335/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

335
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 95 z 20. februára 2013 sa uverejňuje konsolidované znenie Medzinárodného dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1969 v znení Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1969 (CLC PROT 1992) (oznámenie č. 334/2013 Z. z.).
K oznámeniu č. 335/2013 Z. z.
MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR
Z ROKU 1992 O OBČIANSKOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ZNEČISTENIA ROPNÝMI LÁTKAMI
(konsolidované znenie dohovoru CLC z roku 1969 v znení CLC Protokolu 1992)
Zmluvné štáty tohto dohovoru,
UVEDOMUJÚC si riziká znečistenia, ktoré predstavuje svetová námorná preprava ropných látok vo veľkom;
PRESVEDČENÉ o potrebe zabezpečiť možnosť primeranej kompenzácie pre osoby, ktorým vznikne škoda v dôsledku úniku alebo vypustenia ropy z lodí;
ŽELAJÚC SI prijať jednotné medzinárodné pravidlá a postupy na rozhodovanie o otázkach zodpovednosti a na zabezpečenie primeranej náhrady v týchto prípadoch,
DOHODLI SA TAKTO:
Článok I
Na účely tohto dohovoru:
1.
„loď“ je akékoľvek námorné plavidlo a loď plávajúca po mori akéhokoľvek typu skonštruovaná alebo prispôsobená na prepravu ropných látok ako nákladu vo veľkom za predpokladu, že loď schopná prepravovať ropné látky a iné druhy nákladu sa považuje za loď iba vtedy, keď skutočne prepravuje ropné látky ako náklad vo veľkom a v priebehu akejkoľvek plavby, ktorá nasleduje po tejto preprave, pokiaľ sa nepreukáže, že na palube nemá žiadne zvyšky po tejto preprave ropných látok vo veľkom“;
2.
„osoba“ je každý jednotlivec alebo spoločnosť, alebo každý verejný alebo súkromný subjekt, či už je to právnická osoba, alebo nie, vrátane štátu alebo ktorejkoľvek z jeho súčastí;
3.
„vlastník“ je osoba alebo osoby, ktoré sú zaregistrované ako vlastník lode, alebo v prípade absencie registrácie osoba alebo osoby, ktoré vlastnia loď. V prípade lode vlastnenej štátom a prevádzkovanej spoločnosťou, ktorá je v danom štáte zaregistrovaná ako prevádzkovateľ lode, bude vlastníkom táto spoločnosť;
4.
„štát, v ktorom je plavidlo zaregistrované“, vo vzťahu k registrovanému plavidlu je ten štát, v ktorom je plavidlo zaregistrované, a vo vzťahu k neregistrovanej lodi je to ten štát, pod ktorého vlajkou plavidlo pláva;
5.
„ropná látka“ je akýkoľvek stály uhľovodíkový minerálny olej, ako je ropa, vykurovacia nafta, ťažká motorová nafta a mazací olej, či už je prepravovaný na palube lode ako náklad alebo v zásobníkoch takejto lode;
6.
„škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia“ je:
(a) strata alebo poškodenie spôsobené mimo lode znečistením vyplývajúcim z úniku alebo vypustenia ropných látok z tejto lode, kdekoľvek môže k takémuto úniku alebo vypusteniu dôjsť, za predpokladu, že kompenzácia za poškodenie životného prostredia iná ako kompenzácia za stratu zisku spôsobenú týmto poškodením je obmedzená na náklady na primerané opatrenia na obnovu, ktoré boli skutočne vykonané alebo ktoré sa majú vykonať;
(b) náklady na preventívne opatrenia a ďalšie straty alebo škody spôsobené preventívnymi opatreniami;
7.
„preventívne opatrenia“ sú akékoľvek vhodné opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia, ktoré prijme ktorákoľvek osoba po vzniku havárie;
8.
„havária“ je každá udalosť alebo sled udalostí, ktoré majú rovnaký pôvod a ktoré spôsobia škody vzniknuté v dôsledku znečistenia, alebo vytvárajú vážnu alebo bezprostrednú hrozbu spôsobenia takýchto škôd;
9.
„organizácia“ je Medzinárodná námorná organizácia.
10.
„Dohovor o zodpovednosti z roku 1969“ je Medzinárodný dohovor z roku 1969 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami. V prípade štátov, ktoré sú stranami protokolu z roku 1976 k tomuto dohovoru, sa tento pojem považuje za pojem zahŕňajúci Dohovor o zodpovednosti z roku 1969 v znení uvedeného protokolu.
Článok II
Tento dohovor sa vzťahuje výhradne:
(a) na škody vzniknuté v dôsledku znečistenia spôsobené
(i) na území zmluvného štátu vrátane jeho teritoriálnych vôd a
(ii)
vo výhradnej hospodárskej zóne zmluvného štátu zriadenej v súlade s medzinárodným právom, alebo ak zmluvný štát takúto zónu nezriadil, v oblasti, nachádzajúcej sa za hranicou teritoriálnych vôd tohto štátu a susediacej s týmito vodami, určenej týmto štátom v súlade s medzinárodným právom a siahajúcej do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od základných súradníc, od ktorých sa meria šírka teritoriálnych vôd tohto štátu;
(b) na preventívne opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu takýchto škôd kdekoľvek boli prijaté.
Článok III
1.
Okrem ustanovení uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku je vlastník lode v čase havárie alebo ak haváriu tvorí sled udalostí v čase vzniku prvej z týchto udalostí zodpovedný za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia spôsobené loďou v dôsledku tejto havárie.
2.
Vlastník lode nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia, ak dokáže, že
(a) škoda vyplynula z vojnového aktu, nepriateľských akcií, občianskej vojny, povstania alebo prírodného javu výnimočnej povahy, povahy vyššej moci alebo neprekonateľnej povahy; alebo
(b) škoda bola úplne spôsobená činom alebo nedbalosťou tretej strany, ku ktorej prišlo s úmyslom spôsobiť škodu; alebo
(c) škoda bola v plnom rozsahu spôsobená zanedbaním alebo protiprávnym činom ktoréhokoľvek vládneho alebo iného orgánu zodpovedného za údržbu svetelných zariadení alebo iných navigačných pomôcok pri výkone tejto funkcie.
3.
Ak vlastník lode dokáže, že škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia vyplynula v plnom rozsahu alebo čiastočne buď z činu alebo nedbalosti, ku ktorej prišlo s úmyslom spôsobiť škodu zo strany osoby, ktorá utrpela škodu, alebo zo zanedbania zo strany tejto osoby, vlastník lode môže byť úplne alebo čiastočne zbavený zodpovednosti voči tejto osobe.
4.
Žiadnu požiadavku o kompenzáciu za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia nie je možné vzniesť voči vlastníkovi lode inak než v súlade v týmto dohovorom. S výhradou odseku 5 tohto článku nie je možné vzniesť na základe tohto dohovoru alebo iným spôsobom žiadnu žiadosť o kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia voči
(a) zamestnancom alebo zástupcom vlastníka alebo členom posádky;
(b) lodivodovi alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá poskytuje lodi služby bez toho, aby bola členom posádky;
(c) akémukoľvek nájomcovi (nech je akokoľvek opísaný, vrátane nájomcu prázdnej lode), manažérovi a prevádzkovateľovi lode;
(d) akejkoľvek osobe, ktorá vykonáva záchranné operácie so súhlasom vlastníka alebo podľa pokynov príslušného verejného orgánu;
(e) akejkoľvek osobe, ktorá prijíma preventívne opatrenia;
(f) všetkým zamestnancom alebo zástupcom osôb uvedených v odsekoch c), d) a e);
pokiaľ škoda nevyplynula z ich osobného činu alebo nedbalosti, ku ktorej prišlo s úmyslom spôsobiť takúto škodu, alebo z ľahkomyseľnosti a s vedomím, že takáto škoda pravdepodobne vznikne.
5.
Ničím v tomto dohovore nie je dotknuté žiadne právo vlastníka lode na regresnú náhradu voči tretím osobám.
Článok IV
Ak dôjde k havárii medzi dvomi alebo viacerými loďami a z tejto havárie vyplynú škody vzniknuté v dôsledku znečistenia, vlastníci všetkých týchto lodí nesú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za všetky také škody, ktoré sa nedajú vhodným spôsobom oddeliť, pokiaľ neboli zbavení zodpovednosti podľa článku III.
Článok V
1.
Vlastník lode má právo na obmedzenie svojej zodpovednosti vyplývajúcej z tohto dohovoru a vzťahujúcej sa na akúkoľvek jednu haváriu, na celkovú sumu, ktorá sa vypočíta takto:
(a) 4 510 000 zúčtovacích jednotiek v prípade lode, ktorej priestornosť nepresahuje 5 000 registrovaných ton;
(b) v prípade lode, ktorej priestornosť prevyšuje túto hodnotu, 631 zúčtovacích jednotiek za každú ďalšiu registrovanú tonu naviac k sume uvedenej v pododseku (a);
avšak za predpokladu, že táto celková suma v žiadnom prípade neprevýši 89 770 000 zúčtovacích jednotiek.
2.
Vlastník nemá právo na obmedzenie svojej zodpovednosti vyplývajúcej z tohto dohovoru, ak sa preukáže, že škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia vyplynula z jeho osobného činu alebo nedbalosti, ku ktorej prišlo s úmyslom spôsobiť takúto škodu alebo z ľahkomyseľnosti a s vedomím, že takáto škoda pravdepodobne vznikne.
3.
Na účel využívania výhody obmedzenia ustanoveného v odseku 1 tohto článku zriadi vlastník fond v celkovej výške predstavujúcej limit jeho zodpovednosti na súde alebo u iného príslušného orgánu ktoréhokoľvek zo zmluvných štátov, v ktorom sa podávajú žaloby podľa článku IX, alebo ak sa žiadne žaloby nepodávajú, na ktoromkoľvek súde alebo u iného príslušného orgánu ktoréhokoľvek zo zmluvných štátov, na ktorom sa môžu podávať žaloby podľa článku IX. Tento fond môže byť zriadený formou uloženia sumy alebo poskytnutia bankovej záruky alebo inej záruky, ktorá je prijateľná podľa právnych predpisov zmluvného štátu, v ktorom je fond zriadený, a ktorú daný súd alebo iný príslušný orgán považuje za primeranú.
4.
Tento fond sa rozdelí medzi žiadateľov pomerne podľa hodnoty ich uznaných nárokov.
5.
Ak pred rozdelením fondu vlastník alebo iný zamestnanec, alebo splnomocnenec vlastníka alebo iná osoba poskytujúca vlastníkovi poistenie, alebo iné finančné zabezpečenie zaplatila v dôsledku predmetnej havárie náhradu za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia, taká osoba až do výšky, ktorú táto osoba zaplatila, preberá práva veriteľa, ktoré by požívala takto odškodnená osoba na základe tohto dohovoru.
6.
Právo veriteľa uvedené v odseku 5 týkajúce sa výšky náhrady za škodu vznikajúcu v dôsledku znečistenia, ktorú táto osoba mohla zaplatiť, môže tiež vykonávať ktorákoľvek iná osoba než sú osoby v ňom uvedené, ale len v rozsahu, v akom je prevzatie práv veriteľa povolené na základe aplikovateľného národného práva.
7.
Ak vlastník alebo iná osoba preukáže, že neskôr by mohla byť prinútená zaplatiť buď celú alebo čiastkovú takú výšku náhrady, na ktorú sa vzťahuje prevzatie práva veriteľa podľa odseku 5 alebo 6, ak bola náhrada zaplatená pred rozdelením fondu, súd alebo iný príslušný orgán štátu, v ktorom bol fond zriadený, môže prikázať, aby sa dočasne vyčlenila dostatočná čiastka, čím by sa umožnilo, aby táto osoba neskôr uplatnila nároky voči fondu.
8.
Nároky týkajúce sa oprávnene vzniknutých výdavkov alebo odôvodnených strát, ktoré vlastník dobrovoľne prevzal, aby zabránil alebo minimalizoval škodu vznikajúcu v dôsledku znečistenia, sa tiež zaradia medzi nároky voči fondu.
9.
(a) Zúčtovacou jednotkou, ktorá je uvedená v odseku 1 tohto článku, je zvláštne právo čerpania definované Medzinárodným menovým fondom. Sumy uvedené v odseku 1 sa prevedú na národnú menu na základe hodnoty tejto meny odkazom na zvláštne právo čerpania platné v deň zriadenia fondu uvedeného v odseku 3. Pokiaľ ide o zvláštne právo čerpania, hodnota národnej meny zmluvného štátu, ktorý je členom Medzinárodného menového fondu, sa vypočíta v súlade s metódou oceňovania uplatňovanou Medzinárodným menovým fondom a platnou pre jeho operácie a transakcie v príslušný deň. Pokiaľ ide o zvláštne právo čerpania, hodnota národnej meny zmluvného štátu, ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu, sa vypočíta spôsobom, ktorý určí tento štát.
(b) Napriek tomu zmluvný štát, ktorý nie je členom Medzinárodného menového fondu, a ktorého právo nedovoľuje uplatňovať ustanovenia odseku 9 písm. a), môže v čase ratifikácie, prijatia, schválenia tohto dohovoru alebo pristúpenia k nemu alebo kedykoľvek potom vyhlásiť, že zúčtovacia jednotka uvedená v odseku 9 písm. a) je rovná 15 zlatým frankom. Zlatý frank uvedený v tomto odseku zodpovedá šesťdesiatpäť a pol miligramom zlata s tisícinovou hodnotou rýdzosti rovnou deväťsto. Prevod zlatého franku na národnú menu sa vykoná podľa práva príslušného štátu.
(c) Výpočet uvedený v poslednej vete odseku 9 písm. a) a prevod uvedený v odseku 9 písm. b) sa vykonávajú takým spôsobom, aby sumy uvedené v odseku 1 v čo možno najväčšej miere vyjadrovali v národnej mene tohto zmluvného štátu rovnakú skutočnú hodnotu, aká by vyplynula z uplatnenia prvých troch viet odseku 9 písm. a). Zmluvné štáty informujú depozitára o spôsobe výpočtu podľa odseku 9 písm. a) alebo podľa toho, o aký prípad ide, o výsledku prevodu uvedeného v odseku 9 písm. b), pri ukladaní písomného dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení tohto dohovoru alebo o pristúpení k nemu, a tiež vždy, keď príde k zmene vo výpočte alebo vo výsledku.
10.
Na účely tohto článku je priestornosťou lode registrovaná hrubá priestornosť vypočítaná v súlade s predpismi na meranie priestornosti uvedenými v prílohe 1 k Medzinárodnému dohovoru z roku 1969 o vymeriavaní lodí.
11.
Poisťovateľ alebo iná osoba poskytujúca finančné zabezpečenie, je oprávnený zriadiť fond v súlade s týmto článkom za rovnakých podmienok a s rovnakým účinkom, ako keby ho zriadil vlastník. Taký fond môže byť podľa ustanovení odseku 2 zriadený dokonca aj v prípade, že vlastník nie je oprávnený obmedziť ručenie, ale jeho zriadenie sa nedotýka práv ktorejkoľvek poškodenej strany, ktorá ich uplatňuje voči vlastníkovi.
Článok VI
1.
Ak vlastník po udalosti zriadil fond v súlade s článkom V a je oprávnený obmedziť ručenie,
(a) žiadna osoba uplatňujúca si nárok na náhradu škody, ktorá vznikla následkom tejto havárie, nie je oprávnená uplatňovať akékoľvek práva voči inému majetku vlastníka vo vzťahu k takému nároku;
(b) súd alebo iný príslušný orgán zmluvného štátu prikáže uvoľniť loď alebo iný majetok patriaci vlastníkovi, ktorý bol zaistený na základe nároku na náhradu škody vznikajúcu v dôsledku znečistenia následkom tejto havárie a podobne uvoľniť akúkoľvek zloženú záruku alebo inú kauciu, aby sa vyhol takému zaisteniu.
2.
Vyššie uvedené sa však bude uplatňovať len vtedy, keď poškodená strana má prístup na súd, ktorý spravuje fond a fond je z hľadiska nároku skutočne k dispozícii.
Článok VII
1.
Vlastník lode zaregistrovanej v zmluvnom štáte a prevážajúcej ako náklad viac ako 2 000 ton ropných látok je povinný udržiavať poistenie alebo inú formu finančného zabezpečenia, napríklad bankovú záruku alebo certifikát vydaný medzinárodným kompenzačným fondom na sumy, ktoré budú určené pomocou limitov zodpovednosti predpísaných v článku V odsek 1, aby pokryl svoju zodpovednosť za škodu vznikajúcu v dôsledku znečistenia podľa tohto dohovoru.
2.
Potom, ako príslušný orgán zistil, že sú splnené požiadavky odseku 1, vydá pre každú loď osvedčenie potvrdzujúce platnosť poistenia alebo inej formy finančného zabezpečenia v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru. V prípade lode zaregistrovanej v zmluvnom štáte toto osvedčenie vydáva alebo potvrdzuje príslušný orgán štátu, v ktorom je táto loď registrovaná; v prípade lode, ktorá nie je zaregistrovaná v zmluvnom štáte, toto osvedčenie môže vydať alebo potvrdiť príslušný orgán ktoréhokoľvek štátu, ktorý je stranou tohto dohovoru. Toto osvedčenie má formát podľa vzoru uvedeného v prílohe k tomuto dohovoru a obsahuje tieto konkrétne údaje:
(a) názov lode a prístav, v ktorom je loď zaregistrovaná;
(b) názov a hlavné miesto podnikania registrovaného vlastníka;
(c) typ zabezpečenia;
(d) názov a hlavné miesto podnikania poisťovacej spoločnosti alebo inej osoby, ktorá poskytuje zabezpečenie, a podľa potreby miesto podnikania, v ktorom bolo poskytnuté poistenie alebo zabezpečenie;
(e) dobu platnosti osvedčenia, ktorá nesmie byť dlhšia než doba platnosti poistenia alebo inej formy zabezpečenia.
3.
Osvedčenie sa vypisuje v úradnom jazyku alebo jazykoch vydávajúceho štátu. Ak použitým jazykom nie je angličtina alebo francúzština, súčasťou textu je preklad do jedného z týchto jazykov.
4.
Osvedčenie sa bude nachádzať na palube lode a jedna kópia bude uložená u orgánov vedúcich záznamy o registrácii lode, alebo ak loď nie je zaregistrovaná v zmluvnom štáte u orgánov, ktoré osvedčenie vydali alebo potvrdili.
5.
Poistenie alebo iná forma finančného zabezpečenia nespĺňajú požiadavky tohto článku, ak ich platnosť môže skončiť z iných dôvodov než je uplynutie doby platnosti poistenia alebo zábezpeky uvedenej v osvedčení podľa odseku 2 tohto článku pred uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď bolo orgánom uvedeným v odseku 4 tohto článku odovzdané oznámenie o ich ukončení, pokiaľ v priebehu uvedeného obdobia nebolo osvedčenie vrátené týmto orgánom, alebo pokiaľ nebolo vydané nové osvedčenie. Predchádzajúce ustanovenia sa podobným spôsobom vzťahujú na akúkoľvek zmenu, v dôsledku ktorej poistenie alebo zabezpečenie už nespĺňa požiadavky tohto článku.
6.
Podmienky vydania a platnosti osvedčenia určí podľa ustanovení tohto článku štát, v ktorom je loď zaregistrovaná.
7.
Osvedčenia vydané alebo potvrdené v rámci právomoci niektorého zmluvného štátu v súlade s odsekom 2 budú uznané na účely tohto dohovoru ostatnými zmluvnými štátmi na účely tohto dohovoru, ktoré ich budú považovať za dokumenty s rovnakou platnosťou ako osvedčenia, ktoré samy vydávajú alebo potvrdzujú, a to aj v prípade, keď tieto osvedčenia boli vydané alebo potvrdené pre loď, ktorá nie je registrovaná v zmluvnom štáte. Zmluvný štát môže kedykoľvek požiadať o konzultáciu s vydávajúcim alebo potvrdzujúcim štátom, ak sa domnieva, že poisťovateľ alebo ručiteľ uvedený v osvedčení nie je finančne schopný plniť záväzky, ktoré ukladá tento dohovor.
8.
Každá žiadosť o kompenzáciu za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia môže byť predložená priamo poisťovateľovi alebo inej osobe poskytujúcej finančnú záruku za zodpovednosť registrovaného vlastníka za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia. V tomto prípade môže žalovaný uplatniť limity zodpovednosti predpísané v článku V odsek 1 v prípade, že vlastník lode nemá právo na obmedzenie rozsahu zodpovednosti podľa článku V odsek 2, žalovaný môže obmedziť rozsah zodpovednosti na výšku rovnú výške poistenia alebo inej formy finančnej zábezpeky, ktorú je vlastník lode povinný udržiavať v súlade s odsekom 1. Žalovaný môže ďalej uplatniť tie spôsoby ochrany (iné než bankrot alebo likvidácia vlastníka lode), ktoré by mal nárok uplatniť vlastník lode. Žalovaný môže naviac uplatniť obranu v tom zmysle, že škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia bola spôsobená úmyselným nesprávnym počínaním vlastníka lode, ale žalovaný nesmie uplatniť žiadny iný druh obrany, ktorý by žalovaný mohol mať právo uplatniť pri súdnom konaní, ktoré proti nemu vedie vlastník lode. Žalovaný nemá v žiadnom prípade právo žiadať, aby bol vlastník lode zapojený do súdneho konania.
9.
Akékoľvek čiastky zabezpečené poistením alebo iným finančným zabezpečením podľa odseku 1 tohto článku sú k dispozícii výlučne na uspokojenie nárokov podľa tohto dohovoru.
10.
Zmluvný štát nesmie povoliť lodi pod jeho vlajkou, na ktorú sa vzťahuje tento článok, obchodovanie, pokiaľ jej nebolo vydané osvedčenie podľa odseku 2 alebo 12 tohto článku.
11.
S výhradou ustanovení tohto článku každý zmluvný štát podľa svojho národného práva zabezpečí, aby poistenie alebo iné zabezpečenie realizované v čiastkach špecifikovaných v odseku 1, bolo platné pre každú loď bez ohľadu na to, kde je registrovaná, či vstupuje do prístavu na jeho území alebo ho opúšťa, alebo či prichádza do pobrežných zariadení v jeho výsostnom mori alebo ich opúšťa, ak loď vezie ako náklad viac než 2 000 ton ropných látok prepravovaných vo veľkom.
12.
Ak loď, ktorú vlastní zmluvný štát, nie je poistená alebo inak finančne zabezpečená, ustanovenia tohto článku, ktoré sa na to vzťahujú pre takú loď neplatia, no na palube lode sa musí nachádzať osvedčenie o povinnom poistení vydané príslušnými orgánmi štátu registrácie lode, v ktorom sa uvádza, že loď vlastní tento štát a že jej ručenie je kryté v rámci limitu predpísaného v odseku 1 článku V. Také osvedčenie o povinnom poistení musí čo možno najpresnejšie zodpovedať vzoru predpísanému v odseku 2 tohto článku.
Článok VIII
Práva na kompenzáciu podľa tohto dohovoru zaniknú, ak žaloba nebude podaná do troch rokov odo dňa vzniku škody. Žaloba však v žiadnom prípade nebude podaná po uplynutí šiestich rokov odo dňa havárie, ktorá spôsobila škodu. Ak túto haváriu tvorí sled udalostí, táto šesťročná lehota začne plynúť dňom vzniku prvej udalosti.
Článok IX
1.
Ak havária spôsobila škodu v dôsledku znečistenia na území jedného alebo viacerých zmluvných štátov vrátane ich teritoriálnych vôd alebo oblasti jedného alebo viacerých zmluvných štátov uvedenej v článku II, alebo ak boli prijaté preventívne opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia na tomto území vrátane týchto teritoriálnych vôd alebo tejto oblasti, žaloby o náhradu škody sa môžu podávať iba na súdoch ktoréhokoľvek takéhoto zmluvného štátu alebo zmluvných štátov. Žalovanému sa posiela vhodné oznámenie o každej takejto žalobe.
2.
Každý zmluvný štát zabezpečí, aby jeho súdy mali potrebnú právomoc na prejednanie žalôb o náhradu škody.
3.
Po zriadení fondu v súlade s článkom V súdy štátu, v ktorom bol fond zriadený, budú výhradne príslušné pre rozhodovanie o všetkých sporoch týkajúcich sa rozdelenia tohto fondu.
Článok X
1.
Akýkoľvek rozsudok vynesený súdom so súdnou právomocou podľa článku IX, ktorý je vykonateľný v štáte vzniku, ak už ďalej nepodlieha riadnym odvolacím postupom, sa v každom zmluvnom štáte uznáva s výnimkou prípadu,
(a) keď bol rozsudok dosiahnutý podvodom; alebo
(b) keď žalovanému nebola v primeranej lehote oznámená záležitosť a nebola mu poskytnutá možnosť obhajovať sa na súde.
2.
Rozsudok uznaný podľa odseku 1 je vykonateľný v každom zmluvnom štáte, hneď ako boli splnené formality vyžadované v tomto štáte. Formality nesmú pripúšťať obnovenie podstaty prípadu.
Článok XI
1.
Ustanovenia tohto dohovoru sa nebudú uplatňovať na vojnové lode alebo iné lode, ktoré vlastní alebo prevádzkuje štát a ktoré sa zatiaľ používajú len na vládne neobchodné účely.
2.
Pokiaľ ide o lode, ktoré vlastní zmluvný štát a používa ich na obchodné účely, každý štát podlieha jurisdikcii uvedenej v článku IX a zrieka sa všetkých námietok, ktoré sú založené na jeho postavení ako suverénneho štátu.
Článok XII
Tento dohovor nahrádza všetky medzinárodné dohovory platné alebo otvorené na podpísanie, ratifikáciu alebo pristúpenie ku dňu otvorenia tohto dohovoru na podpísanie, ratifikáciu alebo pristúpenie, ale len v rozsahu, v akom by také medzinárodné dohovory mohli byť v rozpore s týmto dohovorom; avšak nič v tomto článku nemá vplyv na záväzky zmluvných štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru, vyplývajúce z takýchto medzinárodných dohovorov.
Článok XII bis
Prechodné ustanovenia
V prípade štátu, ktorý je v čase havárie zmluvnou stranou tohto dohovoru aj dohovoru o zodpovednosti z roku 1969, platia tieto ustanovenia:
(a) ak havária spôsobila škodu v dôsledku znečistenia v rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru, zodpovednosť podľa tohto dohovoru sa považuje za uplatnenú, ak a do takej miery, ako sa uplatňuje podľa dohovoru o zodpovednosti z roku 1969;
(b) ak havária spôsobila škodu v dôsledku znečistenia v rozsahu pôsobnosti tohto dohovoru a daný štát je zmluvnou stranou tohto dohovoru aj Medzinárodného dohovoru z roku 1971 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, zodpovednosť, ktorú zostáva uplatniť po vykonaní pododseku a) tohto článku, vzniká podľa tohto dohovoru iba v takom rozsahu, v akom škody vzniknuté v dôsledku znečistenia zostanú nevykompenzované po uplatnení uvedeného dohovoru z roku 1971;
(c) pri uplatňovaní odseku 4 článku III tohto dohovoru sa výraz „tento dohovor“ vykladá tak, že odkazuje podľa potreby na tento dohovor alebo na dohovor o zodpovednosti z roku 1969;
(d) pri uplatňovaní odseku 3 článku V tohto dohovoru sa celková výška zriadeného fondu zníži o sumu, vzhľadom na ktorú sa zodpovednosť považuje za uplatnenú v súlade s pododsekom a) tohto článku.
Článok XII ter
Záverečné ustanovenia
Záverečnými ustanoveniami tohto dohovoru sú články 12 až 18 Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o zodpovednosti z roku 1969. Odkazy v tomto dohovore na zmluvné štáty sa považujú za odkazy znamenajúce odkazy na zmluvné štáty uvedeného protokolu.
Záverečné ustanovenia Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti z roku 1969
Článok 12
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie
1.
Tento protokol je k dispozícii na podpis všetkým štátom v Londýne od 15. januára 1993 do 14. januára 1994.
2.
S výhradou odseku 4 sa stranou tohto protokolu môže stať ktorýkoľvek štát:
(a) podpisom podliehajúcim ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie; alebo
(b) pristúpením.
3.
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie sa uskutoční uložením formálneho písomného dokumentu na tento účel u generálneho tajomníka organizácie.
4.
Ktorýkoľvek zmluvný štát Medzinárodného dohovoru z roku 1971 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, ďalej len Dohovor o fonde z roku 1971, môže ratifikovať, prijať, schváliť tento protokol, alebo k nemu pristúpiť iba vtedy, keď súčasne ratifikuje, prijme, schváli protokol z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa uvedený dohovor, alebo keď k uvedenému protokolu pristúpi, pokiaľ nevypovie dohovor o fonde z roku 1971 takým spôsobom, aby vypovedanie nadobudlo platnosť v deň, kedy tento protokol nadobudne platnosť pre tento štát.
5.
Štát, ktorý je stranou tohto protokolu, ale nie je stranou Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969, je viazaný ustanoveniami Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu vo vzťahu k ostatným štátom, ktoré sú stranami tohto protokolu, ale nie je viazaný ustanoveniami dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 vo vzťahu k štátom, ktoré sú stranami tohto dohovoru.
6.
Akýkoľvek písomný dokument o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení uložený po nadobudnutí platnosti zmien a doplnkov k Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu sa považuje za písomný dokument vzťahujúci sa na uvedený dohovor v tomto znení upravený na základe týchto zmien a doplnkov.
Článok 13
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento protokol nadobúda platnosť dvanásť mesiacov odo dňa, keď desať štátov vrátane štyroch štátov, z ktorých každý má ropné tankery s hrubou priestornosťou najmenej milión registrovaných ton, uložili písomné dokumenty o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u generálneho tajomníka organizácie.
2.
Ktorýkoľvek zmluvný štát Dohovoru o fonde z roku 1971 však môže v čase uloženia svojho písomného dokumentu o ratifikácii, prijatí, schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu vyhlásiť, že tento písomný dokument považuje za neplatný na účely tohto článku do konca šesťmesačnej lehoty uvedenej v článku 31 Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o fonde z roku 1971. Štát, ktorý nie je zmluvným štátom Dohovoru o fonde z roku 1971, ale ktorý uloží písomný dokument o ratifikácii, prijatí, schválení Protokolu z roku 1992, ktorým s mení a dopĺňa Dohovor o fonde z roku 1971, alebo o pristúpení k uvedenému protokolu, môže súčasne urobiť aj vyhlásenie v súlade s týmto odsekom.
3.
Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil vyhlásenie v súlade s predchádzajúcim odsekom, môže toto vyhlásenie kedykoľvek stiahnuť formou oznámenia adresovaného generálnemu tajomníkovi organizácie. Každé takéto stiahnutie nadobúda platnosť v deň prijatia tohto oznámenia za predpokladu, že tento štát sa považuje za štát, ktorý v ten deň uložil svoj písomný dokument o ratifikácii, prijatí, schválení tohto protokolu alebo o pristúpení k nemu.
4.
Tento protokol nadobúda platnosť pre každý štát, ktorý ho ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi po splnení podmienok pre nadobudnutie platnosti uvedených v odseku 1, dvanásť mesiacov odo dňa, keď tento štát uložil príslušný písomný dokument.
Článok 14
Revízia, zmeny a doplnky
1.
Organizácia môže zvolať konferenciu kvôli revízii alebo zmenám a doplnkom Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992.
2.
Organizácia zvolá konferenciu zmluvných štátov na účel revízie alebo zmien a doplnkov Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992 na žiadosť najmenej jednej tretiny zmluvných štátov.
Článok 15
Zmeny a doplnky limitných súm
1.
Na žiadosť najmenej jednej štvrtiny zmluvných štátov rozošle generálny tajomník každý návrh na zmeny a doplnky limitov zodpovednosti ustanovených v článku V ods. 1 Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 všetkým členom organizácie a všetkým zmluvným štátom.
2.
Akékoľvek zmeny a doplnky navrhnuté a rozoslané uvedeným spôsobom sa v termíne najmenej šiestich mesiacov po dni ich rozoslania predložia právnemu výboru organizácie na posúdenie.
3.
Všetky zmluvné štáty Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu, či už sú členmi organizácie alebo nie, sú oprávnené zúčastňovať sa na konaniach právneho výboru týkajúcich sa posúdenia a prijatia zmien a doplnkov.
4.
Zmeny a doplnky sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou zmluvných štátov, ktoré sú prítomné a hlasujú v právnom výbore rozšírenom tak, ako je ustanovené v odseku 3, pod podmienkou, že v čase hlasovania je prítomná najmenej polovica zmluvných štátov.
5.
Keď právny výbor koná na základe návrhu na zmeny alebo doplnky limitov, zohľadňuje skúsenosti z havárií, najmä výšku škody, ktorá z nich vyplýva, zmeny hodnoty meny a účinok navrhnutých zmien alebo doplnkov na náklady na poistenie. Zohľadňuje aj vzťah medzi limitmi uvedenými v článku V ods. 1 Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu a limitmi uvedenými v článku 4 ods. 4 Medzinárodného dohovoru z roku 1992 o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami.
6.
(a) O žiadnej zmene alebo doplnku limitov zodpovednosti podľa tohto článku nie je možné uvažovať pred 15. januárom 1998, ani najmenej päť rokov od termínu nadobudnutia platnosti predchádzajúcej zmeny a doplnku podľa tohto článku. O žiadnej zmene alebo doplnku podľa tohto článku sa nesmie uvažovať pred nadobudnutím platnosti tohto protokolu.
(b) Žiadny limit nie je možné zvýšiť natoľko, aby prekročil sumu, ktorá zodpovedá limitu ustanovenému v Dohovore o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu, zvýšenú o 6 % za rok a počítanú kumulatívne od 15. januára 1993.
(c) Žiadny limit nie je možné zvýšiť natoľko, aby prekročil sumu, ktorá zodpovedá limitu stanovenému v Dohovore o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu, vynásobenú tromi.
7.
Organizácia oznámi každú zmenu a doplnok prijaté v súlade s odsekom 4 všetkým zmluvným štátom. Zmena a doplnok sa považujú za prijaté na konci lehoty osemnástich mesiacov odo dňa oznámenia, pokiaľ v priebehu tejto lehoty najmenej jedna štvrtina štátov, ktoré boli zmluvnými štátmi tohto protokolu v čase, keď právny výbor túto zmenu a doplnok prijal, neoznámi organizácii, že túto zmenu a doplnok neprijíma. V takom prípade je táto zmena a tento doplnok zamietnutý a nie je platný.
8.
Zmena a doplnok, ktorý sa považuje za prijatý v súlade s odsekom 7, nadobúda platnosť 18 mesiacov po jeho prijatí.
9.
Všetky zmluvné štáty sú touto zmenou a doplnkom viazané, pokiaľ najmenej šesť mesiacov pred nadobudnutím platnosti tejto zmeny a doplnku nevypovedia tento protokol v súlade s článkom 16 ods. 1 a 2. Toto vypovedanie nadobúda platnosť v deň, keď nadobudne platnosť táto zmena a doplnok.
10.
Ak právny výbor prijal zmenu a doplnok, ale ešte neuplynula 18-mesačná lehota na jeho prijatie, štát, ktorý sa v priebehu tejto lehoty stane zmluvným štátom, je viazaný touto zmenou a doplnkom od nadobudnutia ich platnosti. Štát, ktorý sa stane zmluvným štátom po uplynutí tejto lehoty, je viazaný zmenou a doplnkom, ktorý bol prijatý v súlade s odsekom 7. V prípade uvedenom v tomto odseku sa štát stane viazaný zmenou a doplnkom vtedy, keď táto zmena a doplnok nadobudnú platnosť alebo keď tento protokol nadobudne platnosť pre tento štát, ak k tomu príde neskôr.
Článok 16
Vypovedanie
1.
Ktorákoľvek strana môže tento protokol vypovedať kedykoľvek po termíne nadobudnutia jeho platnosti pre túto stranu.
2.
Vypovedanie sa uskutoční formou uloženia písomného dokumentu u generálneho tajomníka organizácie.
3.
Vypovedanie nadobúda platnosť dvanásť mesiacov po uložení písomného dokumentu o vypovedaní u generálneho tajomníka organizácie, alebo v takej dlhšej lehote, ktorá môže byť stanovená v tomto dokumente.
4.
Pokiaľ ide o strany tohto protokolu, keď ktorákoľvek z nich vypovie Dohovor o zodpovednosti z roku 1969 v súlade s jeho článkom XVI, nesmie sa to žiadnym spôsobom vykladať ako vypovedanie Dohovoru o zodpovednosti z roku 1969 v znení tohto protokolu.
5.
Keď štát, ktorý zostáva stranou Dohovoru o fonde z roku 1971, vypovie Protokol z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o fonde z roku 1971, považuje sa to za vypovedanie uvedeného protokolu. Toto vypovedanie nadobúda platnosť v deň, keď nadobúda platnosť vypovedanie Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o fonde z roku 1971, podľa článku 34 uvedeného protokolu.
Článok 17
Depozitár
1.
Tento protokol a všetky zmeny a doplnky prijaté podľa článku 15 sú uložené u generálneho tajomníka organizácie.
2.
Generálny tajomník organizácie
(a) informuje všetky štáty, ktoré podpísali tento protokol alebo k nemu pristúpili, o
(i) každom novom podpise alebo uložení písomného dokumentu spolu s dátumom tohto podpisu alebo uloženia;
(ii)
každom vyhlásení a oznámení podľa článku 13, o každom vyhlásení a informácii podľa článku 13 a o každom vyhlásení a informácii podľa článku V ods. 9 Dohovoru o zodpovednosti z roku 1992;
(iii)
dni nadobudnutia platnosti tohto protokolu;
(iv)
každom návrhu na zmeny a doplnky limitov zodpovednosti, ktorý bol predložený v súlade s článkom 15 ods. 1;
(v) každej zmene a doplnku, ktorý bol prijatý v súlade s článkom 15 ods. 4;
(vi)
každej zmene a doplnku, ktorý sa považuje za prijatý podľa článku 15 ods. 7, spolu s termínom nadobudnutia platnosti tejto zmeny a doplnku v súlade s odsekmi 8 a 9 uvedeného článku;
(vii)
uložení ktoréhokoľvek písomného dokumentu o vypovedaní tohto protokolu spolu s termínom uloženia a termínom nadobudnutia jeho platnosti;
(viii)
každom prípade vypovedania, ktoré sa považuje za vypovedanie uskutočnené podľa článku 16 ods. 5;
(ix)
každom oznámení, ktoré vyžaduje ktorýkoľvek článok tohto protokolu;
(b) posiela overené skutočné kópie tohto protokolu všetkým signatárskym štátom a všetkým štátom, ktoré pristúpia k tomuto protokolu.
3.
Ihneď po nadobudnutí platnosti tohto protokolu pošle generálny tajomník organizácie jeho znenie sekretariátu Organizácie Spojených národov na registráciu a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.
Článok 18
Jazyky
Tento protokol je vyhotovený v jedinom origináli v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako platné.
V LONDÝNE dvadsiateho siedmeho novembra roku tisícdeväťstodeväťdesiatdva.
NA DÔKAZ TOHO zástupcovia, riadne splnomocnení svojimi vládami na tento účel, podpísali tento protokol.