311/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

311
ZÁKON
z 11. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona č. 409/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 uvádzacej vete sa slová „v odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2, 3 a 5“.
2.
V § 2 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku.“.
3.
V § 2 ods. 7 sa slová „v odseku 5 písm. b), c) a d)“ nahrádzajú slovami „v odseku 5 písm. b) a c)“.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na výkon geologických prác uvedených v odseku 5 písm. e) sa vyžaduje príslušná odborná spôsobilosť uvedená v § 9 ods. 2. “.
5.
V § 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
geotermálna voda je podzemná voda2) s minimálnou teplotou v mieste výveru 20 °C,“.
Doterajšie písmená e) až u) sa označujú ako písmená f) až v).
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 3 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).“.
6.
V § 3 písm. f) sa slová „termálnych vôd2)“ nahrádzajú slovami „geotermálnych vôd“ a vypúšťa sa slovo „priemyselné“.
7.
V § 3 písmeno o) znie:
„o)
geotermálna energia je tepelná energia zemského telesa, ktorej zdrojom je zostatkové teplo Zeme a teplo, ktoré vzniká pri rádioaktívnom rozpade hornín a pôsobením slapových síl,“.
8.
V § 3 písmeno v) znie:
„v)
odborný geologický dohľad je
1.
kontrola vykonávania geologických prác uvedených v § 2 ods. 5 písm. b) a c) nezávislou fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a c),
2.
súbor podporných geologických činností vykonávaných pri prácach podľa osobitných predpisov5b) fyzickou osobou - podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie príslušných geologických prác.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
Napríklad § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 134/2010 Z. z.“.
9.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Geologické práce je oprávnený vykonávať zhotoviteľ geologických prác, a to
a)
fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá má geologické oprávnenie,
b)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zriadený Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na výkon štátnej geologickej služby,
c)
Slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy, múzeá a organizácia zriadená ministerstvom na správu jaskýň, ak vykonávajú geologické práce pri plnení svojich vedeckých úloh, výskumných úloh alebo pedagogických úloh,
d)
fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba pri dobývaní ložísk vyhradených nerastov (ďalej len „výhradné ložisko“) podľa osobitného predpisu.6)“.
10.
V § 4 sa vypúšťa odsek 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
11.
V § 5 ods. 3 písm. b) sa slovo „údaj“ nahrádza slovom „doklad“.
12.
V § 5 ods. 3 písm. f) a ods. 4 písm. e) sa na konci vypúšťajú tieto slová: „a údaje o ich pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi“.
13.
V § 5 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
osobné údaje člena štatutárneho orgánu a zástupcu a doklad o bezúhonnosti člena štatutárneho orgánu a zástupcu,“.
14.
V § 5 ods. 7 sa za slová „výpis z registra trestov zástupcu“ vkladajú slová „a člena štatutárneho orgánu“.
15.
V § 5 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
K žiadosti podľa odsekov 3 a 4 sa pripojí originál zmluvy medzi zástupcom a žiadateľom o geologické oprávnenie. Táto povinnosť neplatí, ak zástupca je zároveň štatutárnym orgánom.
(10)
Ak má žiadateľ o geologické oprávnenie pridelené identifikačné číslo organizácie,11a) k žiadosti podľa odsekov 3 a 4 pripojí úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o jeho pridelení.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
§ 27 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 11a sa označuje ako odkaz 11b.“.
16.
V § 6 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Ak geologické oprávnenie neobsahuje údaj podľa odseku 1 písm. e) alebo podľa odseku 2 písm. e), zhotoviteľ geologických prác predloží ministerstvu úradne osvedčenú kópiu potvrdenia o pridelení identifikačného čísla organizácie do 15 dní po pridelení identifikačného čísla.
(6)
Zhotoviteľ geologických prác, ktorý má povinnosť byť zapísaný do obchodného registra, môže geologické práce uvedené v geologickom oprávnení alebo v zmene geologického oprávnenia vykonávať až po ich zapísaní do obchodného registra. Originál výpisu z obchodného registra alebo jeho úradne osvedčenú kópiu preukazujúcu zápis geologických prác predloží ministerstvu do 15 dní od vykonania zápisu.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.
17.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ministerstvo môže z vlastného podnetu začať konanie vo veci zmeny geologického oprávnenia, ak zhotoviteľ geologických prác alebo zástupca nespĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti na niektoré geologické práce, na ktoré bolo geologické oprávnenie vydané, alebo ak zistí porušenie podľa odseku 6.“.
18.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
19.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Register geologických oprávnení
(1)
Ministerstvo vedie a aktualizuje register geologických oprávnení.
(2)
Register geologických oprávnení obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa,
b)
obchodné meno a sídlo právnickej osoby,
c)
identifikačné číslo organizácie,
d)
číslo zápisu v registri geologických oprávnení,
e)
geologické práce, na ktoré sa vydalo geologické oprávnenie.
(3)
Súčasťou registra geologických oprávnení je zbierka listín obsahujúca žiadosti o geologické oprávnenia, originály vydaných geologických oprávnení, ich zmien a zániku geologického oprávnenia.
(4)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle údaje podľa odseku 2. Na požiadanie fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby ministerstvo vydá výpis, ktorý obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania alebo výpis, ktorý obsahuje prehľad platných údajov a neplatných údajov.“.
20.
V § 8a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „K žiadosti podľa odseku 4 sa pripojí originál výpisu z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo jeho úradne osvedčená kópia, alebo doklad o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku na území Slovenskej republiky.“.
21.
§ 8a sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14)
Zahraničný poskytovateľ môže na území Slovenskej republiky dočasne a príležitostne vykonávať geologické práce bez geologického oprávnenia, ak spĺňa podmienky na vykonávanie geologických prác podľa práva iného členského štátu Európskej únie, v ktorom je usadený,12a) alebo podľa práva štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Na dočasné a príležitostné vykonávanie geologických prác sa vzťahuje § 9 odsek 12.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 2 písm. d) a § 8 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.“.
22.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d)
je zástupcom zahraničného poskytovateľa podľa § 8a ods. 1,
e)
posudzuje záverečnú správu geologickej úlohy podľa § 18,
f)
riadi, koordinuje a rieši geologický výskumný projekt alebo grant financovaný zo štátneho rozpočtu alebo iných verejných zdrojov, ak sa pri riešení použijú iné ako experimentálne a teoretické práce.“.
23.
V § 9 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe písomnej žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.“.
24.
V § 9 odseky 6 až 8 znejú:
„(6)
Odborná spôsobilosť môže byť priznaná fyzickej osobe, ktorá
a)
ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v príslušnom odbore a má najmenej trojročnú prax v geologických prácach, na ktoré žiada odbornú spôsobilosť; požadovaným vzdelaním v príslušnom odbore sa rozumie absolvovanie záverečnej štátnej skúšky, rigoróznej skúšky alebo dizertačnej skúšky z predmetu, ktorý je zhodný s príslušnými geologickými prácami,
b)
ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore geológia a má najmenej päťročnú prax v príslušných geologických prácach, na ktoré žiada odbornú spôsobilosť.
(7)
Ak odborne spôsobilá osoba počas platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti požiada o priznanie odbornej spôsobilosti neuvedenej v preukaze o odbornej spôsobilosti, musí vykonať novú skúšku.
(8)
Odborne spôsobilá osoba je povinná oznámiť každú zmenu údajov uvedených v preukaze o odbornej spôsobilosti do 30 dní od vzniku zmeny a zároveň požiadať o vydanie nového preukazu o odbornej spôsobilosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.“.
25.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Register odborne spôsobilých osôb
(1)
Ministerstvo vedie register odborne spôsobilých osôb podľa § 9 ods. 4 a evidenciu pečiatok so štátnym znakom podľa § 9 ods. 5.
(2)
Register odborne spôsobilých osôb a evidencia pečiatok so štátnym znakom sa aktualizuje bez zbytočného odkladu a obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul,
b)
číslo preukazu o odbornej spôsobilosti,
c)
geologické práce, na ktoré bola priznaná odborná spôsobilosť,
d)
dátum poslednej skúšky,
e)
evidenciu pečiatky so štátnym znakom.
(3)
Súčasťou registra odborne spôsobilých osôb je zbierka listín obsahujúca žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti, osvedčené kópie diplomov, zápisnice o priebehu a výsledku skúšky.
(4)
Ministerstvo vyčiarkne odborne spôsobilú osobu z registra odborne spôsobilých osôb, ak
a)
jej odňalo preukaz o odbornej spôsobilosti podľa § 40 ods. 1,
b)
táto osoba nepožiada o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 3,
c)
odborne spôsobilá osoba zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.“.
26.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Zhotoviteľ geologických prác geologickú úlohu projektuje, vyhodnocuje a písomnú dokumentáciu vypracúva v štátnom jazyku.“.
27.
V § 12 odsek 4 znie:
„(4)
Projekt geologickej úlohy schvaľuje objednávateľ po predchádzajúcom písomnom súhlase zhotoviteľa geologických prác a jeho zástupcu, ak bol ustanovený.“.
28.
§ 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na vybrané geologické práce podľa § 21 ods. 2 sa vypracúva geologický zámer, ktorý obsahuje cieľ, špecifikáciu a rozsah navrhovaných prác s časovou nadväznosťou ich realizácie.“.
29.
V § 13 ods. 1 sa za slová „podľa § 2 ods. 3“ vkladajú slová „a ods. 5 písm. b) a c)“ a na konci sa pripája táto veta: „Geologické práce je možné ohlásiť aj elektronicky.“.
30.
V § 14 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak pri riešení geologickej úlohy zhotoviteľ geologických prác zistí, že je bez zmeny rozpočtu potrebné vykonať geologické práce v inom rozsahu, ako obsahuje projekt geologickej úlohy, vypracuje zámenu geologických prác.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
31.
V § 14 ods. 6 sa za slová „geologickej úlohy“ vkladajú slová „a zámenu geologických prác“.
32.
V § 16 ods. 1 sa za slová „v záverečnej správe a“ vkladajú slová „po písomnom súhlase zástupcu, ak bol ustanovený,“.
33.
V § 16 ods. 2 písm. c) sa slovo „termálnych“ nahrádza slovom „geotermálnych“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „o geotermálnej energii, o prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch,“.
34.
V § 16 odsek 3 znie:
„(3)
Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistilo a overilo ložisko nerastov,19) musí obsahovať komplexné kvalitatívne posúdenie nerastu z hľadiska jeho možného využitia a výpočet zásob nerastu a sprievodných nerastov ložiska alebo jeho časti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
§ 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 489/1991 Zb.“.
35.
V § 16 odsek 5 znie:
„(5)
Záverečná správa, pri ktorej riešení sa zistili a overili množstvá podzemných vôd vrátane geotermálnych vôd a minerálnych vôd alebo geotermálnej energie, musí obsahovať ich výpočet.“.
36.
V § 16 ods. 7 sa za slovo „dohľad“ vkladajú slová „podľa § 3 písm. v) prvého bodu“.
37.
V § 18 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa slovo „výhradného“ a za slová „znečisteného územia“ sa vkladá čiarka a slová „záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnej energie“.
38.
V § 18 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Záverečnú správu, okrem záverečných správ v odsekoch 1 a 2, schvaľuje objednávateľ do troch mesiacov od jej prevzatia od zhotoviteľa geologických prác.“.
39.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Schválené zásoby ložísk nerastov, množstvá vôd v hydrogeologických celkoch, množstvá geotermálnej energie a objemy prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania sa evidujú súhrnne.“.
40.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Náklady spojené s posudzovaním záverečnej správy uhrádza objednávateľ.“.
41.
V § 19 ods. 1 sa slová „Zhotoviteľ geologických prác s písomným súhlasom objednávateľa“ nahrádzajú slovom „Objednávateľ“.
42.
V § 20 ods. 1 sa slová „výhradným ložiskám,19)“ nahrádzajú slovami „ložiskám nerastov,19)“ a za slová „zosuvným územiam“ sa vkladá čiarka a slová „skládkam odpadov, environmentálnym záťažiam, radónovému riziku“.
43.
V § 20 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Pri území so zložitou geologickou stavbou alebo s nepriaznivými inžinierskogeologickými pomermi, ktoré negatívne ovplyvňujú stavebné využitie územia, ministerstvo v stanovisku podľa odseku 2 vymedzí riziká využitia tohto územia.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
44.
V § 21 odsek 2 znie:
„(2)
Vybrané geologické práce sú:
a)
ložiskový geologický prieskum
1.
vyhradených nerastov okrem geologického prieskumu v dobývacom priestore,6)
2.
prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania,
3.
prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín,
b)
hydrogeologický prieskum
1.
geotermálnych vôd,
2.
minerálnych vôd,
3.
prírodných horninových štruktúr na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie.“.
45.
V § 21 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Prieskumné územie na ropu a horľavý zemný plyn a prieskumné územie na prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín na výhradných ložiskách ropy a horľavého zemného plynu sa považujú za prieskumné územie na ten istý účel.“
46.
V§ 22 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Rozloha prieskumného územia môže byť najviac 250 km2. Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov môže zahŕňať iba jedno výhradné ložisko s určeným chráneným ložiskovým územím na ten istý druh nerastu. Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov nemôže zahŕňať výhradné ložisko s určeným dobývacím priestorom; uvedená podmienka sa považuje za splnenú, ak strany hranice dobývacieho priestoru25a) v mieste prístupu do určeného dobývacieho priestoru ostanú prieskumným územím nedotknuté. Prieskumné územie na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania, na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely zriaďovania a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín nemôže zahŕňať chránené územie na ten istý zásah do zemskej kôry.25b)
(3)
Držiteľ prieskumného územia môže so súhlasom ministerstva zmluvne previesť prieskumné územie na inú osobu (ďalej len „zmluvný prevod“) najskôr po vynaložení 10 % z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l), pri ložiskovom geologickom prieskume na ropu a horľavý zemný plyn po vynaložení najmenej 5 % z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l). Držiteľ prieskumného územia je povinný zmluvu o prevode prieskumného územia na inú osobu predložiť ministerstvu v jednom vyhotovení do 15 dní od jej uzatvorenia. Zmluva o prevode prieskumného územia na inú osobu je platná po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia ministerstva, ktorým sa udeľuje súhlas na zmluvný prevod. Úhrada za prieskumné územie v danom roku právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia musí byť uhradená pred jeho prevodom. Nový držiteľ prieskumného územia je povinný dodržiavať podmienky rozhodnutia o určení prieskumného územia určené podľa § 23 ods. 13.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:
„25a)
§ 26 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
25b)
§ 34 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 25a sa označuje ako odkaz 26a.
47.
V § 22 ods. 5 sa slová „z plánovaného celkového finančného rozsahu geologických prác“ nahrádzajú slovami „z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l)“.
48.
V § 22 odsek 6 znie:
„(6)
Na návrh držiteľa prieskumného územia môže ministerstvo prieskumné územie zrušiť alebo zmeniť; zmenou prieskumného územia je zväčšenie alebo zmenšenie jeho rozlohy.“.
49.
Nadpis § 23 znie: „Konanie o určení, zmene, predĺžení doby platnosti alebo zrušení prieskumného územia“.
50.
V § 23 ods. 3 písmeno g) znie:
„g)
návrh vymedzenia prieskumného územia na mape prieskumného územia podľa odseku 13, súradnice vrcholových bodov na povrchu a rozlohu prieskumného územia v km2 zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, osvedčené hlavným banským meračom25c) alebo autorizovaným geodetom a kartografom25d) v piatich vyhotoveniach,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25c a 25 d znejú:
„25c)
§ 5 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
25d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov.“.
51.
V § 23 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
geologický zámer,“.
52.
V § 23 ods. 4 písmená d) až f) znejú:
„d)
vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja nie staršie ako tri mesiace,26)
e)
stanovisko štátneho geologického ústavu nie staršie ako tri mesiace,
f)
stanoviská orgánov dotknutých obcí a samosprávnych krajov, ktoré sa pri návrhu na určenie prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov vyjadrujú ku geologickému zámeru z hľadiska cieľov a priorít programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a samosprávnych krajov alebo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie; dotknutou obcou sa rozumie obec, v katastrálnom území ktorej sa prieskumné územie nachádza, a dotknutým samosprávnym krajom, samosprávny kraj, na ktorého území sa nachádzajú dotknuté obce.“.
53.
V § 23 odsek 7 znie:
„(7)
Na návrh na zmenu prieskumného územia, na predĺženie doby platnosti prieskumného územia a na zrušenie prieskumného územia sa primerane vzťahujú odseky 3 až 5.“.
54.
V § 23 ods. 10 sa za slovo „správy“ vkladajú slová „podľa osobitných predpisov26b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:
„26b)
Napríklad § 41 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
55.
V § 23 odsek 11 znie:
„(11)
Ministerstvo zamietne návrh na určenie prieskumného územia, ak
a)
navrhované prieskumné územie nespĺňa ustanovenia § 21, 22 a 24,
b)
dotknutý orgán štátnej správy nesúhlasí s určením prieskumného územia,
c)
objednávateľ nezaplatil úhradu za iné prieskumné územie, ktorého je alebo bol držiteľom,
d)
objednávateľ v predchádzajúcich troch rokoch v inom prieskumnom území nezačal vykonávať geologické práce podľa § 22 ods. 5,
e)
v navrhovanom prieskumnom území platí prednostné právo na využitie výsledkov geologických prác,
f)
objednávateľ nezabezpečil vyhodnotenie výsledkov geologických prác v inom prieskumnom území, ktorého bol držiteľom, a neodovzdal záverečnú správu podľa § 19.“.
56.
V § 23 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Ministerstvo neurčí prieskumné územie v katastri dotknutej obce a v území dotknutého samosprávneho kraja, ak dotknutá obec alebo dotknutý samosprávny kraj nesúhlasí s určením prieskumného územia na výskyt rádioaktívnych nerastov z dôvodu jeho nesúladu so stanovenými cieľmi a prioritami programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo záväznej časti schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Objednávateľ upraví návrh vymedzenia prieskumného územia tak, aby prieskumné územie nezasahovalo do katastrov obcí a samosprávnych krajov, ktoré vyjadrili nesúhlas podľa predchádzajúcej vety.“.
Doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 13 až 16.
57.
V § 23 ods. 13 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:
„l)
celkové náklady podľa rozpočtu geologickej úlohy,“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno m).
58.
V § 23 odsek 14 znie:
„(14)
Súčasťou rozhodnutia o určení prieskumného územia, o zmene rozlohy prieskumného územia je vymedzenie prieskumného územia na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom v Základnej mape Slovenskej republiky v mierke použitej primerane k rozlohe prieskumného územia.“.
59.
V § 23 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15, ktorý znie:
„(15)
O návrhu na určenie, zmenu, zrušenie, predĺženie doby platnosti a zmluvný prevod prieskumného územia rozhodne ministerstvo do troch mesiacov od začatia konania.“.
Doterajšie odseky 15 a 16 sa označujú ako odseky 16 a 17.
60.
V § 24 ods. 1 prvej vete sa za slová „zemný plyn a“ vkladajú slová „oblasti, v ktorých možno vykonávať ložiskový geologický prieskum“ a v druhej vete sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
61.
V § 24 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Návrh na určenie prieskumného územia na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu a horľavý zemný plyn a návrh na určenie prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia obsahuje náležitosti uvedené v § 23 ods. 3 a ods. 4 písm. d) a e). Náležitosti podľa § 23 ods. 4 písm. a) až c) a doklady preukazujúce finančné postavenie a technickú spôsobilosť objednávateľa priloží objednávateľ k návrhu na určenie prieskumného územia v zalepenej obálke.“.
Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 6 až 12.
62.
V § 25 ods. 2 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
63.
V § 25 odsek 6 znie:
„(6)
Ak držiteľ prieskumného územia nevynaložil na vykonávanie vybraných geologických prác v prieskumnom území do dňa podania návrhu na predĺženie doby platnosti prieskumného územia podľa § 22 ods. 1 minimálne 70 % z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l), ministerstvo jeho žiadosť zamietne.“.
64.
§ 25 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:
„(7)
Držiteľ prieskumného územia je povinný do konca druhého roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o predĺžení doby platnosti prieskumného územia vynaložiť na geologické práce ďalších 30 % z rozpočtu geologickej úlohy podľa § 23 ods. 13 písm. l), inak ministerstvo prieskumné územie zruší.
(8)
Držiteľ prieskumného územia predloží ministerstvu schválený projekt geologickej úlohy s vyriešenými stretmi záujmov chránenými osobitnými predpismi17) vypracovaný v súlade s predloženým geologickým zámerom podľa § 23 ods. 4 písm. a) do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia, inak ministerstvo prieskumné územie zruší.
(9)
Držiteľ prieskumného územia je povinný požiadať ministerstvo o zmenu rozhodnutia pri každej zmene niektorého z údajov uvedeného v rozhodnutí podľa § 23 ods. 3 písm. c) a d), a to do 30 dní od vzniku zmeny.
(10)
Držiteľ prieskumného územia predloží ministerstvu každú zmenu projektu geologickej úlohy do 30 dní od jej schválenia. O zmenu rozhodnutia pri zmene údajov uvedených v § 23 ods. 13 písm. l) môže požiadať najskôr po začatí vykonávania geologických prác podľa § 22 ods. 5 a najneskôr jeden rok pred uplynutím doby platnosti prieskumného územia.
(11)
Držiteľ prieskumného územia na hydrogeologický prieskum prírodných horninových štruktúr na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie má do jedného roka po vydaní rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstva geotermálnej energie prednostné právo na využívanie podľa osobitného predpisu.28a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
65.
V § 24 a 25 sa vypúšťajú slová „na zriaďovanie“.
66.
V § 26 ods. 1 sa slová „99,58 eura“ nahrádzajú slovami „100 eur“, slová „199,16 eura“ sa nahrádzajú slovami „200 eur“, slová „331,93 eura“ sa nahrádzajú slovami „350 eur“ a slová „663,87 eura“ sa nahrádzajú slovami „700 eur“.
67.
V § 26 odsek 3 znie:
„(3)
Ministerstvo zruší prieskumné územie, ak držiteľ prieskumného územia nezaplatil úhradu ani na výzvu ministerstva v určenej lehote, čím nie je dotknutá povinnosť zaplatiť úhradu podľa odseku 1.“.
68.
V § 26 ods. 5 sa slová „16,59 eura“ nahrádzajú slovami „30 eur“.
69.
V § 29 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 12, ktoré znejú:
„(9)
Lehota na vydanie rozhodnutia podľa odsekov 4 a 5 je šesť mesiacov od podania návrhu zhotoviteľom geologických prác. Ak je táto lehota z objektívnych dôvodov nepostačujúca, ministerstvo je oprávnené uvedenú lehotu predĺžiť o ďalších šesť mesiacov.
(10)
Pri väčšom počte účastníkov konania ministerstvo oznámi začatie konania a rozhodnutie podľa odsekov 4 a 5 účastníkom konania verejnou vyhláškou v mieste obvyklom. Ministerstvo oznámi začatie správneho konania a rozhodnutie podľa odsekov 4 a 5 verejnou vyhláškou aj vtedy, ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.
(11)
Väčším počtom účastníkov konania sa na účely tohto zákona rozumie najmenej 50 osôb.
(12)
Bez súhlasu vlastníka nehnuteľnosti a bez rozhodnutia ministerstva podľa odsekov 4 a 5 môže zhotoviteľ geologických prác obmedziť vlastnícke právo len pri naliehavom verejnom záujme, a to pri prevencii alebo pri likvidácii bezprostredne hroziacej živelnej pohromy28b) a pri prevencii a odstraňovaní havárií podľa osobitného predpisu,28c) a to iba na nevyhnutne potrebný čas.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:
„28b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
28c)
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
70.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Objednávateľ geologických prác je povinný zaistiť zlikvidovanie geologických diel a geologických objektov, ak splnili svoj účel, boli vyhodnotené a objednávateľ nemá záujem využiť ich inak.“.
71.
V § 31 ods. 2 druhá veta znie: „Ak sa preukázalo, že geologické dielo alebo geologický objekt nemožno využiť na predpokladané iné účely, objednávateľ je povinný bezodkladne zaistiť zlikvidovanie takéhoto geologického diela alebo geologického objektu; vykonaním likvidácie písomne poverí zhotoviteľa geologických prác.“.
72.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Zabezpečením a udržiavaním geologických diel a geologických objektov sa musí
a)
zaistiť bezpečnosť povrchu,
b)
zabezpečiť, aby sa nezmarilo alebo nesťažilo využitie výsledkov geologickej úlohy, najmä využívanie zásob ložísk nerastov, vôd alebo podzemných priestorov a prírodných horninových štruktúr na podzemné uskladňovanie a ukladanie,
c)
riešiť technická rekultivácia pozemkov dotknutých technickými prácami.“.
73.
V § 31 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Likvidáciou geologických diel a geologických objektov sa musí
a)
zaistiť bezpečnosť povrchu, a to aj z hľadiska možných neskorších účinkov týchto diel a objektov na povrch,
b)
zamedziť trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, prepojeniu hydrogeologických kolektorov, narušeniu plynových pomerov, voľnému vytekaniu podzemnej vody, uvoľňovaniu a transportu nebezpečných alebo nežiaducich látok z geologickej štruktúry, výronu plynu z geologického diela, prenikaniu povrchovej vody do podzemnej vody a podzemných priestorov,
c)
riešiť konečnú úpravu odvalov, úložísk, skládok vrtného výplachu a vrtnej drviny vrátane uvedenia použitých pozemkov do predošlého stavu a ich rekultivácie,
d)
zaistiť zneprístupnenie podzemných priestorov.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
74.
V § 31 ods. 6 sa slová „zhotoviteľ geologických prác“ nahrádzajú slovom „objednávateľ“.
75.
V § 33 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
bezodplatným prevodom správy právnickej osobe zriadenej ústredným orgánom štátnej správy alebo v zriaďovacej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy,“.
76.
V § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 sa slová „internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „webovom sídle“.
77.
V § 35 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Súčasťou oznámenia je
a)
uvedenie najnižšej prípustnej úhrady určenej podľa odseku 3,
b)
lehota, v ktorej možno ministerstvu žiadosť o odplatný prevod doručiť,
c)
miesto a čas otvárania obálok.
(3)
Najnižšia prípustná úhrada za geologické dielo podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzorca v prílohe č. 1. Úhrada za geologické dielo nemôže byť nižšia ako 10 eur za 1 m vrtu alebo 50 eur za 1 m banského diela. Za najnižšiu prípustnú úhradu za geologický objekt sa považuje všeobecná hodnota takéhoto majetku stanovená podľa osobitného predpisu.37a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
„37a)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.“.
78.
V § 36 ods. 1 písmeno k) znie:
„k)
posudzuje a schvaľuje záverečné správy s výpočtom zásob ložiska, s výpočtom množstiev vôd, s analýzou rizika znečisteného územia, s výpočtom množstiev geotermálnej energie a s výpočtom objemov prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely ukladania podľa § 18 ods. 2,“.
79.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví podrobnosti o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác.“.
80.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Správne delikty
(1)
Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 6 500 eur objednávateľovi, ak
a)
na vykonávanie geologických prác nezabezpečí odborný geologický dohľad podľa § 11 ods. 3,
b)
neuchováva geologickú dokumentáciu podľa § 15,
c)
neodovzdá záverečnú správu ministerstvu na schválenie podľa § 18,
d)
neodovzdá záverečnú správu poverenej organizácii podľa § 19.
(2)
Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 6 500 eur zhotoviteľovi geologických prác, ak
a)
nepožiada ministerstvo o zmenu geologického oprávnenia podľa § 6 ods. 4,
b)
vykonáva geologické práce v rozpore s § 8a ods. 14,
c)
vykonáva geologické práce bez schváleného projektu alebo v rozpore s ním (§ 12 a 14),
d)
vykonáva geologické práce bez ohlásenia podľa § 13,
e)
nevedie geologickú dokumentáciu alebo nezabezpečuje jej uchovávanie podľa § 15,
f)
nevyhodnotí geologické práce v záverečnej správe podľa § 16,
g)
vykonáva geologické práce v prieskumnom území bez súhlasu držiteľa prieskumného územia alebo bez dodržania ním určených podmienok podľa § 25 ods. 5.
(3)
Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur držiteľovi prieskumného územia, ak
a)
nepožiada o zmenu prieskumného územia pri zmene údajov o držiteľovi prieskumného územia,
b)
úmyselne uvedie nepravdivé údaje v ročnej správe podľa § 25 ods. 1.
(4)
Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur zástupcovi, ak odsúhlasí
a)
projekt bez vyriešenia stretov záujmov chránených osobitnými predpismi podľa § 12 ods. 3,
b)
záverečnú správu bez náležitostí uvedených v § 16 ods. 2.
(5)
Ministerstvo uloží pokutu od 100 eur do 1000 eur osobe vykonávajúcej odborný geologický dohľad, ak
a)
nevypracuje správu podľa § 16 ods. 7,
b)
zatají skutočnosti zistené pri výkone odborného geologického dohľadu.
(6)
Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 33 000 eur objednávateľovi, ak nezabezpečí alebo nezlikviduje geologické dielo alebo geologický objekt podľa § 31.
(7)
Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 33 000 eur zhotoviteľovi geologických prác, ak
a)
vykonáva geologické práce bez geologického oprávnenia alebo v rozpore s ním [§ 4 ods. 1 písm. a)],
b)
rieši geologickú úlohu bez zodpovedného riešiteľa alebo zodpovedný riešiteľ nemá odbornú spôsobilosť podľa § 9,
c)
vykonáva vybrané geologické práce podľa § 21 ods. 1 a 2 bez určeného prieskumného územia,
d)
neodstráni v určenej lehote nedostatky, ktorých odstránenie mu uložilo ministerstvo podľa § 37 ods. 4.
(8)
Ministerstvo uloží pokutu od 1 000 eur do 33 000 eur organizácii54) alebo fyzickej osobe, alebo právnickej osobe, ktorej bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,55) ak neodovzdá záverečnú správu ministerstvu podľa § 45b ods. 4.
(9)
Ministerstvo uloží pokutu od 10 000 eur do 166 000 eur nadobúdateľovi, ak nesplní povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 34 ods. 12 a § 35 ods. 14.
(10)
Ministerstvo pri rozhodovaní o výške pokuty prihliada na závažnosť a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trvania protiprávneho stavu.
(11)
Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, v ktorom sa ministerstvo dozvedelo o porušení povinností podľa odsekov 1 až 9, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k takému konaniu došlo.
(12)
Tomu, kto nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov, za ktoré mu bola uložená pokuta podľa odsekov 1 až 9, možno uložiť opätovne pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.
(13)
Výnos pokút je príjmom Environmentálneho fondu.“.
81.
V § 39 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Priestupku sa dopustí odborne spôsobilá osoba, ak neoznámi zmenu údajov uvedených v preukaze o odbornej spôsobilosti a nepožiada o vydanie nového preukazu o odbornej spôsobilosti podľa § 9 ods. 8.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
82.
V § 41 ods. 2 písm. c) sa za slovo „úlohy“ vkladajú slová „a zámeny prác“ a na konci sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
83.
Za § 45a sa vkladá § 45b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)
Konania začaté a právoplatne neukončené do 31. októbra 2013, dokončí ministerstvo podľa zákona účinného do 31. októbra 2013.
(2)
Úhrady za prieskumné územia určené podľa zákona účinného do 31. októbra 2013 sa počas doby platnosti týchto území nemenia.
(3)
Na ukladanie sankcií za porušenie ustanovení tohto zákona, ku ktorému došlo pred 1. novembrom 2013, sa použijú ustanovenia tohto zákona účinné do 31. októbra 2013, ak sú pre toho, kto porušil zákon, priaznivejšie.
(4)
Záverečnú správu s výpočtom zásob ložísk nevyhradených nerastov, záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd a záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnej energie, ktoré neboli schválené ministerstvom podľa predpisov platných a účinných od 1. júla 1988, organizácia54) alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,55) odovzdá ministerstvu podľa § 18 ods. 2 najneskôr do 31. decembra 2018.
(5)
Geologické oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za geologické oprávnenia vydané podľa tohto zákona najdlhšie po dobu dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(6)
Ustanovenie § 25 ods. 7 v znení účinnom od 1. novembra 2013 sa nevzťahuje na prieskumné územia, ktoré boli predĺžené pred 1. novembrom 2013.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54 a 55 znejú:
„54)
§ 3a zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
55)
§ 21 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
84.
Slová „právnická osoba poverená ministerstvom“, „právnická osoba poverená ministerstvom na výkon štátnej geologickej služby“, „organizácia poverená ministerstvom na výkon štátnej geologickej služby“ a „právnická osoba zriadená alebo poverená ministerstvom na výkon štátnej geologickej služby“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Štátny geologický ústav Dionýza Štúra“ v príslušnom tvare.
85.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k zákonu č. 569/2007 Z. z.
„VZOREC NA URČENIE ÚHRADY ZA GEOLOGICKÉ DIELO
Vzorec na určenie úhrady za geologické dielo financované zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov na účely odplatného prevodu vlastníctva:
U = C × 0,8 - (n × 1/x × C × 0,8),
pričom
U = úhrada za geologické dielo
C = celkové náklady na realizáciu geologického diela
0,8 = koeficient vyjadrujúci opotrebovanie geologického diela v priebehu geologických prác
x = predpokladaná životnosť geologického diela v rokoch, pričom predpokladaná životnosť vrtu x = 20 a predpokla-
daná životnosť banského diela x = 40
n = počet celých rokov od ukončenia geologického diela do roku jeho prevodu.“.
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 104/2010 Z. z. , zákona č. 114/2010 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 prvej vete za na konci pripájajú tieto slová: „a prírodné horninové štruktúry vhodné na využívanie geotermálnej energie“.
2.
V § 24 ods. 2 sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“.
3.
V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
využívanie geotermálnej energie.“.
4.
V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Osobitným zásahom do zemskej kôry je aj hlbinná technická alebo technologická úprava prirodzeného horninového prostredia.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z. a zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z ., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z. a zákona č. 213/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov časti X. Životné prostredie položke 168 sa za písmeno b) vkladajú nové písmena c) až e), ktoré znejú:
c) Vydanie rozhodnutia o schválení
záverečnej správy s výpočtom množstiev
podzemnej vody ...................................... 35 eur
d) Vydanie rozhodnutia o schválení
záverečnej správy s výpočtom množstiev
geotermálnej energie ............................... 35 eur
e) Vydanie rozhodnutia o schválení
záverečnej správy s analýzou rizika
znečisteného územia .............................. 35 eur“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno f).“.
Čl. IV
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 403/2009 Z. z., zákona č. 505/2009 Z. z., zákona č. 557/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 37/2010 Z. z., zákona č. 372/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 392/2011Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z. a zákona č. 60/2013 Z. z. sa mení takto:
V § 6 písmeno d) znie:
d) dobývanie a úpravu tuhých palív, dobývanie ropy a zemného plynu, rudných surovín, nerudných surovín a rádioaktívnych surovín,“.
Čl. V
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 207/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
vydanie rozhodnutia o určení, zmene - zväčšení plochy a predĺžení doby platnosti prieskumného územia,29)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
§ 23 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 9 ods. 1 písmeno n) znie:
„n)
schválenie alebo zmenu projektu alebo geologického zámeru geologickej úlohy,36)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36 znie:
„36)
§ 12 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 9 ods. 3 druhej vete sa za slová „až f)“ vkladajú slová „a n)“ a za slovo „rozhodnutie“ sa vkladajú slová „alebo schválenie“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.