328/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

328
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov na rok 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Na rok 2014 sa ustanovuje maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a 3 zákona z dohody o brigádnickej práci študentov určenej podľa § 227a zákona takto:
a)
68 eur pre fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku, a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov,
b)
159 eur pre fyzickú osobu neuvedenú v písmene a).
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2013.
Ján Richter v. r.