336/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.10.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. marca 2001 bol v Londýne prijatý Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 (BUNKERS 2001).
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 496 z 13. marca 2013 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 8. apríla 2013. Listina o prístupe bola 1. mája 2013 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
Dohovor nadobudol platnosť 21. novembra 2008 v súlade s článkom 14 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. augusta 2013 v súlade s článkom 14 ods. 2.
Slovenská republika urobila vyhlásenie v súlade s článkom 2 Rozhodnutia Rady z 19. septembra 2002, ktoré splnomocňuje členské štáty, aby v záujme spoločenstva podpísali, ratifikovali alebo pristúpili k Medzinárodnému dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 (zásobníkový dohovor) (2002/762/ES) a v súlade s článkom 12 (podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a prístup) zásobníkového dohovoru:
„Ak rozsudky vo veciach, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, vynesie súd v Belgickom kráľovstve, Bulharskej republike, Cyperskej republike, Českej republike, Estónskej republike, Fínskej republike, Francúzskej republike, Helénskej republike, Holandskom kráľovstve, Írsku, Litovskej republike, Lotyšskej republike, Luxemburskom kráľovstve, Maďarsku, Maltskej republike, Spolkovej republike Nemecko, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rakúskej republike, Rumunskej republike, Slovinskej republike, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, Španielskom kráľovstve, Švédskom kráľovstve a Talianskej republike, uznávajú sa a vykonávajú sa v Slovenskej republike podľa príslušných vnútorných predpisov spoločenstva v danej veci (Nariadenie (ES) č. 44/2001)“.
K oznámeniu č. 336/2013 Z. z.
MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O OBČIANSKOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ZNEČISTENIA OLEJOM ZO ZÁSOBNÍKOV Z ROKU 2001
Text, ktorý schválila konferencia
ŠTÁTY, KTORÉ SÚ STRANAMI TOHTO DOHOVORU ODVOLÁVAJÚC sa na článok 194 Dohovoru Organizácie Spojených národov z roku 1982 o morskom práve, ktorý ustanovuje, že štáty prijímajú opatrenia potrebné na predchádzanie, znižovanie a kontrolu znečisťovania morského prostredia,
ODVOLÁVAJÚC SA TIEŽ na článok 235 tohto dohovoru, ktorý ustanovuje, že štáty spolupracujú pri ďalšom rozvoji príslušných pravidiel medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť rýchlu a primeranú kompenzáciu, pokiaľ ide o všetky škody vzniknuté v dôsledku znečisťovania morského prostredia,
BERÚC NA VEDOMIE úspech Medzinárodného dohovoru z roku 1992 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom a Medzinárodného dohovoru z roku 1992 o založení medzinárodného fondu pre kompenzáciu za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom, pri zabezpečovaní dostupnosti kompenzácie osobám, ktoré utrpeli škodu spôsobenú znečistením vyplývajúcim z úniku alebo vypustenia oleja prepravovaného vo veľkom v lodiach po mori,
BERÚC TIEŽ NA VEDOMIE prijatie Medzinárodného dohovoru z roku 1996 o zodpovednosti za škody spôsobené v súvislosti s prepravou nebezpečných a škodlivých látok po moriach a o kompenzácii za tieto škody, kvôli zabezpečeniu primeranej, rýchlej a efektívnej kompenzácie za škody spôsobené nehodami v súvislosti s prepravou nebezpečných a škodlivých látok po mori,
UZNÁVAJÚC dôležitosť ustanovenia prísnej zodpovednosti za všetky formy znečisťovania olejom, čo je spojené s vhodným obmedzením rozsahu tejto zodpovednosti,
BERÚC DO ÚVAHY, že sú potrebné doplnkové opatrenia na zabezpečenie vyplatenia primeranej, rýchlej a efektívnej kompenzácie za škody spôsobené znečistením vyplývajúcim z úniku alebo vypustenia oleja zo zásobníkov lodí,
SO ŽELANÍM, ABY sa prijali jednotné medzinárodné pravidlá a postupy určovania záležitostí zodpovednosti a poskytovania primeranej kompenzácie v týchto prípadoch,
SA DOHODLI takto:
Článok l
Definície
Na účely tohto dohovoru:
1.
„loď“ je každé námorné plavidlo a vôbec plavidlo akéhokoľvek typu plávajúce po mori,
2.
„osoba“ je každý jednotlivec alebo partnerstvo alebo každý verejný alebo súkromný orgán, či už je to právnická osoba alebo nie, vrátane štátu alebo ktorejkoľvek z jeho súčastí,
3.
„vlastník lode“ je vlastník vrátane registrovaného vlastníka, nájomcu prázdnej lode, manažéra a prevádzkovateľa lode,
4.
„registrovaný vlastník“ je osoba alebo osoby registrované ako vlastníci lode alebo, v prípade, že neprišlo k registrácii, osoba alebo osoby, ktoré loď vlastnia. V prípade lode, ktorú vlastní štát a prevádzkuje ju niektorá spoločnosť, ktorá je v tomto štáte registrovaná ako prevádzkovateľ tejto lode, je však „registrovaným vlastníkom“ táto spoločnosť,
5.
„olej zo zásobníka“ je akýkoľvek uhľovodíkový minerálny olej vrátane mazacieho oleja, ktorý sa používa alebo je určený na použitie na prevádzku alebo pohon lode, a všetky rezíduá tohto oleja,
6.
„dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti“ je Medzinárodný dohovor z roku 1992 o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom, v platnom znení,
7.
„preventívne opatrenia“ sú akékoľvek vhodné opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia, ktoré prijme ktorákoľvek osoba po vzniku havárie,
8.
„havária“ je každá udalosť alebo rad udalostí, ktoré majú rovnaký pôvod, a ktoré spôsobia škody vzniknuté v dôsledku znečistenia, alebo vytvárajú vážnu alebo bezprostrednú hrozbu spôsobenia takýchto škôd,
9.
„škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia“ je:
a)
strata alebo poškodenie spôsobené mimo lode znečistením vyplývajúcim z úniku alebo vypustenia oleja zo zásobníka lode, kdekoľvek môže k takémuto úniku alebo vypusteniu prísť, za predpokladu, že kompenzácia za poškodenie životného prostredia, iná než za stratu na zisku spôsobenú týmto poškodením, je obmedzená na náklady na vhodné opatrenia na obnovu, ktoré boli skutočne vykonané alebo ktoré sa majú vykonať, a
b)
náklady na preventívne opatrenia a ďalšie straty alebo škody spôsobené preventívnymi opatreniami,
10.
„štát, v ktorom je plavidlo zaregistrované“, vo vzťahu k registrovanému plavidlu, je ten štát, v ktorom je plavidlo zaregistrované a vo vzťahu k neregistrovanej lodi je to ten štát, pod ktorého vlajkou má plavidlo právo plávať,
11.
„hrubá priestornosť“ je hrubá priestornosť lode vypočítaná v súlade s predpismi na meranie priestornosti uvedenými v prílohe 1 k Medzinárodnému dohovoru z roku 1969 o vymeriavaní lodí,
12.
„organizácia“ je Medzinárodná námorná organizácia,
13.
„generálny tajomník“ je generálny tajomník organizácie.
Článok 2
Rozsah pôsobnosti
Tento dohovor sa vzťahuje výhradne:
a)
na škody vzniknuté v dôsledku znečistenia spôsobené:
i)
na území štátu, ktorý je stranou tohto dohovoru, vrátane jeho teritoriálnych vôd a
ii) vo výhradnej hospodárskej zóne štátu, ktorý je stranou tohto dohovoru, zriadenej v súlade s medzinárodným právom alebo, ak štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, takúto zónu nezriadil, v oblasti nachádzajúcej sa za hranicou teritoriálnych vôd tohto štátu, susediacej s týmito vodami, určenej týmto štátom v súlade s medzinárodným právom a siahajúcej do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od základných súradníc, od ktorých sa meria šírka teritoriálnych vôd tohto štátu;
b)
na preventívne opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu takýchto škôd, kdekoľvek sa prijímajú.
Článok 3
Zodpovednosť vlastníka lode
1.
Okrem ustanovení uvedených v odsekoch 3 a 4 je vlastník lode v čase havárie zodpovedný za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia spôsobené akýmkoľvek olejom zo zásobníkov na palube tejto lode alebo pochádzajúcim z tejto lode za predpokladu, že v prípade, že havária pozostáva z radu udalostí, ktoré majú rovnaký pôvod, zodpovednosť nesie vlastník lode v čase prvej z týchto udalostí.
2.
Ak je v súlade s odsekom 1 zodpovedná viac než jedna osoba, ich zodpovednosť je spoločná a nerozdielna.
3.
Vlastník lode nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia, ak preukáže, že:
a)
škoda vyplynula z vojnového aktu, nepriateľských akcií, občianskej vojny, povstania alebo prírodného javu výnimočnej povahy, povahy vyššej moci alebo neodvratiteľnej povahy; alebo
b)
škoda bola úplne spôsobená činom alebo opomenutím tretej strany, ku ktorému prišlo s úmyslom spôsobiť škodu; alebo
c)
škoda bola v plnom rozsahu spôsobená nedbanlivosťou alebo protiprávnym činom ktoréhokoľvek vládneho alebo iného orgánu zodpovedného za údržbu svetelných zariadení alebo iných navigačných pomôcok pri výkone tejto funkcie.
4.
Ak vlastník lode dokáže, že škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia vyplynula v plnom rozsahu alebo čiastočne buď z činu alebo opomenutia, ku ktorému prišlo s úmyslom spôsobiť škodu zo strany osoby, ktorá utrpela škodu, alebo z nedbanlivosti zo strany tejto osoby, vlastník lode môže byť úplne alebo čiastočne zbavený zodpovednosti voči tejto osobe.
5.
Žiadnu požiadavku o kompenzáciu za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia nie je možné vzniesť voči vlastníkovi lode inak než v súlade v týmto dohovorom.
6.
Ničím v tomto dohovore nie je dotknuté žiadne právo vlastníka lode na regresnú náhradu, ktoré existuje nezávisle od tohto dohovoru.
Článok 4
Výnimky
1.
Tento dohovor sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku znečistenia definované v Dohovore o občianskoprávnej zodpovednosti, či už je na základe toho dohovoru kompenzácia za tieto škody splatná alebo nie.
2.
Okrem ustanovení uvedených v odseku 3 sa ustanovenia tohto dohovoru nevzťahujú na vojnové lode, pomocné alebo iné lode vojenského námorníctva, ktoré vlastní alebo prevádzkuje štát, a ktoré sa nateraz používajú len v rámci vládnej nekomerčnej služby.
3.
Štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, sa môže rozhodnúť, že tento dohovor uplatní na svoje vojnové lode a iné lode opísané v odseku 2. V takom prípade to tento štát oznámi generálnemu tajomníkovi a presne uvedie podmienky tohto uplatnenia.
4.
Pokiaľ ide o lode, ktoré vlastní štát, ktorý je stranou tohto dohovoru a používa ich na komerčné účely, každý štát podlieha súdnemu konaniu v rozsahu právomocí ustanovených v článku 9 a vzdáva sa všetkých druhov ochrany založených na jeho štatúte zvrchovaného štátu.
Článok 5
Havárie medzi dvomi alebo viacerými loďami
Ak príde k havárii medzi dvomi alebo viacerými loďami a z tejto havárie vyplynú škody vzniknuté v dôsledku znečistenia, vlastníci všetkých týchto lodí nesú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť za všetky také škody, ktoré sa nedajú vhodným spôsobom oddeliť, pokiaľ neboli zbavení zodpovednosti podľa článku 3.
Článok 6
Obmedzenie rozsahu zodpovednosti
Nič v tomto dohovore nemá vplyv na právo vlastníka lode a osoby alebo osôb poskytujúcich poistenie alebo inú formu finančnej zábezpeky na obmedzenie rozsahu zodpovednosti na základe ktoréhokoľvek vnútroštátneho alebo medzinárodného režimu, akým je Dohovor z roku 1976 o obmedzení rozsahu zodpovednosti za námorné poistné škody, v platnom znení.
Článok 7
Povinné poistenie alebo finančná zábezpeka
1.
Registrovaný vlastník lode s hrubou priestornosťou vyššou než 1 000 RT registrovanej v niektorom štáte, ktorý je stranou tohto dohovoru, je povinný udržiavať poistenie alebo inú formu finančnej zábezpeky, ako je záruka od banky alebo podobnej finančnej inštitúcie, ktorou kryje zodpovednosť registrovaného vlastníka za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia vo výške, ktorá sa rovná limitom zodpovednosti na základe uplatniteľného vnútroštátneho alebo medzinárodného režimu obmedzenia, ale v žiadnom prípade nepresahuje výšku vypočítanú v súlade s Dohovorom z roku 1976 o obmedzení rozsahu zodpovednosti za námorné poistné škody, v platnom znení.
2.
Potom, ako príslušný orgán zistí, že sú splnené požiadavky odseku 1, vydá pre každú loď osvedčenie potvrdzujúce platnosť poistenia alebo inej formy finančnej zábezpeky v súlade s ustanoveniami tohto dohovoru. Pokiaľ ide o loď registrovanú v niektorom štáte, ktorý je stranou tohto dohovoru, toto osvedčenie vydáva alebo potvrdzuje príslušný orgán štátu, v ktorom je táto loď registrovaná; pokiaľ ide o loď, ktorá nie je registrovaná v niektorom štáte, ktorý je stranou tohto dohovoru, toto osvedčenie môže vydať alebo potvrdiť príslušný orgán ktoréhokoľvek štátu, ktorý je stranou tohto dohovoru. Toto osvedčenie má formát podľa vzoru uvedeného v prílohe k tomuto dohovoru a obsahuje tieto konkrétne údaje:
a)
názov lode, rozlišovacie číslo alebo znaky a prístav, v ktorom je loď zaregistrovaná,
b)
názov a hlavné miesto podnikania registrovaného vlastníka,
c)
identifikačné číslo lode IMO,
d)
typ a doba platnosti zábezpeky,
e)
názov a hlavné miesto podnikania poisťovacej spoločnosti alebo inej osoby, ktorá poskytuje zábezpeku a podľa potreby miesto podnikania, v ktorom bolo poskytnuté poistenie alebo zábezpeka,
f)
doba platnosti osvedčenia, ktorá nesmie byť dlhšia než doba platnosti poistky alebo inej formy zábezpeky.
3.
a)
Štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, môže splnomocniť inštitúciu alebo organizáciu ním uznanú na vydávanie osvedčení uvedených v odseku 2. Táto inštitúcia alebo organizácia informuje tento štát o vydaní každého osvedčenia. Štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, vo všetkých prípadoch plne garantuje úplnosť a správnosť osvedčenia vydaného takýmto spôsobom a zaväzuje sa, že zabezpečí opatrenia potrebné na plnenie tohto záväzku.
b)
Štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, oznamuje generálnemu tajomníkovi:
i)
osobitné zodpovednosti a podmienky právomoci delegovanej na inštitúciu alebo organizáciu, ktorú uznáva;
ii)
odobratie tejto právomoci; a
iii)
dátum, ku ktorému toto splnomocnenie alebo jeho odobratie nadobúda účinnosť.
Delegované splnomocnenie nesmie nadobudnúť účinnosť skôr než tri mesiace odo dňa, keď bolo generálnemu tajomníkovi odovzdané oznámenie v tomto zmysle.
c)
Inštitúcia alebo organizácia splnomocnená na vydávanie osvedčení v súlade s týmto odsekom je minimálne splnomocnená na odoberanie týchto osvedčení, ak sa nedodržiavajú podmienky, za ktorých boli vydané. Táto inštitúcia alebo organizácia vo všetkých prípadoch oznámi takéto odobratie tomu štátu, v mene ktorého bolo toto osvedčenie vydané.
4.
Osvedčenie sa vypisuje v úradnom jazyku alebo jazykoch vydávajúceho štátu. Ak použitým jazykom nie je angličtina, francúzština alebo španielčina, súčasťou textu je preklad do jedného z týchto jazykov, a ak sa tak štát rozhodne, môže sa úradný jazyk tohto štátu vynechať.
5.
Osvedčenie je k dispozícii na palube lode a jedna kópia je uložená u tých orgánov, ktoré vedú záznamy o registrácii lode, alebo, ak loď nie je zaregistrovaná v štáte, ktorý je stranou tohto dohovoru, u orgánov, ktoré osvedčenie vydali alebo potvrdili.
6.
Poistenie alebo iná forma finančnej zábezpeky nespĺňa požiadavky tohto článku, ak ich platnosť môže skončiť z iných dôvodov než je uplynutie doby platnosti poistenia alebo zábezpeky uvedenej v osvedčení podľa odseku 2 tohto článku, pred uplynutím troch mesiacov odo dňa, kedy bolo orgánom uvedeným v odseku 5 odovzdané oznámenie o ich ukončení, pokiaľ v priebehu uvedeného obdobia nebolo osvedčenie vrátené týmto orgánom, alebo pokiaľ nebolo vydané nové osvedčenie. Predchádzajúce ustanovenia sa podobným spôsobom vzťahujú na akúkoľvek zmenu, v dôsledku ktorej poistenie alebo zábezpeka už nespĺňa požiadavky tohto článku.
7.
Podmienky vydania a platnosti osvedčenia určí podľa ustanovení tohto článku štát, v ktorom je loď zaregistrovaná.
8.
Nič v tomto dohovore sa nesmie vykladať tak, že to štátu, ktorý je stranou tohto dohovoru, bráni, aby sa opieral o informácie, ktoré získal na účely tohto dohovoru od iných štátov alebo organizácie alebo medzinárodných organizácií, týkajúce sa finančnej situácie poskytovateľov poistenia alebo finančnej zábezpeky. V týchto prípadoch štát, ktorý je stranou tohto dohovoru a opiera sa o tieto informácie, nie je zbavený svojej zodpovednosti štátu vydávajúceho osvedčenie požadované na základe odseku 2.
9.
Osvedčenia vydané alebo potvrdené v rámci právomoci niektorého štátu, ktorý je stranou tohto dohovoru, uznávajú na účely tohto dohovoru ostatné štáty, ktoré sú stranami tohto dohovoru, a ostatné štáty, ktoré sú stranami tohto dohovoru, ich považujú za dokumenty s rovnakou platnosťou ako osvedčenia, ktoré vydávajú alebo potvrdzujú tieto štáty, a to aj v prípade, keď tieto osvedčenia boli vydané alebo potvrdené pre loď, ktorá nie je registrovaná v štáte, ktorý je stranou tohto dohovoru. Štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, môže kedykoľvek požiadať o konzultáciu s vydávajúcim alebo potvrdzujúcim štátom, ak by sa domnieval, že poisťovacia spoločnosť alebo spoločnosť poskytujúca záruku uvedená v osvedčení o poistení nie je finančne schopná plniť záväzky, ktoré ukladá tento dohovor.
10.
Každá žiadosť o kompenzáciu za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia môže byť predložená priamo poisťovacej spoločnosti alebo inej osobe poskytujúcej finančnú zábezpeku za zodpovednosť registrovaného vlastníka za škodu vzniknutú v dôsledku znečistenia. V tomto prípade môže žalovaný uplatniť tie spôsoby ochrany (iné než bankrot alebo likvidácia vlastníka lode), ktoré by mal nárok uplatniť vlastník lode, vrátane obmedzenia podľa článku 6. Okrem toho, i keby vlastník lode nemal právo na obmedzenie rozsahu zodpovednosti podľa článku 6, žalovaný môže obmedziť rozsah zodpovednosti na výšku rovnú výške poistenia alebo inej formy finančnej zábezpeky, ktorú je vlastník lode povinný udržiavať v súlade s odsekom 1. Žalovaný môže naviac uplatniť ochranu v tom zmysle, že škoda vzniknutá v dôsledku znečistenia bola spôsobená úmyselným nesprávnym počínaním vlastníka lode, ale žalovaný nesmie uplatniť žiadny iný druh ochrany, ktorý by žalovaný mohol mať právo uplatniť pri súdnom konaní, ktoré vedie vlastník lode voči žalovanému. Žalovaný nemá v žiadnom prípade právo žiadať, aby bol vlastník lode zapojený do súdneho konania.
11.
Štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, nesmie nikdy povoliť, aby loď plávajúca pod jeho vlajkou, na ktorú sa vzťahuje tento článok, vykonávala činnosť, pokiaľ nebolo vydané osvedčenie podľa odsekov 2 alebo 14.
12.
Podľa ustanovení tohto článku každý štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, zabezpečí na základe svojho vnútroštátneho práva, aby bolo poistenie alebo iná forma zábezpeky platná v rozsahu stanovenom v odseku 1 pre každú loď s hrubou priestornosťou vyššou než 1 000 RT, kdekoľvek je registrovaná, ktorá vchádza alebo vychádza z niektorého prístavu na jeho území alebo prichádza alebo odchádza od pobrežného zariadenia v jeho teritoriálnych vodách.
13.
Štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, môže bez ohľadu na ustanovenie odseku 5 oznámiť generálnemu tajomníkovi, že na účely odseku 12 sa nevyžaduje, aby lode, ktoré vchádzajú alebo vychádzajú z prístavov alebo prichádzajú alebo odchádzajú od pobrežného zariadenia na jeho území, viezli na palube osvedčenie požadované na základe odseku 2, alebo aby bol pre ne toto osvedčenie vystavené, za predpokladu, že štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, a ktorý vydáva osvedčenie požadované na základe odseku 2, oznámil generálnemu tajomníkovi, že vedie záznamy v elektronickom formáte prístupné všetkým štátom, ktoré sú stranami tohto dohovoru, potvrdzujúce existenciu tohto osvedčenia a umožňujúce štátom, ktoré sú stranami tohto dohovoru, plniť si svoje záväzky vyplývajúce z odseku 12.
14.
Ak sa pre niektorú loď, ktorú vlastní štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, neudržiava poistenie alebo iná forma finančnej zábezpeky, ustanovenia tohto článku, ktoré sa na to vzťahujú, nie sú pre túto loď uplatniteľné, ale táto loď musí držať osvedčenie vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom je loď registrovaná, v ktorom je uvedené, že túto loď vlastní príslušný štát, a že zodpovednosť za túto loď je pokrytá v rámci limitu predpísaného v súlade s odsekom 1. Toto osvedčenie má formu čo najviac podobnú vzoru predpísanému odsekom 2.
15.
Štát môže v čase ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia k tomuto dohovoru alebo kedykoľvek potom vyhlásiť, že tento článok sa neuplatňuje na lode vykonávajúce činnosti výhradne v rámci oblasti tohto štátu uvedenej v článku 2 písm. a) bod i).
Článok 8
Časové lehoty
Práva na kompenzáciu na základe tohto dohovoru zaniknú, pokiaľ do troch rokov odo dňa vzniku tejto škody nie je na jeho základe podaná žaloba. Táto žaloba však v žiadnom prípade nesmie byť podaná po viac než šiestich rokoch odo dňa havárie, ktorá túto škodu spôsobila. Ak havária pozostáva z radu udalostí, táto šesťročná lehota začína plynúť dňom vzniku prvej takejto udalosti.
Článok 9
Súdna právomoc
1.
Ak havária spôsobila škodu v dôsledku znečistenia na území jedného alebo viacerých štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru, vrátane ich teritoriálnych vôd, alebo v oblasti jedného alebo viacerých štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru, uvedenej v článku 2 písm. a) bod ii) alebo, ak boli prijaté preventívne opatrenia na predchádzanie alebo minimalizáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia na tomto území vrátane teritoriálnych vôd alebo v takejto oblasti, žaloby kvôli kompenzácii proti vlastníkovi lode, poisťovacej spoločnosti alebo inej osobe poskytujúcej zábezpeku za zodpovednosť vlastníka lode sa môžu podávať iba na súdoch ktorýchkoľvek z týchto štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru.
2.
Každému žalovanému sa posiela oznámenie o každej žalobe podanej podľa odseku 1.
3.
Každý štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, zabezpečí, aby jeho súdy mali právomoc prijímať žaloby kvôli kompenzácii podané na základe tohto dohovoru.
Článok l0
Uznanie a výkon
1.
Každý rozsudok vynesený súdom s právomocou v súlade s článkom 9, ktorý je vykonateľný v štáte pôvodu, kde už nepodlieha bežným formám odvolania, sa uznáva v každom štáte, ktorý je stranou tohto dohovoru, okrem prípadov:
a)
keď sa k rozsudku dospelo na základe podvodu; alebo
b)
keď žalovaný neobdržal vhodné oznámenie a nedostal spravodlivú možnosť predniesť svoju obhajobu.
2.
Rozsudok uznaný podľa odseku 1 je vykonateľný v každom štáte, ktorý je stranou tohto dohovoru, ihneď po splnení formalít vyžadovaných v tomto štáte. Tieto formality nesmú umožňovať znovu otvoriť skutkovú podstatu prípadu.
Článok 11
Doložka o nahradení
Tento dohovor nahrádza každý dohovor, ktorý je platný alebo otvorený na podpis, ratifikáciu alebo prístup v deň, keď je otvorený na podpis tento dohovor, ale len v takom rozsahu, v ktorom by bol taký dohovor v rozpore s týmto dohovorom; ničím v tomto článku však nie sú dotknuté záväzky štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru, voči štátom, ktoré nie sú stranami tohto dohovoru, vyplývajúce z takého dohovoru.
Článok l2
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a prístup
1.
Tento dohovor je otvorený na podpis v sídle organizácie od 1. októbra 2001 do 30. septembra 2002 a potom zostáva otvorený na prístup.
2.
Štáty môžu vyjadriť svoj súhlas s tým, že budú viazané týmto dohovorom:
a)
podpisom bez výhrady, pokiaľ ide o ratifikáciu, prijatie alebo schválenie;
b)
podpisom podliehajúcim ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu, po ktorom nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie; alebo
c)
pristúpením.
3.
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo prístup sa uskutoční uložením listiny na tento účel u generálneho tajomníka.
4.
Každá listina o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe uložená po nadobudnutí platnosti zmien a doplnení tohto dohovoru vzhľadom na všetky existujúce štáty, ktoré sú stranami tohto dohovoru alebo po splnení všetkých opatrení potrebných na nadobudnutie platnosti týchto zmien a doplnení vzhľadom na tieto štáty, ktoré sú stranami tohto dohovoru, sa považuje za písomný dokument vzťahujúci sa na tento dohovor zmenený v zmysle týchto zmien a doplnení.
Článok l3
Štáty s viac než jedným právnym systémom
1.
Ak má niektorý štát dva alebo viac územných celkov, v ktorých sú vo vzťahu k záležitostiam, ktorými sa zaoberá tento dohovor, uplatniteľné rôzne právne systémy, môže v čase podpisu, ratifikácie, prijatia, schválenia alebo pristúpenia vyhlásiť, že tento dohovor sa vzťahuje na všetky jeho územné celky, alebo len na jeden alebo viaceré z nich, a môže toto vyhlásenie kedykoľvek zmeniť predložením iného vyhlásenia.
2.
Každé takéto vyhlásenie sa oznámi generálnemu tajomníkovi a obsahuje výslovne uvedené tie územné celky, na ktoré sa tento dohovor vzťahuje.
3.
Vo vzťahu k štátu, ktorý je stranou tohto dohovoru, a ktorý poskytol takéto vyhlásenie:
a)
sa v definícii pojmu “registrovaný vlastník” v článku 1 ods. 4 odkazy na štát vykladajú ako odkazy na takýto územný celok;
b)
odkazy na štát, v ktorom je loď registrovaná, a vo vzťahu k osvedčeniu o povinnom poistení, na štát, ktorý toto osvedčenie vydáva alebo potvrdzuje, sa vykladajú ako odkazy na ten príslušný územný celok, v ktorom je táto loď registrovaná, a ktorý vydáva alebo potvrdzuje toto osvedčenie;
c)
odkazy v tomto dohovore na požiadavky vnútroštátneho práva sa vykladajú ako odkazy na požiadavky na právo v príslušnom územnom celku; a
d)
odkazy v článkoch 9 a 10 na súdy a na rozsudky, ktoré sa musia uznávať v štátoch, ktoré sú stranami tohto dohovoru, sa vykladajú ako príslušné odkazy na súdy a na rozsudky, ktoré sa musia uznávať v príslušnom územnom celku.
Článok l4
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento dohovor nadobúda platnosť jeden rok odo dňa, keď ho osemnásť štátov, vrátane piatich štátov, z ktorých každý má lode s celkovou hrubou priestornosťou najmenej 1 milión RT, buď podpísalo bez výhrady týkajúcej sa ratifikácie, prijatia alebo schválenia, alebo uložilo listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení u generálneho tajomníka.
2.
Tento dohovor nadobúda platnosť pre každý štát, ktorý ho ratifikuje, prijme, schváli alebo k nemu pristúpi po splnení podmienok pre nadobudnutie platnosti uvedených v odseku 1, tri mesiace odo dňa, keď tento štát uložil príslušnú listinu.
Článok l5
Vypovedanie
1.
Každý štát, ktorý je stranou tohto dohovoru, môže tento dohovor vypovedať kedykoľvek po dátume, ku ktorému tento dohovor nadobudol platnosť pre tento štát.
2.
Vypovedanie sa uskutoční uložením listiny u generálneho tajomníka.
3.
Vypovedanie nadobúda platnosť jeden rok, alebo také dlhšie obdobie, ktoré môže byť presne stanovené v listine o vypovedaní, od uloženia tohto nástroja u generálneho tajomníka.
Článok l6
Revízia alebo zmeny a doplnenia
1.
Organizácia môže zvolať konferenciu kvôli revízii alebo zmenám a doplneniu tohto dohovoru.
2.
Organizácia zvolá konferenciu štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru, kvôli revízii alebo zmenám a doplneniu tohto dohovoru na žiadosť najmenej jednej tretiny štátov, ktoré sú stranami tohto dohovoru.
Článok l7
Depozitár
1.
Tento dohovor je uložený u generálneho tajomníka.
2.
Generálny tajomník:
a)
informuje všetky štáty, ktoré tento dohovor podpísali alebo k nemu pristúpili, o:
i)
každom novom podpise alebo uložení nástroja spolu s dátumom, keď k tomu prišlo;
ii)
dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru;
iii)
uložení každej listiny o vypovedaní tohto dohovoru spolu s dátumom uloženia a dátumom, ku ktorému toto vypovedanie nadobúda platnosť; a
iv)
iných vyhláseniach a oznámeniach poskytnutých na základe tohto dohovoru.
b)
posiela overené pravé kópie tohto dohovoru všetkým signatárskym štátom a všetkým štátom, ktoré k tomuto dohovoru pristúpia.
Článok l8
Poskytnutie Organizácii Spojených národov
Hneď po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru poskytne generálny tajomník jeho text sekretariátu Organizácie Spojených národov na zaregistrovanie a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.
Článok 19
Jazyky
Tento dohovor je vyhotovený v jednom origináli v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako platné.
V LONDÝNE dvadsiateho tretieho marca roku dvetisíc jeden.
NA DÔKAZ TOHO nižšie podpísaní zástupcovia, riadne splnomocnení svojimi vládami na tento účel, podpísali tento dohovor.
Vysvetlivky:
1.
Názov štátu môže v prípade potreby obsahovať aj odkaz na príslušný verejný orgán krajiny, v ktorej je osvedčenie vydané.
2.
Ak celkovú výšku zábezpeky poskytol viac než jeden zdroj, mala by byť uvedená výška každej z týchto súm.
3.
Ak je zábezpeka poskytnutá v niekoľkých formách, tieto formy by mali byť vyčíslené.
4.
V položke „Čas trvania zábezpeky“ musí byť uvedený dátum nadobudnutia účinnosti tejto zábezpeky.
5.
V položke „Názov a adresa poisťovacej(-cích) spoločnosti a/alebo spoločnosti poskytujúcej(-cich) záruku“ musí byť uvedené hlavné miesto podnikania poisťovacej(-cích) spoločnosti a/alebo spoločnosti poskytujúcej(-cich) záruku. Podľa potreby sa uvádza to miesto podnikania, v ktorom bolo poskytnuté poistenie alebo iná forma zábezpeky.
VYHLÁSENIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY K MEDZINÁRODNÉMU DOHOVORU O OBČIANSKOPRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU ZNEČISTENIA OLEJOM ZO ZÁSOBNÍKOV Z ROKU 2001 (BUNKERS 2001)
Vyhlásenie Slovenskej republiky podľa článku 2 Rozhodnutia Rady z 19. septembra 2002, ktoré splnomocňuje členské štáty, aby v záujme spoločenstva podpísali, ratifikovali alebo pristúpili k Medzinárodnému dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 (zásobníkový dohovor) (2002/762/ES) a v súlade s článkom 12 (Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a prístup) zásobníkového dohovoru:
„Členské štáty poskytnú pri podpisovaní, ratifikácii alebo pristúpení k zásobníkovému dohovoru toto vyhlásenie: „Ak rozsudky vo veciach, na ktoré sa vzťahuje tento dohovor, vynesie súd v Belgickom kráľovstve, Bulharskej republike, Cyperskej republike, Českej republike, Estónskej republike, Fínskej republike, Francúzskej republike, Helénskej republike, Holandskom kráľovstve, Írsku, Litovskej republike, Lotyšskej republike, Luxemburskom kráľovstve, Maďarsku, Maltskej republike, Spolkovej republike Nemecko, Poľskej republike, Portugalskej republike, Rakúskej republike, Rumunskej republike, Slovinskej republike, Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, Španielskom kráľovstve, Švédskom kráľovstve a Talianskej republike, uznávajú sa a vykonávajú sa v Slovenskej republike podľa príslušných vnútorných predpisov spoločenstva v danej veci (Nariadenie (ES) č. 44/2001)“.“.
Za Slovenskú republiku
.................................................
(podpis)