331/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

331
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. novembra 1992 bol v Londýne prijatý Protokol z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, 1971 (FUND PROT 1992).
Národná rada Slovenskej republiky s pristúpením k protokolu vyslovila súhlas uznesením č. 570 z 15. mája 2013 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 18. júna 2013. Listina o prístupe bola 8. júla 2013 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
Protokol nadobudol platnosť 30. mája 1996 v súlade s článkom 30 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 8. júla 2014 v súlade s článkom 30 ods. 3.
K oznámeniu č. 331/2013 Z. z.
PROTOKOL Z ROKU 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, 1971 (FUND PROT 1992)
STRANY TOHTO PROTOKOLU,
PO ZVÁŽENÍ Medzinárodného dohovoru z roku 1971 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami a protokolu k tomuto dohovoru z roku 1984,
PO KONŠTATOVANÍ, že protokol k tomuto dohovoru z roku 1984, ktorým sa ustanovuje rozšírený rozsah pôsobnosti a zvýšené kompenzácie, nenadobudol platnosť,
POTVRDZUJÚC dôležitosť udržiavania funkčnosti medzinárodného systému zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami a kompenzácií týchto škôd,
S VEDOMÍM potreby zabezpečiť, aby obsah protokolu z roku 1984 čo najskôr nadobudol platnosť,
UZNÁVAJÚC, že pre štáty, ktoré sú stranami tohto dohovoru, je výhodou, ak sa na prechodné obdobie zabezpečí, aby zmenený a doplnený dohovor existoval súčasne s pôvodným dohovorom, a aby bol jeho doplnkom,
PRESVEDČENÉ, že o hospodárske dôsledky škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia vyplývajúceho z lodnej prepravy ropných látok vo veľkom po mori by sa naďalej malo deliť odvetvie lodnej dopravy a spoločnosti zainteresované na preprave ropných látok,
MAJÚC NA PAMÄTI prijatie protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor z roku 1969 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami.
DOHODLI SA TAKTO:
Článok 1
Dohovorom, ktorý menia a dopĺňajú ustanovenia tohto protokolu, je Medzinárodný dohovor z roku 1971 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, ďalej len „dohovor o fonde z roku 1971“. V prípade štátov, ktoré sú stranami protokolu z roku 1976 k dohovoru o fonde z roku 1971, sa tento odkaz považuje za odkaz zahrnujúci dohovor o fonde z roku 1971 v znení uvedeného protokolu.
Článok 2
Článok 1 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. „dohovor o zodpovednosti z roku 1992“; je Medzinárodný dohovor z roku 1992 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami.“;
2.
za odsek 1 sa vkladá nový odsek s týmto znením:
1a. „dohovor o zodpovednosti z roku 1971“; je Medzinárodný dohovor z roku 1971 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami. V prípade štátov, ktoré sú stranami protokolu z roku 1976 k tomuto dohovoru, sa tento pojem považuje za pojem zahrnujúci dohovor o zodpovednosti z roku 1971 v znení uvedeného protokolu.“;
3.
odsek 2 sa nahrádza takto:
2. Pojmy „loď“; „osoba“; „vlastník“; „ropná látka“; „škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia; „preventívne opatrenia“; „havária“; a „organizácia“; majú rovnaký význam ako v článku I dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.“;
4.
odsek 4 sa nahrádza takto:
4. „Pojem“; zúčtovacia jednotka má rovnaký význam ako v odseku 9 článku V dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.“;
5.
odsek 5 sa nahrádza takto:
5. Pojem „tonáž lode“; má rovnaký význam ako v článku V ods. 10 dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.“;
6.
odsek 7 sa nahrádza takto:
7. „ručiteľ“ je ktorákoľvek osoba poskytujúca poistenie alebo inú formu finančnej zábezpeky, ktorou kryje zodpovednosť vlastníka podľa článku VII ods. 1 dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.“
Článok 3
Článok 2 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
odsek 1 sa nahrádza takto:
„1.
Týmto sa zriaďuje medzinárodný fond na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia, nazvaný „Medzinárodný fond z roku 1992 na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami“, ďalej len „fond“, ktorý má tieto ciele:
a)
poskytovať kompenzáciu za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia, ktoré majú taký rozsah, že ochrana poskytovaná dohovorom o zodpovednosti z roku 1969 je neprimeraná;
b)
plniť súvisiace účely stanovené v tomto dohovore.“.
Článok 4
Článok 3 dohovoru o fonde z roku 1971 sa nahrádza takto:
„Článok 3
Tento dohovor sa vzťahuje výhradne:
a)
na škody vzniknuté v dôsledku znečistenia spôsobené:
i)
na území zmluvného štátu vrátane jeho teritoriálnych vôd a
ii) vo výhradnej hospodárskej zóne zmluvného štátu zriadenej v súlade s medzinárodným právom, alebo, ak zmluvný štát takúto zónu nezriadil, v oblasti nachádzajúcej sa za hranicou teritoriálnych vôd tohto štátu a susediacej s týmito vodami, určenej týmto štátom v súlade s medzinárodným právom a siahajúcej do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od základných súradníc, od ktorých sa meria šírka teritoriálnych vôd tohto štátu;
b)
na preventívne opatrenia na predchádzanie takýmto škodám alebo ich minimalizáciu, kdekoľvek boli prijaté."
Článok 5
Nadpis článkov 4 až 9 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení tak, že sa vypúšťajú slová „a náhrada škôd“.
Článok 6
Článok 4 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
v odseku 1 sa päť odkazov na „dohovor o zodpovednosti“ nahrádza odkazmi na „dohovor o zodpovednosti z roku 1992“;
2.
odsek 3 sa nahrádza takto:
3. Ak fond preukáže, že škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia vyplynula v plnom rozsahu alebo čiastočne buď z činu alebo nedbalosti, ku ktorej prišlo s úmyslom spôsobiť škodu zo strany osoby, ktorá utrpela škodu, alebo zo zanedbania zo strany tejto osoby, fond môže byť úplne alebo čiastočne zbavený svojho záväzku vyplatiť tejto osobe kompenzáciu. Fond je v každom prípade zbavený svojho záväzku v rozsahu, v ktorom mohol byť svojho záväzku zbavený vlastník lode podľa článku III ods. 3 dohovoru o zodpovednosti z roku 1992. Fond však nemôže byť takýmto spôsobom zbavený svojho záväzku vzhľadom na preventívne opatrenia.“;
3.
odsek 4 sa nahrádza takto:
„4.
a) pokiaľ ide o jednu haváriu, celková suma kompenzácie splatnej zo strany fondu podľa tohto článku je obmedzená tak, že celková výška tejto sumy a sumy kompenzácie za škody, vzniknutých v dôsledku znečistenia, skutočne vyplatenej na základe dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 v rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru definovaného v článku 3 nesmie prekročiť 135 000 000 zúčtovacích jednotiek.
b)
Okrem prípadov, keď je v pododseku c) ustanovené inak, celková výška kompenzácie za škody, vzniknuté v dôsledku znečistenia vyplývajúceho z prírodného javu výnimočnej, nevyhnutnej a neodolateľnej povahy, splatnej zo strany fondu na základe tohto článku, nesmie prekročiť 135 000 000 zúčtovacích jednotiek.
c)
Maximálna výška kompenzácie uvedená v pododsekoch a) a b) sa rovná 200 000 000 zúčtovacích jednotiek, pokiaľ ide o haváriu, ku ktorej prišlo v priebehu ktoréhokoľvek obdobia, počas ktorého existujú tri strany tohto dohovoru, v súvislosti s ktorými sa celkové príslušné množstvo ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prevzatých osobami na územiach týchto strán v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku, rovnalo alebo prekročilo 600 000 000 ton.
d)
Úrok, ktorý vznikol z fondu zriadeného v súlade s článkom V ods. 3 dohovoru o zodpovednosti z roku 1992, ak nejaký vznikol, sa nesmie zohľadňovať pri výpočte maximálnej kompenzácie splatnej zo strany fondu na základe tohto článku.
e)
Sumy uvedené v tomto článku sa prevedú na národnú menu na základe hodnoty tejto meny odkazom na osobitné právo pôžičky platné v deň rozhodnutia zhromaždenia fondu, pokiaľ ide o prvý dátum vyplatenia kompenzácie.“;
4.
odsek 5 sa nahrádza takto:
5. Keď výška uznaných pohľadávok voči fondu prekročí celkovú výšku kompenzácie splatnú podľa odseku 4, suma, ktorá je k dispozícii, sa rozdelí takým spôsobom, aby bol pomer medzi ktoroukoľvek uznanou pohľadávkou a výškou skutočnej kompenzácie, ktorú vymohla nárokujúca strana na základe tohto dohovoru, rovnaký pre všetky nárokujúce strany.“;
5.
odsek 6 sa nahrádza takto:
6. Zhromaždenie fondu môže rozhodnúť o tom, že vo výnimočných prípadoch je možné vyplatiť kompenzáciu v súlade s týmto dohovorom aj vtedy, keď vlastník lode nezriadil fond v súlade s článkom V ods. 3 dohovoru o zodpovednosti z roku 1992. V takom prípade primerane platí odsek 4 písm. e) tohto článku.“
Článok 7
Článok 5 dohovoru o fonde z roku 1971 sa vypúšťa.
Článok 8
Článok 6 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
v odseku 1 sa vypúšťa číslo odseku a text „alebo náhrada škôd podľa článku 5“;
2.
odsek 2 sa vypúšťa.
Článok 9
Článok 7 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
v odsekoch 1, 3, 4 a 6 sa sedem odkazov na „dohovor o zodpovednosti“ nahrádza odkazmi na „dohovor o zodpovednosti z roku 1992“;
2.
v odseku 1 sa vypúšťa text „alebo náhrada škôd podľa článku 5“;
3.
v prvej vete odseku 3 sa vypúšťajú texty „alebo náhrada škôd“ a „alebo 5“;
4.
v druhej vete odseku 3 sa vypúšťa text „alebo podľa článku 5 ods. 1“, 0146.
Článok 10
V článku 8 dohovoru o fonde z roku 1971 sa odkaz na „dohovor o zodpovednosti“ nahrádza odkazom na „dohovor o zodpovednosti z roku 1992“.
Článok 11
Článok 9 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Pokiaľ ide o akúkoľvek výšku kompenzácie za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia, ktorú vyplatí fond, fond získava subrogáciou práva, ktoré na základe dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 môže voči vlastníkovi alebo jeho ručiteľovi uplatňovať osoba, ktorej boli takýmto spôsobom kompenzované škody.“;
2.
v odseku 2 sa vypúšťa text „alebo náhradu škody“.
Článok 12
Článok 10 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
úvodná veta odseku 1 sa nahrádza takto:
„Ročné príspevky do fondu platí za každý zmluvný štát každá osoba, ktorá v kalendárnom roku uvedenom v článku 12 ods. 2 písm. a) alebo b) prijala množstvá prevyšujúce 150 000 ton:“.
Článok 13
Článok 11 dohovoru o fonde z roku 1971 sa vypúšťa.
Článok 14
Článok 12 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
v úvodnej vete odseku 1 sa vypúšťa text „pre každú osobu uvedenú v článku 10“;
2.
v odseku 1 písm. i), v pododsekoch b) a c) sa vypúšťa text „alebo 5“ a text „15 miliónov frankov“ sa nahrádza textom „štyri milióny zúčtovacích jednotiek“;
3.
pododsek 1 písm. ii) bod b) sa vypúšťa;
4.
v odseku 1 písm. ii) sa bod c) stáva bodom b) a bod d) sa stáva bodom c);
5.
úvodná veta v odseku 2 sa nahrádza takto:
„Zhromaždenie rozhodne o celkovej výške príspevkov, ktoré je potrebné odviesť. Riaditeľ na základe tohto rozhodnutia vypočíta pre každý zmluvný štát a pre každú osobu uvedenú v článku 10 výšku jej ročného príspevku:“;“.
6.
odsek 4 sa nahrádza takto:
4. Ročný príspevok je splatný v deň stanovený vo vnútorných predpisoch fondu. Zhromaždenie môže rozhodnúť o inom platobnom termíne.“;
7.
odsek 5 sa nahrádza takto:
5. Zhromaždenie môže za podmienok stanovených vo finančných predpisoch fondu rozhodnúť o vykonaní presunov medzi finančnými prostriedkami prijatými v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. a) a finančnými prostriedkami prijatými v súlade s článkom 12 ods. 2 písm. b).“;
8.
odsek 6 sa vypúšťa.
Článok 15
Článok 13 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Suma akéhokoľvek príspevku, ktorá je splatná podľa článku 12, a ktorá nebola zaplatená, je zaťažená úrokom, ktorého sadzba sa určí v súlade s vnútornými predpismi fondu za predpokladu, že v rôznych okolnostiach môžu byť určené rôzne sadzby.“
2.
v odseku 3 sa text „články 10 a 11“ nahrádza textom „články 10 a 12“ a text „na obdobie nepresahujúce tri mesiace“ sa vypúšťa.
Článok 16
K článku 15 dohovoru o fonde z roku 1971 sa pridáva nový odsek 4:
4. Ak si zmluvný štát neplní svoje záväzky týkajúce sa predkladania oznámenia uvedeného v odseku 2 riaditeľovi, čím spôsobí fondu finančné straty, tento zmluvný štát je povinný tieto straty fondu vykompenzovať. Zhromaždenie na odporúčanie riaditeľa môže rozhodnúť o tom, či je táto kompenzácia splatná zo strany tohto zmluvného štátu.”
Článok 17
Článok 16 dohovoru o fonde z roku 1971 sa nahrádza takto:
„Fond má zhromaždenie a sekretariát, ktorý vedie riaditeľ.“.
Článok 18
Článok 18 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
v úvodnej vete tohto článku sa vypúšťa text: „s výhradou ustanovení článku 26,”;
2.
odsek 8 sa vypúšťa;
3.
odsek 9 sa nahrádza takto:
9. Zriadiť akýkoľvek dočasný alebo stály pomocný orgán, ktorý považuje za potrebný, definovať rozsah jeho pôsobnosti a udeliť mu právomoci potrebné na výkon funkcií, ktorými je poverený; zhromaždenie sa pri menovaní členov tohto orgánu snaží zabezpečiť spravodlivé zemepisné rozdelenie členov a zabezpečiť, aby boli vhodne zastúpené zmluvné štáty, vo vzťahu ku ktorým sa prijímajú najväčšie množstvá ropných látok, za ktoré sa platia príspevky; na prácu tohto pomocného orgánu sa môže mutatis mutandis uplatňovať rokovací poriadok zhromaždenia.”;
4.
v odseku 10 sa vypúšťa text „výkonný výbor”;
5.
v odseku 11 sa vypúšťa text „výkonný výbor”;
6.
odsek 12 sa vypúšťa.
Článok 19
Článok 19 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Riadne zasadania zhromaždenia sa konajú raz za každý kalendárny rok a zvoláva ich riaditeľ.”;
2.
v odseku 2 sa vypúšťa text „výkonného výboru alebo”.
Článok 20
Články 21 až 27 dohovoru o fonde z roku 1971 a nadpis týchto článkov sa vypúšťajú.
Článok 21
Článok 29 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Riaditeľ je najvyšší administratívny úradník fondu. Na základe pokynov, ktoré mu dáva zhromaždenie, vykonáva tie funkcie, ktoré sú mu pridelené týmto dohovorom, vnútornými predpismi fondu a zhromaždením.”;
2.
v odseku 2 písm. e) sa vypúšťa text „alebo výkonný výbor”;
3.
v odseku 2 písm. f) sa vypúšťa text „alebo výkonnému výboru podľa toho, a aký prípad ide,”;
4.
odsek 2 písm. g) sa nahrádza takto:
„g)
na základe konzultácií s predsedom zhromaždenia vypracováva a uverejňuje správu o činnosti fondu v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku;“.
5.
v odseku 2 písm. h) sa vypúšťa text „výkonný výbor”.
Článok 22
V článku 31 písm. 1 dohovoru o fonde z roku 1971 sa vypúšťa text „o výkonnom výbore a”.
Článok 23
Článok 32 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
v úvodnej vete sa vypúšťa text „a výkonný výbor”;
2.
v pododseku b) sa vypúšťa text „a výkonný výbor”.
Článok 24
Článok 33 dohovoru o fonde z roku 1971 sa mení a dopĺňa takto:
1.
odsek 1 sa vypúšťa;
2.
v odseku 2 sa vypúšťa číslo odseku;
3.
pododsek c) sa nahrádza takto:
c) zriadenie pomocných orgánov podľa článku 18 písm. 9 a záležitosti týkajúce sa tohto zriadenia.”
Článok 25
Článok 35 dohovoru o fonde z roku 1971 sa nahrádza takto:
„Článok 35
Žiadosti o kompenzáciu podľa článku 4 vyplývajúce z havárií, ktoré vzniknú po termíne nadobudnutia platnosti tohto dohovoru nie je možné vznášať voči fondu skôr než v stodvadsiaty deň po tomto termíne."
Článok 26
Za článok 36 dohovoru o fonde z roku 1971 sa vkladajú tieto štyri nové články:
„Článok 36a
V priebehu obdobia, ktoré sa začína termínom nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a končí termínom nadobudnutia platnosti písomných dokumentov o vypovedaní ustanovených v článku 31 protokolu z roku 1992, ktorým sa mení dohovor o fonde z roku 1971, ďalej len „prechodné obdobie”, platia tieto prechodné ustanovenia:
a)
pri uplatňovaní odseku 1 písm. a) článku 2 tohto dohovoru je súčasťou odkazu na dohovor o zodpovednosti z roku 1992 odkaz na Medzinárodný dohovor z roku 1969 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami, buď v jeho pôvodnej verzii alebo v znení protokolu z roku 1976 k uvedenému dohovoru (uvedený v tomto článku ako dohovor o zodpovednosti z roku 1969) a tiež dohovor o fonde z roku 1971;
b)
ak havária spôsobila škody vzniknuté v dôsledku znečistenia v rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, fond vyplatí kompenzáciu každej osobe, ktorá utrpela škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia, iba vtedy, keď táto osoba nemohla dostať úplnú a primeranú kompenzáciu za túto škodu podľa podmienok dohovoru o zodpovednosti z roku 1969, dohovoru o fonde z roku 1971 a dohovoru o zodpovednosti z roku 1992, a v takom rozsahu, v akom táto osoba nemohla dostať túto kompenzáciu, za predpokladu, že, pokiaľ ide o škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia v rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, pokiaľ ide o stranu tohto dohovoru, ale nie o stranu dohovoru o fonde z roku 1971, fond vyplatí kompenzáciu každej osobe, ktorá utrpela škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia, iba vtedy, keby táto osoba nebola mohla dostať úplnú a primeranú kompenzáciu v prípade, že by bol uvedený štát stranou každého z uvedených dohovorov, a v takom rozsahu, v akom táto osoba nemohla dostať túto kompenzáciu;
c)
pri uplatňovaní článku 4 tohto dohovoru je súčasťou sumy zohľadnenej pri určení celkovej výšky kompenzácie, splatnej zo strany fondu, aj suma kompenzácie skutočne vyplatená na základe dohovoru o zodpovednosti z roku 1969, ak bola nejaká suma vyplatená, a suma kompenzácie skutočne vyplatená alebo považovaná za vyplatenú na základe dohovoru o fonde z roku 1971;
d)
odsek 1 článku 9 tohto dohovoru sa vzťahuje aj na práva uplatňované na základe dohovoru o zodpovednosti z roku 1969.
Článok 36b
1.
S výhradou článku 4 celková výška ročných príspevkov splatných za ropné látky, za ktoré sa platia príspevky, prijaté v jednom zmluvnom štáte v priebehu kalendárneho roku nesmie prekročiť 27,5 % celkovej výšky ročných príspevkov podľa protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o fonde z roku 1971, za tento kalendárny rok.
2.
Ak by uplatňovanie ustanovení uvedených v odsekoch 2 a 3 článku 12 viedlo k celkovej výške príspevkov splatných zo strany prispievateľov v jednom zmluvnom štáte za daný kalendárny rok, ktorá prekračuje 27,5 % celkovej výšky ročných príspevkov, príspevky splatné zo strany všetkých prispievateľov v tomto štáte sa znížia pro rata tak, aby sa ich celkové príspevky rovnali 27,5 % celkovej výšky ročných príspevkov do fondu za tento rok.
3.
Ak sa príspevky splatné zo strany osôb v danom zmluvnom štáte znížia podľa odseku 2 tohto článku, príspevky splatné zo strany osôb vo všetkých ostatných zmluvných štátoch sa zvýšia pro rata tak, aby bolo zabezpečené, že celková výška príspevkov splatných zo strany všetkých osôb, ktoré sú povinné prispievať do fondu za príslušný kalendárny rok, dosiahne celkovú výšku príspevkov, o ktorej rozhodlo zhromaždenie.
4.
Ustanovenia uvedené v odsekoch 1 až 3 sa uplatňujú dovtedy, kým celkové množstvo ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prijatých vo všetkých zmluvných štátoch v kalendárnom roku nedosiahne 750 000 000 ton alebo dovtedy, kým neuplynie lehota piatich rokov od termínu nadobudnutia platnosti uvedeného protokolu z roku 1992, podľa tohto, ktorý prípad nastane skôr.
Článok 36c
Napriek ustanoveniam tohto dohovoru sa na správu fondu v priebehu obdobia, počas ktorého je platný dohovor o fonde z roku 1971 aj tento dohovor, vzťahujú tieto ustanovenia:
a)
sekretariát fondu, zriadeného dohovorom o fonde z roku 1971 (ďalej len fond z roku 1971) vedený riaditeľom, môžu pracovať aj ako sekretariát a riaditeľ fondu;
b)
ak sekretariát a riaditeľ fondu z roku 1971 vykonávajú v súlade s pododsekom a) aj funkciu sekretariátu fondu a riaditeľa fondu, fond v prípade konfliktu záujmov medzi fondom z roku 1971 a fondom zastupuje predseda zhromaždenia fondu;
c)
riaditeľ a zamestnanci a odborníci, ktorých vymenoval, a ktorí plnia svoje povinnosti na základe tohto dohovoru a dohovoru o fonde z roku 1971, sa nepovažujú za porušujúcich ustanovenia článku 30 tohto dohovoru, pokiaľ plnia svoje povinnosti v súlade s týmto článkom;
d)
zhromaždenie fondu sa snaží neprijímať rozhodnutia, ktoré nie sú zlúčiteľné s rozhodnutiami, ktoré prijíma zhromaždenie fondu z roku 1971. Ak vzniknú názorové rozdiely, pokiaľ ide o spoločné administratívne otázky, zhromaždenie fondu sa pokúsi dosiahnuť konsenzus so zhromaždením fondu z roku 1971 v duchu vzájomnej spolupráce a pri zohľadnení spoločných cieľov obidvoch organizácií;
e)
fond môže byť nástupcom práv, záväzkov a pohľadávok fondu z roku 1971, ak takto rozhodne zhromaždenie fondu z roku 1971 v súlade s článkom 44 ods. 2 dohovoru o fonde z roku 1971;
f)
fond uhrádza fondu z roku 1971 všetky náklady a výdavky vyplývajúce z administratívnych služieb, ktoré poskytuje fond z roku 1971 v mene fondu.
Článok 36d
Záverečné ustanovenia
Záverečnými ustanoveniami tohto dohovoru sú články 28 až 39 protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o fonde z roku 1971. Odkazy uvedené v tomto dohovore na zmluvné štáty sa považujú za odkazy znamenajúce odkazy na zmluvné štáty uvedeného protokolu."
Článok 27
1.
Pokiaľ ide o strany tohto protokolu, dohovor o fonde z roku 1971 a tento protokol sa čítajú a vykladajú spolu ako jeden jediný písomný dokument.
2.
Články 1 až 36d dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu sú známe ako Medzinárodný dohovor z roku 1992 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami (dohovor o fonde z roku 1992).
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 28
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie
1.
Tento protokol je k dispozícii na podpis v Londýne od 15. januára 1993 do 14. januára 1994 každému štátu, ktorý podpísal dohovor o zodpovednosti z roku 1992.
2.
S výhradou odseku 4 tento protokol ratifikujú, prijmú alebo schvália štáty, ktoré ho podpísali.
3.
S výhradou odseku 4 je tento protokol k dispozícii na pristúpenie štátom, ktoré ho nepodpísali.
4.
Tento protokol môžu ratifikovať, prijať, schváliť, alebo k tomuto protokolu môžu pristúpiť len štáty, ktoré ratifikovali, prijali, schválili dohovor o zodpovednosti z roku 1992, alebo k tomuto dohovoru pristúpili.
5.
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie sa uskutoční uložením formálneho písomného dokumentu na tento účel u generálneho tajomníka organizácie.
6.
Štát, ktorý je stranou tohto protokolu, ale nie je stranou dohovoru o fonde z roku 1971, je viazaný ustanoveniami dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu vo vzťahu k ostatným štátom, ktoré sú stranami tohto protokolu, ale nie je viazaný ustanoveniami dohovoru o fonde z roku 1971 vo vzťahu k štátom, ktoré sú stranami tohto dohovoru.
7.
Akýkoľvek písomný dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uložený po nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov k dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu sa považuje za písomný dokument vzťahujúci sa na uvedený dohovor v tomto znení upravený na základe týchto zmien a doplnkov.
Článok 29
Informácie o ropných látkach, za ktoré sa platia príspevky
1.
Predtým, než tento protokol nadobudne platnosť pre niektorý štát, tento štát pri ukladaní písomného dokumentu uvedeného v článku 28 ods. 5 a potom každý rok v termíne, ktorý určí generálny tajomník organizácie, oznámi generálnemu tajomníkovi organizácie meno a adresu každej osoby, ktorá je za tento štát povinná prispievať do fondu podľa článku 10 dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu, ako aj údaje o príslušných množstvách ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prijatých ktoroukoľvek takouto osobou na území tohto štátu v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku.
2.
V priebehu prechodného obdobia riaditeľ každý rok oznámi generálnemu tajomníkovi organizácie údaje za strany o množstvách ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prijatých osobami povinnými prispievať do fondu podľa článku 10 dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu.
Článok 30
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento protokol nadobúda platnosť 12 mesiacov odo dňa, kedy boli splnené tieto požiadavky:
a)
najmenej osem štátov uložilo písomné dokumenty o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u generálneho tajomníka organizácie; a
b)
generálny tajomník organizácie prijal informácie v súlade s článkom 29 o tom, že osoby, ktoré sú povinné prispievať podľa článku 10 dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu, prijali v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku celkové množstvo najmenej 450 000 000 ton ropných látok, za ktoré sa platia príspevky.
2.
Tento protokol však nenadobudne platnosť skôr, než nadobudne platnosť dohovor o zodpovednosti z roku 1992.
3.
Pre každý štát, ktorý tento protokol ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi po splnení podmienok pre nadobudnutie platnosti stanovených v odseku 1, tento protokol nadobúda platnosť 12 mesiacov odo dňa, kedy tento štát uložil príslušný písomný dokument.
4.
Ktorýkoľvek štát môže v čase uloženia svojho písomného dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu vyhlásiť, že tento písomný dokument nenadobudne platnosť na účel tohto článku do konca šesťmesačnej lehoty uvedenej v článku 31.
5.
Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie v súlade s predchádzajúcim odsekom, môže toto vyhlásenie kedykoľvek stiahnuť formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi organizácie. Každé takéto stiahnutie nadobúda účinnosť v deň prijatia tohto oznámenia a každý štát, ktorý takto stiahol svoje vyhlásenie, sa považuje za štát, ktorý v ten deň uložil svoj písomný dokument o ratifikácii, prijatí, schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu.
6.
Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa článku 13 ods. 2 protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o zodpovednosti z roku 1969, sa považuje za štát, ktorý urobil aj vyhlásenie podľa odseku 4 tohto článku. Stiahnutie vyhlásenia podľa uvedeného článku 13 ods. 2 sa považuje aj za stiahnutie podľa odseku 5 tohto článku.
Článok 31
Vypovedanie dohovorov z roku 1969 a 1971
S výhradou článku 30 do šiestich mesiacov odo dňa, kedy boli splnené tieto požiadavky:
a)
najmenej osem štátov sa stalo stranou tohto protokolu alebo uložilo svoje písomné dokumenty o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u generálneho tajomníka organizácie, či už s výhradou článku 30 ods. 4 alebo bez nej; a
b)
generálny tajomník organizácie prijal v súlade s článkom 29 informácie o tom, že osoby, ktoré sú alebo budú povinné prispievať podľa článku 10 dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu, prijali v priebehu predchádzajúceho roku celkové množstvo najmenej 750 000 000 ton ropných látok, za ktoré sa platia príspevky;
Každá strana tohto protokolu a každý štát, ktorý uložil písomný dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení, či už s výhradou článku 30 ods. 4 alebo nie, vypovie dohovor o fonde z roku 1971 a dohovor s zodpovednosti z roku 1969, ak je stranou týchto dohovorov, s účinnosťou 12 mesiacov po uplynutí vyššie uvedenej šesťmesačnej lehoty.
Článok 32
Revízie, zmeny a doplnky
1.
Organizácia môže zvolať konferenciu kvôli revízii alebo zmenám a doplnkom dohovoru o fonde z roku 1992.
2.
Organizácia zvolá konferenciu zmluvných štátov na účel revízií alebo zmien a doplnkov dohovoru o fonde z roku 1992 na žiadosť najmenej jednej tretiny všetkých zmluvných štátov.
Článok 33
Zmeny a doplnky limitných súm
1.
Na žiadosť najmenej jednej štvrtiny zmluvných štátov rozošle generálny tajomník každý návrh na zmenu a doplnky limitov súm kompenzácie ustanovených v článku 5 ods. 5 dohovoru o fonde z roku 1971 všetkým členom organizácie a všetkým zmluvným štátom.
2.
Akákoľvek zmena a doplnok navrhnutý a rozoslaný uvedeným spôsobom sa v termíne najmenej šiestich mesiacov po dni jeho rozoslania predložia právnemu výboru organizácie na posúdenie.
3.
Všetky zmluvné štáty dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu, či už sú členmi organizácie alebo nie, sú oprávnené zúčastňovať sa na konaniach právneho výboru týkajúcich sa posúdenia a prijatia zmien a doplnkov.
4.
Zmeny a doplnky sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov, ktoré sú prítomné a hlasujú v právnom výbore rozšírenom tak, ako je ustanovené v odseku 3, pod podmienkou, že v čase hlasovania je prítomná najmenej jedna polovica zmluvných štátov.
5.
Keď právny výbor koná na základe návrhu na zmenu alebo doplnok limitov, zohľadňuje skúsenosti z havárií, najmä výšku škody, ktorá z nich vyplýva a zmeny peňažných hodnôt. Zohľadňuje aj vzťah medzi limitmi uvedenými v článku 4 ods. 4 dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu a limitmi uvedenými v článku V ods. 1 Medzinárodného dohovoru z roku 1992 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami.
6.
a)
O žiadnej zmene alebo doplnku limitov zodpovednosti podľa tohto článku nie je možné uvažovať pred 15. januárom 1998, ani najmenej päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti predchádzajúcej zmeny a doplnku podľa tohto článku. O žiadnej zmene alebo doplnku podľa tohto článku sa nesmie uvažovať pred nadobudnutím platnosti tohto protokolu.
b)
Žiadny limit nie je možné zvýšiť natoľko, aby prekročil sumu, ktorá zodpovedá limitu ustanovenému v dohovore o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu, zvýšenú o 6 % za rok a počítanú kumulatívne od 15. januára 1993.
c)
Žiadny limit nie je možné zvýšiť natoľko, aby prekročil sumu, ktorá zodpovedá limitu ustanovenému v dohovore o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu, násobenú tromi.
7.
Organizácia oznámi akúkoľvek zmenu a doplnok prijatý v súlade s odsekom 4 všetkým zmluvným štátom. Zmena a doplnok sa považuje za prijatý na konci lehoty 18 mesiacov odo dňa oznámenia, pokiaľ v priebehu tejto lehoty najmenej jedna štvrtina štátov, ktoré boli zmluvnými štátmi v čase, keď právny výbor túto zmenu a doplnok prijal, neoznámi organizácii, že túto zmenu a doplnok neprijíma. V takom prípade je táto zmena a tento doplnok zamietnutý a nie je platný.
8.
Zmena a doplnok, ktorý sa považuje za prijatý v súlade s odsekom 7, nadobúda platnosť 18 mesiacov po jeho prijatí.
9.
Všetky zmluvné štáty sú touto zmenou a doplnkom viazané, pokiaľ najmenej šesť mesiacov pred nadobudnutí platnosti tejto zmeny a doplnku nevypovedia tento protokol v súlade s článkom 34 ods. 1 a ods. 2 Toto vypovedanie nadobúda platnosť v deň, kedy nadobudne platnosť táto zmena a doplnok.
10.
Ak právny výbor prijal zmenu a doplnok, ale ešte neuplynula 18-mesačná lehota na jeho prijatie, štát, ktorý sa v priebehu tejto lehoty stane zmluvným štátom, je viazaný touto zmenou a doplnkom od nadobudnutia platnosti. Štát, ktorý sa stane zmluvným štátom tohto protokolu po uplynutí tejto lehoty, je viazaný zmenou a doplnkom, ktorý bol prijatý v súlade s odsekom 7. V prípadoch uvedených v tomto odseku sa štát stane viazaný zmenou a doplnkom vtedy, keď táto zmena a doplnok nadobudne platnosť, alebo keď tento protokol nadobudne platnosť pre tento štát, ak k tomu príde neskôr.
Článok 34
Vypovedanie
1.
Ktorákoľvek strana môže tento protokol vypovedať kedykoľvek po dni nadobudnutia jeho platnosti pre túto stranu.
2.
Vypovedanie sa uskutoční formou uloženia písomného dokumentu u generálneho tajomníka organizácie.
3.
Vypovedanie nadobúda účinnosť 12 mesiacov po uložení písomného dokumentu o vypovedaní u generálneho tajomníka organizácie, alebo v takej dlhšej lehote, ktorá môže byť stanovená v tomto dokumente.
4.
Vypovedanie dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 sa považuje za vypovedanie tohto protokolu. Toto vypovedanie nadobúda účinnosť v deň nadobudnutia účinnosti vypovedania protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o zodpovednosti z roku 1969, podľa článku 16 uvedeného protokolu.
5.
Ktorýkoľvek zmluvný štát tohto protokolu, ktorý nevypovedal dohovor o fonde z roku 1971 a dohovor o zodpovednosti z roku 1969 takým spôsobom, ako to vyžaduje článok 31, sa považuje za štát, ktorý vypovedal tento protokol s účinnosťou 12 mesiacov po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v tom článku. Odo dňa, kedy písomné dokumenty o vypovedaní ustanovené v článku 31 nadobúdajú účinnosť, sa ktorákoľvek strana tohto protokolu, ktorá uloží svoj písomný dokument o ratifikácii, prijatí, schválení dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 alebo o pristúpení k tomuto dohovoru, považuje za stranu, ktorá vypovedala tento protokol s účinnosťou odo dňa, kedy tento písomný dokument nadobúda účinnosť.
6.
Pokiaľ ide o strany tohto protokolu, vypovedanie dohovoru o fonde z roku 1971 v súlade s jeho článkom 41 ktoroukoľvek z nich sa v každom prípade vykladá ako vypovedanie dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu.
7.
Napriek vypovedaniu tohto protokolu niektorou stranou podľa tohto článku naďalej platia všetky ustanovenia tohto protokolu týkajúce sa záväzkov prispievať podľa článku 10 dohovoru o fonde z roku 1971 v znení tohto protokolu, pokiaľ ide o haváriu uvedenú v článku 12 ods. 2 písm. b) uvedeného zmeneného a doplneného dohovoru, ku ktorej prišlo pred nadobudnutím účinnosti vypovedania.
Článok 35
Mimoriadne zasadania zhromaždenia
1.
Ktorýkoľvek zmluvný štát môže do 90 dní od uloženia písomného dokumentu o vypovedaní, ktorého výsledok podľa jeho názoru významne zvýši hodnotu príspevkov pre zvyšné zmluvné štáty, požiadať riaditeľa, aby zvolal mimoriadne zasadanie zhromaždenia. Riaditeľ zvolá zasadnutie zhromaždenia najneskôr do 60 dní od prijatia tejto žiadosti.
2.
Riaditeľ môže z vlastnej iniciatívy zvolať mimoriadne zasadanie zhromaždenia do šesťdesiatich dní po uložení akéhokoľvek písomného dokumentu o vypovedaní, ak príde k záveru, že toto vypovedanie povedie k významnému zvýšeniu hodnoty príspevkov zvyšných zmluvných štátov.
3.
Ak zhromaždenia na mimoriadnom zasadaní zvolanom v súlade s odsekom 1 alebo 2 rozhodne, že uvedené vypovedanie povedie k významnému zvýšeniu hodnoty príspevkov pre zvyšné zmluvné štáty, ktorýkoľvek takýto štát môže najneskôr do 120 dní pred termínom nadobudnutia účinnosti tohto vypovedania vypovedať tento protokol s účinnosťou od toho istého dňa.
Článok 36
Ukončenie
1.
Platnosť tohto protokolu končí v deň, kedy počet zmluvných štátov klesne pod hodnotu tri.
2.
Štáty, ktoré sú viazané týmto protokolom v deň, ktorý predchádza dňu skončenia jeho platnosti, umožnia fondu, aby vykonával svoje funkcie opísané v článku 37 tohto protokolu a len na tento účel zostanú týmto protokolom viazané.
Článok 37
Likvidácia fondu
1.
Ak sa skončí platnosť tohto protokolu, fond napriek tomu:
a)
plní svoje záväzky, pokiaľ ide o akúkoľvek haváriu, ku ktorej prišlo pred skončením platnosti tohto protokolu;
b)
je oprávnený uplatňovať svoje práva na príspevky v takom rozsahu, v akom sú tieto príspevky potrebné na plnenie záväzkov podľa pododseku a), vrátane výdavkov na správu fondu potrebnú na tento účel.
2.
Zhromaždenie prijíma všetky vhodné opatrenia na dokončenie likvidácie fondu vrátane spravodlivého rozdelenia akéhokoľvek zvyšného majetku medzi tie osoby, ktoré prispeli do fondu.
3.
Na účely tohto článku zostáva fond právnickou osobou.
Článok 38
Depozitár
1.
Tento protokol a všetky zmeny a doplnky prijaté podľa článku 33 sú uložené u generálneho tajomníka organizácie.
2.
Generálny tajomník organizácie:
a)
informuje všetky štáty, ktoré podpísali tento protokol, alebo k nemu pristúpili, o:
i)
každom novom podpise alebo uložení písomného dokumentu spolu s dátumom tohto podpisu alebo uloženia;
ii) každom vyhlásení a oznámení podľa článku 30 vrátane prípadov vyhlásenia a stiahnutia, ktoré sa považujú za vykonané v súlade s tým článkom;
iii)
termíne nadobudnutia platnosti tohto protokolu;
iv) termíne, do ktorého je potrebné predložiť písomné dokumenty o vypovedaní ustanovené v článku 31;
v)
každom návrhu na zmenu a doplnok limitov súm kompenzácie, ktorý bol predložený v súlade s článkom 33 ods. 1;
vi) každej zmene a doplnku, ktorý bol prijatý v súlade s článkom 33 ods. 4;
vii)
každej zmene a doplnku, ktorý sa považuje za prijatý podľa článku 33 ods. 7, spolu s termínom nadobudnutia platnosti tejto zmeny a doplnku v súlade s odsekmi 8 a 9 uvedeného článku;
viii)
uložení písomného dokumentu o vypovedaní tohto protokolu spolu s termínom uloženia a termínom nadobudnutia jeho účinnosti;
ix) každom prípade vypovedania, ktoré sa považuje za uskutočnené podľa článku 34 ods. 5;
x)
každom oznámení, ktoré vyžaduje ktorýkoľvek článok tohto protokolu;
b)
posiela overené skutočné kópie tohto protokolu všetkým signatárskym štátom a všetkým štátom, ktoré pristúpia k tomuto protokolu.
3.
Ihneď po nadobudnutí platnosti tohto protokolu pošle generálny tajomník organizácie jeho znenie sekretariátu ácie Spojených národov na registráciu a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty ácie Spojených národov.
Článok 39
Jazyky
Tento protokol je vyhotovený v jedinom origináli v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.
V LONDÝNE dvadsiateho siedmeho novembra roku tisícdeväťstodeväťdesiatdva.
NA DÔKAZ TOHO zástupcovia, riadne splnomocnení na tento účel, podpísali tento protokol.