333/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

333
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. mája 2003 bol v Londýne prijatý Protokol z roku 2003 k Medzinárodnému dohovoru o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami v znení z roku 1992 (FUND PROT 2003).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 571 z 15. mája 2013 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 18. júna 2013. Listina o prístupe bola 8. júla 2013 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
Slovenská republika urobila k protokolu vyhlásenie podľa rozhodnutia Rady 2004/246/ES z 2. marca 2004:
„Pristúpenie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie 2004/246/ES z 2. marca 2004, ktoré splnomocňuje členské štáty v záujme Európskeho spoločenstva podpísať alebo ratifikovať Protokol 2003 k Medzinárodnému dohovoru z roku 1992 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami (FUND PROT 2003) alebo k nemu pristúpiť a ktoré splnomocňuje v záujme Európskeho spoločenstva Rakúsko a Luxembursko, aby pristúpili k východiskovým dokumentom v znení rozhodnutia Rady 2004/664/ES z 24. septembra 2004 (Ú. v. EÚ L 78/22, 16. 03. 2004).“.
Protokol nadobudol platnosť 3. marca 2005 v súlade s článkom 21 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 8. júla 2014 v súlade s článkom 21 ods. 3.“.
K oznámeniu č. 333/2013 Z. z.
PROTOKOL Z ROKU 2003 K MEDZINÁRODNÉMU DOHOVORU O ZRIADENÍ MEDZINÁRODNÉHO FONDU NA KOMPENZÁCIU ŠKÔD VZNIKNUTÝCH V DÔSLEDKU ZNEČISTENIA ROPNÝMI LÁTKAMI, 1992 (FUND PROT 2003)
ZMLUVNÉ ŠTÁTY TOHTO PROTOKOLU,
MAJÚC NA PAMÄTI Medzinárodný dohovor z roku 1992 o občianskej zodpovednosti za znečistenie ropnými látkami (ďalej len „Dohovor o zodpovednosti z roku 1992“),
PO ZVÁŽENÍ Medzinárodného dohovoru z roku 1992 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami (ďalej len „Dohovor o fonde z roku 1992“),
POTVRDZUJÚC dôležitosť udržiavania funkčnosti medzinárodného systému zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami a kompenzácií týchto škôd,
BERÚC NA VEDOMIE, že maximálna kompenzácia priznaná Dohovorom o fonde z roku 1992 by v niektorých prípadoch nemusela stačiť na uspokojenie potrieb kompenzácie v niektorých zmluvných štátoch tohto dohovoru,
UZNÁVAJÚC, že niekoľko zmluvných štátov Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 a Dohovoru o fonde z roku 1992 považuje za potrebné dať súrne k dispozícii ďalšie finančné prostriedky na kompenzáciu formou vytvorenia doplnkového systému, ku ktorému môžu štáty pristúpiť, ak si to želajú,
DOMNIEVAJÚC SA, že tento doplnkový systém by mal byť zameraný na to, aby zabezpečil, že obetiam škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami budú úplne kompenzované ich straty alebo škody, a tiež by mal zmierňovať ťažkosti, ktorým tieto obete čelia, v prípadoch, keď je výška kompenzácie, ktorá je k dispozícii na základe Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 a Dohovoru o fonde z roku 1992, nedostatočná na to, aby sa ňou v plnej miere uhradili uznané pohľadávky, a že v dôsledku toho Medzinárodný fond na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami zriadený v roku 1992 predbežne rozhodol, že uhradí len časť každej uznanej pohľadávky,
VZHĽADOM NA TO, že pristúpenie k tomuto doplnkovému systému bude umožnené len zmluvným štátom dohovoru o fonde z roku 1992,
DOHODLI SA TAKTO:
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Na účely tohto protokolu:
1.
„Dohovor o zodpovednosti z roku 1992“ je Medzinárodný dohovor z roku 1992 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami;
2.
„Dohovor o fonde z roku 1992“ je Medzinárodný dohovor z roku 1992 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami;
3.
„fond z roku 1992“ je medzinárodný fond na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami zriadený v roku 1992 na základe Dohovoru o fonde z roku 1992;
4.
„zmluvný štát“ je zmluvný štát tohto protokolu, pokiaľ nie je ustanovené inak;
5.
v prípadoch, keď sú do tohto protokolu formou odkazov zapracované ustanovenia Dohovoru o fonde z roku 1992, pojem „fond“ používaný v uvedenom dohovore znamená „doplnkový fond“, pokiaľ nie je ustanovené inak;
6.
pojmy „loď“, „osoba“, „vlastník“, „ropná látka“, „škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia“, „preventívne opatrenia“ a „havária“ majú rovnaký význam ako v článku I Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992;
7.
pojmy „ropná látka, za ktorú sa platia príspevky“, „zúčtovacia jednotka“, „tona“, „ručiteľ“ a „zariadenie terminálu“ majú rovnaký význam ako v článku 1 Dohovoru o fonde z roku 1992, pokiaľ nie je ustanovené inak;
8.
„uznaná pohľadávka“ je pohľadávka, ktorú uznal fond z roku 1992 alebo ktorá bola uznaná za prípustnú rozhodnutím príslušného súdu, je záväzná pre fond z roku 1992, nepodlieha obvyklým formám odvolania a ktorá by bola v plnej miere kompenzovaná, keby na danú haváriu nebol uplatnený limit ustanovený v článku 4 ods. 4 Dohovoru o fonde z roku 1992;
9.
„zhromaždenie“ je zhromaždenie Medzinárodného doplnkového fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami zriadeného v roku 2003, pokiaľ nie je ustanovené inak;
10.
„organizácia“ je Medzinárodná námorná organizácia;
11.
„generálny tajomník“ je generálny tajomník organizácie.
Článok 2
1.
Týmto sa zriaďuje medzinárodný doplnkový fond na kompenzáciu škôd, ktoré vznikli v dôsledku znečistenia, nazvaný „Medzinárodný doplnkový fond z roku 2003 na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami“ (ďalej len „doplnkový fond“).
2.
Doplnkový fond bude v každom zmluvnom štáte uznaný ako právnická osoba schopná preberať práva a povinnosti a byť stranou v súdnych konaniach pred súdmi tohto štátu podľa zákonov príslušného štátu. Každý zmluvný štát uzná riaditeľa doplnkového fondu za zákonného predstaviteľa doplnkového fondu.
Článok 3
Tento dohovor sa vzťahuje výhradne:
(a) na škody vzniknuté v dôsledku znečistenia spôsobené:
(i) na území zmluvného štátu vrátane jeho teritoriálnych vôd a
(ii)
vo výhradnej hospodárskej zóne zmluvného štátu zriadenej v súlade s medzinárodným právom, alebo, ak zmluvný štát takúto zónu nezriadil, v oblasti nachádzajúcej sa za hranicou teritoriálnych vôd tohto štátu a susediacej s týmito vodami, určenej týmto štátom v súlade s medzinárodným právom a siahajúcej do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od základných súradníc, od ktorých sa meria šírka teritoriálnych vôd tohto štátu;
(b) na preventívne opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu takýchto škôd, kdekoľvek boli prijaté.
Doplnková kompenzácia
Článok 4
1.
Doplnkový fond vyplatí kompenzáciu každej osobe, ktorá utrpela škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia, ak táto osoba nemohla dostať úplnú a primeranú kompenzáciu za uznanú pohľadávku vzhľadom na túto škodu podľa podmienok Dohovoru o fonde z roku 1992, pretože celková škoda prekračuje platný limit kompenzácie ustanovený v článku 4 ods. 4 Dohovoru o fonde z roku 1992 pre akúkoľvek jednu haváriu alebo existuje riziko, že táto škoda tento limit prekročí.
2.
(a) Celková suma kompenzácie splatnej zo strany doplnkového fondu podľa tohto článku je obmedzená, pokiaľ ide o akúkoľvek jednu haváriu, tak, že celková výška tejto sumy spolu so sumou kompenzácie skutočne vyplatenou na základe Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 a Dohovoru o fonde z roku 1992 v rozsahu pôsobnosti tohto protokolu nesmie prekročiť 750 miliónov zúčtovacích jednotiek.
(b) Suma 750 miliónov zúčtovacích jednotiek uvedená v odseku 2 písm. a) sa prevedie na národnú menu na základe hodnoty tejto meny odkazom na osobitné právo pôžičky platné v deň určený zhromaždením fondu z roku 1992 na prevod maximálnej sumy splatnej na základe Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 a Dohovoru o fonde z roku 1992.
3.
Ak výška uznaných pohľadávok voči doplnkovému fondu prekročí celkovú výšku kompenzácie splatnú podľa odseku 2, suma, ktorá je k dispozícii, sa rozdelí takým spôsobom, aby bol pomer medzi ktoroukoľvek uznanou pohľadávkou a výškou skutočnej kompenzácie, ktorú vymohla nárokujúca strana na základe tohto protokolu, rovnaký pre všetky nárokujúce strany.
4.
Doplnkový fond vyplatí kompenzáciu vzhľadom na uznané pohľadávky definované v článku 1 ods. 8 a len vzhľadom na tieto uznané pohľadávky.
Článok 5
Doplnkový fond vyplatí kompenzáciu, ak zhromaždenie fondu z roku 1992 prišlo k záveru, že celková výška uznaných pohľadávok prekračuje alebo existuje riziko, že celková výška uznaných pohľadávok prekročí celkovú výšku kompenzácie podľa článku 4 ods. 4 Dohovoru o fonde z roku 1992, ktorá je k dispozícii, a v dôsledku tohto zhromaždenie fondu z roku 1992 predbežne alebo s konečnou platnosťou rozhodlo o tom, že vykoná platby vždy len za časť ktorejkoľvek uznanej pohľadávky. Zhromaždenie doplnkového fondu potom rozhodne, či doplnkový fond vyplatí tú časť ktorejkoľvek uznanej pohľadávky, ktorá nebola vyplatená na základe Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 a Dohovoru o fonde z roku 1992, a v akom rozsahu ju vyplatí.
Článok 6
1.
S výhradou článku 15 ods. 2 a 3 práva na kompenzáciu voči doplnkovému fondu zanikajú iba vtedy, keď zaniknú voči fondu z roku 1992 podľa článku 6 Dohovoru o fonde z roku 1992.
2.
Pohľadávka vznesená voči fondu z roku 1992 sa považuje za pohľadávku, ktorú vzniesla tá istá nárokujúca strana voči doplnkovému fondu.
Článok 7
1.
Ustanovenia článku 7 ods. 1, 2, 4, 5 a 6 Dohovoru o fonde z roku 1992 sa vzťahujú na žaloby o kompenzáciu podané proti doplnkovému fondu v súlade s článkom 4 ods. 1 tohto protokolu.
2.
Ak bola na súde príslušnom podľa článku IX Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 podaná žaloba proti vlastníkovi lode alebo jeho ručiteľovi o kompenzáciu za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia, tento súd má výhradnú jurisdikčnú právomoc nad každou žalobou proti doplnkovému fondu o kompenzáciu podľa ustanovení článku 4 tohto protokolu, pokiaľ ide o tú istú škodu. Ak však bola žaloba o kompenzáciu za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia podľa Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 podaná na súde v niektorom zmluvnom štáte Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992, ktorý ale nie je zmluvným štátom tohto protokolu, každá žaloba proti doplnkovému fondu podľa článku 4 tohto protokolu sa podľa voľby nárokujúcej strany podáva buď na súde štátu, v ktorom sa nachádza ústredie doplnkového fondu, alebo na ktoromkoľvek súde príslušnom podľa článku IX Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 v niektorom zmluvnom štáte tohto protokolu.
3.
Napriek odseku 1, ak bola žaloba proti doplnkovému fondu o kompenzáciu za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia podaná na súde v niektorom zmluvnom štáte Dohovoru o fonde z roku 1992, ktorý ale nie je zmluvným štátom tohto protokolu, každá súvisiaca žaloba proti doplnkovému fondu sa podľa voľby nárokujúcej strany podáva buď na súde štátu, v ktorom sa nachádza ústredie doplnkového fondu, alebo na ktoromkoľvek súde v zmluvnom štáte príslušnom podľa odseku 1.
Článok 8
1.
S výhradou akéhokoľvek rozhodnutia týkajúceho sa rozdelenia uvedeného v článku 4 ods. 3 tohto protokolu každý rozsudok proti doplnkovému fondu vynesený súdom, ktorý má právomoc podľa článku 7 tohto protokolu, sa potom, ako sa stal vykonateľným v štáte pôvodu a v tomto štáte už nepodlieha obvyklým formám odvolania, uznáva a je vykonateľný v každom zmluvnom štáte za rovnakých podmienok, aké sú ustanovené v článku X Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.
2.
Zmluvný štát môže uplatňovať iné pravidlá uznávania a vykonávania rozsudkov za predpokladu, že ich účinkom je zabezpečenie uznávania a vykonávania rozsudkov aspoň v rovnakom rozsahu, aký je ustanovený podľa odseku 1.
Článok 9
1.
Pokiaľ ide o akúkoľvek sumu kompenzácie za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia, ktorú vyplatí doplnkový fond v súlade s článkom 4 ods. 1 tohto protokolu, doplnkový fond získava subrogáciou práva, ktoré na základe Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 môže voči vlastníkovi alebo jeho ručiteľovi uplatňovať osoba, ktorej boli takýmto spôsobom kompenzované škody.
2.
Doplnkový fond získava subrogáciou práva, ktoré na základe Dohovoru o fonde z roku 1992 môže voči fondu z roku 1992 uplatňovať osoba, ktorej doplnkový fond kompenzoval škody.
3.
Nič v tomto protokole nemá dopad na žiadne právo doplnkového fondu na postih alebo subrogáciu voči iným osobám, než sú osoby uvedené v predchádzajúcich odsekoch. Právo doplnkového fondu na subrogáciu voči týmto osobám nesmie byť v žiadnom prípade menej priaznivé než právo na subrogáciu v prípade poisťovateľa osoby, ktorej bola vyplatená kompenzácia.
4.
Bez toho, aby to malo dopad na akékoľvek práva na subrogáciu alebo postih voči doplnkovému fondu, ktoré môžu existovať, zmluvný štát alebo jeho agentúra, ktorá v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyplatila kompenzáciu za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia, získava subrogáciou práva, ktoré by na základe tohto protokolu uplatňovala osoba, ktorej boli takýmto spôsobom kompenzované škody.
Príspevky
Článok 10
1.
Ročné príspevky do doplnkového fondu platí za každý zmluvný štát každá osoba, ktorá v priebehu kalendárneho roku uvedeného v článku 11 ods. 2 písm. a) alebo písmene b) prijala v celkových množstvách prekračujúcich 150 000 ton:
(a) v prístavoch alebo v zariadeniach terminálov na území daného štátu ropnú látku, za ktorú sa platia príspevky, prepravenú po mori do týchto prístavov a zariadení terminálov; a
(b) v akýchkoľvek zariadeniach nachádzajúcich sa na území daného zmluvného štátu ropnú látku, za ktorú sa platia príspevky, prepravenú po mori a vyloženú v prístave alebo zariadení terminálu niektorého nezmluvného štátu, za predpokladu, že ropná látka, za ktorú sa platia príspevky, sa na základe tohto pododseku berie do úvahy len pri prvom prevzatí v zmluvnom štáte po jej vyložení v uvedenom nezmluvnom štáte.
2.
Ustanovenia článku 10 ods. 2 Dohovoru o fonde z roku 1992 platia, pokiaľ ide o záväzok platiť príspevky do doplnkového fondu.
Článok 11
1.
Zhromaždenie kvôli hodnoteniu výšky splatných ročných príspevkov, ak nejaké existujú, a kvôli zohľadneniu potreby udržiavať dostatočné množstvo likvidných finančných prostriedkov vypracováva na každý kalendárny rok odhad vo forme rozpočtu:
(i) Výdavkov
(a) náklady a výdavky na správu doplnkového fondu v príslušnom roku a akýkoľvek schodok vyplývajúci z operácií vykonaných v predchádzajúcich rokoch;
(b) platby, ktoré má doplnkový fond vykonať v príslušnom roku kvôli uspokojeniu pohľadávok vznesených voči doplnkovému fondu, splatné podľa článku 4 vrátane splátok pôžičiek, ktoré si doplnkový fond vzal v predchádzajúcom období kvôli uspokojeniu týchto pohľadávok;
(ii)
Príjmov
(a) prebytok finančných prostriedkov pochádzajúci z operácií vykonaných v predchádzajúcich rokoch vrátane akýchkoľvek úrokov;
(b) ročné príspevky, ak sú potrebné na vyváženie rozpočtu;
(c) akékoľvek iné príjmy.
2.
Zhromaždenie rozhodne o celkovej výške príspevkov, ktoré je potrebné odviesť. Riaditeľ doplnkového fondu na základe tohto rozhodnutia vypočíta pre každý zmluvný štát a pre každú osobu uvedenú v článku 10 výšku ročného príspevku tejto osoby:
(a) pokiaľ je tento príspevok určený na pokrytie platieb uvedených v odseku 1 písm. i) bode a) na základe pevnej sumy za každú tonu ropných látok, za ktoré sa platia príspevky a ktoré táto osoba prijala v príslušnom štáte v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka; a
(b) pokiaľ je tento príspevok určený na pokrytie platieb uvedených v odseku 1 písm. i) bode b) na základe pevnej sumy za každú tonu ropných látok, za ktoré sa platia príspevky a ktoré prijala táto osoba v priebehu kalendárneho roka predchádzajúceho tomu roku, v ktorom prišlo k príslušnej havárii, za predpokladu, že daný štát bol v deň tejto havárie zmluvným štátom tohto protokolu.
3.
Sumy uvedené v odseku 2 sa získajú vydelením príslušnej potrebnej celkovej výšky príspevkov celkovým množstvom ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prijatých vo všetkých zmluvných štátoch v príslušnom roku.
4.
Ročný príspevok je splatný v termíne, ktorý je stanovený vo vnútorných predpisoch doplnkového fondu. Zhromaždenie môže rozhodnúť o inom platobnom termíne.
5.
Za podmienok stanovených vo finančných predpisoch doplnkového fondu môže zhromaždenie rozhodnúť o presunoch medzi finančnými prostriedkami prijatými v súlade s odsekom 2 písm. a) a finančnými prostriedkami prijatými v súlade s odsekom 2 písm. b).
Článok 12
1.
Ustanovenia článku 13 Dohovoru o fonde z roku 1992 sa vzťahujú na príspevky do doplnkového fondu.
2.
Zmluvný štát samotný môže prevziať záväzok platiť príspevky do doplnkového fondu v súlade s postupom ustanoveným v článku 14 Dohovoru o fonde z roku 1992.
Článok 13
1.
Zmluvné štáty oznamujú riaditeľovi doplnkového fondu informácie o príjme ropných látok v súlade s článkom 15 Dohovoru o fonde z roku 1992, ale za predpokladu, že oznámenia predložené riaditeľovi fondu z roku 1992 podľa článku 15 ods. 2 Dohovoru o fonde z roku 1992 sa považujú za predložené aj podľa tohto protokolu.
2.
Ak zmluvný štát neplní svoje záväzky, pokiaľ ide o predkladanie oznámenia uvedeného v odseku 1, a spôsobí tým doplnkovému fondu finančnú stratu, tento zmluvný štát je povinný túto stratu doplnkovému fondu vykompenzovať. Zhromaždenie na odporúčanie riaditeľa doplnkového fondu rozhodne o tom, či je táto strata zo strany tohto zmluvného štátu splatná.
Článok 14
1.
Napriek článku 10 sa na účely tohto protokolu za minimálny príjem ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, v každom zmluvnom štáte považuje množstvo 1 milión ton.
2.
Ak je celkové množstvo ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prijatých v zmluvnom štáte menšie než 1 milión ton, a pokiaľ neexistuje žiadna osoba povinná prispievať za celkové množstvo prijatých ropných látok, tento zmluvný štát preberá záväzky, ktoré by na základe tohto protokolu znášala každá osoba, ktorá by bola povinná prispievať do doplnkového fondu vzhľadom na ropné látky prijaté v rámci územia tohto štátu.
Článok 15
1.
Ak v zmluvnom štáte neexistuje žiadna osoba, ktorá spĺňa podmienky článku 10, tento zmluvný štát o tom na účely tohto protokolu informuje riaditeľa doplnkového fondu.
2.
Doplnkový fond nevyplatí žiadnu kompenzáciu za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia na území, v teritoriálnych vodách, vo výhradnej hospodárskej zóne alebo v oblasti zmluvného štátu určenej v súlade s článkom 3 písm. a) bodom ii) tohto protokolu vzhľadom na danú haváriu alebo kompenzáciu za preventívne opatrenia na zabránenie alebo minimalizáciu týchto škôd, nech boli prijaté kdekoľvek, kým nebudú vzhľadom na tento zmluvný štát splnené záväzky predkladať oznámenia riaditeľovi doplnkového fondu podľa článku 13 ods. 1 a odseku 1 tohto článku za všetky roky pred vznikom tejto havárie. Zhromaždenie určí vo vnútorných predpisoch prípady, v ktorých sa bude mať za to, že zmluvný štát nesplnil svoje záväzky.
3.
Ak bola kompenzácia dočasne odmietnutá v súlade s odsekom 2, táto kompenzácia vzhľadom na danú haváriu sa odmietne natrvalo, ak záväzky predkladať oznámenia riaditeľovi doplnkového fondu podľa článku 13 ods. 1 a odseku 1 tohto článku neboli splnené do jedného roku odvtedy, ako riaditeľ doplnkového fondu oznámil zmluvnému štátu, že neposkytol tieto informácie.
4.
Akékoľvek platby príspevkov splatné doplnkovému fondu sa započítajú proti kompenzácii splatnej dlžníkovi alebo dlžníkovým zástupcom.
Organizácia a správa
Článok 16
1.
Orgánmi doplnkového fondu sú zhromaždenie a sekretariát, ktorý vedie riaditeľ.
2.
Na zhromaždenie, sekretariát a riaditeľa doplnkového fondu sa vzťahujú články 17 až 20 a 28 až 33 Dohovoru o fonde z roku 1992.
3.
Na doplnkový fond sa vzťahuje článok 34 Dohovoru o fonde z roku 1992.
Článok 17
1.
Sekretariát fondu z roku 1992 vedený riaditeľom fondu z roku 1992 môže pracovať aj ako sekretariát a riaditeľ doplnkového fondu.
2.
Ak sekretariát a riaditeľ fondu z roku 1992 vykonávajú v súlade s odsekom 1 aj funkciu sekretariátu a riaditeľa doplnkového fondu, doplnkový fond v prípade konfliktu záujmov medzi fondom z roku 1992 a doplnkovým fondom zastupuje predseda zhromaždenia.
3.
Riaditeľ doplnkového fondu a zamestnanci a odborníci, ktorých vymenoval riaditeľ doplnkového fondu a ktorí plnia svoje povinnosti na základe tohto protokolu a Dohovoru o fonde z roku 1992, sa nepovažujú za porušujúcich ustanovenia článku 30 Dohovoru o fonde z roku 1992, ktoré sú uplatňované prostredníctvom článku 16 ods. 2 tohto protokolu, pokiaľ plnia svoje povinnosti v súlade s týmto článkom.
4.
Zhromaždenie sa snaží neprijímať rozhodnutia, ktoré nie sú zlučiteľné s rozhodnutiami, ktoré prijíma zhromaždenie fondu z roku 1992. Ak vzniknú názorové rozdiely, pokiaľ ide o spoločné administratívne otázky, zhromaždenie fondu sa pokúsi dosiahnuť konsenzus so zhromaždením fondu z roku 1992 v duchu vzájomnej spolupráce a pri zohľadnení spoločných cieľov obidvoch organizácií.
5.
Doplnkový fond uhrádza fondu z roku 1992 všetky náklady a výdavky vyplývajúce z administratívnych služieb, ktoré poskytuje fond z roku 1992 v mene doplnkového fondu.
Článok 18
Prechodné ustanovenia
1.
S výhradou článku 4 celková výška ročných príspevkov splatných za ropné látky, za ktoré sa platia príspevky, prijaté v jednom zmluvnom štáte v priebehu kalendárneho roku nesmie prekročiť 20 % celkovej výšky ročných príspevkov podľa tohto protokolu za tento kalendárny rok.
2.
Ak by uplatňovanie ustanovení uvedených článku 11 ods. 2 a 3 viedlo k celkovej výške príspevkov splatných zo strany prispievateľov v jednom zmluvnom štáte za daný kalendárny rok, ktorá prekračuje 20 % celkovej výšky ročných príspevkov, príspevky splatné zo strany všetkých prispievateľov v tomto štáte sa znížia pro rata tak, aby sa ich celkové príspevky rovnali 20 % celkovej výšky ročných príspevkov do doplnkového fondu za tento rok.
3.
Ak sa príspevky splatné zo strany osôb v danom zmluvnom štáte znížia podľa odseku 2 tohto článku, príspevky splatné zo strany osôb vo všetkých ostatných zmluvných štátoch sa zvýšia pro rata tak, aby bolo zabezpečené, že celková výška príspevkov splatných zo strany všetkých osôb, ktoré sú povinné prispievať do doplnkového fondu za príslušný kalendárny rok, dosiahne celkovú výšku príspevkov, o ktorej rozhodlo zhromaždenie.
4.
Ustanovenia uvedené v odsekoch 1 až 3 sa uplatňujú dovtedy, kým celkové množstvo ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prijatých vo všetkých zmluvných štátoch v kalendárnom roku vrátane množstiev uvedených v článku 14 ods. 1 nedosiahne 1 000 miliónov ton, alebo dovtedy, kým neuplynie lehota 10 rokov od termínu nadobudnutia platnosti tohto protokolu, podľa tohto, ktorý prípad nastane skôr.
Záverečné ustanovenia
Článok 19
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie
1.
Tento protokol je otvorený na podpis v Londýne od 31. júla 2003 do 30. júla 2004.
2.
Štáty môžu vyjadriť svoj súhlas s tým, že budú viazané týmto protokolom,
(a) podpisom bez výhrady, pokiaľ ide o ratifikáciu, prijatie alebo schválenie; alebo
(b) podpisom, ktorý podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie; alebo
(c) pristúpením.
3.
Zmluvnými štátmi tohto protokolu sa môžu stať len zmluvné štáty Dohovoru z roku 1992.
4.
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie sa uskutoční uložením formálneho písomného dokumentu na tento účel u generálneho tajomníka.
Článok 20
Informácie o ropných látkach, za ktoré sa platia príspevky
Predtým, než tento protokol nadobudne platnosť pre niektorý štát, tento štát pri podpisovaní tohto protokolu v súlade s článkom 19 ods. 2 písm. a) alebo pri ukladaní písomného dokumentu uvedeného v článku 19 ods. 4 tohto protokolu a potom každý rok v termíne, ktorý určí generálny tajomník, oznámi generálnemu tajomníkovi meno a adresu každej osoby, ktorá je za tento štát povinná prispievať do doplnkového fondu podľa článku 10, ako aj údaje o príslušných množstvách ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prijatých ktoroukoľvek takouto osobou na území tohto štátu v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku.
Článok 21
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento protokol nadobúda platnosť tri mesiace odo dňa, keď boli splnené tieto požiadavky:
(a) najmenej osem štátov podpísalo tento protokol bez výhrady, pokiaľ ide o ratifikáciu, prijatie alebo schválenie, alebo uložilo písomné dokumenty o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u generálneho tajomníka; a
(b) generálny tajomník prijal od riaditeľa fondu z roku 1992 informácie o tom, že osoby, ktoré sú povinné prispievať podľa článku 10, prijali v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roku celkové množstvo najmenej 450 miliónov ton ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, vrátane množstiev uvedených v článku 14 ods. 1.
2.
Pre každý štát, ktorý tento protokol podpíše bez výhrady, pokiaľ ide o ratifikáciu, prijatie alebo schválenie, alebo ktorý tento protokol ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi po splnení podmienok pre nadobudnutie platnosti ustanovených v odseku 1, nadobúda tento protokol platnosť tri mesiace odo dňa, keď tento štát uložil príslušný písomný dokument.
3.
Napriek odsekom 1 a 2 tento protokol nenadobudne platnosť pre niektorý štát, kým pre tento štát nenadobudne platnosť Dohovor o fonde z roku 1992.
Článok 22
Prvé zasadnutie zhromaždenia
Prvé zasadnutie zhromaždenia zvolá generálny tajomník. Toto zasadnutie sa koná čo najskôr po nadobudnutí platnosti tohto protokolu a v každom prípade najneskôr do 30 dní po tomto nadobudnutí platnosti.
Článok 23
Revízia, zmeny a doplnky
1.
Organizácia môže zvolať konferenciu kvôli revízii alebo zmenám a doplnkom tohto protokolu.
2.
Organizácia zvolá konferenciu zmluvných štátov na účel revízie alebo zmien a doplnkov tohto protokolu na žiadosť najmenej jednej tretiny všetkých zmluvných štátov.
Článok 24
Zmeny a doplnky limitu kompenzácie
1.
Na žiadosť najmenej jednej štvrtiny zmluvných štátov rozošle generálny tajomník každý návrh na zmenu a doplnok limitu výšky kompenzácie stanoveného v článku 4 ods. 2 písm. a) všetkým členom organizácie a všetkým zmluvným štátom.
2.
Každá zmena a doplnok navrhnuté a rozoslané uvedeným spôsobom sa v termíne najmenej šiestich mesiacov po dni jeho rozoslania predloží právnemu výboru organizácie na posúdenie.
3.
Všetky zmluvné štáty tohto protokolu, či už sú členmi organizácie alebo nie, sú oprávnené zúčastňovať sa na konaniach právneho výboru týkajúcich sa posúdenia a prijatia zmien a doplnkov.
4.
Zmeny a doplnky sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov, ktoré sú prítomné a hlasujú v právnom výbore rozšírenom tak, ako je ustanovené v odseku 3, pod podmienkou, že v čase hlasovania je prítomná najmenej polovica zmluvných štátov.
5.
Keď právny výbor koná na základe návrhu na zmenu alebo doplnok tohto limitu, zohľadňuje skúsenosti z havárií, najmä výšku škody, ktorá z nich vyplýva, a zmeny peňažných hodnôt.
6.
(a) O žiadnych zmenách alebo doplnkoch limitu podľa tohto článku nie je možné uvažovať pred termínom nadobudnutia platnosti tohto protokolu ani najmenej tri roky od termínu nadobudnutia platnosti predchádzajúcej zmeny a doplnkov podľa tohto článku.
(b) Limit nie je možné zvýšiť natoľko, aby prekročil sumu, ktorá zodpovedá limitu ustanovenému v tomto protokole, zvýšenú o 6 % za rok a počítanú kumulatívne odo dňa, keď je tento protokol k dispozícii na podpis do termínu nadobudnutia platnosti rozhodnutia právneho výboru.
(c) Tento limit nie je možné zvýšiť natoľko, aby prekročil sumu, ktorá zodpovedá limitu ustanovenému v tomto protokole, násobenú tromi.
7.
Organizácia oznámi každú zmenu a doplnok prijaté v súlade s odsekom 4 všetkým zmluvným štátom. Zmena a doplnok sa považujú za prijaté na konci lehoty 12 mesiacov odo dňa oznámenia, pokiaľ v priebehu tejto lehoty najmenej jedna štvrtina štátov, ktoré boli zmluvnými štátmi v čase, keď právny výbor túto zmenu a doplnok prijal, neoznámi organizácii, že túto zmenu a doplnok neprijíma. V takom prípade je táto zmena a doplnok zamietnutá a nie je platná.
8.
Zmena a doplnok, ktorý sa považuje za prijatý v súlade s odsekom 7, nadobúda platnosť 12 mesiacov po jeho prijatí.
9.
Všetky zmluvné štáty sú touto zmenou a doplnkom viazané, pokiaľ najmenej šesť mesiacov pred nadobudnutím platnosti tejto zmeny a doplnku nevypovedia tento protokol v súlade s článkom 26 ods. 1 a ods. 2. Toto vypovedanie nadobúda platnosť v deň, keď nadobudne platnosť táto zmena a doplnok.
10.
Ak právny výbor prijal zmenu a doplnok, ale ešte neuplynula 12-mesačná lehota na jeho prijatie, štát, ktorý sa v priebehu tejto lehoty stane zmluvným štátom, je viazaný touto zmenou a doplnkom od nadobudnutia jeho platnosti. Štát, ktorý sa stane zmluvným štátom po uplynutí tejto lehoty, je viazaný zmenou a doplnkom, ktoré boli prijaté v súlade s odsekom 7. V prípadoch uvedených v tomto odseku sa štát stane viazaný zmenou a doplnkom vtedy, keď táto zmena a doplnok nadobudne platnosť, alebo keď tento protokol nadobudne platnosť pre tento štát, ak k tomu príde neskôr.
Článok 25
Protokoly k Dohovoru o fonde z roku 1992
1.
Ak boli limity, stanovené v Dohovore o fonde z roku 1992, zvýšené protokolom k tomuto dohovoru, limit ustanovený v článku 4 ods. 2 písm. a) môže byť zvýšený o rovnakú hodnotu pomocou postupu ustanoveného v článku 24. V týchto prípadoch neplatia ustanovenia článku 24 ods. 6.
2.
Ak bol uplatnený postup uvedený v odseku 1, každá následná zmena a doplnok limitu ustanoveného v článku 4 ods. 2 uplatnením postupu uvedeného v článku 24 sa na účel článku 24 ods. 6 písm. b) a c) vypočíta na základe nového limitu zvýšeného v súlade s odsekom 1.
Článok 26
Vypovedanie
1.
Ktorýkoľvek zmluvný štát môže tento protokol vypovedať kedykoľvek po termíne nadobudnutia jeho platnosti pre tento zmluvný štát.
2.
Vypovedanie sa uskutoční formou uloženia písomného dokumentu u generálneho tajomníka.
3.
Vypovedanie nadobúda platnosť 12 mesiacov po uložení písomného dokumentu o vypovedaní u generálneho tajomníka organizácie alebo v takej dlhšej lehote, ktorá môže byť ustanovená v tomto dokumente.
4.
Vypovedanie Dohovoru o fonde z roku 1992 sa považuje za vypovedanie tohto protokolu. Toto vypovedanie nadobúda platnosť v deň, keď nadobúda platnosť vypovedanie protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o fonde z roku 1971, podľa článku 34 uvedeného protokolu.
5.
Napriek vypovedaniu tohto protokolu niektorým zmluvným štátom podľa tohto článku naďalej platia všetky ustanovenia tohto protokolu týkajúce sa záväzkov prispievať do doplnkového fondu, pokiaľ ide o haváriu uvedenú v článku 11 ods. 2 písm. b), ku ktorej prišlo pred nadobudnutím platnosti tohto vypovedania.
Článok 27
Mimoriadne zasadnutia zhromaždenia
1.
Ktorýkoľvek zmluvný štát môže do 90 dní od uloženia písomného dokumentu o vypovedaní, ktorého výsledok podľa jeho názoru významne zvýši hodnotu príspevkov pre zvyšné zmluvné štáty, požiadať riaditeľa doplnkového fondu, aby zvolal mimoriadne zasadnutie zhromaždenia. Riaditeľ doplnkového fondu zvolá zasadnutie zhromaždenia najneskôr do 60 dní od prijatia tejto žiadosti.
2.
Riaditeľ doplnkového fondu môže prevziať iniciatívu a zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia do 60 dní po uložení akéhokoľvek písomného dokumentu o vypovedaní, ak riaditeľ doplnkového fondu príde k záveru, že toto vypovedanie povedie k významnému zvýšeniu hodnoty príspevkov zvyšných zmluvných štátov.
3.
Ak zhromaždenie na mimoriadnom zasadnutí zvolanom v súlade s odsekom 1 alebo 2 rozhodne, že toto vypovedanie povedie k významnému zvýšeniu hodnoty príspevkov pre zvyšné zmluvné štáty, ktorýkoľvek takýto štát môže najneskôr do 120 dní pred termínom nadobudnutia platnosti tohto vypovedania vypovedať tento protokol s platnosťou od toho istého dňa.
Článok 28
Ukončenie platnosti
1.
Platnosť tohto protokolu sa končí v deň, keď počet zmluvných štátov klesne pod hodnotu sedem alebo keď celkové množstvo ropných látok, za ktoré sa platia príspevky, prijatých vo zvyšných zmluvných štátoch vrátane množstiev uvedených v článku 14 ods. 1, klesne pod hodnotu 350 000 000 ton podľa toho, ktorý prípad nastane skôr.
2.
Štáty, ktoré sú viazané týmto protokolom v deň, ktorý predchádza dňu skončenia jeho platnosti, umožnia doplnkovému fondu, aby vykonával svoje funkcie ustanovené v článku 29 a len na tento účel zostanú týmto protokolom viazané.
Článok 29
Likvidácia doplnkového fondu
1.
Ak sa skončí platnosť tohto protokolu, doplnkový fond napriek tomu:
(a) bude plniť svoje záväzky, pokiaľ ide o akúkoľvek haváriu, ku ktorej prišlo pred skončením platnosti tohto protokolu;
(b) bude oprávnený uplatňovať svoje práva na príspevky v takom rozsahu, v akom sú tieto príspevky potrebné na plnenie záväzkov podľa odseku 1 písm. a), vrátane výdavkov na správu doplnkového fondu potrebnú na tento účel.
2.
Zhromaždenie prijíma všetky vhodné opatrenia na dokončenie likvidácie doplnkového fondu vrátane spravodlivého rozdelenia akéhokoľvek zvyšného majetku medzi tie osoby, ktoré prispeli do doplnkového fondu.
3.
Na účely tohto článku zostáva doplnkový fond právnickou osobou.
Článok 30
Depozitár
1.
Tento protokol a všetky zmeny a doplnky prijaté podľa článku 24 sú uložené u generálneho tajomníka.
2.
Generálny tajomník:
(a) informuje všetky štáty, ktoré podpísali tento protokol alebo k nemu pristúpili, o:
(i) každom novom podpise alebo uložení písomného dokumentu spolu s dátumom tohto podpisu alebo uloženia;
(ii)
termíne nadobudnutia platnosti tohto protokolu;
(iii)
každom návrhu na zmenu a doplnok limitu výšky kompenzácie, ktorý bol predložený v súlade s článkom 24 ods. 1;
(iv)
každej zmene a doplnku, ktorý bol prijatý v súlade s článkom 24 ods. 4;
(v) každej zmene a doplnku, ktorý sa považuje za prijatý podľa článku 24 ods. 7, spolu s termínom nadobudnutia platnosti tejto zmeny a doplnku v súlade s odsekmi 8 a 9 uvedeného článku;
(vi)
uložení písomného dokumentu o vypovedaní tohto protokolu spolu s termínom uloženia a termínom nadobudnutia jeho platnosti;
(vii)
každom oznámení, ktoré vyžaduje ktorýkoľvek článok tohto protokolu;
(b) posiela overené skutočné kópie tohto protokolu všetkým signatárskym štátom a všetkým štátom, ktoré pristúpia k tomuto protokolu.
3.
Ihneď po nadobudnutí platnosti tohto protokolu pošle generálny tajomník jeho znenie sekretariátu Organizácie Spojených národov na registráciu a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.
Článok 31
Jazyky
Tento protokol je vyhotovený v jedinom origináli v arabskom, čínskom, anglickom, vo francúzskom, v ruskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako platné.
DANÉ V LONDÝNE 16. mája 2003.
NA DÔKAZ TOHO zástupcovia, riadne splnomocnení svojimi vládami na tento účel, podpísali tento protokol.
Vyhlásenie Slovenskej republiky k Protokolu 2003 k Medzinárodnému dohovoru
o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami v znení z roku 1992 (FUND PROT 2003)
Vyhlásenie Slovenskej republiky podľa rozhodnutia Rady 2004/246/ES z 2. marca 2004, ktoré splnomocňuje členské štáty v záujme Európskeho spoločenstva podpísať alebo ratifikovať Protokol z roku 2003 k Medzinárodnému dohovoru z roku 1992 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, alebo k nemu pristúpiť a ktoré splnomocňuje v záujme Európskeho spoločenstva Rakúsko a Luxembursko, aby pristúpili k zásadným dokumentom v znení rozhodnutia Rady 2004/664/ES z 24. septembra 2004 (ďalej len „rozhodnutie Rady“), ktoré splnomocňuje členské štáty Európskej únie, aby v záujme Európskeho spoločenstva podpísali, ratifikovali alebo pristúpili k Protokolu 2003 k Medzinárodnému dohovoru o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami v znení z roku 1992 (FUND PROT 2003) v súlade s článkom 19 (Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a prístup) Protokolu 2003 k dohovoru FUND:
„Pristúpenie sa uskutočňuje v súlade s rozhodnutím Rady Európskej únie 2004/246/ES z 2. marca 2004, ktoré splnomocňuje členské štáty v záujme Európskeho spoločenstva podpísať alebo ratifikovať Protokol 2003 k Medzinárodnému dohovoru z roku 1992 o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami (FUND PROT 2003) alebo k nemu pristúpiť a ktoré splnomocňuje v záujme Európskeho spoločenstva Rakúsko a Luxembursko, aby pristúpili k východiskovým dokumentom v znení rozhodnutia Rady 2004/664/ES z 24. septembra 2004 (Ú. v. EÚ L 78/22, 16. 03. 2004).“.
Za Slovenskú republiku
.................................................
(podpis)