337/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

337
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013,
ktorou sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2013 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláška č. 337/2013 Z. z.
ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV PRE KLASIFIKAČNÝ SYSTÉM DIAGNOSTICKO-TERAPEUTICKÝCH SKUPÍN