312/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

312
ZÁKON
z 13. septembra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 325/2012 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. h) sa za slová „programov kontinuálneho vzdelávania“ vkladajú slová „a programov doplňujúceho pedagogického štúdia“.
2.
V § 8 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním vysoké školy v doplňujúcom pedagogickom štúdiu podľa § 8b,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 26 sa vypúšťajú.
3.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8b
Doplňujúce pedagogické štúdium
(1)
Doplňujúce pedagogické štúdium je štúdium na vysokých školách, ktorým pedagogický zamestnanec získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti
a)
učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov a učiteľa profesijných predmetov pre absolventov študijného programu druhého stupňa v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky,
b)
učiteľa základnej umeleckej školy, majstra odbornej výchovy, vychovávateľa a pedagogického asistenta pre absolventov študijného programu prvého stupňa v neučiteľských študijných odboroch,
c)
učiteľa akademických predmetov, učiteľa umeleckých predmetov, učiteľa profesijných predmetov, učiteľa základnej umeleckej školy, majstra odbornej výchovy, vychovávateľa a pedagogického asistenta pre študentov neučiteľských študijných programov súbežne so štúdiom študijného programu.
(2)
Doplňujúce pedagogické štúdium uskutočňuje vysoká škola v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín k tým študijným odborom, v ktorých má akreditované študijné programy v prvom stupni alebo v druhom stupni a zároveň má akreditovaný program na doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
(3)
Obsahom doplňujúceho pedagogického štúdia je najmenej 80 % pedagogicko-psychologického a sociálno-vedného základu študijného odboru učiteľstva a absolvovanie najmenej 40 vyučovacích hodín pedagogickej praxe pod vedením pedagogického zamestnanca cvičnej školy.45)
(4)
Doplňujúce pedagogické štúdium sa ukončuje obhajobou záverečnej práce a úspešným vykonaním záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu tvorí predseda a najmenej ďalší dvaja členovia, ktorí sú zamestnancami príslušnej vysokej školy. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva rektor vysokej školy.
(5)
Záverečná skúška sa koná spravidla v jeden deň z predmetov
a)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa podľa odseku 1 písm. a),
b)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa základnej umeleckej školy,
c)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborného výcviku na výkon pedagogickej činnosti majstra odbornej výchovy,
d)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika voľného času alebo didaktika mimoškolskej pedagogiky na výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa,
e)
všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika vyučovacích predmetov, didaktika odborného výcviku, didaktika voľného času alebo didaktika mimoškolskej pedagogiky na výkon pedagogickej činnosti pedagogického asistenta alebo
f)
podľa písmena a), b), c) alebo d) na výkon pedagogickej činnosti podľa odseku 1 písm. c) v závislosti od kategórie a podkategórie, na výkon ktorej sa získava pedagogická spôsobilosť.
(6)
O ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Dokladom o ukončení doplňujúceho pedagogického štúdia je vysvedčenie.
(7)
Ak sa doplňujúce pedagogické štúdium skončilo neúspešne, môže pedagogický zamestnanec alebo študent vykonať opravnú záverečnú skúšku najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do deviatich mesiacov od termínu konania záverečnej skúšky.
(8)
Rektor vysokej školy môže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, povoliť iný termín ukončenia doplňujúceho pedagogického štúdia.
(9)
Program doplňujúceho pedagogického štúdia schvaľuje akreditačná rada podľa podmienok ustanovených v § 42 až 44.
(10)
Vysoká škola, ktorá má akreditované študijné programy v prvom stupni alebo druhom stupni v skupine študijných odborov výchova a vzdelávanie, postupuje pri uskutočňovaní doplňujúceho pedagogického štúdia podľa týchto programov. “.
4.
V § 35 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.
5.
V § 42 ods. 1 sa za slová „kontinuálneho vzdelávania“ vkladajú slová „a programu doplňujúceho pedagogického štúdia“.
6.
V § 42 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Rozhodnutie o akreditácii programu doplňujúceho pedagogického štúdia obsahuje
a)
číslo rozhodnutia o akreditácii,
b)
názov programu doplňujúceho pedagogického štúdia,
c)
názov kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca,
d)
názov vysokej školy, ktorej sa akreditácia schvaľuje, a jej identifikačné číslo,
e)
dobu platnosti akreditácie.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
7.
V § 42 ods. 8 písm. a) sa za slová „kontinuálneho vzdelávania“ vkladajú slová „alebo programu doplňujúceho pedagogického štúdia“.
8.
V § 42 ods. 8 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odborný garant programu doplňujúceho pedagogického štúdia“.
9.
V § 42 ods. 8 písmeno d) znie:
„d)
odborný garant programu kontinuálneho vzdelávania alebo odborný garant programu doplňujúceho pedagogického štúdia
1.
písomne odmietne garantovanie programu a poskytovateľ v lehote do 60 dní od doručenia písomného odmietnutia garantovania programu nepredloží písomný súhlas nového odborného garanta alebo
2.
zomrie a poskytovateľ do 60 dní od doručenia písomného oznámenia o jeho úmrtí nepredloží písomný súhlas nového odborného garanta.“.
10.
V § 43 ods. 1 sa slová „(ďalej len „žiadosť“)“ nahrádzajú slovami „programu kontinuálneho vzdelávania alebo žiadosť o akreditáciu programu doplňujúceho pedagogického štúdia“.
11.
V § 43 ods. 2 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania“.
12.
V § 43 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadosť o akreditáciu programu doplňujúceho pedagogického štúdia obsahuje
a)
adresu vysokej školy a meno rektora,
b)
identifikačné číslo vysokej školy,
c)
názov programu doplňujúceho pedagogického štúdia,
d)
názov kategórie a podkategórie pedagogického zamestnanca,
e)
dátum a miesto podania žiadosti,
f)
meno, priezvisko, titul odborného garanta programu doplňujúceho pedagogického štúdia a jeho písomný súhlas s garantovaním programu,
g)
webové sídlo vysokej školy,
h)
podpis rektora,
i)
doklad o uhradení poplatku vo výške 40 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
13.
V § 43 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Odborným garantom programu doplňujúceho pedagogického štúdia je vysokoškolský učiteľ s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa v pedagogike alebo v teórii vyučovania odborných predmetov a najmenej piatimi rokmi pedagogickej praxe.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.“.
14.
V § 43 ods. 7 sa za slová „odseku 2 písm. o)“ vkladajú slová „alebo odseku 3 písm. i)“.
15.
V § 44 ods. 1 sa za slová „programov kontinuálneho vzdelávania“ vkladajú slová „a programov doplňujúceho pedagogického štúdia“.
16.
V § 45 písm. h) sa slová „ods. 7 písm. d)“ nahrádzajú slovami „ods. 8 písm. d)“.
17.
V § 47 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
18.
V § 47a ods. 1 sa slová „písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“ a slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.
19.
V § 47a ods. 2 prvej vete sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
20.
V § 47a ods. 3 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
21.
V § 60 ods. 8 sa slová „ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.
22.
Za § 61a sa vkladá § 61b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠61b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013
(1)
Doplňujúce pedagogické štúdium na doplnenie kvalifikačného predpokladu pedagogického zamestnanca podľa § 8 ods. 1 písm. a), ktoré sa začalo podľa predpisu účinného do 31. októbra 2013, sa dokončí podľa predpisu účinného do 31. októbra 2013.
(2)
Štúdium pedagogického zamestnanca na doplnenie kvalifikačného predpokladu v oblasti pedagogickej spôsobilosti, ktoré sa začalo do 31. októbra 2013, sa považuje za program doplňujúceho pedagogického štúdia podľa tohto zákona, v znení účinnom od 1. novembra 2013, ak bude akreditované podľa tohto zákona do 28. februára 2014.
(3)
Doplňujúce pedagogické štúdium ukončené podľa predpisov účinných do 31. októbra 2013 zostáva zachované.“.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z., zákona č. 282/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 496/2009 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 199/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 333/2010 Z. z., zákona č. 6/2011 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 57/2012 Z. z. a zákona č. 455/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 102 ods. 2 sa vypúšťa písmeno u).
Doterajšie písmená v) až aa) sa označujú ako písmená u) až z).
2.
Za § 114 sa vkladá § 114a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠114a
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2013
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu.“.
Čl. III
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z. a zákona č. 345/2012 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
2.
V § 5 ods. 7 písm. f), § 6 ods. 8 písm. h) štvrtom bode a § 9 ods. 8 písm. h) siedmom bode sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.