327/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

327
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 16. októbra 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu súdneho exekútora
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 10d ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 299/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
náležitosti vyhlásenia výberového konania na funkciu súdneho exekútora (ďalej len „výberové konanie“),
b)
zoznam dokladov, ktoré má uchádzač o funkciu súdneho exekútora (ďalej len „uchádzač“) predložiť,
c)
spôsob vykonania výberového konania,
d)
podrobnosti o písomnom teste, prípadovej štúdii, príprave a vypracovaní písomností exekútora, preklade z cudzieho jazyka, psychologickom posúdení a o ústnej časti výberového konania,
e)
spôsob vyhodnotenia výsledkov výberového konania,
f)
vyhlásenie výsledkov výberového konania,
g)
náležitosti zápisnice o priebehu výberového konania (ďalej len „zápisnica“).
§ 2
Náležitosti vyhlásenia výberového konania
Vyhlásenie výberového konania obsahuje
a)
uvedenie územného obvodu krajského súdu, pre ktorý sa výberové konanie vyhlasuje,
b)
označenie okruhu osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní,
c)
zoznam predkladaných dokladov,
d)
stručný popis spôsobu vykonania výberového konania,
e)
lehotu na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov podľa § 3,
f)
termín a miesto uskutočnenia výberového konania.
§ 3
Zoznam predkladaných dokladov
(1)
Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť, sú:
a)
žiadosť o zaradenie do výberového konania,
b)
profesijný životopis,
c)
motivačný list,
d)
kópia dokladu totožnosti,
e)
súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov,
f)
doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčená kópia,
g)
osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky alebo doklad o vykonaní inej skúšky, ktorá sa uznáva za odbornú skúšku1), alebo ich úradne osvedčená kópia,
h)
potvrdenie o výkone právnej praxe a jej dĺžke,2)
i)
potvrdenie príslušného daňového orgánu o splnení všetkých povinností a potvrdenie príslušného orgánu o splnení všetkých odvodových povinností, ak ide o uchádzača, ktorý vykonáva alebo vykonával podnikateľskú činnosť,
j)
kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
k)
označenie cudzieho jazyka, z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu.
(2)
V žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač uvedie sídlo exekútorského úradu v rámci územného obvodu krajského súdu podľa § 2 písm. a), v ktorom bude v prípade úspešného absolvovania výberového konania vykonávať funkciu súdneho exekútora (ďalej len „exekútor“).
(3)
Ak je uchádzačom exekútor, predkladá len doklady podľa odseku 1 písm. a) až c), j) a k).
(4)
Ak je uchádzačom exekútorský koncipient, predkladá okrem dokladov podľa odseku 1 písm. a) až c), e), h), j) a k) aj doklad o tom, že je zapísaný v zozname exekútorských koncipientov vedenom Slovenskou komorou exekútorov (ďalej len „komora“).
§ 4
Ak uchádzač na výzvu ministerstva v lehote siedmich pracovných dní od doručenia výzvy nepredloží všetky doklady podľa § 3, výberová komisia ho nezaradí do výberového konania; o tejto skutočnosti musí byť uchádzač ministerstvom poučený.
Spôsob vykonania výberového konania
§ 5
Písomný test
(1)
Písomným testom sa overujú odborné znalosti uchádzača z teórie práva, ústavného práva, štátneho práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva, pracovného práva a právnych predpisov upravujúcich postavenie a činnosť exekútora.
(2)
Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku. Časový limit na vyznačenie odpovedí je 30 minút.
(3)
Databázu písomných testov vytvára ministerstvo a žrebovanie testov vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Databáza písomných testov pozostáva aspoň z 500 testových otázok a podľa potreby sa obmieňa. Testové otázky bez správnych odpovedí sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva.
§ 6
Prípadová štúdia
(1)
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie vypracuje uchádzač. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je 60 minút. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 20 bodov.
(3)
Databázu prípadových štúdií vytvára ministerstvo a žrebovanie prípadovej štúdie vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom; návrhy prípadových štúdií môže ministerstvu predkladať aj komora. Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň z 25 prípadových štúdií porovnateľnej obťažnosti a podľa potreby sa obmieňa. Prípadové štúdie bez riešenia sa zverejňujú na webovom sídle ministerstva.
§ 7
Preklad z cudzieho jazyka
(1)
Preklad textu z cudzieho jazyka v písomnej podobe možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka. Pri vypracúvaní prekladu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník.
(2)
Časový limit na vypracovanie prekladu z cudzieho jazyka je 60 minút. Preklad sa hodnotí najviac 20 bodmi.
(3)
Pre potreby výberového konania na funkciu exekútora sa použije databáza textov v cudzom jazyku vytváraná ministerstvom na účely výberového konania na funkciu sudcu.3) Žrebovanie textu v cudzom jazyku určeného na preklad z cudzieho jazyka vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom.
§ 8
Príprava a vypracovanie písomností exekútora
(1)
V rámci prípravy a vypracovania písomností exekútora uchádzač preštuduje predložený exekučný spis a vypracuje písomnosti, ktorých vypracovanie je podľa obsahu predloženého exekučného spisu potrebné. Žrebovanie exekučného spisu z predložených exekučných spisov porovnateľnej obťažnosti v dvojnásobnom počte k počtu uchádzačov vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný ministrom tak, že pre všetkých uchádzačov spoločne vyžrebuje jeden exekučný spis. Pri príprave a vypracovaní písomností exekútora možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov.
(2)
Časový limit na prípravu a vypracovanie písomností exekútora je štyri hodiny. Za vypracovanie písomností exekútora možno získať najviac 20 bodov.
(3)
Exekučné spisy pre potreby výberového konania zabezpečuje komora.
(4)
Exekučný spis vyžrebovaný pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach nepoužije.
§ 9
(1)
Pre účasť na psychologickom posúdení a ústnej časti výberového konania (ďalej len „ústna časť“) je potrebné získať z
a)
písomného testu aspoň 24 bodov,
b)
prípadovej štúdie aspoň 12 bodov,
c)
prekladu z cudzieho jazyka aspoň 12 bodov,
d)
prípravy a vypracovania písomností exekútora aspoň 12 bodov.
(2)
Výberová komisia po vyhodnotení písomného testu určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia vypracovania prípadovej štúdie, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(3)
Výberová komisia po vyhodnotení prípadovej štúdie určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia prekladu z cudzieho jazyka, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(4)
Výberová komisia po vyhodnotení prekladu z cudzieho jazyka určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia prípravy a vypracovania písomností exekútora, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(5)
Výberová komisia po vyhodnotení vypracovania písomností exekútora určí podľa počtu dosiahnutých bodov
a)
úspešných uchádzačov, ktorí sa zúčastnia psychologického posúdenia a ústnej časti, a
b)
neúspešných uchádzačov.
(6)
Výberová komisia verejne oznámi a informuje uchádzačov o úspešných a neúspešných uchádzačoch podľa odsekov 2 až 5 bezodkladne po vyhodnotení príslušnej časti výberového konania.
§ 10
Psychologické posúdenie
(1)
Účelom psychologického posúdenia je overiť osobnostné predpoklady uchádzača o funkciu exekútora.
(2)
Požiadavky na osobnostné predpoklady uchádzača zadáva ministerstvo v spolupráci s komorou. Psychologické posúdenie sa vykonáva v iný deň výberového konania ako časti výberového konania podľa § 5 až 8 v súčinnosti s psychológmi, ktorých účasť zabezpečí komora.
(3)
Psychologické posúdenie sa vykonáva formou písomného testu a ústneho pohovoru uchádzača s psychológom podľa odseku 2; to neplatí, ak sa uchádzač podrobil psychologickému posúdeniu podľa tejto vyhlášky v období 12 mesiacov predo dňom začatia výberového konania, keď postačuje, aby uchádzač predložil výberovej komisii závery z predchádzajúceho psychologického posúdenia.
(4)
Závery z psychologického posúdenia predloží psychológ v písomnej podobe výberovej komisii, ktorá ich oznámi a odovzdá uchádzačovi pred začatím ústnej časti.
§ 11
Ústna časť
(1)
Ústna časť pozostáva z
a)
prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj o motivácii na výkon funkcie exekútora,
b)
odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.4)
(2)
Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti pridelením bodov v rozpätí od nula do 12 bodov, pričom najvyšším hodnotením je 12 bodov.
(3)
Do miestnosti, kde sa uskutočňuje ústna časť, vstupujú uchádzači jednotlivo podľa poradia, ktoré určí výberová komisia žrebom. Uchádzač, ktorý absolvoval ústnu časť, môže byť prítomný pri odpovedi nasledujúcich uchádzačov.
§ 12
Postup výberovej komisie pri hodnotení a vyhlásení výsledkov výberového konania
(1)
Po skončení ústnej časti každý člen výberovej komisie na vlastnom hodnotiacom hárku uvedie
a)
počet bodov, ktoré uchádzač získal podľa § 9,
b)
vyjadrenie, či považuje uchádzača na základe psychologického posúdenia za úspešného alebo neúspešného,
c)
počet bodov pridelených v ústnej časti podľa § 11 ods. 2 a
d)
stručné odôvodnenie hodnotenia uchádzača podľa písmen b) a c).
(2)
Po vyhotovení hodnotiaceho hárku ho každý člen výberovej komisie odovzdá predsedovi výberovej komisie. Predseda výberovej komisie pred členmi výberovej komisie zistí mená neúspešných uchádzačov. Neúspešným uchádzačom je uchádzač,
a)
ktorého členovia výberovej komisie jednomyseľne označia podľa odseku 1 písm. b) za neúspešného alebo
b)
ktorý získal v ústnej časti menej ako 36 bodov, a ak sa ústnej časti výberového konania nezúčastnil niektorý člen výberovej komisie, menej ako 29 bodov.
(3)
Z úspešných uchádzačov zostaví predseda výberovej komisie konečné poradie úspešných uchádzačov, a to na základe súčtu bodov získaných podľa § 9 a § 11 ods. 2.
(4)
V prípade rovnosti poradia dvoch alebo viacerých uchádzačov sa o ich poradí rozhodne osobitným hlasovaním. Ak sa osobitným hlasovaním poradie neurčí, o poradí uchádzačov sa rozhodne žrebom.
(5)
Výsledky výberového konania a poradie úspešných uchádzačov, ako aj zoznam neúspešných uchádzačov podľa odseku 2 výberová komisia verejne vyhlási a oznámi uchádzačom bezprostredne po zostavení konečného poradia úspešných uchádzačov podľa odseku 3 alebo odseku 4.
§ 13
Náležitosti zápisnice
(1)
Zápisnica obsahuje
a)
údaj o dátume, čase a mieste konania výberového konania,
b)
označenie územného obvodu krajského súdu, pre ktorý bolo výberové konanie vyhlásené,
c)
zloženie výberovej komisie v rozsahu titul, meno a priezvisko vrátane označenia predsedu výberovej komisie a stručný záznam o voľbe predsedu komisie,
d)
zoznam uchádzačov prihlásených do výberového konania, ako aj zoznam uchádzačov nezaradených do výberového konania,
e)
stručný opis priebehu ústnej časti výberového konania,
f)
konečné poradie úspešných uchádzačov podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4 a zoznam neúspešných uchádzačov podľa § 9 ods. 2 až 5 a § 12 ods. 2 vrátane počtu získaných bodov a hodnotenia členov výberovej komisie podľa § 12 ods. 1 písm. b),
g)
dátum, čas a miesto verejného vyhlásenia výsledkov výberového konania,
h)
meno a priezvisko člena výberovej komisie, ktorý zápisnicu spísal,
i)
dátum, čas a miesto spísania zápisnice; tento údaj sa v zápisnici zapisuje priebežne,
j)
vlastnoručné podpisy všetkých členov výberovej komisie.
(2)
Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania.
(3)
Zápisnicu vyhotovuje a za jej správnosť zodpovedá predsedom výberovej komisie poverený člen výberovej komisie.
(4)
Zápisnicu po prečítaní vlastnoručne podpisujú všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov odmietne zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia, ak je známy. Ak zo závažných dôvodov nemôže niektorý z členov výberovej komisie zápisnicu podpísať, poznamená sa táto skutočnosť v zápisnici.
(5)
Jedno vyhotovenie zápisnice predseda výberovej komisie bezodkladne zašle ministrovi ako podklad na vymenovanie úspešného uchádzača do funkcie exekútora. Zápisnica a hodnotiace hárky členov výberovej komisie sú súčasťou spisu ministerstva o výberovom konaní a zostávajú uložené na ministerstve.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Tomáš Borec v. r.
1)
§ 10 ods. 3 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 299/2013 Z. z.
3)
§ 7 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov.