315/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

315
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
opatrenie z 30. septembra 2013 č. 8/2013, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (ďalej len „opatrenie“).
Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opatrenie mení a aktualizuje druhú časť prílohy opatrenia Národnej banky Slovenska č. 8/2012 venovanú poplatkom za úkony Národnej banky Slovenska v oblasti kapitálového trhu, a to v súvislosti s prijatím zákona č. 206/2013 Z. z., ktorého cieľom je implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ do slovenského právneho poriadku.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2013.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.