329/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

329
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 12 písm. a) a § 89 ods. 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 252/2012 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2014 sa ustanovuje takto:
a)
8,80 eura, ak ide o starobný dôchodok,
b)
2,70 eura, ak ide o starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
c)
8,90 eura, ak ide o predčasný starobný dôchodok,
d)
3,30 eura, ak ide predčasný starobný dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
e)
7,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a sociálny dôchodok,
f)
2,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, invalidný dôchodok podľa § 266 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení vyplácaný v sume jednej polovice,
g)
4,50 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %,
h)
1,80 eura, ak ide o invalidný dôchodok priznaný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 % vyplácaný v sume jednej polovice,
i)
5,70 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok,
j)
2,50 eura, ak ide o vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice,
k)
3 eurá, ak ide o sirotský dôchodok,
l)
1,50 eura, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice.
§ 2
Percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2014 je 2,3 %.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. októbra 2013.
Ján Richter v. r.