí miestne príslušný úrad.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad.
Doklad za úrad overil – uvádza sa pracovník miestne príslušného úradu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
PREVÁDZKOVATEĽSKLÁDKY
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje skládku odpadov; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, doplnia sa zľava nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie, ktorá prevádzkuje skládku odpadov (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa skládky odpadov.
Štatutárny orgán – uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje prevádzkovateľa; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
SKLÁDKA
Identifikácia skládky – uvedie sa číslo skládky odpadov pridelené miestne príslušným úradom, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť skládky odpadov, názov a kód katastra a miestny názov skládky odpadov.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie skládky odpadov a nakladanie s odpadmi na skládke odpadov; jej telefón, fax, e-mail, prípadne adresa URL.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpisu.
VECNÉ ÚDAJE O SKLÁDKE
Uvedie sa trieda skládky odpadov, rok začatia prevádzky, predpokladaný rok skončenia prevádzky a stav finančnej rezervy v eurách.
Stav finančnej rezervy je finančný stav účelovej finančnej rezervy doložený výpisom z bankového účtu k 31. 12. príslušného roka.
VYUŽÍVANIE SKLÁDKY
Uvádza sa rozloha, celková a voľná kapacita skládky odpadov ku koncu roka a množstvo odpadov uložených za rok v tonách.
MONITOROVANIE SKLÁDKY
Pre každý sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku skládky odpadov uvedie sa názov v stĺpci 1 a v stĺpcoch 2 a 3 a v stĺpcoch 4 a 5 jeho povolená a skutočná hodnota daná množstvom a mernou jednotkou.
V stĺpci 6 možno uviesť odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá bude uvedená v prílohe k tlačivu.
ZOZNAM ODPADOV ZNEŠKODNENÝCH NA SKLÁDKE ODPADOV
V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa uvádza kód, názov a kategória zneškodneného odpadu. V stĺpci 4 sa uvádza množstvo zneškodneného odpadu za rok v tonách. V stĺpci 5 sa uvádza dátum povolenia od miestne príslušného úradu.
V osobitnej prílohe sa uvedie situačný plán skládky odpadov s miestom uloženia nebezpečného odpadu.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VZOR EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV
Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV
Za rok – uvedie sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov.
Evidenčné číslo – uvedie sa evidenčné číslo, ktoré pridelí miestne príslušný úrad.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad.
Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník miestne príslušného úradu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
FIRMA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, doplnia sa zľava nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa firmy. Štatutárny orgán – uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje prevádzkovateľa; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD – táto časť sa vypĺňa, ak nie je zhodná s firmou.
Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za prevádzkovanie zariadenia, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpisu.
OPIS ZARIADENIA
Číslo zariadenia – uvedie sa číslo zariadenia, pridelené miestne príslušným úradom.
Kód zariadenia – druh zariadenia na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov sa označuje kódom podľa spôsobu nakladania s odpadom (podľa tabuliek A, B, C).
Tabuľka A
Kód Zariadenie na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
V Zberňa   odpadov,  ktorá   vykonáva  ich   zhromažďovanie, triedenie  alebo  zmiešavanie  na  účely  ich  prepravy na miesto ďalšieho nakladania s nimi
R1 až R13 Zariadenie na  zhodnocovanie odpadov niektorou  z činností R1 až R13 uvedených v tabuľke B
D1 až D15 Zariadenie na zneškodňovanie  odpadov niektorou z činností D1 až D15 uvedených v tabuľke C
Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.
Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky. Projektovaná ročná kapacita - uvedie sa ročná projektovaná kapacita v merných jednotkách (v tonách).
Skutočná ročná kapacita – uvedie sa skutočná ročná kapacita v merných jednotkách (v tonách).
Množstvo odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných za rok – uvedie sa celkové množstvo odpadov v tonách zhodnocovaných/zneškodňovaných za rok, za ktorý sú údaje spracované.
POZOROVANIE VPLYVU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
V stĺpci 1 sa uvedie názov sledovaného parametra určeného podľa prevádzkového poriadku zariadenia, v stĺpcoch 2 a 3 a v stĺpcoch 4 a 5 jeho povolená a skutočná hodnota daná množstvom a mernou jednotkou. V stĺpci 6 možno uviesť odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá sa uvedie v prílohe k tlačivu.
ZOZNAM ZHODNOTENÝCH/ZNEŠKODNENÝCH ODPADOV
V stĺpcoch 1, 2 a 3 sa uvedie kód, názov a kategória zhodnoteného/zneškodneného odpadu. V stĺpci 4 sa uvedie množstvo zhodnoteného/zneškodneného odpadu za rok v tonách. Pri zneškodňovaní použitých polychlórovaných bifenylov sa v stĺpci 4 uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých. V stĺpci 5 sa uvedie dátum povolenia od miestne príslušného úradu, ak je toto povolenie potrebné.
Tabuľka B
Kód Zhodnocovanie odpadov
R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom
R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel
R3 Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov)
R4 Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín
R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov
R6 Regenerácia kyselín a zásad
R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia
R8 Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov
R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie
R10 Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia
R11 Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10
R12 Výmena odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
R 13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
Tabuľka C
Kód Zneškodňovanie odpadov
D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)
D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde atď.)
D3 Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)
D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)
D5 Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia atď.)
D6 Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov
D7 Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno
D8 Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12
D9 Fýzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodňované niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia atď.)
D10 Spaľovanie na pevnine
D11 Spaľovanie na mori
D12 Trvalé uloženie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atď.)
D13 Zmiešavame alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12
D14 Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13
D15 Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)
Príloha č. 12 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VZOR EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA KOVOVEJ ORTUTI
Údaje o vyskladnení kovovej ortuti


Množstvo vyskladnenej kovovej ortuti (v objemovej jednotke, v akej je uvedené množstvo uskladnenej kovovej ortuti):


Identifikácia vyskladnených kontajnerov:


Čísla záznamov o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti:Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA KOVOVEJ ORTUTI
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ÚLOŽISKA KOVOVEJ ORTUTI
Za rok – uvádza sa rok, za ktorý sa zasiela Evidenčný list úložiska.
Evidenčné číslo – uvedie sa evidenčné číslo, ktoré pridelí miestne príslušný úrad.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad.
Doklad za úrad overil – uvádza sa pracovník miestne príslušného úradu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, doplnia sa zľava nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa úložiska.
Štatutárny orgán – uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje prevádzkovateľa; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
ÚLOŽISKO KOVOVEJ ORTUTI
Identifikácia úložiska – uvedie sa číslo úložiska pridelené miestne príslušným úradom, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť úložiska, názov a kód katastra a miestny názov úložiska.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie úložiska a nakladanie s odpadmi na úložisku; jej telefón, fax, e-mail, prípadne adresa URL.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpisu.
VECNÉ ÚDAJE O ÚLOŽISKU
Uvedie sa rok začatia prevádzky, predpokladaný rok skončenia prevádzky a stav finančnej rezervy v eurách.
Stav finančnej rezervy je finančný stav účelovej finančnej rezervy doložený výpisom z bankového účtu k 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
VYUŽÍVANIE ÚLOŽISKA
Uvádza sa celková rozloha úložiska, celková kapacita úložiska, množstvo kovovej ortuti uskladnenej za kalendárny rok, za ktorý sa Evidenčný list úložiska kovovej ortuti vypracováva v objemovej jednotke, množstvo kovovej ortuti vyskladnenej za kalendárny rok, za ktorý sa Evidenčný list úložiska kovovej ortuti vypracováva v objemovej jednotke a voľná kapacita úložiska k 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
IDENTIFIKÁCIA SUBJEKTU, OD KTORÉHO PREVÁDZKOVATEĽPREVZAL KOVOVÚ ORTUŤ
Identifikácia subjektu – uvádzajú sa identifikačné údaje osoby, od ktorej prevádzkovateľ úložiska preberá kovovú ortuť na uskladnenie v rozsahu meno a priezvisko/obchodné meno, trvalý pobyt/sídlo, IČO, telefón a e-mail prípadne ďalšie údaje, tak aby prevádzkovateľ úložiska mohol odovzdávajúceho kontaktovať v prípade uplynutia lehoty uskladnenia kovovej ortuti, najviac však päť kalendárnych rokov.
Počet kontajnerov – uvedenie sa číselný počet, koľko kontajnerov prevádzkovateľ úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.
Objem kovovej ortuti – uvedenie sa celkový objem kovovej ortuti, ktorú prevádzkovateľ úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.
Dátum uplynutia uskladnenia – uvedenie sa konkrétny dátum, kedy uplynie lehota na dočasné uskladnenie kovovej ortuti, najviac však päť kalendárnych rokov odo dňa prevzatia kovovej ortuti na dočasné uskladnenie.
Číslo potvrdenia kontajnera – uvádzajú sa identifikačné čísla potvrdení kontajnerov a čísla samotných kontajnerov, ktoré prevádzkovateľ úložiska prevzal od konkrétneho odovzdávajúceho za príslušný kalendárny rok.
IDENTIFIKÁCIA KOVOVEJ ORTUTI PREVZATEJ NA ÚLOŽISKO
Kód odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa príslušné katalógové číslo.
Názov odpadu podľa Katalógu odpadov – uvedie sa názov odpadu (kovovej ortuti).
Objem kovovej ortuti v m3/hmotnosť kovovej ortuti v t – uvedie sa objem kovovej ortuti v m3/hmotnosť kovovej ortuti v tonách.
Kategória odpadu – uvedie sa či odpad je kategórie ostatný alebo nebezpečný.
Poznámka – uvádzajú sa iné pre prevádzkovateľa úložiska potrebné údaje.
V osobitnej prílohe sa uvedie situačný plán úložiska s miestom uloženia kontajnerov s kovovou ortuťou.
MONITOROVANIE ÚLOŽISKA
Pre sledovaný parameter podľa prevádzkového poriadku úložiska sa uvedie názov v stĺpci 1 a v stĺpcoch 2 a 3 a v stĺpcoch 4 a 5 jeho povolená a skutočná hodnota daná množstvom a mernou jednotkou. V stĺpci 6 možno uviesť odkaz na poradové číslo poznámky, ktorá bude uvedená v prílohe k tlačivu. Sledovaným parametrom sú výpary kovovej ortuti. Merná jednotka je mg ortuti/m3. Povolená hodnota je menšia ako 0,02 mg ortuti na m3.
ÚDAJE O VYSKLADNENÍ KOVOVEJ ORTUTI
Množstvo vyskladnenej kovovej ortuti – uvedie sa celkové množstvo kovovej ortuti vyskladnenej za príslušný kalendárny rok.
Identifikácia vyskladnených kontajnerov – uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou podľa prílohy č. 14 k tejto vyhláške spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doň vyrazené.
Čísla záznamov o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti – uvádzajú sa čísla záznamov o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti podľa prílohy č. 13 k tejto vyhláške.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VZOR ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI
Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán

Meno a priezvisko zodpovednej osoby:

Telefón:

E-mail:

Fax:

Údaje o kovovej ortuti
Potvrdenie o prevzatí vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti

Množstvo prevzatej vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti (v objemovej jednotke):

Identifikácia prevzatých kontajnerov s vyskladnenou kovovou ortuťou:

Miesto prevzatia:

Spôsob odoslania:

Spôsob prepravy:

Miesto určenia:

Spôsob spracovania:

Dátum prevzatia: ...........................................................................
odtlačok pečiatky, meno a priezvisko a podpis zodpovednej osoby** Podpisom zodpovedná osoba potvrdzuje pravdivosť údajov uvedených v tomto potvrdení a prevzatie vyskladnenej kovovej ortuti.
Tlačivo ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI
Spôsob vypĺňania tlačiva ZÁZNAM O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ KOVOVEJ ORTUTI
Dátum – uvádza sa konkrétny deň, mesiac a rok vyskladnenia a odoslania konkrétnej kovovej ortuti.
Číslo záznamu – uvedie sa číslo pridelené prevádzkovateľom úložiska, ktoré je nemenné a jedinečné.
Evidenčné číslo – uvedie sa evidenčné číslo, ktoré pridelí miestne príslušný úrad.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad.
Doklad za úrad overil – uvádza sa pracovník miestne príslušného úradu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
PREVÁDZKOVATEĽ ÚLOŽISKA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, doplnia sa zľava nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie, ktorá prevádzkuje úložisko (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkovateľa úložiska.
Štatutárny orgán – uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje prevádzkovateľa; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
ÚLOŽISKO KOVOVEJ ORTUTI
Identifikácia úložiska – uvedie sa číslo úložiska pridelené miestne príslušným úradom, názov obce, kde sa nachádza prevažná časť úložiska, názov a kód katastra a miestny názov úložiska.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za prevádzkovanie úložiska a nakladanie s odpadmi na úložisku; jej telefón, fax, e-mail, prípadne adresa URL.
VECNÉ ÚDAJE O VYSKLADNENÍ A ODOSLANÍ
Množstvo vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti – uvedie sa množstvo kovovej ortuti vyskladnenej a odoslanej v deň vypracovania tohto záznamu.
Identifikácia vyskladnených a odoslaných kontajnerov – uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou podľa prílohy č. 14 k tejto vyhláške spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doň vyrazené.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpísania záznamu prevádzkovateľom úložiska.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA VYSKLADNENEJ KOVOVEJ ORTUTI
IČO – uvedie sa identifikačné číslo subjektu, ktorý je prijímateľom vyskladnenej kovovej ortuti, ak mu bolo udelené; ak má subjekt IČO menšie ako osemmiestne, doplnia sa zľava nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno subjektu, ktorý je prijímateľom vyskladnenej kovovej ortuti (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Sídlo – uvedie sa presná a úplná adresa subjektu, ktorý je prijímateľom vyskladnenej kovovej ortuti.
Štatutárny orgán – uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje subjekt, ktorý je prijímateľom vyskladnenej kovovej ortuti; jeho telefón, fax, e-mail.
ÚDAJE O KOVOVEJ ORTUTI
Potvrdenie o prevzatí vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti
Množstvo vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti – uvedie sa množstvo kovovej ortuti vyskladnenej a odoslanej v deň vypracovania tohto záznamu. Údaje musia byť zhodné s údajmi v časti: Vecné údaje o vyskladnení a odoslaní.
Identifikácia vyskladnených a odoslaných kontajnerov – uvedie sa číslo potvrdenia o kontajneri s kovovou ortuťou podľa prílohy č. 14 k tejto vyhláške spolu s identifikačným číslom kontajnera, ktoré je doň vyrazené.
Miesto prevzatia – uvedie sa adresa úložiska kovovej ortuti, z ktorého sa táto kovová ortuť vyskladňuje a odosiela (§ 42 ods. 3).
Spôsob odoslania – uvedenie sa spôsob odovzdania vyskladnených kontajnerov s kovovou ortuťou a ich prevzatia prijímateľom, teda osobné prevzatie prijímateľom, keďže prevádzkovateľ úložiska nesmie vyskladnenú kovovú ortuť prevážať (§ 42 ods. 3).
Spôsob prepravy – uvedie sa spôsob prepravy vyskladnenej a odoslanej kovovej ortuti na miesto určenia.
Miesto určenia – uvedie sa miesto, kde sa má s vyskladnenou a odoslanou kovovou ortuťou ďalej nakladať.
Spôsob spracovania – uvedenie spôsob akým bude vyskladnená kovová ortuť ďalej spracovávaná, akým procesom spracovania bude prechádzať.
Dátum prevzatia – uvedie sa dátum prevzatia vyskladnenej kovovej ortuti. Potvrdenie o prevzatí vyskladnenej kovovej ortuti podpisuje prijímateľ vyskladnenej kovovej ortuti alebo osoba oprávnená konať v jeho mene.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VZOR POTVRDENIE O KONTAJNERI S KOVOVOU ORTUŤOU*
Príloha č. 15 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VZOR SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
Tlačivo SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
Spôsob vypĺňania tlačiva SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
Tlačivo Sprievodný list nebezpečných odpadov má osem strán očíslovaných v pravom hornom rohu číslami 1 až 8.
Číslo súhlasu – uvedie sa číslo rozhodnutia vydaného príslušným úradom na prepravu nebezpečných odpadov.
Súhlas na prepravu vydal – do príslušnej kolónky sa uvedie značka kraja alebo okresu, ktorý vydal rozhodnutie na prepravu, podľa číselníka krajov a okresov SR.22)
Odosielateľ – vypĺňa v sprievodnom liste položky označené 1 až 3, stĺpce 11 až 13 a 18 až 21 priepisom do všetkých ôsmich listov. V riadku 21 odosielateľ uvedie vyhlásenie, že nebezpečné odpady odovzdávané na prepravu je dovolené prepravovať cestnou dopravou podľa dohody ADR a že ich stav, úprava, obal a bezpečnostné značky zodpovedajú tejto dohode.
Dopravca 1 – vypĺňa v sprievodnom liste položky 7 a 8 priepisom do všetkých ôsmich listov. Odosielateľ si ponecháva list 1 potvrdený dopravcom 1 pre svoju evidenciu. Odosielateľ zašle fotokópiu listu 1 príslušným úradom do desiatich dní po začatí prepravy nebezpečného odpadu. Dopravca 1 prevezme listy 2 až 8 spolu so zásielkou.
Dopravca 2 – vypĺňa v sprievodnom liste položky 9 a 10 priepisom do listov 2 až 8. Dopravca 1 si ponecháva list 2 potvrdený dopravcom 2 pre svoju evidenciu. Dopravca 2 prevezme listy 3 až 8 spolu so zásielkou.
Príjemca – vypĺňa v sprievodnom liste položky 4 až 6 a potvrdzuje prevzatie zásielky od dopravcu 2 v položkách 5 a 6 do listov 3 až 8. Dopravca 2 si ponecháva list 3 potvrdený príjemcom pre svoju evidenciu.
Príjemca odpadu, ktorý je prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, potvrdzuje zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov v položke 22 na listoch 4 až 8.
Príjemca odpadu zašle list 4 odosielateľovi odpadu do 10 dní po prevzatí zásielky nebezpečných odpadov.
Príjemca odpadu zasiela list 5 okresnému úradu príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania odosielateľa nebezpečných odpadov.
Príjemca odpadu zasiela list 6 okresnému úradu príslušnému podľa sídla alebo miesta podnikania príjemcu nebezpečných odpadov.
Príjemca odpadu zasiela list 7 okresnému úradu v sídle kraja, ak súhlas na prepravu nebezpečných odpadov vydal okresný úrad v sídle kraja. Príjemca odpadu si ponecháva list 8 pre svoju evidenciu.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VZOR HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU
Tlačivo HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU
Spôsob vypĺňania tlačiva HLÁSENIE O OBJEME VÝROBY, DOVOZU, VÝVOZU A REEXPORTU
Do tlačiva sa výrobok, za ktorý sa platí do Recyklačného fondu, zapisuje priebežne tak, ako vzniká v procese výroby (ak ide o jednorazový vznik výrobku). Ak výrobok vzniká kontinuálne za určité obdobie (napr. za zmenu, za týždeň), zapisuje sa jeho množstvo súhrnne podľa možnosti zodpovednou osobou, vedúcou evidencie výrobku, minimálne však raz za mesiac. V prípade dovozu, vývozu a reexportu sa do tlačiva zapisuje množstvo dovezeného, vyvezeného alebo reexportovaného výrobku.
Evidenčné číslo – pridelí a vyplní miestne príslušný úrad, resp. Recyklačný fond.
Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na miestne príslušný úrad, resp. na Recyklačný fond.
Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník miestne príslušného úradu, resp. Recyklačného fondu, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.
FIRMA
IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.
Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno firmy (právnickej osoby alebo fyzickej osoby) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste, alebo názov obce.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa organizácie.
Štatutárny orgán – uvedie sa pracovník, ktorý je zapísaný v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste a zastupuje organizáciu; jeho telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD
Táto časť sa vypĺňa, ak nie je totožná s firmou.
Názov samostatnej prevádzkarne/závodu – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.
Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzkarne.
Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je vo firme zodpovedná za vedenie evidencie; jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.
Dátum podpisu – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.
NÁZOV VÝROBKU
Názov výrobku – uvedie sa názov vyrobeného, dovezeného, vyvezeného alebo reexportovaného výrobku. Ak sa vyrába, dováža, vyváža alebo reexportuje viac druhov výrobkov, každý druh výrobku sa uvedie na samostatnom tlačive.
Dátum – uvedie sa dátum výroby, dovozu, vývozu alebo reexportu výrobku.
Množstvo výrobku – uvedie sa v tonách. V prípade vozidiel sa uvádza množstvo v kusoch. Ak je celková hmotnosť výrobkov pri jednom dovoze menšia ako 1 kg, ich hmotnosť sa zaokrúhľuje na nulu.
V stĺpci výroba/dovoz/vývoz sa uvedie množstvo vyrobeného/dovezeného/vyvezeného výrobku.
V stĺpci reexport sa uvedie množstvo výrobku, ktoré bolo vyvezené z dovezeného výrobku.
Stĺpce vývoz a reexport vypĺňajú výrobca a dovozca výrobkov, za ktoré sa platí do Recyklačného fondu.
IČO, obchodné meno – v prípade dovozu, vývozu a reexportu sa v stĺpci uvedie IČO a obchodné meno firmy, od ktorej bol výrobok dovezený, do ktorej bol výrobok vyvezený, resp. reexportovaný. U fyzických osôb sa uvedie meno a priezvisko a miesto ich trvalého pobytu.
V stĺpci výroba (dovoz, vývoz, reexport) sa uvedie množstvo vyrobeného (dovezeného, vyvezeného, reexportovaného) výrobku v tonách.
Do kolónky Spolu sa uvedie súčet všetkých položiek podľa stĺpcov výroba, dovoz, vývoz, reexport za príslušný štvrťrok.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VZOR
HLÁSENIE VÝROBCU BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV O ZBERE, SPRACOVANÍ A RECYKLÁCII POUŽITÝCH PRENOSNÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
Číslo registrácie:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva:
Použité prenosné batérie a akumulátory ZBER (kg)
zozbierané
z domácností (kg)
zozbierané nie
z domácností (kg)
olovené (20 01 33, 16 06 01)    
niklovo-kadmiové (20 01 33, 16 06 02)    
batérie obsahujúce ortuť (20 01 33, 16 06 03)    
alkalické iné ako obsahujúce ortuť (16 06 04)    
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)    
iné (20 01 34, 16 06 05)    
Použité prenosné batérie a akumulátory SPRACOVANIE (kg)
spracované
v SR (kg)
prepravené
a spracované v EÚ (kg)
vyvezené a spracované mimo EÚ (kg) spracované spolu (kg)
z domácností nie z domácností z domácností nie z domácností z domácností nie z domácností z domácností nie z domácností
olovené (20 01 33, 16 06 01)                
niklovo-kadmiové (20 01 33, 16 06 02)                
batérie obsahujúce ortuť (20 01 33, 16 06 03)                
alkalické iné ako obsahujúce ortuť (16 06 04)                
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)                
iné (20 01 34,      16 06 05)                
Použité
prenosné
batérie
a akumulátory
RECYKLÁCIA (kg)
zrecyklované v SR (kg) prepravené a zrecyklované
v EÚ (kg)
vyvezené a zrecyklované mimo EÚ (kg) zrecyklované spolu (kg)
z domácností nie z domácností z domácností nie z domácností z domácností nie z domácností z domácností nie z domácností
olovené (20 01 33, 16 06 01)                
niklovo-kadmiové (20 01 33, 16 06 02)                
batérie obsahujúce ortuť (20 01 33, 16 06 03)                
alkalické iné ako obsahujúce ortuť (16 06 04)                
netriedené batérie a akumulátory obsahujúce batérie 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 (20 01 33)                
iné (20 01 34, 16 06 05)                
Príloha č. 18 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
VÝPOČET LIMITOV PRE ZBER POUŽITÝCH PRENOSNÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV A SLEDOVANIE ICH PLNENIA
Rok Zber údajov Výpočet Požiadavky na vykazovanie
X (*) + 1 Predaj v roku 1 (S1)      
X + 2 Predaj v roku 2 (S2)      
X + 3 Predaj v roku 3 (S3) Zber v roku 3 (C3) Limit pre zber (CR3)(**) = 3*C3/(S1 + S2 + S3)  
X + 4 Predaj v roku 4 (S4) Zber v roku 4 (C4) Limit pre zber (CR4) = 3*C4/(S2 + S3 + S4)  
X + 5 Predaj v roku 5 (S5) Zber v roku 5 (C5) Limit pre zber (CR5) = 3*C5/(S3 + S4 + S5) CR4
X + 6 Predaj v roku 6 (S6) Zber v roku 6 (C6) Limit pre zber (CR6) = 3*C6/(S4 + S5 + S6) CR5
X + 7 Predaj v roku 7 (S7) Zber v roku 7 (C7) Limit pre zber (CR7) = 3*C7/(S5 + S6 + S7) CR6
X + 8 Predaj v roku 8 (S8) Zber v roku 8 (C8) Limit pre zber (CR8) = 3*C8/(S6 + S7 + S8) CR7
X + 9 Predaj v roku 9 (S9) Zber v roku 9 (C9) Limit pre zber (CR9) = 3*C9/(S7 + S8 + S9) CR8
X + 10 Predaj v roku 10 (S10) Zber v roku 10 (C10) Limit pre zber (CR10) = 3*C10/(S8 + S9 + S10) CR9
X + 11 atď. atď. atď. CR10
atď.        
(*) Rok X je rok, ktorý obsahuje dátum 26. 09. 2008.
(**) Limit pre zber v % [napr. (CR3) = CR3*100].
Poznámka:
Príklad výpočtu: v roku 2010 predstavuje S2 2 tony, v roku 2011 predstavuje S3 3 tony a v roku 2012 predstavuje S4 5 ton. C4 v roku 2012 predstavuje 0,834 tony. Limit pre zber v roku 2012 je stanovený na 25 %.
Výpočet dosiahnutého limitu pre zber za rok 2012 podľa uvedených vstupných údajov:
CR4 = 3*C4 / (S2 + S3 + S4)
CR4 = (3*0,834 ton) / (2 tony + 3 tony + 5 ton)
CR4 = 2,502/10
CR4 = 0,2502 (uvedené predstavuje percentuálny podiel)
Prepočet výsledku na %:
CR4 v % = CR4*100
CR4 v % = 0,2502*100
CR4 v % = 25,02 %
Dosiahnutý limit zberu za rok 2012 je 25,02 %.
Záver: Záväzný limit pre zber použitých prenosných batérií a akumulátorov pri vyzbieranom množstve 0,834 tony použitých prenosných batérií a akumulátorov pre rok 2012 bol splnený.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
PROTOKOL Z ANALYTICKEJ KONTROLY ODPADOV
Príloha č. 20 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
LIMITY TOXICITY, ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA ODPADOV Z VÝROBY OXIDU TITANIČITÉHO A ROZSAH A SPÔSOB MONITOROVANIA PROSTREDIA
A. MONITOROVANIE ODPADOV
Procesy zneškodňovania musia byť sprevádzané
1. kontrolami množstva, zloženia a toxicity odpadov, aby boli splnené podmienky na vydanie súhlasu,
2. testmi na akútnu toxicitu určitých druhov mäkkýšov, kôrovcov, rýb a planktónu, najmä druhov bežne sa vyskytujúcich v oblastiach vypúšťania odpadov. Okrem toho majú byť testy vykonané na vzorkách druhov morských článkonožcov (Artemia salina).
Po 36 hodinách a pri zrieďovaní vypúšťaných odpadov 1/5 000 tieto testy nesmú preukázať
2.1 vyššiu ako 20-percentnú úmrtnosť dospelých štádií testovaných druhov,
2.2 pre larvové štádiá úmrtnosť prevyšujúcu úmrtnosť kontrolnej skupiny.
B. SLEDOVANIE A MONITOROVANIE PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA, DO KTORÉHO SA TENTO ODPAD VYPÚŠŤA, UKLADÁ ALEBO VSTREKUJE
1. Ak sa vypúšťajú odpady do sladkých vôd alebo do mora alebo sa odpady ukladajú, kontroly sa týkajú troch zložiek: vodného stĺpca, živých materiálov a sedimentov. Periodické kontroly stavu oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadov umožnia sledovať vývoj príslušného prostredia. Monitorovanie musí zahŕňať stanovenie
1.1 pH,
1.2 rozpusteného kyslíka,
1.3 zákalu,
1.4 hydratovaných oxidov železitých a hydroxidov v suspenzii,
1.5 toxických kovov vo vode, v suspendovaných látkach, sedimentoch a pri akumulácii vo vybraných bentických a pelagických organizmoch,
1.6 diverzity a relatívnej a absolútnej abundancie flóry a fauny, t. j. počet organizmov na jednotku plochy, respektíve objemu.
2. Ak sa odpady skladujú, ukladajú na skládky alebo vstrekujú do pôdy, musí monitorovanie zahŕňať
2.1 testy na zabezpečenie toho, aby neboli kontaminované povrchové a podzemné vody. Tieto testy zahŕňajú merania
2.1.1 acidity,
2.1.2 obsahu železa (rozpusteného a v časticiach),
2.1.3 obsahu vápnika,
2.1.4 obsahu toxických kovov (rozpustených a v časticiach), ak sa nejaké vyskytujú,
2.2 ak je to potrebné, testy na určenie nepriaznivých vplyvov na štruktúru základových pôd,
2.3 všeobecné zhodnotenie ekológie oblasti v blízkosti skládky, skladu alebo miesta vstrekovania odpadu do pôdy.
C. SLEDOVANIE A MONITOROVANIE PRÍSLUŠNÉHO PROSTREDIA OVPLYVNENÉHO VYPÚŠŤANÍM ODPADU Z PRIEMYSLU OXIDU TITANIČITÉHO
1. Spôsob zneškodňovania odpadu: skladovanie a neriadené skládkovanie na zemi
Zložky Parametre, ktorých zisťovanie je Minimálna ročná
frekvencia odberu
vzoriek a analýz
Referenčné
metódy
merania
povinné nepovinné    
1. Nefiltrovaná povrchová voda z oblasti v okolí
miesta skladovania, ktoré je ovplyvnené
skladovaním, a z miesta nachádzajúceho sa mimo tejto oblasti1), 2), 3)
2. Nefiltrovaná podzemná
voda z oblasti v okolí
miesta, v prípade potreby v miestach vypúštania1), 2)
hodnota pH
(jednotka pH)
  1 Elektrometria
Meranie sa vykonáva súčasne s odberom vzorky
  SO44)
(mg/l)
  1 Gravimetria
Komplexometrická
titrácia s EDTA
Molekulová absorpčná
spektrofotometria
  Ti5)
(mg/l)
V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
1 Atómová absorpčná
spektrofotometria
  Fe6)
(mg/l)
Cr
(mg/l)
1 Atómová absorpčná
spektrofotometria
Molekulová absorpčná
spektrofotometria
  Ca (mg/l)   1 Atómová absorpčná
spektrofotometria Komplexometrická
titrácia
    Cu, Pb
(mg/l)
1 Atómová absorpčná
spektrofotometria
Polarografia
  Cl5)
(mg/l)
  1 Titrácia
(Mohrova metóda)
Životné prostredie
v miestach skladovania
a ukladania
vizuálna skúška:
topografia
a udržiavanie oblasti
účinky na podložie
ekológia oblasti
  1  
1) Vzorky sa musia odoberať v rovnakom ročnom období.
2) Pri monitorovaní povrchovej a podzemnej vody je potrebné venovať osobitnú pozornosť každej látke unášanej vodou vytekajúcou z oblasti skladovania odpadu.
3) Ak je to možné, musia sa vzorky odoberať v hĺbke 50 cm pod hladinou vody.
4) Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad zo sulfátového procesu.
5) Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad z chlórového procesu.
6) Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).
2. Spôsob zneškodňovania odpadu: injektáž do pôdy
Zložky Parametre,
ktorých zisťovanie je
Minimálna ročná
frekvencia odberu
vzoriek a analýz
Referenčné metódy
merania
povinné nepovinné    
1. Nefiltrovaná
povrchová
voda v okolí
miesta
v oblasti
ovplyvnenej
injektážou
 
2. Nefiltrovaná
podzemná
voda v okolí
miesta
injektáže
a pod ním
vrátane
výtokov
podzemnej
vody
hodnota pH (jednotka pH)   1 Elektrometria
Meranie sa vykonáva súčasne s odberom vzorky
  SO41)(mg/l)   1 Gravimetria
Komplexometrická
titrácia s EDTA
Molekulová absorpčná
spektrofotometria
  Ti2)(mg/l) V, Mn, Ni, Zn
(mg/l)
1 Atómová absorpčná
spektrofotometria
  Fe3)(mg/l) Cr (mg/l) 1 Atómová absorpčná
spektrofotometria
Molekulová absorpčná
spektrofotometria
  Ca (mg/l)   1 Atómová absorpčná
spektrofotometria
Komplexometrická
titrácia
    Cu, Pb (mg/l) 1 Atómová absorpčná
spektrofotometria
Polarografia
  Cl2)(mg/l)   1 Titrácia
(Mohrova metóda)
Topografia
životného
prostredia
stabilita podložia   1 Fotografický
a topografický prieskum
  priepustnosť,
poréznosť
  1 Čerpacie skúšky
Kartonáž pomocou vrtov
1) Zisťovanie je povinné, ak sa do zeme vstrekuje odpad zo sulfátového procesu.
2) Zisťovanie je povinné, ak sa do zeme vstrekuje odpad z chlórového procesu.
3) Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).
Príloha č. 21 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Príloha č. 22 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMANIE ODPADOV NA SKLÁDKY ODPADOV
1. Vodný výluh z odpadu sa pripraví v pomere kvapaliny k tuhej látke L/S = 10 l/kg sušiny postupom uvedeným v prílohe č. 23 k tejto vyhláške.
2. Limitné hodnoty ukazovateľov pre jednotlivé triedy vylúhovateľnosti pre vodný výluh pripravený podľa bodu 1 sú uvedené v tabuľke.
3. Pri odpadoch upravených stabilizáciou, okrem odpadov uvedených v § 35 ods. 5 písm. b), sa analýzy v natívnom stave na účely ich skládkovania nevykonávajú.
4. Až trojnásobné prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov pre jednotlivé triedy skládok odpadov je prípustné za týchto podmienok:
a) ide o konkrétne odpady od konkrétnych pôvodcov uvedené v prevádzkovom poriadku predmetnej skládky odpadov,
b) pre prijímajúcu skládku odpadov musí byť osobitne pre každý konkrétny odpad vypracovaný odborný posudok podľa osobitného predpisu,23)
c) prevádzkovateľ skládky odpadov priloží kópie posudkov vypracovaných podľa bodu b) k evidenčnému listu skládky odpadov, ktorý sa vypĺňa za obdobie kalendárneho roka a posiela sa príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva do 31. januára nasledujúceho roka,
d) prekročenie limitných hodnôt ukazovateľov uvedených v tabuľke nepredstavuje zvýšené riziko pre životné prostredie (emisie vrátane priesakových kvapalín z prijímajúcej skládky odpadov).
LIMITNÉ HODNOTY
Tabuľka
    Trieda skládky odpadov
Ukazovateľ Jednotka SKIO SKNNO SKNO
         
VÝLUH   Trieda vylúhovateľnosti
    I II III
pHa) 6 – 12 5, 5 –13 4 – 13, 5
hliník (Al) x mg.l-1 2 50
arzén (As) mg.l-1 0, 05 0, 2 2, 5
bárium (Ba) mg.l-1 2 10 30
kadmium (Cd) mg.l-1 0, 004 0, 1 0, 5
kobalt (Co) x mg.l-1 0, 1 1 5
chróm celkový (Cr) mg.l-1 0, 05 1 7
meď (Cu) mg.l-1 0, 2 5 10
ortuť (Hg) mg.l-1 0, 001 0, 02 0, 2
molybdén (Mo) mg.l-1 0, 05 1 3
nikel (Ni) mg.l-1 0, 04 1 4
olovo (Pb) mg.l-1 0, 05 1 5
antimón (Sb) mg.l-1 0, 006 0, 07 0, 5
selén (Se) mg.l-1 0, 01 0, 05 0, 7
cín (Sn) x mg.l-1 0, 2 5 20
vanád (V) x mg.l-1 0, 05 2 10
zinok (Zn) mg.l-1 0, 4 5 20
chloridy mg.l-1 80b) 1 500 2 500
fluoridy mg.l-1 1 15 50
sírany mg.l-1 100b), c) 2 000 5 000
fenolový index mg.l-1 0, 1 50 100
DOCd), e) mg.l-1 50 80f) 100
CRL mg.l-1 400 6 000 10 000
kyanidy ľahko uvoľniteľnéx mg.l-1 0, 02 1 2
ekotoxicitad), g) ml.l-1 negatívna 10
NATÍVNA VZORKA   Trieda skládky odpadov
  Jednotka SKIO SKNNO SKNO
strata žíhaním pri 550 C h) % hm. 5 8 10h)
TOC h) % hm. 3i) 5f), j) 6h)
BTEXd) mg.kg-1 sušiny 6
PCBd) mg.kg-1 sušiny 1 100
uhľovodíky C10 – C40d) mg.kg-1 sušiny 500 1 000 50 000k)
PAU mg.kg-1 sušiny 80 100
arzén (As) mg.kg-1 sušiny 200 5 000
kadmium (Cd) mg.kg-1 sušiny 4 5 000
ortuť (Hg) mg.kg-1 sušiny 2 3 000
nikel (Ni) mg.kg-1 sušiny 500 5 000
olovo (Pb) mg.kg-1 sušiny 500 10 000
x Voliteľné ukazovatele, ktorých voľba závisí od charakteru prijímaného odpadu.
a) Stanovené odlišné hodnoty pH odpad nevylučujú zo zatriedenia; príčina musí byť preskúmaná a vyhodnotená.
b) Ak stanovená hodnota CRL je 400 mg.l-1, nie je potrebné stanoviť hodnoty pre chloridy a sírany.
c) Hodnota pre sírany môže byť prekročená, ak stanovená hodnota CRL neprekročí 600 mg.l-1.
d) Nie je povolené žiadne prekročenie uvedených hodnôt.
e) Ak nie sú splnené uvedené hodnoty pri vlastnej hodnote pH, môže sa DOC alternatívne stanoviť pri pH 7, 5 až 8.
f) Limitné hodnoty musia byť dodržané – vzťahujú sa na odpady, ktoré sa ukladajú spolu s odpadovými materiálmi na báze sadry, ktoré nie sú nebezpečné (nemajú nebezpečné vlastnosti).
g) Musia byť stanovené a vyhodnotené všetky štyri druhy organizmov (ryby, perloočky, riasy a semená rastlín).
h) Ekvivalentné stanovenia.
i) Povolené dvojnásobné prekročenie uvedenej hodnoty.
j) Hodnoty môžu byť prekročené, ak podstatu odpadu tvorí elementárny uhlík alebo ak je dodržaná limitná hodnota DOC vo vodných výluhoch a výhrevnosť (spalné teplo) nepresahuje hodnotu 6 MJ.kg-1.
k) Odpady s hodnotou vyššou než 1 000 mg.kg-1 sušiny sa musia pred uložením na SKNO stabilizovať (upravovať).
POUŽITÉ SKRATKY:
DOC rozpustený organický uhlík
CRL celkové rozpustené látky
TOC celkový organický uhlík
BTEX benzén, toluén, etylbenzén a xylény (suma)
PCB polychlórované bifenyly (suma siedmich kongenérov: 28, 52, 101, 118, 138, 153 a 180)
PAU polycyklické aromatické uhľovodíky [suma 16 PAU podľa U. S. EPA: naftalén, acenaftén, acenaftylén,
fluorén, antracén, fenantrén, fluorantén, pyrén, benzo(a)antracén, chryzén, benzo(b)fluorantén,
benzo(k)fluorantén, benzo(a)pyrén, indeno(1, 2, 3-cd)pyrén, dibenzo(ah)antracén, benzo(ghi)perylén]
SKIO skládka odpadov na inertný odpad
SKNNO skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
SKNO skládka odpadov na nebezpečný odpad
Príloha č. 23 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
METÓDY ANALÝZ A SKÚŠOK ODPADOV
Príprava vodného výluhu z odpadu STN EN 12457-4 Charakterizácia odpadov. Vylúhovanie. Overovacia skúška na vylúhovanie zrnitých odpadových materiálov a kalov. Časť 4: Jednostupňová dávková skúška pri pomere kvapaliny a tuhej látky 10 l/kg materiálov s veľkosťou častíc menšou ako 10 mm (bez zmenšovania veľkosti alebo so zmenšovaním veľkosti)
Príprava vodného výluhu z monolitického odpadu Zo stabilizovaných odpadov kusového charakteru (napríklad vo forme pevných transportovateľných kvádrov vytvorených liatím do foriem) sa odoberie skúšobná vzorka stabilizátu s rozmermi, ktoré zodpovedajú nasledujúcim kritériám:
a) objem skúšobnej vzorky (V) je od 0, 8 dm3 do 2, 5 dm3,
b) pomer povrchu vzorky (A) k jej objemu (V) je od 5 dm-1 do 12 dm-1,
c) pomer výšky skúšobnej vzorky k jej šírke je v rozmedzí od 1, 0 do 1, 6.
Z hmotnosti skúšobnej vzorky sa následne v zmysle požiadavky pomeru vody a odpadu L/S = 10 vypočíta objem vylúhovadla, ktorému treba prispôsobiť veľkosť fľaše použitej na vylúhovanie odpadu. Na prípravu vodného výluhu stabilizátu sa použije uzavretý cirkulačný systém zostavený zo širokohrdlovej fľaše a peristaltického rotačného čerpadla na kontinuálne prečerpávanie vylúhovadla (podrobný postup JMAKO č. 021)
Sušina STN EN 14346 Charakterizácia odpadov. Výpočet sušiny pomocou stanovenia suchého zvyšku alebo obsahu vody
pH STN ISO 10523 Kvalita vody. Stanovenie pH
Vodivosť STN EN 27888 Kvalita vody. Stanovenie elektrolytickej vodivosti
Al STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 10566 Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Spektrometrická metóda s pyrokatecholovou fialovou
STN EN ISO 12020 Kvalita vody. Stanovenie hliníka. Metódy atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
As STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN ISO 11969 Kvalita vody. Stanovenie arzénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup)
STN EN 26595 Kvalita vody. Stanovenie celkového arzénu. Spektrometrická metóda s dietylditiokarmátom strieborným
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Ba STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN 75 7487 Kvalita vody. Stanovenie bária. Metóda plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie (F-AAS)
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Cd STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN ISO 5961 Kvalita vody. Stanovenie kadmia atómovou absorpčnou spektrometriou
STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Co STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Cr celkový STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN 1233 Kvalita vody. Stanovenie chrómu. Metódy atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Cu STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Hg STN EN 1483 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda s použitím atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17852 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metóda atómovej fluorescenčnej spektrometrie
STN EN 12338 Kvalita vody. Stanovenie ortuti. Metódy obohatenia amalgamáciou
Príručka na obsluhu prístrojov AMA, resp. TMA (technika generovania pár Hg so zachytením na Au-amalgátore)
Mo STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Ni STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 8288: 1998 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2: 2005 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Pb STN EN ISO 11885: 2009 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Sb STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Se STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 9965 Kvalita vody. Stanovenie selénu. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie (hydridový postup)
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Sn STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
V STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Zn STN EN ISO 11885 Kvalita vody. Stanovenie vybratých prvkov optickou emisnou spektrometriou s indukčne viazanou plazmou (ICP-OES)
STN EN ISO 15586 Kvalita vody. Stanovenie stopových prvkov atómovou absorpčnou spektrometriou s grafitovou pieckou
STN ISO 8288 Kvalita vody. Stanovenie kobaltu, niklu, medi, zinku, kadmia a olova. Metódy plameňovej atómovej absorpčnej spektrometrie
STN EN ISO 17294-2 Kvalita vody. Použitie hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). Časť 2: Stanovenie 62 prvkov
Chloridy STN EN ISO 10304-1 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Stanovenie bromidov, chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov
STN ISO 9297 Kvalita vody. Stanovenie chloridov. Argentometrické stanovenie chrómanovým indikátorom (Mohrova metóda)
Fluoridy STN ISO 10359-1 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 1: Metóda elektrochemickej sondy pre pitnú vodu a málo znečistené vody
STN ISO 10359-2 Kvalita vody. Stanovenie fluoridov. Časť 2: Stanovenie anorganicky viazaných celkových fluoridov po rozklade a destilácii
STN EN ISO 10304-1 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Stanovenie bromidov, chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov
STN 75 7430 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách
Sírany STN EN ISO 10304-1 Kvalita vody. Stanovenie rozpustených aniónov iónovou kvapalinovou chromatografiou. Časť 1: Stanovenie bromidov, chloridov, fluoridov, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a síranov
STN 75 7430 Kvalita vody. Izotachoforetické stanovenie chloridov, dusičnanov, síranov, dusitanov, fluoridov a fosforečnanov vo vodách
Fenolový index STN ISO 6439 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu. 4-aminoantipyrínové spektrometrické metódy po destilácii
STN ISO 8165-1 Kvalita vody. Stanovenie vybratých jednosýtnych fenolov. Časť 1: Plynovochromatografická metóda po obohatení extrakciou
STN EN ISO 14402 Kvalita vody. Stanovenie fenolového indexu prietokovou analýzou (FIA a CFA)
DOC STN EN 1484 Analýza vody. Pokyny na stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) a rozpusteného organického uhlíka (DOC)
CRL STN EN 15216 Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkových rozpustených látok (TDS) vo vode a vodných výluhoch
Kyanidy ľahko uvoľniteľné STN ISO 6703-2 Kvalita vody. Stanovenie kyanidov. Časť 2: Stanovenie ľahko uvoľniteľných kyanidov
Ekotoxicita STN 83 8303 Skúšanie nebezpečných vlastností odpadov. Ekotoxicita. Skúšky akútnej toxicity na vodných organizmoch a skúšky inhibície rastu rias a vyšších kultúrnych rastlín
STN EN ISO 8692 Kvalita vody. Skúška inhibície rastu sladkovodných rias s jednobunkovými zelenými riasami
STN EN ISO 6341 Kvalita vody. Stanovenie inhibície pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). Skúška akútnej toxicity
STN EN ISO 7346-1 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Časť 1: Statická metóda
STN EN ISO 7346-2 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Časť 2: Semistatická metóda
STN EN ISO 7346-3 Kvalita vody. Stanovenie akútnej letálnej toxicity látok na sladkovodných rybách [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Časť 3: Prietoková metóda
Strata žíhaním STN EN 15169 Charakterizácia odpadov. Stanovenie straty žíhaním v odpade, kale a sedimentoch
TOC STN EN 13137 Charakterizácia odpadov. Stanovenie celkového organického uhlíka (TOC) v odpadoch, kaloch a sedimentoch
BTEX ISO 15009 Soil quality. Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphthalene and volatile halogenated hydrocarbons – Purge-and-trap method with thermal desorption
STN ISO 11423-1 Kvalita vody. Stanovenie benzénu a niektorých derivátov. Časť 1: Plynovochromatická head-space metóda
STN ISO 11423-2 Kvalita vody. Stanovenie benzénu a niektorých derivátov. Časť 2: Plynovochromatická metóda po extrakcii
STN ISO 15680 Kvalita vody. Plynovochromatografické stanovenie viacerých monocyklických aromatických uhľovodíkov, naftalénu a niektorých chlórovaných zlúčenín použitím purge and trap a tepelnej desorpcie
PCB STN EN 15308 Charakterizácia odpadov. Stanovenie vybraných polychlórovaných bifenylov (PCB) v tuhom odpade kapilárnou plynovou chromatografiou s detektorom elektrónového záchytu alebo hmotnostnou spektrometriou
Uhľovodíky
C10 – C40
STN EN 14039 Charakterizácia odpadov. Stanovenie obsahu uhľovodíkov v rozmedzí od C10 do C40 plynovou chromatografiou
PAU STN EN 15527 Charakterizácia odpadov. Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v odpadoch plynovou chromatografiou s hmotnostnou spektrometriou (GC-MS)
STN EN ISO 17993 Kvalita vody. Stanovenie 15 polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) vo vode metódou HPLC s fluorescenčnou detekciou po extrakcii kvapalina-kvapalina
Strata žíhaním STN EN 15169 Charakterizácia odpadov. Stanovenie straty žíhaním v odpade, kale a sedimentoch
Rozklad vzoriek STN EN 13656 Charakterizácia odpadov. Mineralizácia zmesou kyseliny fluorovodíkovej (HF), dusičnej (HNO3) a chlorovodíkovej (HCl) pomocou mikrovlnnej pece na následné stanovenie prvkov
Odber vzoriek STN EN 14899 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov. Rámec prípravy a použitia plánu odberu vzorky
STN EN 15002 Charakterizácia odpadov. Príprava skúšobných častí z laboratórnej vzorky
STN EN 14735 Charakterizácia odpadov. Príprava vzoriek odpadov na ekotoxikologické skúšky
TNI CEN/TR 15310 Charakterizácia odpadov. Odber vzoriek odpadových materiálov
Časť 1: Pokyny na výber a aplikáciu kritérií odberu vzoriek za rôznych podmienok
Časť 2: Pokyny na techniky odberu vzoriek
Časť 3: Pokyny na postupy odberu čiastkových vzoriek
Časť 4: Pokyny na postupy balenia, skladovania, konzervácie, dopravy a dodania vzoriek
Časť 5: Pokyny na proces definovania plánu odberu vzoriek
Príloha č. 24 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
MONITOROVACÍ SYSTÉM SKLÁDKY ODPADOV
I. Meteorologické údaje
Údaje z monitorovania skládky odpadov alebo z najbližšej meteorologickej stanice, ktorej údaje možno aplikovať na príslušnú skládku odpadov, ktoré je potrebné zbierať a vyhodnocovať v intervaloch podľa tabuľky č. 1.
Uvedené údaje sa zbierajú a vyhodnocujú iba vtedy, ak ich požaduje príslušný orgán štátnej správy vo svojom rozhodnutí alebo ak sú potrebné na hodnotenie vodnej bilancie na skládke odpadov.
Tabuľka č. 1
  Počas prevádzky Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo zrážok denne denne, mesačné súčty
Teplota (min., max., o 14.00 h SEČ) denne mesačný priemer
Smer a sila prevládajúceho vetra denne nevyžaduje sa
Vyparovanie (lyzimeter/priesakomer)1) denne denne, mesačné súčty
Vlhkosť vzduchu (14.00 h SEČ) denne mesačný priemer
II. Emisné údaje
Odber vzoriek a meranie množstva a zloženia priesakových kvapalín a povrchových vôd, keď sú na skládke odpadov prítomné, sa musí vykonávať na reprezentačných miestach.
Monitorovanie povrchových vôd, ak sú prítomné, sa vykonáva najmenej na dvoch miestach – nad skládkou odpadov a pod ňou.
Monitorovanie skládkového plynu musí byť reprezentačné pre každú časť skládky odpadov.
Frekvencia odberu vzoriek a analýz je uvedená v tabuľke č. 2 a musí byť špecifikovaná aj v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.
Tabuľka č. 2
  Počas prevádzky Po uzatvorení skládky odpadov
Množstvo priesakových kvapalín mesačne2),7) každých 6 mesiacov
Zloženie priesakových kvapalín3) štvrťročne2), 7) každých 6 mesiacov
Množstvo a zloženie povrchovej vody6) štvrťročne2) každých 6 mesiacov
Potenciálne emisie plynov a atm. tlak mesačne2), 4) každých 6 mesiacov5)
III. Ochrana podzemných vôd
a) Odoberanie vzoriek
1. Merania sa musia vykonávať tak, aby poskytovali informácie o podzemných vodách, ktoré by mohli byť ovplyvnené skládkovaním, pričom minimálne jedno meracie miesto by malo byť v oblasti prítoku do skládky odpadov a minimálne dve v oblasti výtoku zo skládky odpadov. Počet meracích miest môže byť väčší na základe hydrogeologického prieskumu a s ohľadom na potrebu včasnej identifikácie havarijných priesakov do podzemných vôd.
2. Odoberanie vzoriek podzemných vôd na analýzy sa musí vykonať najmenej na troch miestach aj pred začiatkom skládkovania, aby boli k dispozícii referenčné hodnoty na budúce vzorkovanie.
b) Monitorovanie
1. Parametre, ktoré sa majú analyzovať v odobratých vzorkách, musia byť odvodené od očakávaného zloženia priesakových kvapalín a kvality podzemnej vody v tejto oblasti. Pri výbere parametrov na analýzu treba vziať do úvahy prúdenie podzemnej vody v danom priestore.
2. Parametre môžu zahŕňať aj indikačné parametre, ktoré zabezpečujú včasné zistenie zmeny kvality podzemnej vody. Odporúčané indikačné parametre: pH, celkový obsah organického uhlíka, fenoly, ťažké kovy, fluoridy, aniónaktívne tenzidy, ropné látky – uhľovodíky.
3. Úroveň hladiny podzemnej vody sa meria každých 6 mesiacov počas prevádzky skládky odpadov aj v období po jej uzatvorení. Ak v danej oblasti výrazne kolíše hladina podzemnej vody, frekvencie merania musia byť častejšie.
4. Frekvencia merania zloženia podzemných vôd sa určuje podľa charakteru skládky odpadov a na základe znalostí a vyhodnotení rýchlosti prúdenia podzemnej vody v danej oblasti počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení.
5. Významné nepriaznivé vplyvy zo skládkovania na životné prostredie možno predpokladať, ak analýza vzoriek podzemných vôd ukáže výraznú zmenu v kvalite vôd. Kritická hodnota sa musí stanoviť tak, že sa zohľadnia hydrogeologické špecifiká v mieste skládky odpadov a kvalita podzemnej vody. Vždy, keď je to možné, musí byť kritická hodnota uvedená aj v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.
6. Ak je dosiahnutá kritická hodnota podľa osobitného predpisu24) (kritická úroveň), treba vykonať opätovné odbery vzoriek. Ak je hodnota potvrdená, musí sa postupovať podľa havarijného plánu, ktorý tvorí súčasť prevádzkového poriadku skládky odpadov.
7. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.
8. Kontrolné úrovne sa musia stanoviť podľa lokálneho kolísania kvality podzemnej vody.
IV. Topografia skládky odpadov
Sledujú sa nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:
1. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúra a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov, a to: plocha pokrytá odpadom, objem a zloženie odpadu, miesto uloženia nebezpečného odpadu, metódy ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii.
2. Jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení sadanie úrovne telesa skládky odpadov.
Poznámky:
1) Alebo prostredníctvom iných vhodných metód.
2) Ak z vyhodnocovania údajov vyplynie, že dlhšie intervaly sú tiež efektívne, možno ich prijať. Pri priesakových kvapalinách sa musí vždy raz za rok merať vodivosť.
3) Parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať, líšia sa podľa zloženia a vlastností uloženého odpadu. Určujú sa v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.
4) CH4, CO2 a O2 pravidelne; H2S, H2 a ďalšie podľa potreby vzhľadom na zloženie a vlastnosti ukladaného odpadu. Tieto merania sa vzťahujú hlavne na obsah organických látok v odpade.
5) Pravidelne sa musí kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie plynov.
6) V prípade absencie povrchových vôd sa tieto merania nevyžadujú.
7) Objem a zloženie priesakových kvapalín sa sledujú iba vtedy, ak sa na skládke odpadov zachytávajú.
Príloha č. 25 k vyhláške č. 310/2013 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z priemyselnej výroby a spracovania oxidu titaničitého (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1) v znení smernice Rady 82/883/EHS z 3. decembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/ zv. 6), smernice Rady 83/29/EHS z 24. januára 1983 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 1) a smernice Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2).
2. Smernica Rady 82/883/ES z 3. decembra 1982 o postupoch pre dozor a monitorovanie životného prostredia zasiahnutého odpadom z výroby oxidu titaničitého (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 6).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994).
4. Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 3) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 188, 18. 7. 2009).
5. Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 5) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 o prispôsobení určitých nástrojov, na ktoré sa vzťahuje postup ustanovený v článku 251 zmluvy, rozhodnutia Rady 1999/468/ES, pokiaľ ide o regulačný postup s kontrolou – Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou – Prvá časť (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS (Ú. v. EÚ L 266, 26. 9. 2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/103/ES z 19. novembra 2008 (Ú. v. EÚ L 327, 5. 12. 2008).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22. 11. 2008).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17. 12. 2010).
10. Smernica Rady 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/31/ES, pokiaľ ide o osobitné kritériá skladovania kovovej ortuti považovanej za odpad (Ú. v. EÚ L 328, 10. 12. 2011).
1)
§ 5 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 11 a 12 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 písm. h) a i) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona c. 318/2012 Z. z.
6)
§ 2 písm. b) a § 4 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 318/2012 Z. z.
8)
Dodatok A k rozhodnutiu Rady z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici (2003/33/ES) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 07).
9)
§ 5 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
10)
§ 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 408/2011 Z. z.
11)
§ 29 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 287/2009 Z. z.
12)
§ 18 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 287/2009 Z. z.
13)
Bod 2.1.2. prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.
14)
Príloha č. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.
15)
§ 22 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
16)
Bod 2.1. prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.
17)
Bod 2.2. prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.
18)
Bod 2.4. prílohy k rozhodnutiu Rady č. 2003/33/ES.
19)
Príloha A, časť 6, kapitola 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v platnom znení.
20)
Zákon č. 24/2006 Z. z.
21)
Napríklad nariadenie Rady (EÚ) č. 333/2011 z 31. marca 2011, ktorým sa ustanovujú kritériá na určenie toho, kedy určité druhy kovového šrotu prestávajú byť odpadom podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES (Ú.v. EÚ L 94, 8. 4. 2011).
22)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí v znení vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 61/2011 Z. z.
23)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 126/2004 Z. z.
24)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
1)
Vzorky sa musia odoberať v rovnakom ročnom období.
2)
Pri monitorovaní povrchovej a podzemnej vody je potrebné venovať osobitnú pozornosť každej látke unášanej vodou vytekajúcou z oblasti skladovania odpadu.
3)
Ak je to možné, musia sa vzorky odoberať v hĺbke 50 cm pod hladinou vody.
4)
Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad zo sulfátového procesu.
5)
Zisťovanie je povinné, ak sa skladuje alebo ukladá odpad z chlórového procesu.
6)
Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).
1)
Zisťovanie je povinné, ak sa do zeme vstrekuje odpad zo sulfátového procesu.
2)
Zisťovanie je povinné, ak sa do zeme vstrekuje odpad z chlórového procesu.
3)
Zahŕňa aj stanovenie Fe vo filtráte (nerozpustené látky).
1)
Alebo prostredníctvom iných vhodných metód.
2)
Ak z vyhodnocovania údajov vyplynie, že dlhšie intervaly sú tiež efektívne, možno ich prijať. Pri priesakových kvapalinách sa musí vždy raz za rok merať vodivosť.
3)
Parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať, líšia sa podľa zloženia a vlastností uloženého odpadu. Určujú sa v súhlase na prevádzkovanie skládky odpadov.
4)
CH4, CO2 a O2 pravidelne; H2S, H2 a ďalšie podľa potreby vzhľadom na zloženie a vlastnosti ukladaného odpadu. Tieto merania sa vzťahujú hlavne na obsah organických látok v odpade.
5)
Pravidelne sa musí kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie plynov.
6)
V prípade absencie povrchových vôd sa tieto merania nevyžadujú.
7)
Objem a zloženie priesakových kvapalín sa sledujú iba vtedy, ak sa na skládke odpadov zachytávajú.