34/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2013

34
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.
výnos z 20. februára 2013 č. 39/2013 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2013.
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2013.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. februára 2012 č. 20/2012 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2012 (oznámenie č. 66/2012 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2013.
Výnos je uverejnený v čiastke 18/2013 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.