332/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

332
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 96 z 20. februára 2013 sa uverejňuje konsolidované znenie Medzinárodného dohovoru o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1971 v znení Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, 1971 (FUND PROT 1992) (oznámenie č. 331/2013 Z. z.).
K oznámeniu č. 332/2013 Z. z.
MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR Z ROKU 1992
O ZRIADENÍ MEDZINÁRODNÉHO FONDU NA KOMPENZÁCIU ŠKÔD VZNIKNUTÝCH V DÔSLEDKU ZNEČISTENIA ROPNÝMI LÁTKAMI
(konsolidované znenie dohovoru FUND z roku 1971 v znení FUND protokolu 1992)
Zmluvné štáty tohto Dohovoru,
KTORÉ SÚ ZMLUVNÝMI STRANAMI Medzinárodného dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené znečistením ropnými látkami schváleného 29. novembra 1969 v Bruseli,
VEDIAC o rizikách znečistenia spojených s celosvetovou námornou prepravou ropných látok vo veľkých množstvách;
PRESVEDČENÉ o potrebe zabezpečiť možnosť primeranej kompenzácie pre osoby, ktorým vznikne škoda v dôsledku úniku alebo vypustenia ropných látok z lodí,
BERÚC DO ÚVAHY, že Medzinárodný dohovor z 29. novembra 1969 o občianskoprávnej zodpovednosti za znečistenie ropnými látkami, ktorý ustanovil režim pre kompenzáciu škôd spôsobených znečistením v zmluvných štátoch a nákladov vynaložených na opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu takýchto škôd, kdekoľvek boli prijaté, predstavuje značný pokrok pri plnení tohto cieľa;
AVŠAK BERÚC DO ÚVAHY, že tento režim nepriznáva úplnú kompenzáciu obetiam znečistenia ropnými látkami vo všetkých prípadoch, a súčasne ukladá dodatočné finančné bremeno majiteľom lodí,
BERÚC DO ÚVAHY ďalej, že hospodárske dôsledky znečistenia vyplývajúceho z úniku alebo vypustenia ropných látok prepravovaných vo veľkom v lodiach po mori by nemalo znášať výlučne odvetvie lodnej dopravy, ale čiastočne by ich mali znášať aj spoločnosti zainteresované na preprave ropných látok,
PRESVEDČENÉ o potrebe vytvorenia systému kompenzácie a náhrady škôd, doplňujúceho Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za znečistenie ropnými látkami s cieľom zabezpečiť, aby obetiam znečistenia ropnými látkami boli úplne kompenzované ich škody, a aby majiteľom lodí bola súčasne poskytnutá úľava, pokiaľ ide o dodatočné finančné bremená, ktoré im uložil spomínaný dohovor;
BERÚC NA VEDOMIE uznesenie o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vznikajúcich v dôsledku znečistenia ropnými látkami, ktoré bolo prijaté 29. novembra 1969 Medzinárodnou právnickou konferenciou o škodách spôsobených znečistením morí,
DOHODLI SA TAKTO:
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Na účely tohto dohovoru:
1.
„Dohovor o zodpovednosti z roku 1992“ je Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za znečistenie ropnými látkami z roku 1992;
1bis.
„Dohovor o fonde z roku 1971“ je Medzinárodný dohovor o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami. Pre zmluvné štáty Protokolu z roku 1976 k tomuto dohovoru bude tento termín znamenať aj Dohovor o fonde z roku 1971, v znení tohto protokolu;
2.
pojmy „loď“, „osoba“, „vlastník“, „ropná látka“, „škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia“, „preventívne opatrenia“, „havária“ a „organizácia“ majú rovnaký význam ako v článku I Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992;
3.
pojem „ropná látka, za ktorú sa platia príspevky“ je surová ropa a palivo, tak ako sú definované v pododsekoch (a) a (b) nižšie:
(a)
„surová ropa“ je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktorá prirodzene vzniká v zemi bez ohľadu na to, či je alebo nie je spracovaná tak, aby bola vhodná na prepravu. Patrí sem aj surová ropa, z ktorej boli odstránené niektoré destilačné frakcie (niekedy uvádzaná ako “redukovaná ropa”), alebo do ktorej boli pridané niektoré destilačné frakcie (niekedy uvádzaná ako „obohatená“ alebo „zriedená“ ropa);
(b)
„palivo“ sú ťažké destiláty alebo rezíduá surovej ropy alebo zmesi týchto materiálov, ktoré majú byť použité ako palivo pri výrobe tepla alebo energie, s kvalitou zodpovedajúcou špecifikácii pre palivový olej číslo 4 American Society for Testing and Materials / Americkej spoločnosti pre skúšky a materiály (označenie D 396-69), alebo ťažšie.
4.
„zúčtovacia jednotka“ má rovnaký význam ako v článku V, odsek 9 Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.
5.
„priestornosť lode“ má rovnaký význam ako v článku V, odsek 10 Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.
6.
„tona“ v súvislosti s ropnou látkou znamená metrickú tonu.
7.
„ručiteľ“ je každá osoba, ktorá poskytuje poistenie alebo iné finančné zabezpečenie s cieľom pokryť zodpovednosť majiteľa v zmysle článku VII, odsek 1 Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.
8.
„zariadenie terminálu“ je miesto používané na uskladnenie ropných látok vo veľkom množstve, ktoré je schopné prijať ropnú látku po vodnej preprave, vrátane akéhokoľvek zariadenia umiestneného na pobreží a spojeného s týmto miestom.
9.
Ak incident tvorí sled udalostí, bude sa posudzovať tak, akoby vznikol v deň, keď nastala prvá z týchto udalostí.
Článok 2
1.
Týmto sa zriaďuje medzinárodný fond pre kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia, nazvaný „Medzinárodný fond pre kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia z roku 1992“ a ďalej uvádzaný ako „fond“, s nasledujúcimi cieľmi:
(a)
poskytnúť kompenzáciu za škody vznikajúce v dôsledku znečistenia v prípade, že ochrana priznaná Dohovorom o zodpovednosti z roku 1992 je nedostatočná;
(b)
plniť s tým súvisiace účely, ktoré sú uvedené v tomto dohovore.
2.
Fond bude v každom zmluvnom štáte uznaný ako právnická osoba spôsobilá preberať práva a povinnosti a byť stranou v súdnych konaniach pred súdmi tohto štátu podľa zákonov príslušného štátu. Každý zmluvný štát uzná riaditeľa fondu (ďalej uvádzaný ako „riaditeľ“) za zákonného predstaviteľa fondu.
Článok 3
Tento dohovor sa vzťahuje výhradne:
(a)
na škody vzniknuté v dôsledku znečistenia spôsobené:
(i)
na území zmluvného štátu vrátane jeho teritoriálnych vôd a
(ii)
vo výhradnej hospodárskej zóne zmluvného štátu zriadenej v súlade s medzinárodným právom, alebo, ak zmluvný štát takúto zónu nezriadil, v oblasti, nachádzajúcej sa za hranicou teritoriálnych vôd tohto štátu a susediacej s týmito vodami, určenej týmto štátom v súlade s medzinárodným právom a siahajúcej do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od základných súradníc, od ktorých sa meria šírka teritoriálnych vôd tohto štátu;
(b)
na preventívne opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu takýchto škôd, kdekoľvek boli prijaté.
Kompenzácia
Článok 4
1.
Na účely plnenia svojej funkcie podľa článku 2, odsek 1(a), fond vyplatí kompenzáciu každej osobe, ktorá utrpela škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia, ak táto osoba nemôže dostať plnú alebo primeranú náhradu škody podľa podmienok Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992,
(a)
pretože z Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 nevyplýva žiadna povinnosť ručenia za škodu;
(b)
pretože vlastník ručiaci za škodu podľa Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 je finančne nespôsobilý úplne splniť svoje záväzky a akékoľvek finančné zabezpečenie, ktoré môže byť poskytnuté podľa článku VII tohto Dohovoru, nepokrýva alebo je nedostatočné na to, aby uspokojilo nároky na náhradu škody; vlastník sa považuje za finančne nespôsobilého plniť tieto záväzky a finančné zabezpečenie sa považuje za nedostatočné, ak poškodená osoba nemohla získať plnú sumu náhrady škody podľa Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 po tom, čo vykonala všetky príslušné opatrenia, ktoré mala k dispozícii z hľadiska právnej pomoci;
(c)
pretože škoda presahuje ručenie vlastníka podľa podmienok Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992, ktoré je obmedzené v zmysle článku V, odsek 1 tohto dohovoru, alebo podľa podmienok iného medzinárodného dohovoru, ktorý je platný alebo otvorený na podpis, ratifikáciu alebo pristúpenie v deň uzatvorenia tohto dohovoru.
Oprávnene vzniknuté výdavky alebo odôvodnené straty, ktoré vlastník dobrovoľne prevzal aby zabránil alebo minimalizoval škodu, sa na účely tohto článku považujú za škody vznikajúce v dôsledku znečistenia na účely tohto článku.
2.
Z fondu sa neuhrádzajú žiadne záväzky podľa predchádzajúcich odsekov ak:
(a) sa preukáže, že škoda vznikajúca v dôsledku znečistenia vznikla v dôsledku vojnovej akcie, nepriateľských akcií, občianskej vojny, povstania alebo bola spôsobená ropnou látkou, ktorá unikla alebo bola vypustená z vojnovej lode alebo inej lode v dobe udalosti vlastnenej alebo prevádzkovanej štátom a používanej len na vládne neobchodné účely; alebo
(b) žiadateľ nemôže preukázať, že škoda vznikla následkom udalosti, na ktorej sa podieľala jedna alebo niekoľko lodí.
3.
Ak fond preukáže, že škoda vznikajúca v dôsledku znečistenia celkom alebo čiastočne vyplynula z konania alebo opomenutia poškodenej osoby, vykonaného s úmyslom spôsobiť škodu, alebo z nedbalosti uvedenej osoby, fond môže byť úplne alebo sčasti zbavený svojich záväzkov platiť náhradu škody takej osobe. Fond bude v každom prípade oslobodený v rozsahu, v akom môže byť vlastník lode oslobodený podľa článku III, ods. 3 Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992. Také oslobodenie fondu sa však nesmie vzťahovať na preventívne opatrenia.
4.
(a)
Pokiaľ nie je v pododsekoch b) a c) tohto odseku stanovené inak, celková suma náhrady škody, ktorú má zaplatiť fond podľa tohto článku, musí byť pri každej udalosti limitovaná tak, aby celková suma a akákoľvek suma skutočne zaplatená podľa Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia v rámci uplatňovania tohto dohovoru, ako je uvedené v článku 3, nepresiahla 203 miliónov zúčtovacích jednotiek.
(b)
Pokiaľ nie je v pododseku c) tohto odseku stanovené inak, celková suma náhrady platená fondom podľa tohto článku za škodu, ktorá vznikla v dôsledku prírodného javu výnimočnej, nevyhnutnej alebo neodvratnej povahy, nesmie presiahnuť 203 miliónov zúčtovacích jednotiek.
(c)
Maximálna suma náhrady uvedená v pododsekoch a) a b) tohto odseku bude 300.740.000 zúčtovacích jednotiek v prípade každej udalosti, ktorá nastane počas ľubovoľného obdobia, keď pre tri zmluvné strany tohto dohovoru spoločné príslušné množstvo ropnej látky, za ktorú sa platia príspevky, prijaté osobami na území týchto zmluvných strán počas predchádzajúceho kalendárneho roka, dosiahne alebo prekročí hodnotu 600 miliónov ton.
(d)
Prípadné úroky, ktoré vzniknú fondu zriadenému v súlade s článkom V, ods. 3 Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992, sa neberú do úvahy pri prepočítaní maximálnej náhrady platenej fondom podľa tohto článku.
(e)
Sumy uvedené v tomto článku sa prevedú na národnú menu na základe hodnoty tejto meny s odkazom na zvláštne práva čerpania v deň rozhodnutia zhromaždenia fondu o prvom dni platby náhrady.
5.
Ak suma uznaných nárokov voči fondu presiahne celkovú sumu náhrady platenej podľa odseku 4, disponibilná suma sa rozdelí tak, aby pomer medzi ktorýmkoľvek uznaným nárokom a sumou náhrady, ktorú skutočne dostane navrhovateľ podľa tohto dohovoru, bol rovnaký pre všetkých navrhovateľov.
6.
Zhromaždenie fondu môže rozhodnúť, že vo výnimočných prípadoch, náhrada v súlade s týmto dohovorom môže byť vyplatená dokonca aj vtedy, keď vlastník lode nemá zriadený fond v súlade s článkom V odsek 3 Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992. V takých prípadoch sa primerane uplatní odsek 4 písmeno e) tohto článku.
7.
Fond na žiadosť zmluvného štátu poskytne pomoc tomuto štátu potrebnú na okamžité zabezpečenie personálu, materiálu a služieb, ktoré sú potrebné na to, aby tento štát mohol uskutočniť opatrenia na zabránenie alebo zmiernenie škody vyplývajúcej z udalosti, vo vzťahu ktorej môže byť fond požiadaný o náhradu podľa tohto dohovoru.
8.
Fond za podmienok stanovených vnútornými predpismi poskytne úverové možnosti za účelom prijatia preventívnych opatrení proti škode vyvolanej udalosťou, v súvislosti s ktorou fond možno bude musieť zaplatiť náhradu podľa tohto dohovoru.
Článok 5
(ruší sa)
Článok 6
Práva na náhradu škody podľa článku 4 zaniknú, pokiaľ príslušná žaloba nebude podaná alebo oznámenie podľa článku 7, odsek 6 nebude vykonané do troch rokov odo dňa, kedy vznikla škoda. V žiadnom prípade však nesmie byť žaloba podaná neskôr než 6 rokov od udalosti, ktorá spôsobila škodu.
Článok 7
1.
S výhradou nasledujúcich ustanovení tohto článku, môže byť každá žaloba proti fondu o náhradu škody podľa článku 4 tohto dohovoru vznesená len na súde, ktorý má súdnu právomoc podľa článku IX Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 vzhľadom na žaloby proti vlastníkovi, ktorý ručí za škodu spôsobenú príslušnou udalosťou, alebo by za ňu ručil, keby neexistovali ustanovenia článku III, odsek 2 tohto dohovoru.
2.
Každý zmluvný štát zabezpečí, aby jeho súdy mali súdnu právomoc prijímať žaloby voči fondu uvedené v odseku 1.
3.
Ak bola vznesená žaloba o náhradu škody vznikajúcu v dôsledku znečistenia voči vlastníkovi lode alebo voči jeho ručiteľovi na súde príslušnom podľa článku IX Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992, tento súd má výlučnú súdnu právomoc vo všetkých žalobách voči fondu podľa ustanovení článku 14 tohto dohovoru, ktoré sa týkajú tej istej škody. Ak však bola žaloba o náhradu škody vzniknutej v dôsledku znečistenia podľa Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 vznesená na súde v zmluvnom štáte Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992, ktorý nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, navrhovateľ môže vzniesť žalobu proti fondu podľa článku 4 tohto dohovoru na súde štátu, v ktorom má fond svoje hlavné sídlo, alebo na ktoromkoľvek súde zmluvného štátu tohto dohovoru, ktorý je príslušný podľa článku IX Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.
4.
Každý zmluvný štát zabezpečí, aby fond mal právo zúčastniť sa ako strana každého právneho konania, začatého v súlade s článkom IX Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992, pred príslušným súdom tohto štátu voči vlastníkovi lode alebo voči jeho ručiteľovi.
5.
Pokiaľ nie je v odseku 6 ustanovené inak, fond nie je viazaný rozsudkom alebo rozhodnutím prijatým v rámci konaní, na ktorých sa nezúčastnil ako strana, alebo urovnaním, na ktorom sa nepodieľal.
6.
Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia odseku 4, ak bola podľa Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 podaná žaloba o náhradu škody vzniknutej v dôsledku znečistenia voči vlastníkovi alebo ručiteľovi vlastníka na príslušnom súde v zmluvnom štáte, každá strana sporu je podľa národného práva tohto štátu oprávnená oznámiť fondu konanie. Ak bolo také oznámenie vykonané v súlade s formalitami vyžadovanými príslušným súdom v takej lehote a takým spôsobom, že fond mal skutočne možnosť zasiahnuť ako strana sporu, akýkoľvek rozsudok tohto súdu v takých konaniach sa stáva záväzným pre fond po tom, ako sa stane konečným a vykonateľným v štáte, kde bol vynesený, v tom zmysle, že fond nesmie rozporovať skutočnosti a zistenia v tomto rozsudku, a to ani vtedy, ak do konania nezasiahol.
Článok 8
S výhradou rozhodnutia týkajúceho sa rozdelenia uvedeného v článku 4, ods. 5, každý rozsudok vynesený voči fondu súdom, ktorý má súdnu právomoc podľa článku 7, ods. 1 a 3, potom čo sa stal vykonateľným v štáte vzniku a v tomto štáte už ďalej nepodlieha riadnemu odvolaciemu postupu, sa uznáva a stáva vykonateľným v každom zmluvnom štáte za rovnakých podmienok, aké sú predpísané v článku X Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.
Článok 9
1.
Fond vo vzťahu k akejkoľvek sume náhrady škody zaplatenej fondom v súlade s článkom 4, ods. 1 tohto dohovoru prevzatím nadobúda práva veriteľa, ktoré môže požívať takto odškodnená osoba voči vlastníkovi alebo ručiteľovi vlastníka podľa Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.
2.
Tento dohovor sa nedotýka žiadnych práv na odvolanie alebo prevzatie práv veriteľa fondu voči akýmkoľvek osobám s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku. V každom prípade právo fondu na prevzatie práv veriteľa voči takej osobe nesmie byť menšie než právo poisťovateľa osoby, ktorej bola náhrada škody zaplatená.
3.
Bez toho aby boli dotknuté akékoľvek iné práva na prevzatie práv veriteľa alebo na odvolanie voči fondu, ktoré môžu existovať, zmluvný štát alebo jeho agentúra, ktorí uhradili škodu v súlade s ustanoveniami národného práva, prevzatím nadobúdajú práva veriteľa, ktoré môže požívať takto odškodnená osoba podľa tohto dohovoru.
Príspevky
Článok 10
1.
Ročné príspevky zaplatí fondu za každý zmluvný štát osoba, ktorá v kalendárnom roku uvedenom v článku 12 odsek 2 písm. a) alebo b) prijala:
(a)
v prístavoch alebo zariadeniach terminálov na území tohto štátu ropnú látku, za ktorú sa platia príspevky, prepravenú po mori do týchto prístavov alebo zariadení terminálov; a
(b)
v zariadeniach nachádzajúcich sa na území tohto zmluvného štátu ropnú látku, za ktorú sa platia príspevky, prepravenú po mori a vypustenú v prístave alebo zariadení terminálu nezmluvného štátu, pričom ropná látka, za ktorú sa platia príspevky, sa bude brať do úvahy na účely tohto pododseku len pri jej prvom prijatí v zmluvnom štáte po tom, ako bola vypustená v tomto nezmluvnom štáte, v celkovom množstve presahujúcom 150.000 ton.
2.
(a)
Na účely odseku 1, ak množstvo ropnej látky, za ktorú sa platia príspevky, prijaté na území zmluvného štátu ľubovoľnou osobou v kalendárnom roku spolu s množstvom ropnej látky, za ktorú sa platia príspevky, prijatým v tom istom zmluvnom štáte v tom istom roku pridruženou osobou alebo pridruženými osobami, presiahne 150.000 ton, táto osoba zaplatí príspevky za skutočné množstvo, ktoré prijala, bez ohľadu na to, že toto množstvo nepresiahlo 150.000 ton.
(b)
„Pridružená osoba“ znamená akúkoľvek dcérsku spoločnosť alebo spoločne kontrolovaný subjekt. Otázka, či osoba spadá do tejto definície, bude rozhodnutá podľa národného práva príslušného štátu.
Článok 11
(ruší sa)
Článok 12
1.
Zhromaždenie kvôli hodnoteniu výšky splatných ročných príspevkov, ak nejaké existujú, a kvôli zohľadneniu potreby udržiavať dostatočné množstvo likvidných finančných prostriedkov vypracováva na každý kalendárny rok odhad vo forme rozpočtu:
(i)
Výdavkov
(a)
náklady a výdavky na správu fondu v príslušnom roku a akýkoľvek schodok vyplývajúci z operácií vykonaných v predchádzajúcich rokoch;
(b)
platby, ktoré má fond vykonať v príslušnom roku kvôli uspokojeniu pohľadávok vznesených voči fondu, splatné podľa článku 4 vrátane splátok pôžičiek, ktoré si fond vzal v predchádzajúcom období kvôli uspokojeniu týchto pohľadávok, ak celková hodnota týchto pohľadávok v súvislosti s jednou udalosťou nepresiahne 4 milióny zúčtovacích jednotiek;
(c)
platby, ktoré má fond vykonať v príslušnom roku kvôli uspokojeniu pohľadávok uplatnených voči fondu, splatné podľa článku 4 vrátane splátok pôžičiek, ktoré si fond vzal v predchádzajúcom období kvôli uspokojeniu týchto pohľadávok, ak celková hodnota týchto pohľadávok v súvislosti s jednou udalosťou presiahne 4 milióny zúčtovacích jednotiek;
(ii)
Príjmov
(a)
prebytok finančných prostriedkov pochádzajúci z operácií vykonaných v predchádzajúcich rokoch vrátane akýchkoľvek úrokov;
(b)
ročné príspevky, ak sú potrebné na vyváženie rozpočtu;
(c)
akékoľvek iné príjmy.
2.
Zhromaždenie rozhodne o celkovej výške príspevkov, ktoré je potrebné odviesť. Riaditeľ na základe tohto rozhodnutia vypočíta pre každý zmluvný štát a pre každú osobu uvedenú v článku 10 výšku ročného príspevku tejto osoby:
(a)
pokiaľ je tento príspevok určený na pokrytie platieb uvedených v odseku 1 písm. i) bod a) a b) tohto článku na základe pevnej sumy za každú tonu ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, a ktoré táto osoba prijala v príslušnom štáte v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku; a
(b)
pokiaľ je tento príspevok určený na pokrytie platieb uvedených v odseku 1 písm. i) bod c) tohto článku na základe pevnej sumy za každú tonu ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, a ktoré prijala táto osoba v priebehu kalendárneho roku predchádzajúceho tomu roku, v ktorom prišlo k príslušnej havárii, za predpokladu, že daný štát bol v deň tejto havárie zmluvným štátom tohto dohovoru.
3.
Sumy uvedené v odseku 2 sa získajú vydelením príslušnej potrebnej celkovej výšky príspevkov celkovým množstvom ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prijatých vo všetkých zmluvných štátoch v príslušnom roku.
4.
Ročný príspevok je splatný v termíne, ktorý je stanovený vo vnútorných predpisoch fondu. Zhromaždenie môže rozhodnúť o inom platobnom termíne.
5.
Za podmienok stanovených vo vnútorných predpisoch fondu môže zhromaždenie vykonať transfery medzi finančnými prostriedkami prijatými v súlade s článkom 12 odsek 2 písm. a) a finančnými prostriedkami prijatými v súlade s článkom 12 odsek 2 písm. b).
Článok 13
1.
Suma každého príspevku splatná podľa článku 12, ktorá je nezaplatená, sa úročí sadzbou stanovenou v súlade s vnútornými predpismi fondu za predpokladu, že za rôznych okolností môžu byť stanovené rôzne sadzby.
2.
Každý zmluvný štát zabezpečí, aby záväzok prispievať do fondu, ktorý vyplýva z tohto dohovoru v súvislosti s ropnou látkou prijatou na území tohto štátu, bol splnený, a prijme všetky potrebné opatrenia podľa svojho práva, vrátane uloženia sankcií, ktoré považuje za potrebné, aby umožnil efektívne splnenie tohto záväzku, avšak pod podmienkou, že tieto opatrenia budú namierené len proti osobám, ktoré sú povinné prispievať do fondu.
3.
Keď si osoba, ktorá je povinná platiť príspevky v súlade s článkami 10 a 12, neplní povinnosti vzťahujúce sa k takému príspevku alebo k jeho nezaplatenej časti, riaditeľ prijme všetky vhodné opatrenia, vrátane súdneho konania, voči takej osobe v mene fondu, aby vymohol splatnú sumu. Ak je meškajúci prispievateľ zjavne nesolventný alebo ak na to oprávňujú iné okolnosti, zhromaždenie môže na odporúčanie riaditeľa, rozhodnúť o tom, že sa neprijmú voči prispievateľovi žiadne (ďalšie) opatrenia.
Článok 14
1.
Každý zmluvný štát môže pri ukladaní nástroja ratifikácie alebo pristúpenia, alebo kedykoľvek potom vyhlásiť, že preberá zodpovednosť za záväzky stanovené týmto dohovorom každej osoby povinnej platiť príspevky do fondu v súlade s článkom 10 odsek 1 vo vzťahu k ropným látkam prijatým na území príslušnému štátu. Toto vyhlásenie bude mať písomnú formu a bude uvádzať preberané záväzky.
2.
Ak sa vyhlásenie podľa odseku 1 urobí pred nadobudnutím platnosti tohto dohovoru v súlade s článkom 40, uloží sa u generálneho tajomníka Organizácie, ktorý po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru oznámi vyhlásenie riaditeľovi.
3.
Vyhlásenie podľa odseku 1, ktoré sa urobí po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru, sa uloží u riaditeľa.
4.
Príslušný štát môže stiahnuť vyhlásenie urobené v súlade s týmto článkom prostredníctvom písomného oznámenia riaditeľovi. Také oznámenie nadobudne platnosť tri mesiace potom, čo ho riaditeľ prijme.
5.
Každý štát, ktorý je viazaný vyhlásením podľa tohto článku, sa vzdá akejkoľvek imunity, ktorú by mohol inak uplatniť v konaní, ktoré sa proti nemu vedie pred príslušným súdom kvôli záväzku uvedenému vo vyhlásení.
Článok 15
1.
Každý zmluvný štát zabezpečí, aby každá osoba, ktorá prijme na jeho území množstvá ropných látok, za ktoré musí zaplatiť príspevok do fondu, bola uvedená na zozname, ktorý bude vytvorený a priebežne aktualizovaný riaditeľom v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku.
2.
Na účely stanovené v odseku 1 každý zmluvný štát oznámi riaditeľovi v lehote a spôsobom predpísaným vnútornými predpismi meno a adresu každej osoby povinnej v uvedenom štáte platiť príspevky v súlade s článkom 10 tohto dohovoru, ako aj údaje o príslušných množstvách ropných látok, za ktoré je táto osoba povinná zaplatiť príspevok počas predchádzajúceho kalendárneho roka.
3.
Na účely zistenia osoby, ktorá je v určitom časovom bode povinná platiť príspevky do fondu v súlade s článkom 10, odsek 1, a prípadne stanovenia množstva ropných látok, ktoré sa berie na zreteľ u každej osoby pri určení sumy príspevku, zoznam je evidentným dôkazom skutočností v ňom uvedených.
4.
Keď si zmluvný štát nesplní povinnosť oznámiť riaditeľovi informácie uvedené v odseku 2 a výsledkom je finančná strata fondu, zmluvný štát je povinný nahradiť fondu takú stratu. Zhromaždenie na odporúčanie riaditeľa rozhodne, či takú náhradu musí platiť zmluvný štát.
Organizácia a správa
Článok 16
Fond má zhromaždenie a sekretariát vedený riaditeľom.
Zhromaždenie
Článok 17
Zhromaždenie je zložené zo všetkých zmluvných štátov tohto dohovoru.
Článok 18
Zhromaždenie má tieto funkcie:
1.
zvoliť na každom riadnom zasadnutí svojho predsedu a dvoch podpredsedov, ktorí budú zastávať úrad do budúceho riadneho zasadnutia;
2.
určiť svoj vlastný rokovací poriadok, v rámci ustanovení tohto dohovoru;
3.
schváliť vnútorné predpisy potrebné pre riadne fungovanie fondu;
4.
menovať riaditeľa a vydať predpisy pre menovanie iného personálu, ktorý môže byť potrebný, a stanoviť podmienky pracovného pomeru riaditeľa a iného personálu;
5.
prijať ročný rozpočet a stanoviť ročné príspevky;
6.
menovať audítorov a schváliť účty fondu;
7.
schváliť nároky voči fondu, prijať rozhodnutia o rozdelení disponibilnej sumy náhrady medzi poškodených podľa článku 4 odsek 5 a stanoviť podmienky, podľa ktorých sa budú realizovať predbežné platby vo vzťahu k nárokom, s cieľom zabezpečiť čo možno najrýchlejšie odškodnenie poškodených;
8.
(ruší sa);
9.
zriadiť dočasný alebo stály pomocný orgán, ktorý môže byť podľa uváženia potrebný na stanovenie okruhu úloh a udeliť mu právomoc potrebnú na vykonávanie zverených funkcií; pri menovaní členov takého orgánu sa bude zhromaždenie snažiť o to, aby zabezpečilo primerané geografické rozloženie členov a zabezpečí primerané zastúpenie zmluvných štátov, pre ktoré sú prijímané najväčšie množstvá ropných látok, za ktoré sa platia príspevky; rokovací poriadok zhromaždenia sa môže primerane uplatniť aj pri práci takého pomocného orgánu;
10.
určiť ktoré štáty, ktoré nie sú zmluvnou stranou tohto dohovoru, a ktoré medzivládne a medzinárodné mimovládne organizácie sa budú môcť bez hlasovacieho práva zúčastniť zasadnutia zhromaždenia a pomocných orgánov;
11.
udeľovať pokyny týkajúce sa správy fondu riaditeľovi a pomocným orgánom;
12.
(ruší sa);
13.
dohliadať na správny výkon tohto dohovoru a jeho vlastných rozhodnutí;;
14.
vykonávať ďalšie funkcie, ktoré má pridelené podľa toho dohovoru alebo sú inak potrebné pre správne fungovanie fondu.
Článok 19
1.
Riadne zasadnutie zhromaždenia sa uskutoční raz za každý kalendárny rok. Zvoláva ho riaditeľ.
2.
Mimoriadne zasadnutia zhromaždenia zvoláva riaditeľ na žiadosť najmenej jednej tretiny členov zhromaždenia a riaditeľ ich môže zvolať z vlastnej iniciatívy po konzultácii s predsedom zhromaždenia. Riaditeľ oznámi členom konanie takého zasadnutia aspoň 30 dní vopred.
Článok 20
Väčšina členov zhromaždenia predstavuje pre tieto zasadnutia uznášaniaschopný počet.
(názov sa ruší)
Články 21-27
(ruší sa)
Sekretariát
Článok 28
1.
Sekretariát sa skladá z riaditeľa a personálu potrebného na správu fondu.
2.
Riaditeľ je právnym zástupcom fondu.
Článok 29
1.
Riaditeľ je najvyšším správnym úradníkom fondu. S výhradou pokynov zo zhromaždenia, riaditeľ vykonáva tie funkcie, ktoré mu boli pridelené týmto dohovorom, vnútornými predpismi fondu a zhromaždením.
2.
Riaditeľ má tieto úlohy:
(a) menuje personál potrebný na správu fondu;
(b) prijíma príslušné opatrenia z hľadiska riadnej správy majetku fondu;
(c) zhromažďuje príspevky splatné podľa tohto dohovoru, pričom dodržiava najmä ustanovenia článku 13, ods. 3;
(d) v rozsahu nevyhnutnom na vybavovanie nárokov voči fondu a na vykonávanie iných funkcií fondu, používa služby právnych, finančných a iných expertov;
(e) prijíma príslušné opatrenia z hľadiska vybavovania nárokov voči fondu v rámci limitov a za podmienok stanovených vnútornými predpismi fondu, vrátane konečného urovnania nárokov bez predchádzajúceho schválenia zhromaždenia, keď to tieto predpisy umožňujú;
(f) zostavuje a predkladá zhromaždeniu finančné správy a návrh rozpočtu na každý kalendárny rok;
(g) zostavuje po konzultácii s predsedom zhromaždenia a uverejňuje správu o činnosti fondu za predchádzajúci kalendárny rok; a
(h) vypracováva, zhromažďuje a dáva do obehu dokumenty, programy, zápisnice a informácie, ktoré môžu byť potrebné pre prácu zhromaždenia a pomocných orgánov.
Článok 30
Pri plnení svojich povinností riaditeľ, personál a experti menovaní riaditeľom nesmú žiadať ani prijímať pokyny od ktorejkoľvek vlády alebo orgánu mimo fondu. Musia sa zdržať akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla nepriaznivo vplývať na ich postavenie medzinárodných úradníkov. Každý zmluvný štát sa zaväzuje, že bude rešpektovať výlučný medzinárodný charakter zodpovednosti riaditeľa, personálu a expertov menovaných riaditeľom a nebude sa snažiť ich ovplyvňovať pri plnení ich povinností.
Financie
Článok 31
1.
Každý zmluvný štát znáša mzdové, cestovné a iné výdavky svojej delegácie v zhromaždení a svojich zástupcov v pomocných orgánoch.
2.
Akékoľvek iné výdavky vyvolané činnosťou fondu znáša fond.
Hlasovanie
Článok 32
Na hlasovanie zhromaždenia sa vzťahujú tieto ustanovenia::
(a) každý člen má jeden hlas;
(b) pokiaľ nie je v článku 33 stanovené inak, rozhodnutia zhromaždenia sa prijímajú väčšinou prítomných a hlasujúcich členov;
(c) rozhodnutia, pri ktorých sa vyžaduje trojštvrtinová alebo dvojtretinová väčšina, si vyžadujú trojštvrtinovú resp. dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov;
(d) na účely tohto článku výraz „prítomní členovia“ znamená „členov prítomných na zasadnutí v čase hlasovania" a výraz „prítomní a hlasujúci členovia“ znamená „členov prítomných a hlasujúcich kladne alebo záporne“. Členovia, ktorí sa zdržia hlasovania, sa považujú za nehlasujúcich.
Článok 33
Nasledovné rozhodnutia si vyžadujú dvojtretinovú väčšinu:
(a) rozhodnutie podľa článku 13, ods. 3, o neprijatí opatrenia alebo nepostupovaní voči prispievateľovi;
(b) menovanie riaditeľa podľa článku 18, odsek 4;
(c) zriadenie pomocných orgánov podľa článku 18, odsek 9, a záležitosti týkajúce sa takého zriadenia.
Článok 34
1.
Fond, jeho aktíva, príjmy, vrátane príspevkov, a iný majetok sú oslobodené od priamych daní vo všetkých zmluvných štátoch.
2.
Keď robí fond rozsiahle nákupy hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, alebo vykoná dôležité práce, ktoré sú potrebné na výkon jeho úradných činností, a náklady na tie nákupy alebo práce zahŕňajú nepriame dane alebo daň z predaja, vlády zmluvných štátov podľa možností uskutočnia príslušné opatrenia na odpustenie alebo náhradu sumy takých poplatkov alebo daní.
3.
Žiadne výnimky sa neudeľujú v prípade poplatkov, daní a iných dávok, ktoré predstavujú platby za služby vo verejnom záujme.
4.
Fond má výnimku zo všetkých ciel, daní a iných s tým súvisiacich poplatkov za tovar ním alebo v jeho mene importovaný alebo exportovaný na účely jeho úradného používania. Tovar takto importovaný nebude za odplatu alebo bezplatne prevedený na území štátu, do ktorého bol importovaný; môže sa tak stať len za podmienok schválených vládou uvedeného štátu.
5.
Osoby prispievajúce do fondu, ako aj poškodení alebo vlastníci lodí prijímajúci náhradu z fondu podliehajú daňovým predpisom štátu, v ktorom sú zdaňované, pričom v tomto ohľade sa na nich nevzťahujú žiadne osobitné výnimky alebo iné zvýhodnenie.
6.
Informácie týkajúce sa jednotlivých prispievateľov poskytované na účely tohto dohovoru sa môžu prezradiť mimo fondu len ak je to bezpodmienečne potrebné na to, aby fond mohol vykonávať svoje funkcie, vrátane žaloby a obhajoby pri právnych konaniach.
7.
Bez ohľadu na existujúce alebo budúce predpisy týkajúce sa meny alebo transferov, zmluvné štáty povolia transfer alebo platbu príspevku do fondu a akejkoľvek náhrady platenej z fondu bez akýchkoľvek obmedzení.
Prechodné ustanovenia
Článok 35
Práva na náhradu škody podľa článku 4, ktoré vzniknú v dôsledku udalostí po dni uzatvorenia tohto dohovoru, nesmú byť vznesené voči fondu skôr ako stodvadsať dní po tomto dni.
Článok 36
Prvé zasadnutie zhromaždenia zvolá generálny tajomník. Toto zasadnutie sa koná čo najskôr po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru a v každom prípade najneskôr do 30 dní po tomto nadobudnutí platnosti.
Článok 36 bis
Nasledujúce prechodné ustanovenia budú platiť v období, ďalej uvádzanom ako prechodné obdobie, ktoré začne plynúť dňom nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a skončí sa dňom nadobudnutia platnosti vypovedaní ustanovených v článku 31 Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o fonde z roku 1971:
(a) Pri uplatňovaní odseku 1 a) článku 2 tohto dohovoru odkaz na Dohovor o zodpovednosti z roku 1992 bude zahŕňať aj odkaz na Medzinárodný dohovor z roku 1969 o občianskej zodpovednosti za znečistenie ropnými látkami v jeho pôvodnom znení alebo v jeho znení zmenenom a doplnenom Protokolom k tomuto medzinárodnému dohovoru z roku 1976 (ďalej uvádzaný v tomto článku ako „Dohovor o zodpovednosti z roku 1969“), ako aj Dohovor o fonde z roku 1971.
(b) Ak udalosť spôsobila škodu v dôsledku znečistenia, ktorá spadá do rozsahu tohto dohovoru, fond zaplatí náhradu každej osobe, ktorej vznikla škoda, len ak táto osoba nemohla získať úplnú a primeranú náhradu za túto škodu podľa ustanovení Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969, Dohovoru o fonde z roku 1971 a Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992. V prípade škody spadajúcej do rozsahu tohto dohovoru a týkajúcej sa zmluvnej strany tohto dohovoru, ktorá nie je zmluvnou stranou Dohovoru o fonde z roku 1971, fond zaplatí náhradu každej osobe, ktorej vznikne škoda, len ak by táto osoba nemohla získať úplnú a primeranú náhradu, keby tento štát bol zmluvnou stranou každého z uvedených dohovorov.
(c) Pri uplatňovaní článku 4 tohto dohovoru suma, ktorá sa vezme do úvahy pri stanovení celkovej sumy náhrady poskytnutej fondom, bude zahŕňať aj prípadnú sumu náhrady, ktorá bola skutočne zaplatená podľa Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969, a sumu náhrady, ktorá bola skutočne zaplatená alebo o ktorej sa predpokladá, že bola zaplatená podľa Dohovoru o fonde z roku 1971.
(d) Odsek 1 článku 9 toto dohovoru sa vzťahuje aj na práva požívané podľa Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969.
Článok 36 ter
1.
S výhradou odseku 4 tohto článku, celková suma ročných príspevkov, ktoré budú zaplatené za ropné látky prijaté v jednom zmluvnom štáte počas kalendárneho roka, nepresiahne 27,5% celkovej sumy ročných príspevkov podľa Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o fonde z roku 1972, zaplatených za tento kalendárny rok.
2.
Ak by uplatnenie ustanovení odsekov 2 a 3 článku 12 spôsobilo, že celková suma príspevkov zaplatených prispievateľmi v jednom zmluvnom štáte za daný kalendárny rok presiahne 27,5% celkových ročných príspevkov, príspevky zaplatené všetkými prispievateľmi v tomto štáte sa úmerne znížia, tak aby ich celkové príspevky predstavovali 27,5% celkových ročných príspevkov zaplatených do fondu za tento rok.
3.
Ak príspevky osôb v danom zmluvnom štáte budú znížené v zmysle odseku 2 tohto článku, príspevky osôb vo všetkých ostatných zmluvných štátoch sa pomerne zvýšia, aby sa zabezpečilo, že celková suma príspevkov všetkých osôb, ktoré sú povinné platiť príspevky do fondu za príslušný kalendárny rok, dosiahne celkovú sumu príspevkov, o ktorej rozhodlo zhromaždenie.
4.
Ustanovenia v odsekoch 1 až 3 tohto článku budú platiť dovtedy, kým celkové množstvo ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prijaté vo všetkých zmluvných štátoch v jednom kalendárnom roku, nedosiahne 750 miliónov ton, alebo kým neuplynie 5 rokov odo dňa nadobudnutia platnosti uvedeného Protokolu z roku 1992 podľa toho, čo nastane skôr.
Článok 36 quater
Bez ohľadu na ustanovenia tohto dohovoru, počas obdobia platnosti Dohovoru o fonde z roku 1971 a tohto dohovoru sa budú na správu fondu vzťahovať nasledujúce ustanovenia:
(a) Sekretariát fondu zriadený Dohovorom o fonde z roku 1971 (ďalej uvádzaný ako „Fond z roku 1971“), vedený riaditeľom, môže vykonávať funkciu aj ako sekretariát a riaditeľ fondu.
(b) Ak sekretariát a riaditeľ fondu z roku 1971 vykonávajú v súlade s pododsekom a) aj funkciu sekretariátu a riaditeľa fondu, fond v prípade konfliktu záujmov medzi fondom z roku 1971 a fondom zastupuje predseda zhromaždenia fondu.
(c) Riaditeľ fondu a zamestnanci a odborníci, ktorých vymenoval riaditeľ fondu a ktorí plnia svoje povinnosti na základe tohto dohovoru a Dohovoru o fonde z roku 1971, sa nepovažujú za porušujúcich ustanovenia článku 30 tohto dohovoru, pokiaľ plnia svoje povinnosti v súlade s týmto článkom.
(d) Zhromaždenie fondu sa snaží neprijímať rozhodnutia, ktoré nie sú zlučiteľné s rozhodnutiami, ktoré prijíma zhromaždenie fondu z roku 1971. Ak vzniknú názorové rozdiely, pokiaľ ide o spoločné administratívne otázky, zhromaždenie fondu sa pokúsi dosiahnuť konsenzus so zhromaždením fondu z roku 1971 v duchu vzájomnej spolupráce a pri zohľadnení spoločných cieľov obidvoch organizácií.
(e) Fond môže prevziať práva, záväzky a majetok fondu z roku 1971, ak o tom rozhodne zhromaždenie fondu z roku 1971, v súlade s článkom 44, odsek 2 Dohovoru o fonde z roku 1971.
(f) Fond uhrádza fondu z roku 1971 všetky náklady a výdavky vyplývajúce z administratívnych služieb, ktoré poskytuje fond z roku 1971 v mene fondu.
Článok 36 quinquies
Záverečné ustanovenia
Záverečné ustanovenia tohto dohovoru budú články 28 až 39 Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o fonde z roku 1971. Odkazy v tomto dohovore na zmluvné štáty budú znamenať odkazy na zmluvné štáty tohto Protokolu.
Záverečné ustanovenia
Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o fonde z roku 1971
Článok 28
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie
1.
Tento protokol je k dispozícii na podpis v Londýne od 15. januára 1993 do 14. januára 1994 štátom, ktoré podpísali Dohovor o zodpovednosti z roku 1992.
2.
S výhradou odseku 4 tento protokol bude ratifikovaný, prijatý alebo schválený štátmi, ktoré ho podpísali.
3.
S výhradou odseku 4 tento protokol bude k dispozícii na pristúpenie štátom, ktoré ho nepodpísali.
4.
Len štáty, ktoré ratifikovali, prijali, schválili Protokol o zodpovednosti z roku 1992 alebo k nemu pristúpili môžu ratifikovať, prijať, schváliť tento protokol alebo pristúpiť k tomuto protokolu.
5.
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie sa uskutoční uložením formálneho písomného dokumentu na tento účel u generálneho tajomníka organizácie.
6.
Štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto protokolu, ale nie je zmluvnou stranou Dohovoru o fonde z roku 1971, bude viazaný ustanoveniami Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom, vo vzťahu k ostatným zmluvným stranám tohto protokolu, ale nebude viazaný ustanoveniami Dohovoru o fonde z roku 1971 vo vzťahu k zmluvným stranám Dohovoru o fonde z roku 1971.
7.
Každý dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uložený po nadobudnutí platnosti dodatku Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom, sa bude vzťahovať aj pre takto zmenený a doplnený Dohovor, pozmenený týmto dodatkom.
Článok 29
Informácie o ropných látkach, za ktoré sa platia príspevky
1.
Skôr ako tento protokol nadobudne platnosť pre štát, tento štát pri ukladaní dokumentu uvedeného v článku 28, odsek 5, a neskôr každý rok ku dňu, ktorý určí generálny tajomník organizácie, oznámi generálnemu tajomníkovi organizácie meno a adresu osoby, ktorá bude povinná v mene tohto štátu platiť príspevky do fondu v zmysle článku 10 Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom, ako aj údaje o príslušných množstvách ropných látok, ktoré prijala táto osoba na území tohto štátu počas predchádzajúceho kalendárneho roka.
2.
Počas prechodného obdobia riaditeľ v mene zmluvných strán každý rok oznámi generálnemu tajomníkovi organizácie údaje o množstvách ropných látok, ktoré prijali osoby, ktoré sú povinné platiť príspevky do fondu v zmysle článku 10 Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom.
Článok 30
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento protokol nadobúda platnosť dvanásť mesiacov odo dňa, keď budú splnené nasledujúce požiadavky:
(a) aspoň osem štátov uložilo dokumenty o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u generálneho tajomníka organizácie, a
(b) generálny tajomník organizácie prijal v súlade s článkom 29 informácie o tom, že osoby, ktoré sú povinné prispievať podľa článku 10 Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom, prijali v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka celkové množstvo najmenej 450 miliónov ton ropných látok, za ktoré sa platia príspevky.
2.
Tento protokol však nadobudne platnosť až po nadobudnutí platnosti Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.
3.
Pre každý štát, ktorý tento protokol ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi po splnení podmienok pre nadobudnutie platnosti stanovených v odseku 1, nadobúda tento protokol platnosť dvanásť mesiacov odo dňa, kedy tento štát uložil príslušný písomný dokument.
4.
Každý štát môže v čase uloženia svojho dokumentu o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k tomuto protokolu vyhlásiť, že tento dokument nadobudne platnosť pre účely tohto článku až po uplynutí šesťmesačného obdobia uvedeného v článku 31.
5.
Každý štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa predchádzajúceho odseku, môže toto vyhlásenie kedykoľvek stiahnuť prostredníctvom oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi organizácie. Toto stiahnutie nadobudne platnosť dňom jeho prijatia, pričom sa bude mať za to, že štát sťahujúci oznámenie uložil svoj dokument o ratifikácii, prijatí alebo schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k tomuto protokolu v tento deň.
6.
Každý štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa článku 13, odsek 2 Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zodpovednosti z roku 1969, súčasne urobil vyhlásenie podľa odseku 4 tohto článku. Stiahnutie vyhlásenia podľa uvedeného článku 13, odsek 2, bude znamenať aj stiahnutie podľa odseku 5 tohto článku.
Článok 31
Vypovedanie Dohovorov z roku 1969 a 1971
S výhradou článku 30, do šiestich mesiacov odo dňa, keď boli splnené nasledujúce požiadavky:
(a)
aspoň osem štátov sa stalo zmluvnými stranami tohto protokolu a uložilo dokumenty o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u generálneho tajomníka organizácie, s výhradou alebo bez výhrady článku 30, odsek 4, a
(b)
generálny tajomník organizácie prijal v súlade s článkom 29 informácie o tom, že osoby, ktoré sú povinné prispievať podľa článku 10 Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom, prijali v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka celkové množstvo najmenej 750 miliónov ton ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, každá zmluvná strana tohto protokolu a každý štát, ktorý uložil dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení s výhradou alebo bez výhrady článku 30, odsek 4, vypovie Dohovor o fonde z roku 1971 a Dohovor o zodpovednosti z roku 1969, pokiaľ je ich zmluvnou stranou, s platnosťou dvanásť mesiacov po uplynutí tohto šesťmesačného obdobia.
Článok 32
Revízia, zmena a doplnky
1.
Organizácia môže zvolať konferenciu kvôli revízii alebo zmenám a doplnkom Dohovoru o fonde z roku 1992.
2.
Organizácia zvolá konferenciu zmluvných štátov na účel revízie alebo zmien a doplnkov Dohovoru o fonde z roku 1992 na žiadosť najmenej jednej tretiny všetkých zmluvných štátov.
Článok 33
Zmeny a doplnky limitov náhrady
1.
Na žiadosť najmenej jednej štvrtiny zmluvných štátov rozošle generálny tajomník každý návrh na zmenu a doplnok limitov výšky náhrady stanoveného v článku 4 ods. 4 Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom, všetkým členom organizácie a všetkým zmluvným štátom.
2.
Každá zmena a doplnok navrhnuté a rozoslané uvedeným spôsobom sa v lehote najmenej šiestich mesiacov po dni jeho rozoslania predloží právnemu výboru organizácie na posúdenie.
3.
Všetky zmluvné štáty Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom, či už sú členmi organizácie alebo nie, sú oprávnené zúčastňovať sa na konaniach právneho výboru týkajúcich sa posúdenia a prijatia zmien a doplnkov.
4.
Zmeny a doplnky sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov, ktoré sú prítomné a hlasujú v právnom výbore rozšírenom tak, ako je ustanovené v odseku 3, pod podmienkou, že v čase hlasovania je prítomná najmenej polovica zmluvných štátov.
5.
Keď právny výbor koná na základe návrhu na zmenu alebo doplnok tohto limitu, zohľadňuje skúsenosti z havárií, najmä výšku škody, ktorá z nich vyplýva a zmeny peňažných hodnôt. Pritom vezme do úvahy aj vzťah medzi limitmi uvedenými v článku 4, odsek 4 Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom, a limitmi uvedenými v článku V, odsek 1 Medzinárodného dohovoru z roku 1992 o občianskoprávnej zodpovednosti za znečistenie ropnými látkami.
6.
(a)
O žiadnych zmenách alebo doplnkoch limitu podľa tohto článku nie je možné uvažovať pred 15. januárom 1998, ani najmenej päť rokov od termínu nadobudnutia platnosti predchádzajúcej zmeny a doplnkov podľa tohto článku. O žiadnych zmenách alebo doplnkoch podľa tohto článku nie je možné uvažovať pred dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu.
(b)
Limit nie je možné zvýšiť natoľko, aby prekročil sumu, ktorá zodpovedá limitu ustanovenému v Dohovore o fonde z roku 1971, zmenenom a doplnenom týmto protokolom, zvýšenú o 6 % za rok a počítanú kumulatívne od 15. januára 1993.
(c)
Limit nie je možné zvýšiť natoľko, aby prekročil sumu, ktorá zodpovedá limitu stanovenému v Dohovore o fonde z roku 1971, zmenenom a doplnenom týmto protokolom, násobenú tromi.
7.
Organizácia oznámi každú zmenu a doplnok prijaté v súlade s odsekom 4 všetkým zmluvným štátom. Zmena a doplnok sa považujú za prijaté na konci lehoty 18 mesiacov odo dňa oznámenia, pokiaľ v priebehu tejto lehoty najmenej jedna štvrtina štátov, ktoré boli zmluvnými štátmi v čase, keď právny výbor túto zmenu a doplnok prijal, neoznámi organizácii, že túto zmenu a doplnok neprijíma. V takom prípade je táto zmena a doplnok zamietnutá a nie je platná.
8.
Zmena a doplnok, ktorý sa považuje za prijatý v súlade s odsekom 7, nadobúda platnosť 18 mesiacov po jeho prijatí.
9.
Všetky zmluvné štáty sú touto zmenou a doplnkom viazané, pokiaľ najmenej šesť mesiacov pred nadobudnutím platnosti tejto zmeny a doplnku nevypovedia tento protokol v súlade s článkom 34 ods. 1 a ods. 2. Toto vypovedanie nadobúda platnosť v deň, kedy nadobudne platnosť táto zmena a doplnok.
10.
Ak právny výbor prijal zmenu a doplnok, ale ešte neuplynula 18-mesačná lehota na jeho prijatie, štát, ktorý sa v priebehu tejto lehoty stane zmluvným štátom, je viazaný touto zmenou a doplnkom od nadobudnutia jeho platnosti. Štát, ktorý sa stane zmluvným štátom po uplynutí tejto lehoty, je viazaný zmenou a doplnkom, ktoré boli prijaté v súlade s odsekom 7. V prípadoch uvedených v tomto odseku sa štát stane viazaný zmenou a doplnkom vtedy, keď táto zmena a doplnok nadobudne platnosť, alebo, keď tento protokol nadobudne platnosť pre tento štát, ak k tomu príde neskôr.
Článok 34
Vypovedanie
1.
Ktorýkoľvek zmluvný štát môže tento protokol vypovedať kedykoľvek po termíne nadobudnutia jeho platnosti pre tento zmluvný štát.
2.
Vypovedanie sa uskutoční formou uloženia písomného dokumentu u generálneho tajomníka organizácie.
3.
Vypovedanie nadobudne platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov alebo dlhšieho obdobia, ktoré môže byť uvedené v dokumente o vypovedaní, od jeho uloženia u generálneho tajomníka organizácie.
4.
Vypovedanie Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 sa považuje za vypovedanie tohto protokolu. Toto vypovedanie nadobúda platnosť v deň, keď nadobúda platnosť vypovedanie Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zodpovednosti z roku 1969, podľa článku 16 uvedeného protokolu.
5.
Zmluvný štát tohto protokolu, ktorý nevypovedal Dohovor o fonde z roku 1971 a Dohovor o zodpovednosti z roku 1969 podľa článku 31, vypovie tento protokolu s platnosťou dvadsať mesiacov od uplynutia šesťmesačného obdobia uvedeného v spomínanom článku. Počínajúc dňom nadobudnutia platnosti vypovedaní ustanovených v článku 31, zmluvná strana tohto protokolu, ktorá uloží dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969, vypovie tento protokol s platnosťou odo dňa, keď tento dokument nadobudne platnosť.
6.
Zmluvné strany tohto protokolu nebudú považovať vypovedanie Dohovoru o fonde z roku 1971 niektorou z nich v súlade s jeho článkom 41 za vypovedanie Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom.
7.
Napriek vypovedaniu tohto protokolu niektorým zmluvným štátom podľa tohto článku naďalej platia všetky ustanovenia tohto protokolu týkajúce sa záväzkov prispievať do fondu v zmysle článku 10 Dohovoru o fonde z roku 1971, zmeneného a doplneného týmto protokolom, pokiaľ ide o haváriu uvedenú v článku 12 ods. 2 písm. b) tohto zmeneného a doplneného dohovoru, ku ktorej prišlo pred nadobudnutím platnosti tohto vypovedania.
Článok 35
Mimoriadne zasadnutia zhromaždenia
1.
Ktorýkoľvek zmluvný štát môže do 90 dní od uloženia písomného dokumentu o vypovedaní, ktorého výsledok podľa jeho názoru významne zvýši hodnotu príspevkov pre zvyšné zmluvné štáty, požiadať riaditeľa, aby zvolal mimoriadne zasadnutie zhromaždenia. Riaditeľ zvolá zasadnutie zhromaždenia najneskôr do 60 dní od prijatia tejto žiadosti.
2.
Riaditeľ môže prevziať iniciatívu a zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia do šesťdesiatich dní po uložení akéhokoľvek písomného dokumentu o vypovedaní, ak dospeje k záveru, že toto vypovedanie povedie k významnému zvýšeniu hodnoty príspevkov zvyšných zmluvných štátov.
3.
Ak zhromaždenie na mimoriadnom zasadnutí zvolanom v súlade s odsekom 1 alebo 2 rozhodne, že toto vypovedanie povedie k významnému zvýšeniu hodnoty príspevkov pre zvyšné zmluvné štáty, ktorýkoľvek takýto štát môže najneskôr do 120 dní pred termínom nadobudnutia platnosti tohto vypovedania vypovedať tento protokol s platnosťou od toho istého dňa.
Článok 36
Ukončenie
1.
Platnosť tohto protokolu sa končí v deň, kedy počet zmluvných štátov klesne pod hodnotu tri.
2.
Štáty, ktoré sú viazané týmto protokolom v deň, ktorý predchádza dňu skončenia jeho platnosti, umožnia fondu, aby vykonával svoje funkcie opísané v článku 37 tohto protokolu, a len na tento účel zostanú týmto protokolom viazané.
Článok 37
Likvidácia fondu
1.
Ak sa skončí platnosť tohto protokolu, fond napriek tomu:
(a)
Bude plniť svoje záväzky, pokiaľ ide o akúkoľvek haváriu, ku ktorej prišlo pred skončením platnosti tohto protokolu;
(b)
bude oprávnený uplatňovať svoje práva na príspevky v takom rozsahu, v akom sú tieto príspevky potrebné na plnenie záväzkov podľa pododseku a), vrátane výdavkov na správu fondu potrebnú na tento účel.
2.
Zhromaždenie prijíma všetky vhodné opatrenia na dokončenie likvidácie fondu vrátane spravodlivého rozdelenia akéhokoľvek zvyšného majetku medzi tie osoby, ktoré prispeli do fondu.
3.
Na účely tohto článku zostáva fond právnickou osobou.
Článok 38
Depozitár
1.
Tento protokol a všetky zmeny a doplnky prijaté podľa článku 33 sú uložené u generálneho tajomníka organizácie.
2.
Generálny tajomník organizácie:
(a)
informuje všetky štáty, ktoré podpísali tento protokol, alebo k nemu pristúpili, o:
(i)
každom novom podpise alebo uložení písomného dokumentu spolu s dátumom tohto podpisu alebo uloženia;
(ii)
každom vyhlásení alebo oznámení podľa článku 30 vrátane vyhlásení a stiahnutí, o ktorých sa predpokladá, že boli vykonané v súlade s týmto článkom;
(iii)
termíne nadobudnutia platnosti tohto protokolu;
(iv)
dni, dokedy musia byť vykonané vypovedania ustanovené v článku 31;
(v)
každom návrhu na zmenu a doplnok limitu výšky kompenzácie, ktorý bol predložený v súlade s článkom 33 ods. 1;
(vi)
každej zmene a doplnku, ktorý bol prijatý v súlade s článkom 33, odsek 4;
(vii)
každej zmene a doplnku, ktorý sa považuje za prijatý podľa článku 33 ods. 7, spolu s termínom nadobudnutia platnosti tejto zmeny a doplnku v súlade s odsekmi 8 a 9 uvedeného článku;
(viii)
uložení písomného dokumentu o vypovedaní tohto protokolu spolu s termínom uloženia a termínom nadobudnutia jeho platnosti;
(ix)
každom vypovedaní, ktoré bolo vykonané podľa článku 34, odsek 5;
(x)
každom oznámení, ktoré vyžaduje ktorýkoľvek článok tohto protokolu;
(b)
posiela overené kópie tohto protokolu všetkým signatárskym štátom a všetkým štátom, ktoré pristúpia k tomuto protokolu.
3.
Ihneď po nadobudnutí platnosti tohto protokolu pošle generálny tajomník jeho znenie sekretariátu Organizácie Spojených národov na registráciu a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.
Článok 39
Jazyky
Tento protokol je vyhotovený v jedinom origináli v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.
DANÉ V LONDÝNE dvadsiateho siedmeho novembra roku tisícdeväťstodeväťdesiatdva.
NA DÔKAZ TOHO zástupcovia, riadne splnomocnení svojimi vládami na tento účel, podpísali tento protokol.