322/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. októbra 2013,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2011 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2011 Z. z. o technických požiadavkách na vývodové hriadele traktorov a na ich ochranu sa dopĺňa takto:
Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2012/24/EÚ z 8. októbra 2012, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia jej technických ustanovení, mení a dopĺňa smernica Rady 86/297/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa vývodových hriadeľov traktorov a ich ochrany (Ú. v. EÚ L 274, 9. 10. 2012).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Robert Fico v. r.