323/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

323
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že pri schválení Protokolu o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (oznámenie č. 304/2013 Z. z.) urobila Slovenská republika nasledujúce vyhlásenie:
„Slovenská republika pripomína dlhodobú tradíciu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na svojom území, ako aj multifunkčnú úlohu lesov pri poskytovaní širokého spektra tovarov a služieb spoločnosti. Zároveň potvrdzuje svoj záväzok k implementácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v zmysle princípov definovaných Konferenciou ministrov o ochrane lesov v Európe (FOREST EUROPE). Podľa týchto princípov je zachovanie, ochrana a primeraný rozvoj biodiverzity lesov integrálnou súčasťou trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.“.