334/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

334
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. novembra 1992 bol v Londýne prijatý Protokol z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1969 (CLC PROT 1992).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s protokolom uznesením č. 569 z 15. mája 2013 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 18. júna 2013. Listina o prístupe bola 8. júla 2013 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
Protokol nadobudol platnosť 30. mája 1996 v súlade s článkom 13 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 8. júla 2014 v súlade s článkom 13 ods. 4.
K oznámeniu č. 334/2013 Z. z.
PROTOKOL Z ROKU 1992, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O OBČIANSKOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ZNEČISTENIA ROPNÝMI LÁTKAMI Z ROKU 1969 (CLC PROT 1992)
STRANY TOHTO PROTOKOLU,
PO ZVÁŽENÍ Medzinárodného dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1969 a protokolu k tomuto dohovoru z roku 1984,
PO KONŠTATOVANÍ, že protokol k tomuto dohovoru z roku 1984, ktorým sa ustanovuje rozšírený rozsah pôsobnosti a zvýšené kompenzácie, nenadobudol platnosť,
POTVRDZUJÚC dôležitosť udržiavania funkčnosti medzinárodného systému zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami a kompenzácií týchto škôd,
S VEDOMÍM potreby zabezpečiť, aby obsah protokolu z roku 1984 čo najskôr nadobudol platnosť,
UZNÁVAJÚC, že v súvislosti so zavedením príslušných zmien a doplnkov k Medzinárodnému dohovoru z roku 1971 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami sú potrebné osobitné ustanovenia,
DOHODLI SA TAKTO:
Článok 1
Dohovorom, ktorého ustanovenia sa menia a dopĺňajú týmto protokolom, je Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1969, ďalej len „dohovor o zodpovednosti z roku 1969“. V prípade štátov, ktoré sú stranami protokolu z roku 1976 k dohovoru o zodpovednosti z roku 1969, sa tento odkaz považuje za odkaz zahrnujúci dohovor o zodpovednosti z roku 1969 v znení uvedeného protokolu.
Článok 2
Článok I dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 sa mení a dopĺňa takto:
1.
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. „loď“ je akékoľvek námorné plavidlo a loď plávajúca po mori akéhokoľvek typu skonštruovaná alebo prispôsobená na prepravu ropných látok ako nákladu vo veľkom za predpokladu, že loď schopná prepravovať ropné látky a iné druhy nákladu sa považuje za loď iba vtedy, keď skutočne prepravuje ropné látky ako náklad vo veľkom a v priebehu akejkoľvek plavby, ktorá nasleduje po tejto preprave, pokiaľ sa nepreukáže, že na palube nemá žiadne zvyšky po tejto preprave ropných látok vo veľkom.“;
2.
odsek 5 sa nahrádza takto:
5. „ropná látka“ je akýkoľvek stály uhľovodíkový minerálny olej, ako je ropa, vykurovacia nafta, ťažká motorová nafta a mazací olej, či už je prepravovaný na palube lode ako náklad alebo v zásobníkoch takejto lode.“;
3.
odsek 6 sa nahrádza takto:
6. „škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia“ je:
a)
strata alebo poškodenie spôsobené mimo lode znečistením vyplývajúcim z úniku alebo vypustenia ropných látok z tejto lode, kdekoľvek môže k takémuto úniku alebo vypusteniu prísť, za predpokladu, že kompenzácia za poškodenie životného prostredia, iná než kompenzácia za stratu na zisku spôsobenú týmto poškodením, je obmedzená na náklady na primerané opatrenia na obnovu, ktoré boli skutočne vykonané, alebo ktoré sa majú vykonať;
b)
náklady na preventívne opatrenia a ďalšie straty alebo škody spôsobené preventívnymi opatreniami.“;
4.
odsek 8 sa nahrádza takto:
8. „havária“ je každá udalosť alebo rad udalostí, ktoré majú rovnaký pôvod a ktoré spôsobia škody vzniknuté v dôsledku znečistenia, alebo vytvárajú vážnu alebo bezprostrednú hrozbu spôsobenia takýchto škôd.“;
5.
odsek 9 sa nahrádza takto:
9. „organizácia“ je Medzinárodná námorná organizácia.“;
6.
za odsek 9 sa vkladá nový odsek s týmto znením:
10. „Dohovor o zodpovednosti z roku 1969“ je Medzinárodný dohovor z roku 1969 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami. V prípade štátov, ktoré sú stranami protokolu z roku 1976 k tomuto dohovoru, sa tento pojem považuje za pojem zahrnujúci dohovor o zodpovednosti z roku 1969 v znení uvedeného protokolu.“
Článok 3
Článok II dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 sa nahrádza takto:
„Článok II
Tento dohovor sa vzťahuje výhradne:
a)
na škody vzniknuté v dôsledku znečistenia spôsobené
i)
na území zmluvného štátu vrátane jeho teritoriálnych vôd a
ii) vo výhradnej hospodárskej zóne zmluvného štátu zriadenej v súlade s medzinárodným právom, alebo ak zmluvný štát takúto zónu nezriadil, v oblasti nachádzajúcej sa za hranicou teritoriálnych vôd tohto štátu a susediacej s týmito vodami, určenej týmto štátom v súlade s medzinárodným právom a siahajúcej do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od základných súradníc, od ktorých sa meria šírka teritoriálnych vôd tohto štátu;
b)
na preventívne opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu takýchto škôd kdekoľvek sa prijímajú.“
Článok 4
Článok III dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 sa mení a dopĺňa takto:
1.
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Okrem prípadov ustanovených v odsekoch 2 a 3 je vlastník lode v čase havárie alebo, ak havária pozostáva z radu udalostí, v čase prvej z týchto udalostí, zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté znečistením, ktoré spôsobila táto loď v dôsledku tejto havárie.“;
2.
odsek 4 sa nahrádza takto:
4. Žiadnu žiadosť o kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia nie je možné vzniesť voči vlastníkovi lode iným spôsobom než v súlade v týmto dohovorom. S výhradou odseku 5 tohto článku nie je možné vzniesť na základe tohto dohovoru alebo iným spôsobom žiadnu žiadosť o kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia voči
a)
zamestnancom alebo zástupcom vlastníka alebo členom posádky;
b)
lodivodovi alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá poskytuje lodi služby bez toho, aby bola členom posádky;
c)
akémukoľvek nájomcovi (nech je akokoľvek opísaný, vrátane nájomcu prázdnej lode), manažérovi a prevádzkovateľovi lode;
d)
akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva záchranné operácie so súhlasom vlastníka alebo podľa pokynov príslušného verejného orgánu;
e)
akejkoľvek osobe, ktorá prijíma preventívne opatrenia;
f)
všetkým zamestnancom alebo zástupcom osôb uvedených v odsekoch c), d) a e); pokiaľ škoda nevyplynula z ich osobného činu alebo nedbalosti, ku ktorej prišlo s úmyslom spôsobiť takúto škodu, alebo z ľahkomyseľnosti a s vedomím, že takáto škoda pravdepodobne vznikne.“
Článok 5
Článok IV dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 sa nahrádza takto:
„Článok IV
Ak príde k havárii medzi dvomi alebo viacerými loďami a z tejto havárie vyplynú škody vzniknuté v dôsledku znečistenia, vlastníci všetkých týchto lodí nesú spoločnú a nedeliteľnú zodpovednosť za všetky také škody, ktoré sa nedajú vhodným spôsobom oddeliť, pokiaľ neboli oslobodení od zodpovednosti podľa článku III.“
Článok 6
Článok V dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 sa mení a dopĺňa takto:
1.
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Vlastník lode má právo na obmedzenie svojej zodpovednosti vyplývajúcej z tohto dohovoru a vzťahujúcej sa na akúkoľvek jednu haváriu, na celkovú sumu, ktorá sa vypočíta takto:
a)
3 000 000 zúčtovacích jednotiek v prípade lode, ktorej priestornosť neprevyšuje 5 000 ton;
b)
v prípade lode, ktorej priestornosť prevyšuje túto hodnotu, 420 zúčtovacích jednotiek za každú ďalšiu tonu naviac k sume uvedenej v pododseku a); avšak za predpokladu, že táto celková suma v žiadnom prípade neprevýši 59 700 000 zúčtovacích jednotiek.“;
2.
odsek 2 sa nahrádza takto:
2. Vlastník nemá právo na obmedzenie svojej zodpovednosti vyplývajúcej z tohto dohovoru, ak sa preukáže, že škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia vyplynula z jeho osobného činu alebo nedbalosti, ku ktorej prišlo s úmyslom spôsobiť takúto škodu alebo z ľahkomyseľnosti a s vedomím, že takáto škoda pravdepodobne vznikne.“;
3.
odsek 3 sa nahrádza takto:
3. Na účel využívania výhody obmedzenia ustanoveného v odseku 1 tohto článku zriadi vlastník fond v celkovej výške predstavujúcej limit jeho zodpovednosti na súde alebo u iného príslušného orgánu ktoréhokoľvek zo zmluvných štátov, v ktorom sa podávajú žaloby podľa článku IX, alebo ak sa žiadne žaloby nepodávajú, na ktoromkoľvek súde alebo u iného príslušného orgánu ktoréhokoľvek zo zmluvných štátov, na ktorom sa môžu podávať žaloby podľa článku IX. Tento fond môže byť zriadený formou uloženia sumy alebo poskytnutia bankovej záruky alebo inej záruky, ktorá je prijateľná podľa právnych predpisov zmluvného štátu, v ktorom je fond zriadený, a ktorú daný súd alebo iný príslušný orgán považuje za primeranú.“;
4.
odsek 9 sa nahrádza takto:
„9.
a)
„Zúčtovacou jednotkou“, ktorá je uvedená v odseku 1 tohto článku, je osobitné právo pôžičky definované Medzinárodným menovým fondom. Sumy uvedené v odseku 1 sa prevedú na národnú menu na základe hodnoty tejto meny odkazom na osobitné právo pôžičky platné v deň zriadenia fondu uvedeného v odseku 3. Pokiaľ ide o osobitné právo pôžičky, hodnota národnej meny zmluvného štátu, ktorý je členom Medzinárodného menového fondu, sa vypočíta v súlade s metódou oceňovania uplatňovanou Medzinárodným menovým fondom a platnou pre jeho operácie a transakcie v príslušný deň. Pokiaľ ide o osobitné právo pôžičky, hodnota národnej meny zmluvného štátu, ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu, sa vypočíta spôsobom, ktorý určí tento štát.
b)
Napriek tomu zmluvný štát, ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu a ktorého právo nedovoľuje uplatňovať ustanovenia odseku 9 písm. a), môže v čase ratifikácie, prijatia, schválenia tohto dohovoru alebo pristúpenia k nemu alebo kedykoľvek potom vyhlásiť, že zúčtovacia jednotka uvedená v odseku 9 písm. a) je rovná 15 zlatým frankom. Zlatý frank uvedený v tomto odseku zodpovedá šesťdesiatpäť a pol miligramom zlata s tisícinovou hodnotou rýdzosti rovnou deväťsto. Prevod zlatého franku na národnú menu sa vykoná podľa práva príslušného štátu.
c)
Výpočet uvedený v poslednej vete odseku 9 písm. a) a prevod uvedený v odseku 9 písm. b) sa vykonávajú takým spôsobom, aby sumy uvedené v odseku 1 v čo možno najväčšej miere vyjadrovali v národnej mene tohto zmluvného štátu rovnakú skutočnú hodnotu, aká by vyplynula z uplatnenia prvých troch viet odseku 9 písm. a).
Zmluvné štáty informujú depozitára o spôsobe výpočtu podľa odseku 9 písm. a) alebo podľa toho, o aký prípad ide, o výsledku prevodu uvedeného v odseku 9 písm. b), pri ukladaní písomného dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení tohto dohovoru alebo o pristúpení k nemu, a tiež vždy, keď príde k zmene vo výpočte alebo vo výsledku.“;
5.
odsek 10 sa nahrádza takto:
10. Na účel tohto článku je priestornosťou lode registrovaná hrubá priestornosť vypočítaná v súlade s predpismi na meranie priestornosti uvedenými v prílohe 1 k Medzinárodnému dohovoru z roku 1969 o vymeriavaní lodí.“;
6.
druhá veta odseku 11 sa nahrádza takto:
„Tento fond je možné zriadiť aj vtedy, keď vlastník na základe osobitných ustanovení odseku 2 nemá právo na obmedzenie svojej zodpovednosti, ale zriadením tohto fondu v tom prípade nie sú dotknuté práva žiadnej nárokujúcej strany voči vlastníkovi.“.
Článok 7
Článok VII dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 sa mení a dopĺňa takto:
1.
prvé dve vety odseku 2 sa nahrádzajú takto:
„Potom, ako príslušný orgán zmluvného štátu zistil, že sú splnené požiadavky odseku 1, vydá pre každú loď osvedčenie potvrdzujúce platnosť poistenia alebo inej formy finančnej zábezpeky v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru. Pokiaľ ide o loď registrovanú v niektorom zmluvnom štáte, toto osvedčenie vydáva alebo potvrdzuje príslušný orgán štátu, v ktorom je táto loď registrovaná; pokiaľ ide o loď, ktorá nie je registrovaná v zmluvnom štáte, toto osvedčenie môže vydať alebo potvrdiť príslušný orgán ktoréhokoľvek zmluvného štátu.“;“.
2.
odsek 4 sa nahrádza takto:
4. Osvedčenie sa bude nachádzať na palube lode a jedna kópia je uložená u tých orgánov, ktoré vedú záznamy o registrácii lode, alebo ak loď nie je zaregistrovaná v zmluvnom štáte, u orgánov štátu, ktoré toto osvedčenie vydali alebo potvrdili.“;
3.
prvá veta odseku 7 sa nahrádza takto:
„Osvedčenie vydané alebo potvrdené v súlade s odsekom 2 v rámci právomoci niektorého zmluvného štátu uznávajú na účely tohto dohovoru ostatné zmluvné štáty a tieto ostatné zmluvné štáty ich považujú za dokumenty s rovnakou platnosťou ako osvedčenia, ktoré vydávajú alebo potvrdzujú samotné tieto štáty, a to aj v prípade, keď tieto osvedčenia boli vydané alebo potvrdené pre loď, ktorá nie je registrovaná v niektorom zmluvnom štáte.“;“.
4.
v druhej vete odseku 7 sa text „v štáte, v ktorom je loď registrovaná,“ nahrádza znením: „vo vydávajúcom alebo potvrdzujúcom štáte“;
5.
druhá veta odseku 8 sa nahrádza takto:
„V takom prípade môže obhajca využiť limity zodpovednosti predpísané v článku V ods. 1 aj vtedy, keď vlastník nemá právo obmedziť svoju zodpovednosť podľa článku V ods. 2.“.
Článok 8
Článok IX dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 sa mení a dopĺňa takto:
odsek 1 sa nahrádza takto:
1. Ak havária spôsobila škodu v dôsledku znečistenia na území jedného alebo viacerých zmluvných štátov vrátane ich teritoriálnych vôd alebo oblasti jedného alebo viacerých zmluvných štátov uvedenej v článku II, alebo ak boli prijaté preventívne opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia na tomto území vrátane týchto teritoriálnych vôd alebo tejto oblasti, žaloby kvôli kompenzácii sa môžu podávať iba na súdoch ktoréhokoľvek takéhoto zmluvného štátu alebo zmluvných štátov. Obhajcovi sa posiela vhodné oznámenie o každej takejto žalobe.“
Článok 9
Za článok XII dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 sa vkladajú tieto dva nové články:
„Článok XII bis
Prechodné ustanovenia
V prípade štátu, ktorý je v čase havárie stranou tohto dohovoru aj dohovoru o zodpovednosti z roku 1969, platia tieto ustanovenia:
a)
ak havária spôsobila škodu v dôsledku znečistenia v rámci pôsobnosti tohto dohovoru, zodpovednosť podľa tohto dohovoru sa považuje za zodpovednosť, ktorú je potrebné uplatniť vtedy, keď vzniká aj podľa dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 a v tom rozsahu, v akom vzniká;
b)
ak havária spôsobila škodu v dôsledku znečistenia v rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru a daný štát je stranou tohto dohovoru aj Medzinárodného dohovoru z roku 1971 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, zodpovednosť, ktorú zostáva uplatniť po vykonaní pododseku a) tohto článku, vzniká podľa tohto dohovoru iba v takom rozsahu, v akom škody vzniknuté v dôsledku znečistenia zostanú nevykompenzované po uplatnení uvedeného dohovoru z roku 1971;
c)
pri uplatňovaní odseku 4 článku III tohto dohovoru sa výraz „tento dohovor“ vykladá tak, že odkazuje podľa potreby na tento dohovor alebo na dohovor o zodpovednosti z roku 1969;
d)
pri uplatňovaní odseku 3 článku V tohto dohovoru sa celková výška zriadeného fondu zníži o sumu, vzhľadom na ktorú sa zodpovednosť považuje za uplatnenú v súlade s pododsekom a) tohto článku.
Článok XII ter
Záverečné ustanovenia
Záverečnými ustanoveniami tohto dohovoru sú články 12 až 18 protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o zodpovednosti z roku 1969. Odkazy v tomto dohovore na zmluvné štáty sa považujú za odkazy znamenajúce odkazy na zmluvné štáty uvedeného protokolu.“
Článok 10
Vzor certifikátu uvedený v prílohe k dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 sa nahrádza vzorom uvedeným v prílohe k tomuto protokolu.
Článok 11
1.
Pokiaľ ide o strany tohto protokolu, dohovor o zodpovednosti z roku 1969 a tento protokol sa čítajú a vykladajú spolu ako jeden písomný dokument.
2.
Články I až XII ter, vrátane vzoru certifikátu, dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu sú známe ako Medzinárodný dohovor z roku 1992 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami (dohovor o zodpovednosti z roku 1992).
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 12
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie
1.
Tento protokol je k dispozícii na podpis všetkým štátom v Londýne od 15. januára 1993 do 14. januára 1994.
2.
S výhradou odseku 4 sa stranou tohto protokolu môže stať ktorýkoľvek štát:
a)
podpisom podliehajúcim ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie; alebo
b)
pristúpením.
3.
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie sa uskutoční uložením formálneho písomného dokumentu na tento účel u generálneho tajomníka organizácie.
4.
Ktorýkoľvek zmluvný štát Medzinárodného dohovoru z roku 1971 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, ďalej len dohovor o fonde z roku 1971, môže ratifikovať, prijať, schváliť tento protokol, alebo k nemu pristúpiť iba vtedy, keď súčasne ratifikuje, prijme, schváli protokol z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa uvedený dohovor, alebo keď k uvedenému protokolu pristúpi, pokiaľ nevypovie dohovor o fonde z roku 1971 takým spôsobom, aby vypovedanie nadobudlo účinnosť v deň, keď tento protokol nadobudne platnosť pre tento štát.
5.
Štát, ktorý je stranou tohto protokolu, ale nie je stranou dohovoru o zodpovednosti z roku 1969, je viazaný ustanoveniami dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu vo vzťahu k ostatným štátom, ktoré sú stranami tohto protokolu, ale nie je viazaný ustanoveniami dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 vo vzťahu k štátom, ktoré sú stranami tohto dohovoru.
6.
Akýkoľvek písomný dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uložený po nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov k dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu sa považuje za písomný dokument vzťahujúci sa na uvedený dohovor v tomto znení upravený na základe týchto zmien a doplnkov.
Článok 13
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento protokol nadobúda platnosť 12 mesiacov odo dňa, keď 10 štátov vrátane štyroch štátov, z ktorých každý má tankové lode s najmenej 1 000 000 brutto registrovaných ton, uložili písomné dokumenty o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u generálneho tajomníka organizácie.
2.
Ktorýkoľvek zmluvný štát dohovoru o fonde z roku 1971 však môže v čase uloženia svojho písomného dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu vyhlásiť, že tento písomný dokument považuje za neplatný na účely tohto článku do konca šesťmesačnej lehoty uvedenej v článku 31 protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o fonde z roku 1971. Štát, ktorý nie je zmluvným štátom dohovoru o fonde z roku 1971, ale ktorý uloží písomný dokument o ratifikácii, prijatí, schválení protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o fonde z roku 1971, alebo o pristúpení k uvedenému protokolu, môže súčasne urobiť aj vyhlásenie v súlade s týmto odsekom.
3.
Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie v súlade s predchádzajúcim odsekom, môže toto vyhlásenie kedykoľvek stiahnuť formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi organizácie. Každé takéto stiahnutie nadobúda účinnosť v deň prijatia tohto oznámenia za predpokladu, že tento štát sa považuje za štát, ktorý v ten deň uložil svoj písomný dokument o ratifikácii, prijatí, schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu.
4.
Tento protokol nadobúda platnosť pre každý štát, ktorý ho ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi po splnení podmienok pre nadobudnutie platnosti uvedených v odseku 1, 12 mesiacov odo dňa, keď tento štát uložil príslušný písomný dokument.
Článok 14
Revízia, zmeny a doplnky
1.
Organizácia môže zvolať konferenciu kvôli revízii alebo zmenám a doplnkom dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.
2.
Organizácia zvolá konferenciu zmluvných štátov na účel revízie alebo zmien a doplnkov dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 na žiadosť najmenej jednej tretiny zmluvných štátov.
Článok 15
Zmeny a doplnky limitných súm
1.
Na žiadosť najmenej jednej štvrtiny zmluvných štátov rozošle generálny tajomník každý návrh na zmeny a doplnky limitov zodpovednosti ustanovených v článku V ods. 1 dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 všetkým členom organizácie a všetkým zmluvným štátom.
2.
Akékoľvek zmeny a doplnky navrhnuté a rozoslané uvedeným spôsobom sa v termíne najmenej šiestich mesiacov po dni ich rozoslania predložia právnemu výboru organizácie na posúdenie.
3.
Všetky zmluvné štáty dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu, či už sú členmi organizácie alebo nie, sú oprávnené zúčastňovať sa na konaniach právneho výboru týkajúcich sa posúdenia a prijatia zmien a doplnkov.
4.
Zmeny a doplnky sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov, ktoré sú prítomné a hlasujú v právnom výbore rozšírenom tak, ako je ustanovené v odseku 3, pod podmienkou, že v čase hlasovania je prítomná najmenej jedna polovica zmluvných štátov.
5.
Keď právny výbor koná na základe návrhu na zmeny alebo doplnky limitov, zohľadňuje skúsenosti z havárií, najmä výšku škody, ktorá z nich vyplýva, zmeny peňažných hodnôt a účinok navrhnutých zmien alebo doplnkov na náklady na poistenie. Zohľadňuje aj vzťah medzi limitmi uvedenými v článku V ods. 1 dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu a limitmi uvedenými v článku 4 ods. 4 Medzinárodného dohovoru z roku 1992 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami.
6.
a)
O žiadnej zmene alebo doplnku limitov zodpovednosti podľa tohto článku nie je možné uvažovať pred 15. januárom 1998, ani najmenej päť rokov od termínu nadobudnutia platnosti predchádzajúcej zmeny a doplnku podľa tohto článku. O žiadnej zmene alebo doplnku podľa tohto článku sa nesmie uvažovať pred nadobudnutím platnosti tohto protokolu.
b)
Žiadny limit nie je možné zvýšiť natoľko, aby prekročil sumu, ktorá zodpovedá limitu ustanovenému v dohovore o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu, zvýšenú o 6 % za rok a počítanú kumulatívne od 15. januára 1993.
c)
Žiadny limit nie je možné zvýšiť natoľko, aby prekročil sumu, ktorá zodpovedá limitu stanovenému v dohovore o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu, násobenú tromi.
7.
Organizácia oznámi každú zmenu a doplnok prijaté v súlade s odsekom 4 všetkým zmluvným štátom. Zmena a doplnok sa považujú za prijaté na konci lehoty 18 mesiacov odo dňa oznámenia, pokiaľ v priebehu tejto lehoty najmenej jedna štvrtina štátov, ktoré boli zmluvnými štátmi tohto protokolu v čase, keď právny výbor túto zmenu a doplnok prijal, neoznámi organizácii, že túto zmenu a doplnok neprijíma. V takom prípade je táto zmena a tento doplnok zamietnutý a nie je účinný.
8.
Zmena a doplnok, ktorý sa považuje za prijatý v súlade s odsekom 7, nadobúda platnosť 18 mesiacov po jeho prijatí.
9.
Všetky zmluvné štáty sú touto zmenou a doplnkom viazané, pokiaľ najmenej šesť mesiacov pred nadobudnutím platnosti tejto zmeny a doplnku nevypovedia tento protokol v súlade s článkom 16 ods. 1 a 2. Toto vypovedanie nadobúda platnosť v deň, keď nadobudne platnosť táto zmena a doplnok.
10.
Ak právny výbor prijal zmenu a doplnok, ale ešte neuplynula 18-mesačná lehota na jeho prijatie, štát, ktorý sa v priebehu tejto lehoty stane zmluvným štátom, je viazaný touto zmenou a doplnkom od nadobudnutia ich platnosti. Štát, ktorý sa stane zmluvným štátom po uplynutí tejto lehoty, je viazaný zmenou a doplnkom, ktorý bol prijatý v súlade s odsekom 7. V prípade uvedenom v tomto odseku sa štát stane viazaný zmenou a doplnkom vtedy, keď táto zmena a doplnok nadobudnú platnosť alebo keď tento protokol nadobudne platnosť pre tento štát, ak k tomu príde neskôr.
Článok 16
Vypovedanie
1.
Ktorákoľvek strana môže tento protokol vypovedať kedykoľvek po termíne nadobudnutia jeho platnosti pre túto stranu.
2.
Vypovedanie sa uskutoční formou uloženia písomného dokumentu u generálneho tajomníka organizácie.
3.
Vypovedanie nadobúda účinnosť 12 mesiacov po uložení písomného dokumentu o vypovedaní u generálneho tajomníka organizácie alebo v takej dlhšej lehote, ktorá môže byť stanovená v tomto dokumente.
4.
Pokiaľ ide o strany tohto protokolu, keď ktorákoľvek z nich vypovie dohovor o zodpovednosti z roku 1969 v súlade s jeho článkom XVI, nesmie sa to žiadnym spôsobom vykladať ako vypovedanie dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu.
5.
Keď štát, ktorý zostáva stranou dohovoru o fonde z roku 1971, vypovie protokol z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o fonde z roku 1971, považuje sa to za vypovedanie uvedeného protokolu. Toto vypovedanie nadobúda účinnosť v deň, keď nadobúda účinnosť vypovedanie protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa dohovor o fonde z roku 1971, podľa článku 34 uvedeného protokolu.
Článok 17
Depozitár
1.
Tento protokol a všetky zmeny a doplnky prijaté podľa článku 15 sú uložené u generálneho tajomníka organizácie.
2.
Generálny tajomník organizácie
a)
informuje všetky štáty, ktoré podpísali tento protokol alebo k nemu pristúpili, o
i)
každom novom podpise alebo uložení písomného dokumentu spolu s dátumom tohto podpisu alebo uloženia;
ii) každom vyhlásení a oznámení podľa článku 13, o každom vyhlásení a informácii podľa článku 13 a o každom vyhlásení a informácii podľa článku V ods. 9 dohovoru o zodpovednosti z roku 1992;
iii)
termíne nadobudnutia platnosti tohto protokolu;
iv) každom návrhu na zmeny a doplnky limitov zodpovednosti, ktorý bol predložený v súlade s článkom 15 ods. 1;
v)
každej zmene a doplnku, ktorý bol prijatý v súlade s článkom 15 ods. 4;
vi) každej zmene a doplnku, ktorý sa považuje za prijatý podľa článku 15 ods. 7, spolu s termínom nadobudnutia platnosti tejto zmeny a doplnku v súlade s odsekmi 8 a 9 uvedeného článku;
vii)
uložení ktoréhokoľvek písomného dokumentu o vypovedaní tohto protokolu spolu s termínom uloženia a termínom nadobudnutia jeho platnosti;
viii)
každom prípade vypovedania, ktoré sa považuje za vypovedanie uskutočnené podľa článku 16 ods. 5;
ix) každom oznámení, ktoré vyžaduje ktorýkoľvek článok tohto protokolu;
b)
posiela overené skutočné kópie tohto protokolu všetkým signatárskym štátom a všetkým štátom, ktoré pristúpia k tomuto protokolu.
3.
Ihneď po nadobudnutí platnosti tohto protokolu pošle generálny tajomník organizácie jeho znenie sekretariátu Organizácie Spojených národov na registráciu a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.
Článok 18
Jazyky
Tento protokol je vyhotovený v jedinom origináli v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.
V LONDÝNE dvadsiateho siedmeho novembra roku tisícdeväťstodeväťdesiatdva.
NA DÔKAZ TOHO zástupcovia, riadne splnomocnení svojimi vládami na tento účel, podpísali tento protokol.