343/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 28. októbra 2013,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z., vyhlášky č. 61/2010 Z. z., vyhlášky č. 147/2010 Z. z., vyhlášky č. 297/2010 Z. z., vyhlášky č. 292/2011 Z. z., vyhlášky č. 441/2011 Z. z. a vyhlášky č. 147/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe zoznam úsekov na ceste I/59 sa dopĺňa úsekmi:
„Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková dĺžka úseku v km Spoplatnená dĺžka úseku v km
059-027 Banská Bystrica-Jakub I/59, MK Banská Bystrica-Uľanka 1 I/59, MK 0,874 0,872
059-028 Banská Bystrica-Uľanka 1 I/59, MK Banská Bystrica-Uľanka 2 I/14, I/59 1,571 0,27“.
2.
V prílohe zoznam úsekov na ceste I/64 sa dopĺňa
úsekom:
„Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková dĺžka úseku v km Spoplatnená dĺžka úseku v km
064-036 Práznovce I/64B, MK Krušovce I/64B, I/64 1,922 1,826“.
3.
V prílohe zoznam úsekov na ceste I/75 sa dopĺňa
úsekmi:
„Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková dĺžka úseku v km Spoplatnená dĺžka úseku v km
075-023 I/75A, I/75 Galanta-Kolónia I/75, MK 0,607 0,607
075-024 Galanta-Kolónia I/75, MK Nebojsa I/75, MK 1,750 1,750
075-025 Nebojsa I/75, MK Gáň I/75, II/507 2,050 2,050“.
4.
V prílohe zoznam úsekov na ceste I/79 sa dopĺňa úsekom:
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková dĺžka úseku v km Spoplatnená dĺžka úseku v km
079-021 hranica SR/MR I/79, I/79A   I/79, III/553016 1,708 1,708
“.
5.
V prílohe zoznam úsekov na rýchlostnej ceste R4 sa dopĺňa úsekmi:
Identifikátor Začiatok úseku Križovanie Koniec úseku Križovanie Celková dĺžka úseku v km Spoplatnená dĺžka úseku v km
R04-004 hranica SR/MR R4, I/68 Kechnec R4 2,675 2,675
R04-005 Kechnec R4 Košice-juh R4, I/68 11,500 11,500
“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2013.
Ján Počiatek v. r.