324/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

324
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. apríla 2012 bola v Bukurešti prijatá Regionálna dohoda o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT).
Listina o prístupe Slovenskej republiky bola podpísaná 16. mája 2013 a 29. mája 2013 bola uložená u depozitára, ktorým je Výbor RAINWAT so sídlom v Belgickom inštitúte pre poštové služby a telekomunikácie.
Dohoda nadobudla platnosť 18. apríla 2012 v súlade s kapitolou IV článkom 12.
Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 29. mája 2013 v súlade s kapitolou III článkom 8.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Regionálnej dohody o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách podpísanej v Bazileji 6. apríla 2000 (oznámenie č. 7/2006 Z. z.).
K oznámeniu č. 324/2013 Z. z.
REGIONÁLNA DOHODA
o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT)
Bukurešť 18. apríla 2012
OBSAH
ÚVOD 960
KAPITOLA I
Terminológia
 
Článok 1 Definície 960
Kapitola II
Všeobecné ustanovenia o prevádzkovaní služby
 
Článok 2 Administratívne opatrenia pre lodné stanice 961
Článok 3 Používanie frekvencií 961
Článok 4 Prevádzkové a technické požiadavky rádiového vybavenia plavidiel 961
Článok 5 Prevádzkové postupy 961
Kapitola III
Uplatňovanie dohody
 
Článok 6 Administratívne spracovanie dohody a kompetencie Výboru RAINWAT 961
Článok 7 Plnenie dohody 962
Článok 8 Pristúpenie k dohode 962
Článok 9 Vypovedanie dohody 962
Článok 10 Koordinácia prideľovania frekvencií 962
Článok 11 Oznámenie dohody ITU a informovanie iných organizácií 962
Kapitola IV
Záverečné ustanovenia
 
Článok 12 Nadobudnutie platnosti 962
  ZMLUVNÉ SPRÁVY 963
PRÍLOHA 1 Administratívne ustanovenia pre lodné stanice 965
PRÍLOHA 2 Tabuľky kanálov, prenosových frekvencií a kategórie služieb pre vnútrozemské vodné cesty 967
PRÍLOHA 3 Prevádzkové a technické požiadavky zariadení 975
PRÍLOHA 4 Ustanovenia týkajúce sa prevádzkových postupov 977
PRÍLOHA 5 Ustanovenia o získavaní, vydávaní a vzájomnom uznávaní osvedčení rádiooperátorov 978
PRÍLOHA 6 Databáza informácií o plavidlách 979
PRÍLOHA 7 Rokovací poriadok 980
REZOLÚCIA č. 1 Príručka týkajúca sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách 982
REZOLÚCIA č. 2 Vzájomné uznávanie schválení typu rádiových zariadení, ktoré sú predmetom tejto dohody 983
ODPORÚČANIE č. 1 Zníženie počtu národných výnimiek 984
ODPORÚČANIE č. 2 Databáza informácií o lodiach obsahujúca kódy ATIS a MMSI 985
ODPORÚČANIE č. 3 Harmonizované osnovy skúšky na udeľovanie osvedčení operátorov na poskytovanie rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách 986
REGIONÁLNA DOHODA
O RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBE NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
uzatvorená medzi Správami nasledujúcich krajín:
Rakúska republika, Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Chorvátska republika, Česká republika, Francúzska republika, Spolková republika Nemecko, Maďarsko, Luxemburské veľkovojvodstvo, Moldavská republika, Čierna Hora, Holandské kráľovstvo, Poľská republika, Rumunsko, Srbská republika, Slovenská republika a Švajčiarska konfederácia.
ÚVOD
Dolupodpísaní delegáti Správ krajín uvedených vyššie, ochotných implementovať spoločné princípy a pravidlá pre bezpečnú prepravu osôb a tovarov na vnútrozemských vodných cestách, vzhľadom na to, že:
– harmonizácia rádiokomunikačnej služby prispeje k bezpečnejšej plavbe na vnútrozemských vodných cestách,
– táto harmonizácia uľahčí účinnejšie a efektívnejšie využívanie rádiového spektra,
– táto harmonizácia súčasne prispeje k efektívnejšiemu, ekonomickejšiemu a riadnemu spravovaniu plavidiel,
v súlade s článkom 6 Rádiokomunikačného poriadku (RR) Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), po vzájomnej dohode a pod podmienkou schválenia tejto dohody prijali nasledujúce ustanovenia týkajúce sa rádiokomunikačnej služby na vnútrozemských vodných cestách na svojom území.
Bol ustanovený výbor s názvom Výbor RAINWAT, ktorý bude spravovať, harmonizovať a optimalizovať regionálnu dohodu.
KAPITOLA I
TERMINOLÓGIA
Článok 1
Definície
Termíny, ktoré nie sú definované v tejto dohode, budú mať význam, ktorý im bol priradený v Ústave, Dohovore a Rádiokomunikačnom poriadku (RR) Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU).
A. Rádiotelefónna služba a automatický systém identifikácie vysielača (ATIS)
Rádiotelefónna služba na vnútrozemských vodných cestách umožňuje zriadenie rádiokomunikácií na špecifické účely s použitím dohodnutých kanálov a dohodnutého prevádzkového postupu (kategórie služieb) pomocou ATIS.
Kategórie služieb na vnútrozemských vodných cestách:
– Komunikácia medzi plavidlami
Rádiová komunikácia medzi lodnými stanicami
– Navigačné informácie
Rádiokomunikácia medzi lodnými stanicami a stanicami orgánov zodpovedných za operačné služby na vnútrozemských vodných cestách. Stanice orgánov uvedených vyššie môžu byť pozemné stanice alebo mobilné.
– Komunikácia medzi plavidlami a prístavnými orgánmi
Rádiokomunikácia medzi lodnými stanicami a stanicami orgánov zodpovedných za operačné služby vo vnútrozemských prístavoch. Stanice orgánov uvedených vyššie sú prednostne pozemné stanice.
– Palubná komunikácia
Vnútorná rádiová komunikácia na palube plavidla alebo rádiová komunikácia v rámci skupiny ťahaných alebo tlačených plavidiel, ako aj pokyny na manipuláciu pri kotvení alebo vyväzovaní plavidla.
ATIS je systém na automatickú identifikáciu lodných rádiotelefónnych vysielačov podľa Prílohy B európskej normy ETSI EN 300 698-1.
B. Radar
Rádiový rozpoznávací systém založený na porovnaní referenčných signálov s rádiovými signálmi odrazenými alebo znovu prenesenými z určeného miesta.
Radar používaný na vnútrozemských vodných cestách je súčasťou rádionavigačnej služby a je určený na prospech a pre bezpečnú prevádzku plavidiel.
C. Automatický systém identifikácie a sledovania plavidiel (AIS)
Komunikačný systém založený na protokole používajúcom námorné mobilné pásmo VHF na výmenu navigačných dát.
Vnútrozemský systém AIS je založený na námornom systéme AIS podľa Nariadenia o SOLAS (bezpečnosť života na mori) z roku 1974 zmeneného a doplneného Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO).
Systém riečnych informačných služieb (RIS) používa vnútrozemsky systém AIS. Systém AIS a radar sa navzájom dopĺňajú.
Vnútrozemsky systém AIS umožňuje zriadenie systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy na špecifické účely pomocou dohodnutých kanálov a dohodnutého prevádzkového postupu.
D. Identifikátor námornej mobilnej služby (MMSI)
Deväťmiestne jedinečné identifikačné číslo, ktoré Správy prideľujú svojim lodným staniciam. Prvé tri číslice predstavujú číselný kód identifikácie v námornej doprave (MID), ktorý identifikuje túto Správu.
MMSI je povinný na použitie vnútrozemského systému AIS. Pre plavidlá plávajúce po vnútrozemských vodných cestách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto dohody, MMSI musí vytvoriť ich individuálny kód ATIS.
E. Digitálne selektívne volanie (DSC)
Poloautomatický spôsob, ktorý IMO určila ako medzinárodnú normu pre zriaďovanie námorných MF, HF a VHF rádiokomunikácií.
F. Lodná stanica
Mobilná stanica používaná na rádiokomunikačnú službu na vnútrozemských vodných cestách nachádzajúca sa na palube plavidla, ktorá nie je trvalo zakotvená.
G. Pozemná stanica
Stanica používaná na mobilnú službu, ktorá nie je určená na použitie počas pohybu.
H. Prenosné zariadenia
Rádiová stanica, ktorá je prenosná, vrátane antény a zdroja.
I. Malé plavidlá
Plavidlá menšie ako 20 m, definované v „Code Européen des Voies de Navigation Intérieure“ (Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách – CEVNI).
J. Výstupný výkon (OP)
Priemerné množstvo energie dodané pre anténne prenosové vedenie vysielačom počas jedného rádiofrekvenčného cyklu v stave bez modulácie (výkon nosnej vlny).
K. Zmluvné Správy
– Správy krajín, ktoré podpísali túto dohodu,
– Správy krajín, ktoré pristúpili k tejto dohode (článok 8).
L. Výbor RAINWAT
Poslanie Výboru RAINWAT je definované v článku 6.
M. Administratívne kontaktné miesta
Osoby určené zmluvnými Správami, ktoré sú príslušné pre všetky otázky týkajúce sa rádiokomunikačnej služby na vnútrozemských vodných cestách.
N. Kontaktné miesta databázy informácií o lodiach
Osoby určené kontaktnými Správami, ktoré sú príslušné pre všetky otázky týkajúce sa identifikácie plavidielv rámci ich jurisdikcie.
KAPITOLA II
Všeobecné ustanovenia o prevádzkovaní služby
Článok 2
Administratívne ustanovenia pre lodné stanice
Administratívnymi ustanoveniami pre lodné stanice sa zaoberá Príloha 1.
Článok 3
Používanie frekvencií
Rádiotelefónne zariadenie používa VHF frekvencie podľa Prílohy 18 Rádiokomunikačného poriadku. Frekvencie sú očíslované v súlade s touto prílohou.
Používanie kanálov, prenosových frekvencií a kategórií služieb je uvedené v Prílohe 2 a obmedzenia OP zariadenia sú uvedené v Prílohe 3.
Radarové zariadenie na vnútrozemských vodných cestách používa pásmo 9,2 – 9,5 GHz.
Zariadenie AIS obvykle používa frekvencie AIS 1 a AIS 2 z Prílohy 18 Rádiokomunikačného poriadku.
Článok 4
Prevádzkové a technické požiadavky rádiového vybavenia plavidiel
Prevádzkovými a technickými požiadavkami rádiového vybavenia plavidiel sa zaoberá Príloha 3.
Typ zariadenia musí byť v súlade s Prílohou 2 a Prílohou 3.
Článok 5
Prevádzkové postupy
Príloha 4 obsahuje ustanovenia týkajúce sa prevádzkových postupov.
KAPITOLA III
UPLATŇOVANIE DOHODY
Článok 6
Administratívne spracovanie dohody a kompetencie Výboru RAINWAT
Výbor RAINWAT bol ustanovený s cieľom spravovať, harmonizovať a optimalizovať túto regionálnu dohodu vrátane všetkých jej príloh, rezolúcií a odporúčaní.
Najnovšia verzia regionálnej dohody je uverejnená na webovej stránke Výboru RAINWAT (pozri Prílohu 7).
Výbor RAINWAT je zložený zo zástupcov podpísaných zmluvných Správ.
Predseda a podpredseda sú volení členmi a spomedzi členov Výboru RAINWAT na obdobie štyroch rokov.
Predseda a podpredseda sú zodpovední za administratívne spracovanie regionálnej dohody v zmysle rokovacieho poriadku, ktorý tvorí obsah Prílohy 7 tejto dohody.
Článok 7
Plnenie dohody
Zmluvné Správy vyhlasujú, že prijali a budú uplatňovať ustanovenia dohody, jej príloh, rezolúcií, a pokiaľ to je možné, aj jej odporúčaní.
Článok 8
Pristúpenie k dohode
Každá Správa, ktorá nepodpísala dohodu, môže kedykoľvek uložiť listinu o pristúpení a schválení Výboru RAINWAT. Zmluvné Správy budú o tom informované aspoň mesiac pred nasledujúcou schôdzou Výboru RAINWAT.
Pristúpenie k dohode, ktoré nadobudne platnosť dňom uloženia, bude vykonané bez výhrad a bude sa vzťahovať na dohodu v znení platnom v čase pristúpenia.
Článok 9
Vypovedanie dohody
Každá Správa má právo kedykoľvek odstúpiť od dohody na základe oznámenia zaslaného Výboru RAINWAT. Táto výpoveď nadobudne platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa prijatia oznámenia Výborom RAINWAT.
Článok 10
Koordinácia prideľovania frekvencií
Prideľovanie frekvencií a jeho koordinácia bude vykonávané v súlade s poslednou verziou dohody HCM1) a pre krajiny, ktoré nie sú stranami uvedenej dohody o koordinácii, bude vykonávané v súlade s poslednou verziou Odporúčania T/R 25-08 Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (CEPT) alebo budú vykonávané v súlade s dvoj- alebo viacstrannými dohodami.
Článok 11
Oznámenie dohody ITU a informovanie iných organizácií
V súlade s článkom 6 Rádiokomunikačného poriadku predseda Výboru RAINWAT oznámi Generálnemu tajomníkovi ITU uzatvorenie a obsah tejto dohody a poskytne mu podrobnosti o
– každej Správe, ktorá pristúpi k tejto dohode,
– každej Správe, ktorá vypovie túto dohodu,
– zániku dohody.
Na základe odporúčania výboru bude predseda informovať o týchto zmenách aj ďalšie organizácie.
KAPITOLA IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 12
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda nadobudne platnosť 18. apríla 2012. Od toho istého dňa nahradí Regionálnu dohodu o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách, uzatvorenú v Bazileji 6. apríla 2000.
NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní delegáti Správ krajín uvedených vyššie podpísali v mene svojich Správ originály vo francúzskom, v anglickom a nemeckom jazyku, pričom v prípade sporu bude autentický francúzsky text. Tieto originály zostanú uložené v archíve Výboru RAINWAT.
Jedna overená kópia v každom jazyku bude poslaná každej zmluvnej Správe v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý tvorí Prílohu 7.
Dané v Bukurešti 18. apríla 2012 vo francúzskom, v anglickom a nemeckom znení.
  Meno podpis
za Správu Rakúskej republiky    
za Správu Belgického kráľovstva    
za Správu Bulharskej republiky    
za Správu Chorvátskej republiky    
za Správu Českej republiky    
za Správu Francúzskej republiky    
za správu Spolkovej republiky Nemecko    
za Správu Maďarska    
za Správu Luxemburského veľkovojvodstva    
za Správu Moldavskej republiky    
za Správu Čiernej Hory    
za Správu Holandského kráľovstva    
za Správu Poľskej republiky    
za Správu Rumunska    
za Správu Srbskej republiky    
za Správu Slovenskej republiky    
za Správu Švajčiarskej konfederácie    
PRÍLOHA 1
ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA PRE LODNÉ STANICE
1.
VŠEOBECNE
1.1 Licencie lodných staníc
Žiadna lodná stanica nesmie byť zriadená alebo prevádzkovaná bez licencie lodnej stanice (ďalej uvádzaná ako SSL) vydanej príslušným orgánom krajiny, v ktorej je plavidlo zaregistrované. Formát SSL musí byť v súlade s Odporúčaním 7 (Rev. WRC-97).
1.2 Osvedčenia operátorov
Prevádzka lodnej stanice bude vykonávaná osobou, vlastniacou osvedčenie operátora na prevádzkovanie rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách. Požiadavky týkajúce sa získavania a vydávania osvedčení operátorov na prevádzkovanie rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách sú obsiahnuté v Prílohe 5.
Harmonizované osnovy pre skúšku, ktorá je podmienkou získania osvedčenia operátora na prevádzkovanie rádiotelefónnej služby, sú opísané v Odporúčaní č. 3 tejto dohody.
Osvedčenie operátora vydané v súlade s ustanoveniami článku 47 Rádiokomunikačného poriadku oprávňuje vlastníka aj na prevádzkovanie lodnej stanice na vnútrozemských vodných cestách.
1.3 Dokumentácia lodnej stanice

Na palube plavidla sa musia nachádzať nasledujúce dokumenty:
– SSL podľa odseku 1.1,
– Osvedčenia operátora podľa odseku 1.2,
– Príručka týkajúca sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách (všeobecná časť a relevantné regionálne časti) definovaná Rezolúciou č. 1 tejto dohody.
1.4 Kontrola lodnej stanice
Pred uvedením do prevádzky môže byť lodná stanica podrobená kontrole príslušným orgánom, ktorý vydal SSL. Neskôr môže tento orgán vykonávať pravidelné kontroly.

Príslušné Správy krajín, ktoré plavidlo navštívi, môžu skontrolovať túto stanicu v súlade s článkom 49 Rádiokomunikačného poriadku. Tieto Správy môžu požiadať o predloženie SSL na účely jej preskúmania. Osoba, ktorá je zodpovedná za stanicu, uľahčí preskúmanie SSL. Ak SSL nemôže byť predložená alebo keď sa zistia iné zjavné nezrovnalosti, príslušné Správy môžu skontrolovať rádiové zariadenia, aby sa presvedčili, že spĺňajú podmienky uložené touto dohodou. Okrem toho kontrolóri majú právo požiadať o predloženie osvedčenia operátora vlastneného osobou, ktorá prevádzkuje stanicu, ale nemôžu požadovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. V prípade zistenia nezrovnalostí príslušná Správa môže vybrať poplatok na účely pokrytia nákladov na kontrolu. Kapitán plavidla musí byť o tom informovaný.
Ak príslušná Správa považuje za potrebné použiť postup uvedený vyššie, Správa krajiny registrácie lodnej stanice bude o tom okamžite informovaná. Ďalšie nápravné opatrenia, ak sú potrebné, môžu byť prijaté po konzultácii medzi príslušnými Správami.
2.
IDENTIFIKÁCIA LODNEJ STANICE
2.1 Každá lodná stanica používaná v rámci rádiokomunikačnej služby na vnútrozemských vodných cestách bude mať volaciu značku, oficiálny názov plavidla, kód ATIS, ktorý musí spĺňať technické požiadavky uvedené v Prílohe B ETSI EN 300 698-1 a ak je vybavená AIS zariadením, MMSI. Volacie značky plavidiel budú vytvárané v súlade s článkom 19 Rádiokomunikačného poriadku.
2.2 V kategóriách služby komunikácia medzi plavidlami, navigačné informácie a komunikácia medzi plavidlami a prístavnými orgánmi sa bude používať oficiálny názov plavidla.
2.3 Volacia značka bude pridelená aj prenosnému zariadeniu používanému pre kategóriu služby palubná komunikácia. Používanie tejto volacej značky je nepovinné.
3.
Kód ATIS
Štruktúra kódu ATIS je nasledovná (ETSI EN 300 698-1, Príloha B):
Z MID X1 X2 X3 X4 X5 X6
Z MID X1X2 X3X4X5X6
Predstavuje číslo 9

(Z = vždy 9)
MID = Námorný
identifikátor krajiny
registrácie plavidla 
(ITU-R)
predstavuje druhé
alebo tretí znak volacej
značky, pričom

01 predstavuje A, 
02 predstavuje B, 
03 predstavuje C, 

atď.
4 číslice volacej značky
Príklady prevodu rádiovej volacej značky na kód ATIS
PRÍKLAD 1 (druhý znak):
volacia značka = FM8075
Kód ATIS plavidla bude vytvorený nasledovne:
Z MID X1X28 0 7 5
Z = 9
MID = pre Francúzsko 227
druhý znak = M => X1X2 = 13
Kód ATIS plavidla:
9 227 13 8075
PRÍKLAD 2 (tretí znak):
volacia značka = OED9999
Kód ATIS plavidla bude vytvorený nasledovne:
Z MID X1X29 9 9 9
Z = 9
MID = pre Rakúsko 203
tretí znak = D=> X1X2 = 04
Kód ATIS plavidla:
9 203 04 9999
4.
Postup pre plavidlá plaviace sa po vnútrozemských vodných cestách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia regionálnej dohody
Používanie systému ATIS je povinné pre všetky tieto plavidlá. Vlastníci lodí sú povinní vybaviť svoje plavidlá zariadením zlučiteľným so systémom ATIS a platným kódom ATIS.
Pre plavidlá uvedené v prvom odseku kód ATIS bude vygenerovaný tak, že MMSI sa doplní a pridá sa číslo „9“ ako úplne prvá číslica.
Napríklad, ak MMSI je 220278025, kód ATIS bude 9220278025.
TABUĽKY KANÁLOV, PRENOSOVÝCH FREKVENCIÍ A KATEGÓRIE SLUŽIEB PRE VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ CESTY
1.
Tabuľka 1
Táto tabuľka uvádza používanie VHF kanálov zmluvnými Správami na vnútrozemských vodných cestách v súlade s kanálovým rastrom Prílohy 18 Rádiokomunikačného poriadku.
Stĺpce 1 až 3 uvádzajú kanálový raster, ktorý je uvedený v Prílohe 18 Rádiokomunikačného poriadku.
Stĺpce 4 až 6 uvádzajú používanie kanálov podľa kategórií služieb.
Stĺpce 7 až 23 uvádzajú používanie príslušných zmluvných Správ (názvy krajín sú podľa kódov ITU).
Y = kanál, ktorý zmluvné Správy môžu používať na svojich vnútrozemských vodných cestách.
N = kanál, ktorý zmluvné Správy nemôžu používať na svojich vnútrozemských vodných cestách.
Y! = špeciálne ustanovenia v danej krajine (pozri tabuľku 2)
Kanálový raster uvedený
v Prílohe 18
Rádiokomunikačného poriadku
Kategórie služieb Používanie zmluvných Správ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Kanál Prenosové frekvencie
(MHz)
Komu-
nikácia
medzi
plavid-
lami
Komu-
nikácia
medzi
plavid-
lom a prí-
stavom
Nav.
info
A
U
T
B
E
L
B
U
L
C
Z
E
D F H
N
G
H
O
L
H
R
V
L
U
X
M
D
A
M
N
E
P
O
L
R
O
U
S
R
B
S
V
K
S
U
I
Z lodných staníc Z pobrež-
ných
staníc
60 156.025 160.625     X N Y N Y Y N N Y N Y N   Y Y N N N
01 156.050 160.650     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
61 156.075 160.675     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
02 156.100 160.700     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
62 156.125 160.725     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
03 156.150 160.750     X N Y N Y Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
63 156.175 160.775     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
04 156.200 160.800     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
64 156.225 160.825     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
05 156.250 160.850     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
65 156.275 160.875     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N N N
06 156.300 156.300 X     N Y N Y Y! Y N Y N Y N   Y Y N Y N
66 156.325 160.925     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
07 156.350 160.950     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
67 156.375 156.375     X N Y N Y Y N N Y! N Y N   Y Y N Y N
08 156.400 156.400 X     Y Y N Y! Y Y N Y N Y N   Y Y N Y Y
68 156.425 156.425     X N Y N N Y Y N Y N Y N   Y Y N Y N
09 156.450 156.450     X N Y N Y Y! N N Y N Y N   Y Y N Y N
69 156.475 156.475     X N Y N Y Y Y! N Y N Y N   Y Y N Y N
10 156.500 156.500 X     Y Y! Y Y Y Y Y Y Y Y Y   Y Y Y Y Y
70 156.525 156.525       N N N N Y N N Y! N N N   N Y N N N
11 156.550 156.550   X   Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y   Y Y Y Y Y
71 156.575 156.575   X   Y Y Y Y Y Y! Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
12 156.600 156.600   X   Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
72 156.625 156.625 X     Y Y Y Y! Y Y N Y! Y Y N   Y Y Y Y Y
13 156.650 156.650 X     Y! Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y   Y Y Y! Y! Y
73 156.675 156.675     X Y Y! Y N Y N Y Y! Y Y Y   Y Y Y! Y! N
14 156.700 156.700   X   Y Y   Y! Y Y   Y   Y     Y Y Y Y N
74 156.725 156.725   X   N Y N Y Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
15 156.750 156.750       Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y   Y Y Y Y Y
75 156.775 156.775   X   N Y Y N Y Y! N Y Y Y Y   Y Y Y Y N
16 156.800 156.800       N Y Y Y Y Y Y! Y Y N Y   Y Y Y! N N
76 156.825 156.825     X N Y Y N Y N N Y Y Y Y   Y Y Y Y N
17 156.850 156.850       Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y   Y Y Y Y Y
77 156.875 156.875 X     Y Y N Y Y Y N Y N Y N   Y Y Y Y Y
18 156.900 161.500     X Y Y! Y N Y Y Y Y Y Y Y   Y Y Y Y Y
78 156.925 161.525     X Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
19 156.950 161.550     X Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y   Y Y Y Y Y
79 156.975 161.575     X N Y! N Y Y N N Y N Y N   Y Y N Y Y
20 157.000 161.600     X Y Y! Y N Y Y Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
80 157.025 161.625     X Y Y! Y Y Y N Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
21 157.050 161.650     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
81 157.075 161.675     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
22 157.100 161.700     X Y Y! Y N Y Y Y Y Y Y Y   Y Y Y Y Y
82 157.125 161.725     X Y Y! Y N Y Y Y Y! Y Y Y   Y Y Y Y N
23 157.150 161.750     X Y Y! Y N Y Y! Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
83 157.175 161.775     X N Y N Y Y N N Y N Y N   Y Y N Y N
24 157.200 161.800     X Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
84 157.225 161.825     X Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
25 157.250 161.850     X Y Y Y N Y N Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
85 157.275 161.875     X N Y N Y Y N N Y N Y N   Y Y N N N
26 157.300 161.900     X Y Y Y Y Y Y! Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
86 157.325 161.925     X N Y N N Y N N Y N Y N   Y Y N N N
27 157.350 161.950     X Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
87 157.375 157.375     X N Y N Y Y Y N Y N Y N   Y Y N Y N
28 157.400 162.000     X Y Y Y Y Y Y! Y Y Y Y Y   Y Y Y Y N
88 157.425 157.425     X N Y N Y Y N N Y N Y N   Y Y Y Y N
AIS 1 161.975 161.975       Y Y Y Y Y! Y Y Y N Y N   Y Y Y Y Y!
AIS 2 162.025 162.025       Y Y Y Y Y! Y Y Y N Y N   Y Y Y Y Y!
2.
Tabuľka 2 Špeciálne predpisy
Kanál Prenosové frekvencie
(MHz)
Krajina Špeciálne predpisy
Z lodných
staníc
Z pobrežných
staníc
60 156.025 160.625    
01 156.050 160.650    
61 156.075 160.675    
02 156.100 160.700    
62 156.125 160.725    
03 156.150 160.750    
63 156.175 160.775    
04 156.200 160.800    
64 156.225 160.825    
05 156.250 160.850    
65 156.275 160.875    
06 156.300 156.300 D, SUI Tento kanál nemôže byť používaný medzi km 150 a km 350 na Rýne.
66 156.325 160.925    
07 156.350 160.950    
67 156.375 156.375 HOL Tento kanál sa používa počas operácií na zaistenie bezpečnosti na Severnom mori, IJsselmeer, Waddenzee, Ooster- and Westerschelde.
08 156.400 156.400 CZE Tento kanál sa používa pre kategóriu služby navigačné informácie.
68 156.425 156.425    
09 156.450 156.450 - Tento kanál môže byť používaný aj na pilotáž, zakotvenie, vlečenie
a na iné navigačné účely.
D, SUI Tento kanál nemôže byť používaný medzi km 150 a km 350 na Rýne.
69 156.475 156.475 F Tento kanál nemôže byť používaný vo vzdialenosti do 40 km od pobrežia alebo ústí riek.
10 156.500 156.500 - Tento kanál je prvý kanál  na komunikáciu medzi plavidlami,  ak príslušný orgán neurčil iný kanál.
BEL Tento kanál sa používa aj na komunikáciu medzi plavidlom  a prístavnými orgánmi na rôznych miestach.
70 156.525 156.525 - DSC sa nesmie používať  na vnútrozemských vodných cestách.
- DSC sa môže používať v zmiešaných námorných oblastiach. Tieto oblasti budú definované vnútroštátnymi predpismi  a uverejnené v Regionálnej časti príručky.
HOL Na veľkých vnútrozemských vodných cestách (Waddenzee, Ijsselmeer, Ooster-  a Westerschelde), ktoré spadajú  do kompetencie holandskej pobrežnej stráže. Používanie DSC na týchto vodných cestách je dobrovoľné.
11 156.550 156.550    
71 156.575 156.575 F Tento kanál sa nesmie používať  vo vzdialenosti do 40 km od pobrežia alebo ústí riek.
12 156.600 156.600    
72 156.625 156.625 - Tento kanál môže byť používaný
na komunikáciu spoločenského charakteru.
CZE Tento kanál sa používa pre kategóriu služby komunikácia medzi plavidlom  a prístavnými orgánmi.
HOL Tento kanál sa používa na záchranné  a vlečné operácie a môže sa používať  aj na komunikáciu sociálneho charakteru.
13 156.650 156.650 AUT, BUL,
HNG, HRV,
MDA, ROU
SRB, SVK
Tento kanál sa používa pre kategóriu služby komunikácia medzi plavidlom  a prístavnými orgánmi.
73 156.675 156.675 AUT, BUL,
HNG, HRV,
MDA, ROU
SRB, SVK
Tento kanál sa používa pre kategóriu služby komunikácia medzi plavidlom  a prístavnými orgánmi.
HOL Tento kanál je používaný národnou pobrežnou strážou Holandského kráľovstva na komunikáciu počas operácií zameraných na odstraňovanie dôsledkov ropného znečistenia v Severnom mori a na správy na zaistenie bezpečnosti  na Severnom mori, Wadden­zee, IJsselmeer, Ooster- a Westerschelde.
BEL Tento kanál sa používa na komunikáciu počas operácií zameraných  na odstraňovanie dôsledkov ropného znečistenia na Severnom mori.
14 156.700 156.700 - S povolením od príslušného orgánu môže byť tento kanál používaný len dočasne a na zvláštne udalosti.
CZE Tento kanál sa používa pre kategóriu služby navigačné informácie.
74 156.725 156.725    
15 156.750 156.750 - Tento kanál sa môže používať len pre kategóriu služby palubná komunikácia s výnimkou malých plavidiel (pod 20 metrov) definovaných v Code Européen des Voies de Navigation Intérieure (CEVNI).
75 156.775 156.775 - Tento kanál sa používa na satelitné zisťovanie automatického systému identifikácie a sledovania plavidiel (AIS) schopného zabezpečovať celosvetovú prevádzku na moriach a vnútrozemských vodných cestách.
F Používanie tohto kanálu je vyhradené orgánom vnútrozemských vodných ciest na účely riadenia a údržby.
16 156.800 156.800 - Tento kanál sa môže používať len na tiesňové a bezpečnostné volania a volania v zmiešaných námorných oblastiach.
HNG Tento kanál sa môže používať len na tiesňové a bezpečnostné volania a volania.
BUL
HRV, ROU
MDA, SRB
Tento kanál sa používa ako prvý kanál na komunikáciu medzi plavidlami namiesto kanálu 10, a to len na účely volania.
76 156.825 156.825 - Tento kanál sa môže používať aj na pilotáž, zakotvenie, vlečenie a na iné navigačné účely.
Výstupný výkon bude automaticky znížený na hodnotu medzi 0,5 a 1 W.
Tento kanál sa používa na satelitné zisťovanie automatického systému identifikácie a sledovania plavidiel (AIS) schopného zabezpečovať celosvetovú prevádzku na moriach.
17 156.850 156.850 - Tento kanál sa môže používať len pre kategóriu služby palubná komunikácia s výnimkou malých plavidiel (pod 20 metrov) definovaných v Code Européen des Voies de Navigation Intérieure (Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách - CEVNI).
77 156.875 156.875 - Tento kanál sa môže používať na komunikáciu sociálneho charakteru.
18 156.900 161.500 BEL Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom  a prístavom na rôznych miestach.
78 156.925 161.525    
19 156.950 161.550    
79 156.975 161.575 BEL Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom  a prístavom na rôznych miestach.
20 157.000 161.600 BEL Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom  a prístavom na rôznych miestach.
80 157.025 161.625 BEL Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom  a prístavom na rôznych miestach.
21 157.050 161.650    
81 157.075 161.675    
22 157.100 161.700 BEL Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom  a prístavom na rôznych miestach.
82 157.125 161.725 BEL, HOL Tento kanál sa môže používať na prenos správ týkajúcich sa dopĺňania paliva  a zásobovania potravinami. Výstupný výkon musí byť ručne znížený  na hodnotu medzi 0,5 a 1 W.
23 157.150 161.750 BEL Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom a prístavom a „kanál malých prístavísk“ na rôznych miestach.
F Používanie tohto kanálu je vyhradené orgánom vnútrozemských vodných ciest na účely riadenia a údržby.
83 157.175 161.775    
24 157.200 161.800    
84 157.225 161.825    
25 157.250 161.850    
85 157.275 161.875    
26 157.300 161.900 F Používanie tohto kanálu je vyhradené orgánom vnútrozemských vodných ciest na účely riadenia a údržby.
86 157.325 161.925    
27 157.350 161.950    
87 157.375 157.375 - Tento kanál sa môže používať aj na pilotáž, zakotvenie, vlečenie a na iné navigačné účely.
28 157.400 162.000 F Používanie tohto kanálu je vyhradené orgánom vnútrozemských vodných ciest na účely riadenia a údržby.
88 157.425 157.425 - S povolením od príslušného orgánu môže byť tento kanál používaný len dočasne  a na zvláštne udalosti.
AIS 1 161.975 161.975 - Tento kanál sa používa na automatický systém identifikácie a sledovania plavidiel (AIS) schopný zabezpečovať celosvetovú prevádzku na moriach  a vnútrozemských vodných cestách.
D, SUI Pevná stanica sa nesmie nainštalovať  na ohrozenom mieste medzi km 174 a 350 na Rýne. Je potrebná koordinácia  so Švajčiarskom podľa postupu HCM.
AIS 2 162.025 162.025 - Tento kanál sa používa na automatický systém identifikácie a sledovania plavidiel (AIS) schopný zabezpečovať celosvetovú prevádzku na moriach  a vnútrozemských vodných cestách.
D, SUI Pevná stanica sa nesmie nainštalovať  na ohrozenom mieste medzi km 174 a 350 na Rýne. Je potrebná koordinácia  so Švajčiarskom podľa postupu HCM.
PRÍLOHA 3
Prevádzkové a technické požiadavky zariadení
1.
Všeobecne
a)
Lodnú stanicu používanú na rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách môže tvoriť buď samostatné zariadenie pre každú z kategórií služby uvedené nižšie, alebo zariadenie na kombinácie niektorých z týchto kategórií.
b)
Lodná stanica môže byť okrem toho vybavená radarom a/alebo transpondérom AIS.
c)
Plavidlo, ktoré je vybavené VHF zariadením a má licenciu na používanie tohto zariadenia v súlade s touto dohodou, môže tiež používať prenosné VHF zariadenia pre kategóriu služby palubná komunikácia.
d)
Ak sa lodná stanica používa pre niekoľko kategórií služby a musí byť stále odpočúvaná, bude zabezpečený súčasný príjem na všetkých aktuálne používaných kanáloch.
e)
Dvojité odpočúvanie nie je povolené.
f)
Používanie DSC nie je povolené na vnútrozemských vodných cestách.
g)
Rádiotelefónne zariadenie používané na vnútrozemských vodných cestách na kanáloch uvedených v prílohe 2 dohody bude spĺňať nasledujúce normy ETSI alebo v prípade krajín, ktoré implementovali smernicu EPaR 1999/5/ES, bude spĺňať aspoň túto smernicu:2)
– ETS 300 698 týkajúca sa pevných VHF zariadení (kanály uvedené v tabuľke 1 prílohy 2),
– EN 301 178 týkajúca sa prenosných VHF zariadení (kanály uvedené v tabuľke 1 prílohy 2.
Okrem týchto požiadaviek bude zariadenie spĺňať príslušné časti EN 60945 s názvom „Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky – Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok“.
h)
Na uľahčenie vyšetrovania incidentov týkajúcich sa bezpečnosti navigácie, je žiaduce zabezpečiť zariadenia na zaznamenávanie rádiovej komunikácie.
i)
Okrem predpisov uvedených vyššie Správy môžu na svojom území povoliť používanie prenosného VHF rádiotelefónu na bezpečnostné účely pre kategóriu služby komunikácia medzi plavidlami, navigačné informácie a komunikácia medzi plavidlami a prístavnými orgánmi na palube malých plavidiel na vnútrozemských vodných cestách. Správy, ktoré povolia používanie týchto rádií, by to mali uviesť v regionálnej časti priloženej k Príručke týkajúcej sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách.
V prípade povolenia tohto typu použitia Správy by mali vziať do úvahy nasledujúce aspekty:
– Prenosný VHF rádiotelefón bude spojený s plavidlom a bude sa používať len na palube tohto plavidla.
– Prenosný VHF rádiotelefón bude uvedený v licencii.
– Užívateľ bude vlastniť príslušné osvedčenie na jeho používanie.
2.
Ďalšie požiadavky na trvalo nainštalované pevné rádiotelefónne VHF zariadenia
2.1 Tlačidlo na prepínanie hovoru
Na prevádzkovanie vysielača sa na prepínanie hovoru použije tlačidlo s nearetovanou pružinou (momentové tlačidlo). Toto tlačidlo môže byť ovládané rukou alebo nohou.
2.2 Antény
Antény budú všesmerové v horizontálnej rovine.
Nie sú povolené antény so ziskom >1,5 alebo A VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ OSVEDČENÍ RÁDIOOPERÁTOROV
Prevádzkovanie lodnej stanice pre rádiokomunikačnú službu na vnútrozemských vodných cestách môže vykonávať len operátor vlastniaci platné osvedčenie rádiooperátora.
Postup na získanie osvedčenia rádiooperátora bude podliehať nasledujúcim podmienkam:
1.
Na skúške vykonanej v súlade s odporúčaním č. 3 uchádzač poskytne dôkaz aspoň o nasledujúcich poznatkoch:
– ustanovení týkajúcich sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách (a najmä ustanovení Príručky týkajúcej sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách),
– prevádzkovaní VHF stanice,
– rádiokomunikačných postupov pre bezpečnosť plavby na vnútrozemských vodných cestách,
– vysielaní a prijímaní správ.
2.
Osvedčenie bude vydané v súlade s č. 47.10 – č. 47.17 článku 47 Rádiokomunikačného poriadku. Na uľahčenie overenia osvedčení tieto budú obsahovať okrem textu v národnom jazyku aj preklad, prednostne v anglickom jazyku. Osvedčenie bude obsahovať vyhlásenie držiteľa, že bude zachovávať komunikačné tajomstvo.
3.
Na uľahčenie vzájomného uznávania osvedčenie vydané v súlade s odporúčaním č. 3 by malo obsahovať odkaz na toto odporúčanie.
Osvedčenia operátorov vydané v súlade s týmito podmienkami alebo s predošlým článkom 55 (RR edícia 1990, revidovaný v r. 1994) alebo článkom 47 Rádiokomunikačného poriadku budú uznané všetkými zmluvnými Správami bez ďalších obmedzení.
PRÍLOHA 6
DATABÁZA INFORMÁCIÍ O PLAVIDLÁCH
1.
Všeobecne
Bola vytvorená databáza informácií o plavidlách. Obsahuje všetky volacie značky, oficiálne názvy plavidiel, kódy ATIS a MMSI krajín, ktoré podpísali „Regionálnu dohodu o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách“.
Pomocou volacej značky alebo oficiálneho názvu plavidla alebo kódu ATIS alebo MMSI je možné vyhľadať doplňujúce informácie o príslušnom plavidle na vnútrozemských vodných cestách.
V niektorých prípadoch použitie oficiálneho názvu plavidla môže viesť k viacerým výsledkom, lebo oficiálny názov plavidla nie je jedinečný identifikátor.
Databáza a vyhľadávacie zariadenie sa nachádzajú na webovej stránke Výboru RAINWAT špeciálne poskytnutej na tento účel. Správca tejto stránky Výboru RAINWAT je povinný priebežne aktualizovať databázu a poskytovať príslušné zariadenia v dobrom stave.
2.
Postup
Všetky zmluvné Správy pošlú elektronicky svoju najnovšiu databázu správcovi webovej stránky v priebehu prvých 5 pracovných dní každého mesiaca. Medzi 6. a 10. pracovným dňom každého mesiaca správca webovej stránky vykoná aktualizáciu databázy. Každá Správa by mala poslať správcovi webovej stránky aj dátum vytvorenia aktualizovanej verzie svojej databázy spolu so svojou databázou. Tento dátum sa zobrazí po kliknutí na príslušnú krajinu na webovej stránke Výboru RAINWAT.
Poslednú aktualizáciu databázy je potrebné poslať vo formáte CSV v nasledujúcom poradí: volacia značka, oficiálny názov plavidla, kód ATIS a MMSI oddelené bodkočiarkou.
Databáza sa začína okamžite prvým plavidlom, bez názvu. Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje, napríklad nie je k dispozícii MMSI, príslušná hodnota zostane prázdna.
Bezproblémové používanie tejto databázy informácií o lodiach závisí od pravidelného posielania a pravidelnej aktualizácie súborov správcovi webovej stránky. V prípade akejkoľvek zmeny je potrebné okamžite informovať správcu webovej stránky.
Databáza informácií o lodiach je dostupná len prostredníctvom užívateľského mena a hesla (pozri prílohu 7 – Webová stránka Výboru RAINWAT).
PRÍLOHA 7
ROKOVACí PORIADOK
Revízia dohody
Dohoda môže byť revidovaná Výborom RAINWAT.
Zmluvné Správy budú mať právo predkladať návrhy na zmenu dohody Výboru RAINWAT prostredníctvom vstupného dokumentu.
Revízia dohody nadobudne platnosť po definitívnom schválení zápisnice zo schôdze, na ktorej bola schválená navrhovaná revízia.
Zápisnica z konkrétnej schôdze bude definitívne schválená počas nasledujúcej schôdze výboru.
Ustanovenie predsedu a podpredsedu
Predseda a podpredseda sú volení v súlade s ustanoveniami článku 6.
Voľby sa uskutočnia počas poslednej schôdze výboru pred skončením mandátu predsedu.
Na potvrdenie platnosti volieb je potrebná väčšina všetkých zmluvných Správ.
Zmluvné Správy dostanú špeciálnu pozvánku na schôdzu, počas ktorej sa uskutočnia voľby.
Voľby sú naplánované na prvý deň tejto schôdze. Ak nebude prítomná väčšina Správ, voľby sa odložia na nasledujúci deň tejto schôdze a ich platnosť bude potvrdená prostou väčšinou prítomných zástupcov zmluvných Správ. Správa môže poveriť inú Správu, aby hlasovala namiesto nej.
Ak účastníci schôdze nezvolia nového predsedu a podpredsedu, úradujúci predseda a podpredseda zostanú vo funkcii do nasledujúcej schôdze výboru.
Administratívne spracovanie
Administratívne spracovanie spočíva v
– zabezpečovaní všeobecnej korešpondencie týkajúcej sa dohody (článok 6),
– prijímaní oznámení od zmluvných Správ o schválení dohody (článok 8),
– prijímaní formálnych žiadostí o pristúpenie od Správ (článok 8),
– prijímaní navrhovaných zmien od príslušných zmluvných Správ (príloha 7),
– prijímaní oficiálnych oznámení od Správ, ktoré majú v úmysle odstúpiť od dohody (článok 9),
– posielaní overených kópií originálnej podpísanej dohody všetkým zmluvným Správam podľa článku 12,
– informovaní generálneho tajomníka ITU o záveroch a podmienkach dohody (článok 11),
– informovaní ďalších organizácií o dohode (článok 11),
– plnení funkcie depozitára archívov originálnej podpísanej dohody.
Webová stránka Výboru RAINWAT
Bola vytvorená webová stránka s cieľom podporiť Výbor RAINWAT v jeho činnostiach, poskytovať informácie dopravným riadiacim centrám a umožniť verejné konzultácie. Táto webová stránka obsahuje databázu informácií o lodiach, ktorú tvorí príloha 6 dohody, text dohody v oficiálnych jazykoch výboru a archív schôdzí výboru.
Webová stránka je spravovaná zmluvnou Správou na základe dobrovoľnosti.
V súčasnosti webovú stránku Výboru RAINWAT spravuje belgická Správa na nasledujúcej adrese
http://www.rainwat.bipt.be.
Ak zmluvná Správa, ktorá spravuje webovú stránku, vyhlási, že ju už nemôže ďalej spravovať, na prevod poslednej verzie webovej stránky na inú zmluvnú Správu je potrebné aspoň šesťmesačné obdobie. Toto šesťmesačné obdobie začne plynúť okamihom, keď zmluvná Správa vyhlási, že je pripravená spravovať webovú stránku.
Prostredníctvom webovej stránky sú poskytované informácie na rôznych úrovniach:
1.
Pre širokú verejnosť: samotná dohoda a spojenia na zmluvné Správy. V prípade vykonania zmien v dohode výbor uverejní nové verzie na tejto webovej stránke. Webová stránka bude prispôsobená podľa potreby.
2.
Na nahliadnutie do databázy informácií o plavidlách: Zmluvné Správy každý mesiac pošlú aktualizáciu svojej databázy informácií o plavidlách. Orgánom povereným kontrolou rádiových zariadení na palube plavidiel a dopravným riadiacim centrám je povolený prístup na účely nahliadnutia do údajov (na národnom základe). Správca webovej stránky dohliada na elektronickú poštu, prípravu a zavádzanie týchto databáz na webovú stránku. Správca webovej stránky vytvára aj celosvetovú databázu obsahujúcu všetky kódy ATIS všetkých zmluvných Správ. Dátum poslednej aktualizácie na webovej stránke sa upraví a celosvetová databáza sa pošle Správam, ktoré o to požiadali.
3.
Interné dokumenty: Na každej schôdzi hostiteľská Správa informuje o aktuálnom stave, pokiaľ ide o vkladanie údajov do databázy informácií o plavidlách, a zabezpečí aktualizáciu kontaktných údajov a iných užitočných informácií (napr. osvedčení, licencií a pod.).
4.
Informácie o rádiovej komunikácii pre kapitánov plavidiel a správcov frekvencií
Správca webovej stránky zabezpečuje priebežnú aktualizáciu údajov zmluvných Správ a kontaktných miest databázy informácií o lodiach na webovej stránke. Všetky vstupné informačné dokumenty a pracovné dokumenty sú uverejňované na webovej stránke.
Užívateľské mená a heslá sa každý rok menia. Správca webovej stránky o tom informuje všetky ostatné zmluvné Správy.
REZOLÚCIA č. 1
Príručka týkajúca sa rádiotelefónnej služby
na vnútrozemských vodných cestách
Výbor RAINWAT
V Bukurešti 18. 4. 2012
Vzhľadom na to,
že je v najvyššom záujme užívateľov rádiotelefónnej služby, aby mali k dispozícii aktuálnu prevádzkovú príručku,
sa uzniesol na tom,
– že Ústredná komisia pre plavbu po Rýne (CCNR) a Dunajská komisia (DC) pripravia príručku týkajúcu sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách podľa jednotného vzoru a vydajú ju,
– že príslušné Správy čo najskôr predložia CCNR a DC potrebné príspevky a dodatky k príručke týkajúcej sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách,
– že Správy prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa príručka nachádzala na palube plavidiel;
– že zmluvné Správy vhodnou formou uverejnia informácie dopĺňajúce Príručku týkajúcu sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách.
REZOLÚCIA č. 2
VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE SCHVÁLENÍ TYPU RÁDIOVÝCH ZARIADENÍ,
KTORÉ SÚ PREDMETOM TEJTO DOHODY
Výbor RAINWAT
V Bukurešti 18. 4. 2012
Vzhľadom na to,
– že vnútrozemské vodné cesty používajú plavidlá zmluvných Správ a že tieto plavidlá sú obyčajne vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené touto dohodou,
– že by bolo výhodné, keby príslušné schválenia typu alebo uznania v rámci smernice 99/5/ES jednej krajiny uznali aj ostatné zmluvné Správy,
– sa zdá rozumné ponechať rádiové zariadenia na palube plavidiel v prípade zmeny krajiny registrácie,
rozhodol,
– že Správy budú vzájomne uznávať svoje uznané alebo schválené typy zariadení, ak prevádzkové a technické charakteristiky príslušných zariadení sú v súlade s touto dohodou alebo s uznávanými medzinárodne platnými normami.
ODPORÚČANIE č. 1
ZNÍŽENIE POČTU NÁRODNÝCH VÝNIMIEK
Výbor RAINWAT
V Bukurešti 18. 4. 2012
Vzhľadom na to, že
a)
dohoda má harmonizovať používanie rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách,
b)
nie je možné určiť pevnú časovú lehotu na rôzne národné výnimky,
a)
cieľom je znížiť počet národných výnimiek v rozumnom čase na realizáciu harmonizovaného používania rádiotelefónnej služby na všetkých vnútrozemských vodných cestách, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda,
berúc na vedomie,
a)
že regionálna dohoda týkajúca sa rádiokomunikačnej služby na vnútrozemských vodných cestách sa vzťahuje na oblasti vnútrozemských vodných ciest, v ktorých sa táto služba rozvíjala iným spôsobom,
b)
že to vedie k regionálnej dohode so širokým kompromisom a s veľkým počtom národných výnimiek,
odporúča,
1.
aby zmluvné Správy urobili všetko preto, aby zmenili svoje národné predpisy v súlade so základnými podmienkami regionálnej dohody a aby podľa možnosti znížili počet svojich národných výnimiek,
2.
aby zmluvné Správy oznámili zrušenie národných výnimiek Výboru RAINWAT, ktorý bude postupovať podľa článku 7 tejto dohody.
ODPORÚČANIE č. 2
DATABÁZA INFORMÁCIÍ O LODIACH OBSAHUJÚCA KÓD ATIS A MMSI
Výbor RAINWAT
V Bukurešti 18. 4. 2012
Vzhľadom na to, že
a)
identifikácia pomocou ATIS alebo MMSI neposkytuje na účely kontroly na mieste dostatok informácií, napr. názov plavidla, takže naliehavo potrebná kontrola na mieste sa nemôže včas vykonať,
b)
zmluvné Správy musia identifikovať kontaktné miesta, ktoré sú schopné poskytnúť ďalšie potrebné informácie o lodných staniciach,
c)
Zoznam ITU lodných staníc, ktorý je dostupný aj prostredníctvom internetu/systému MARS, obsahuje len námorné mobilné lodné stanice,
berúc na vedomie,
a)
že regionálna dohoda obsahuje povinné ustanovenia na identifikáciu vysielaní pomocou ATIS,
b)
že dôvodom zavedenia tohto identifikačného systému je zabezpečiť automatickú identifikáciu akéhokoľvek vysielania z lodnej stanice,
c)
že tento identifikačný systém vo väčšine prípadov zabezpečuje priamy preklad kódu na volaciu značku plavidla,
d)
že v niektorých prípadoch nie je možné preložiť volaciu značku priamo do zodpovedajúceho kódu ATIS alebo MMSI,
odporúča,
1.
aby zmluvné Správy zabezpečili a uľahčili výmenu informácií o lodiach plávajúcich po vnútrozemských vodných cestách, na ktoré sa vzťahuje regionálna dohoda,
2.
aby zmluvné Správy podporovali rozvoj spoločnej on-line databázy pre plavidlá plávajúce na vnútrozemských vodných cestách, obsahujúcej názvy plavidiel, kód ATIS a MMSI.
(Príloha 6 obsahuje ďalšie podrobnosti o databáze informácií o plavidlách.)
ODPORÚČANIE č. 3
Harmonizované osnovy skúšky
NA udeľovanie osvedčení operátorov NA poskytovanie rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách
Výbor RAINWAT
V Bukurešti 18. 4. 2012
Vzhľadom na to, že
a)
osvedčenie operátora, ktoré bude určené na použitie na vnútrozemských vodných cestách, sa týka regionálnej dohody a riadi sa ustanoveniami Rádiokomunikačného poriadku ITU, ako aj národnými a medzinárodnými predpismi,
b)
základné požiadavky na obsah osvedčenia operátora sú určené v prílohe 5 regionálnej dohody,
c)
je žiaduce, aby boli vytvorené spoločné normy spôsobilosti pre zamestnancov staníc rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách, ktoré uľahčia vzájomné uznávanie osvedčení operátorov,
d)
Správy sú povinné prijať opatrenia, ktoré považujú za potrebné na overenie prevádzkovej a odbornej spôsobilosti žiadateľa o osvedčenie na rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách,
odporúča,
1.
aby Správy vydali osvedčenie operátora na rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách uchádzačom, ktorí sa úspešne podrobia skúške na základe osnov opísaných v prílohe odporúčania č. 3.
PRÍLOHA ODPORÚČANIA č. 3
HARMONIZOVANÉ OSNOVY SKÚŠKY NA UDEĽOVANIE OSVEDČENÍ
OPERÁTOROV NA POSKYTOVANIE RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY
NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
Skúška by sa mala skladať z teoretických a praktických testov a mala by zahŕňať aspoň:
A. POZNATKY O HLAVNÝCH ZNAKOCH RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH
1.
Typy kategórií služieb:
– komunikácia medzi plavidlami,
– navigačné informácie,
– komunikácia medzi plavidlami a prístavnými orgánmi,
– palubná komunikácia.
2.
Typy komunikácie:
– tiesňová, naliehavá a bezpečnostná komunikácia,
– bežná komunikácia,
– Digitálne selektívne volanie (DSC).
3.
Typy staníc:
– lodné stanice,
– pozemné stanice,
– prenosné rádiotelefónne zariadenia.
4.
Základné poznatky o frekvenciách a frekvenčných pásmach:
– pojmy frekvenčné a rádiové kanály; simplex, semi-duplex a duplex,
– šírenie VHF frekvencií.
5.
Základné poznatky o účele a tvorbe ATIS kódu a jeho vzťahu k volacej značke.
6.
Prideľovanie kanálov:
– kanálové rastre pre VHF telefóniu,
– dvojité odpočúvanie,
– obmedzenia výkonu.
7.
Základné poznatky o existujúcich predpisoch a publikáciách:
– zodpovednosť za používanie rádiových zariadení,
– komunikačné tajomstvo,
– povinné dokumenty,
– Príručka týkajúca sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách,
– národné a medzinárodné predpisy a dohody, ktorými sa riadi rádiotelefónna služba,
– iné národné publikácie.
B. PRAKTICKÉ POZNATKY A SCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ VYBAVENIE LODNEJ STANICE
1.
Rádiové zariadenia:
– ovládacie prvky,
– výber kanálov,
– nastavenia výkonu,
– iné nastavenia,
– rušenie,
– údržba.
2.
Antény:
– typy,
– nastavenie polohy,
– inštalácia,
– konektory a zvody,
– údržba.
3.
Zdroje napájania:
– rôzne typy zdrojov,
– charakteristika,
– dobíjanie batérií,
– údržba.
C. PODROBNÉ POZNATKY O KOMUNIKAČNÝCH POSTUPOCH
Komunikačné postupy:
– poradie priorít,
– tiesňové,
– naliehavé,
– bezpečnostné,
– bežné,
– spôsoby volania stanice prostredníctvom rádiotelefónnych zariadení,
– potvrdenie prijatia správy,
– špeciálne postupy pre volania,
– bežné komunikačné frázy a medzinárodné normy pre hláskovanie uvedené v Príručke týkajúcej sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách (CCNR / DC).
1)
HCM dohoda je Dohoda medzi Správami Rakúska, Belgicka, Chorvátska, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Holandska, Talianska, Lichtenštajnska, Litvy, Luxemburska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švajčiarska o koordinácii frekvencií medzi 29.7 MHz a 39.5 GHz pre pevnú službu a pozemnú mobilnú službu.