344/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

344
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. septembra 1997 bol v Londýne prijatý Protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (MARPOL PROT 1997).
Národná rada Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 76 z 27. júna 2012 a rozhodla o tom, že protokol je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe 14. septembra 2012. Listina o prístupe bola 8. októbra 2012 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Medzinárodnej námornej organizácie.
Protokol nadobudol platnosť 19. mája 2005 v súlade s článkom 6 ods. 1.
Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 8. januára 2013 v súlade s článkom 6 ods. 2.
K oznámeniu č. 344/2013 Z. z.
PROTOKOL Z ROKU 1997, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA PROTOKOL Z ROKU 1978 K MEDZINÁRODNÉMU DOHOVORU O ZABRÁNENÍ ZNEČISŤOVANIU Z LODÍ, KTORÉHO NEDELITEĽNOU SÚČASŤOU JE MEDZINÁRODNÝ DOHOVOR O ZABRÁNENÍ ZNEČISŤOVANIU Z LODÍ Z ROKU 1973
ZMLUVNÉ STRANY TOHTO PROTOKOLU,
SÚ zmluvnými stranami Protokolu z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973,
UZNÁVAJÚC potrebu zabrániť znečisťovaniu a regulovať znečistenie ovzdušia z lodí,
PRIPOMÍNAJÚC zásadu 15 Deklarácie z Ria o životnom prostredí a rozvoji, ktorá vyzýva k predbežnej opatrnosti,
BERÚC DO ÚVAHY, že tento cieľ by sa dal najlepšie dosiahnuť uzatvorením Protokolu z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973;
SA DOHODLI TAKTO:
Článok 1
Menený a dopĺňaný dokument
Dokument, ktorý tento protokol mení a dopĺňa, je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí 1973, zmenený Protokolom z roku 1978 (ďalej len „dohovor“).
Článok 2
Doplnenie prílohy VI dohovoru
Dopĺňa sa príloha VI s názvom nariadenia na zabránenie znečisťovaniu ovzdušia z lodí, ktorej text je uvedený v prílohe tohto protokolu.
Článok 3
Všeobecné povinnosti
1.
Dohovor a tento protokol budú čítané a vykladané zmluvnými stranami tohto protokolu spolu ako jeden dokument.
2.
Každý odkaz na tento protokol tvorí súčasne odkaz na prílohu tohto protokolu.
Článok 4
Postup pri zmene a doplnení
Pri uplatňovaní článku 16 dohovoru na zmeny a doplnenia prílohy VI a jej dodatkov, odkaz na „zmluvnú stranu dohovoru“ bude znamenať odkaz na zmluvnú stranu viazanú touto prílohou.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 5
Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a pristúpenie
1.
Tento protokol je otvorený na podpis v hlavnom sídle Medzinárodnej námornej organizácie (ďalej len „organizácia“) od 1. januára 1998 do 31. decembra 1998 a potom bude otvorený na pristúpenie. Zmluvnými stranami tohto protokolu sa môžu stať len zmluvné strany Protokolu z roku 1978, týkajúceho sa Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (ďalej len „protokol z roku 1978“)
(a) podpisom bez výhrady ratifikácie, prijatia alebo schválenia alebo
(b) podpisom s výhradou ratifikácie, prijatia alebo schválenia, po ktorých nasleduje ratifikácia, prijatie alebo schválenie alebo
(c) pristúpením.
2.
Ratifikácia, prijatie, schválenie alebo pristúpenie budú vykonané uložením listiny na tento účel u generálneho tajomníka organizácie (ďalej len „generálny tajomník“).
Článok 6
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento protokol nadobudne platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa, keď najmenej pätnásť štátov, ktorých obchodné loďstvá predstavujú spolu najmenej 50 percent hrubej priestornosti svetového námorného loďstva, sa stane zmluvnými stranami tohto protokolu v súlade s článkom 5 tohto protokolu.
2.
Každá ratifikačná listina, listina o prijatí, schválení alebo pristúpení, uložená po nadobudnutí platnosti tohto protokolu, nadobudne platnosť po uplynutí troch mesiacov odo dňa jej uloženia.
3.
Odo dňa prijatia zmeny alebo doplnenia tohto protokolu v súlade s článkom 16 dohovoru každá uložená ratifikačná listina, listina o prijatí, schválení alebo pristúpení bude platiť pre tento protokol v platnom znení.
Článok 7
Vypovedanie
1.
Každá zmluvná strana tohto protokolu môže tento protokol vypovedať kedykoľvek po uplynutí piatich rokov odo dňa, keď tento protokol nadobudol platnosť pre túto zmluvnú stranu.
2.
Vypovedanie nadobudne platnosť uložením listiny o vypovedaní u generálneho tajomníka.
3.
Vypovedanie nadobudne platnosť po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom alebo po uplynutí dlhšej lehoty, ktorá môže byť uvedená v oznámení.
4.
Vypovedanie protokolu z roku 1978 v súlade s jeho článkom VII zahŕňa aj výpoveď tohto protokolu v súlade s týmto článkom. Také vypovedanie nadobudne platnosť v deň nadobudnutia platnosti vypovedania protokolu z roku 1978 v súlade s jeho článkom VII.
Článok 8
Depozitár
1.
Tento protokol je uložený u generálneho tajomníka (ďalej len „depozitár“).
2.
Depozitár je povinný
(a) informovať všetky štáty, ktoré podpísali tento protokol alebo k nemu pristúpili o
(i) každom novom podpise alebo uložení ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo pristúpení, spolu s ich dátumom,
(ii)
dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu a
(iii)
uložení každej listiny o vypovedaní tohto protokolu, spolu s dátumom jej prijatia a dátumom nadobudnutia platnosti vypovedania a
(b) poslať úradne overené kópie tohto protokolu všetkým štátom, ktoré podpísali tento protokol alebo k nemu pristúpili.
3.
Po nadobudnutí platnosti tohto protokolu, bezodkladne depozitár zašle jeho úradne overenú kópiu Sekretariátu OSN na registráciu a uverejnenie v súlade s článkom 102 Charty OSN.
Článok 9
Jazyky
Tento protokol je vyhotovený v jednej kópii v arabskom, čínskom, anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku, pričom každé znenie má rovnakú platnosť.
NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento protokol.
V LONDÝNE dvadsiateho šiesteho septembra tisícdeväťstodeväťdesiatsedem.
DOPLNENIE PRÍLOHY VI MEDZINÁRODNÉHO DOHOVORU O ZABRÁNENÍ ZNEČISŤOVANIU Z LODÍ Z ROKU 1973, ZMENENÝ PROTOKOLOM Z ROKU 1978
Nasledujúca nová príloha VI sa dopĺňa za existujúcu prílohu V:
„PRÍLOHA VI
NARIADENIA PRE ZABRÁNENIE ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA Z LODÍ
KAPITOLA I – VŠEOBECNÉ
NARIADENIE 1
Platnosť
Ustanovenia tejto prílohy sa budú vzťahovať na všetky lode, ak nie je výslovne ustanovené inak v nariadeniach 3, 5, 6, 13, 15, 18 a 19 tejto prílohy.
NARIADENIE 2
Definície
Pre účely tejto prílohy:
(1) „Podobná fáza výstavby” znamená fázu, v ktorej:
(a) sa začína výstavba identifikovateľná s konkrétnou loďou; a
(b) sa začala montáž tejto lode, zahŕňajúca aspoň 50 ton alebo jedno percento z odhadovanej hmotnosti všetkých stavebných materiálov podľa toho, ktorá hodnota je menšia.
(2) „Nepretržité podávanie“ je definované ako proces, pri ktorom odpad je podávaný do spaľovacej komory bez ľudskej pomoci, zatiaľ čo spaľovňa je v normálnom prevádzkovom stave s prevádzkovou teplotou spaľovacej komory 850 oC až 1200 oC.
(3) „Emisia“ znamená každé vypustenie látok, podliehajúce regulácii v zmysle tejto prílohy, z lodí do ovzdušia alebo do mora.
(4) „Nová inštalácia“ vo vzťahu k nariadeniu 12 tejto prílohy znamená inštaláciu systémov, zariadení vrátane nových prenosných hasiacich jednotiek, izolácie alebo iných materiálov na lodi po dni, keď táto príloha nadobudne platnosť, ale neznamená opravu alebo doplnenie predtým nainštalovaných systémov, zariadení, izolácie alebo iných materiálov, alebo doplnenie prenosných hasiacich jednotiek.
(5) „Technický kódex NOx“ znamená Technický kódex o regulácii emisií oxidov dusíka z námorných dieselových motorov, prijatý rezolúciou konferencie č. 2, ktorá môže byť zmenená organizáciou, ak tieto zmeny budú prijaté a nadobudnú platnosť v súlade s ustanoveniami článku 16 tohto dohovoru týkajúcimi sa procesov zmien použiteľných pre dodatok prílohy.
(6) „Látky poškodzujúce ozón“ znamenajú regulované látky definované v odseku 4 článku 1 Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu z roku 1987, ktoré sú uvedené v prílohách A, B, C alebo E uvedeného protokolu, platných v čase uplatnenia alebo výkladu tejto prílohy.
„Látky poškodzujúce ozón“, ktoré možno nájsť na palube lodí, zahŕňajú okrem iného:
Halón 1211 Bromochlorodifluorometán
Halón 1301 Bromotrifluoromethane
Halón 2402 l,2-dibromo-l,l,2,2-tetrafluoroetán (známy aj ako halón 114B2)
CFC-11 Trichlorofluorometán
CFC-12 Dichlorodifluorometán
CFC-113 1,1,2-trichloro-l,2,2-trifluoroetán
CFC-114 1,2-dichloro-l,1,2,2-tetrafluoroetán
CFC-115 Chloropentafluoroetán
(7) „Ropný kal“ je kal z odlučovačov vykurovacích alebo mazacích olejov, odpadový mazací olej z hlavných alebo pomocných strojných zariadení alebo odpadový olej z odlučovačov kalových vôd, olejových filtračných zariadení alebo odkvapkávacích mís.
(8) „Spaľovanie odpadu na palube“ je spaľovanie odpadu alebo iných látok na palube lode, ak tento odpad alebo iná látka vznikli počas normálnej prevádzky tejto lode.
(9) „Palubná spaľovňa odpadu“ je palubné zariadenie, ktoré je určené primárne na spaľovanie odpadu.
(10) „Stavané lode“ sú lode, ktorých kýly sú práve kladené alebo ktoré sú v podobnej fáze výstavby.
(11) „Kontrolná oblasť emisie SOx“ je oblasť, pri ktorej je potrebné prijať špeciálne záväzné opatrenia pre emisie SOx z lodí s cieľom obmedziť, kontrolovať a zabrániť znečisteniu ovzdušia SOx a jeho sprievodným negatívnym dosahom na suchozemské a morské oblasti. Kontrolné oblasti emisie SOx budú zahŕňať oblasti uvedené v nariadení 14 tejto prílohy.
(12) „Tanker“ je ropný tanker definovaný v nariadení 1 odsek 4 prílohy I alebo tanker na chemikálie definovaný v nariadení 1 odsek 1 príloha II tohto dohovoru.
(13) „Protokol z roku 1997“ je Protokol z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973.
NARIADENIE 3
Všeobecné výnimky
Nariadenia tejto prílohy nebudú platiť pre:
(a) emisiu, ktorá je potrebná pre zaistenie bezpečnosti lode alebo záchranu života na mori; alebo
(b) emisiu, ktorá je výsledkom poškodenia lode alebo jej zariadenia:
(i) pod podmienkou, že boli prijaté všetky primerané opatrenia po vzniku škody alebo zistení emisie s cieľom zabránenia emisii alebo za účelom jej minimalizácie;
(ii) s výnimkou prípadu, keď majiteľ alebo kapitán plavidla konal s úmyslom spôsobiť škodu alebo ľahkomyseľne a s vedomím, že pravdepodobne spôsobí škodu.
NARIADENIE 4
Ekvivalenty
(1) Úrad môže povoliť vybavenie lode vybavením, materiálom alebo prístrojom ako alternatívou vybavenia požadovaného touto prílohou, ak toto vybavenie alebo tento materiál, alebo prístroj sú aspoň také účinné ako tie, ktoré požaduje táto príloha.
(2) Úrad, ktorý povolí vybavenie, materiál alebo prístroj ako alternatívu vybavenia požadovaného touto prílohou, oznámi organizácii podrobnosti o tomto vybavení na účely ich poskytnutia zmluvným stranám tohto dohovoru, ich informovania a prijatia vhodných opatrení, ak sú potrebné.
KAPITOLA II – INŠPEKCIA, OSVEDČENIE A PROSTRIEDKY KONTROLY
NARIADENIE 5
Inšpekcie a kontroly
(1) Všetky lode s hrubou priestornosťou 400 alebo vyššou a všetky pevné alebo plávajúce vrtné súpravy a iné plošiny budú podliehať inšpekciám opísaným nižšie:
(a) Prvá inšpekcia pred uvedením lode do prevádzky alebo pred vydaním prvého osvedčenia požadovaného podľa nariadenia 6 tejto prílohy. Táto inšpekcia bude taká, aby sa zabezpečil úplný súlad vybavenia, systémov, zariadení, usporiadaní a materiálov s príslušnými požiadavkami tejto prílohy.
(b) Pravidelné inšpekcie v intervaloch určených úradom, no nie kratších ako päť rokov, ktoré budú také, aby sa zabezpečil úplný súlad vybavenia, systémov, zariadení, usporiadaní a materiálov s požiadavkami tejto prílohy.
(c) Aspoň jedna priebežná inšpekcia počas obdobia platnosti osvedčenia, ktorá bude taká, aby sa zabezpečil úplný súlad vybavenia a usporiadaní s požiadavkami tejto prílohy a ich prevádzkyschopný stav. V prípadoch, keď je vykonaná len jedna priebežná inšpekcia počas jedného obdobia platnosti osvedčenia a obdobie platnosti osvedčenia presahuje 2,5 roka, bude vykonaná do šiestich mesiacov pred uplynutím alebo po uplynutí polovice obdobia platnosti osvedčenia. Tieto priebežné inšpekcie budú uvedené v osvedčení vydanom podľa nariadenia 6 tejto prílohy.
(2) V prípade lodí s hrubou priestornosťou menšou ako 400 úrad môže určiť vhodné opatrenia, aby zabezpečil súlad s príslušnými ustanoveniami tejto prílohy.
(3) Inšpekcie lodí, pokiaľ ide o vykonanie ustanovení tejto prílohy, vykonajú pracovníci úradu. Úrad však môže poveriť vykonaním inšpekcií inšpektorov určených na tento účel alebo ním uznané organizácie. Tieto organizácie musia dodržiavať smernice schválené organizáciou. Príslušný úrad bude v každom prípade úplne zaručovať úplnosť a efektívnosť inšpekcie.
(4) Inšpekcia motorov a zariadení za účelom overenia súladu s nariadením 13 tejto prílohy bude vykonaná v súlade s Technickým kódexom NOx.
(5) Úrad zavedie opatrenia pre vykonanie neplánovaných inšpekcií, ktoré budú vykonané počas obdobia platnosti osvedčenia. Tieto inšpekcie zabezpečia, aby vybavenie zostalo po všetkých stránkach vhodné pre činnosť, na ktorú je určené. Tieto inšpekcie môžu byť vykonané jeho vlastnou inšpekčnou službou, určenými inšpektormi, uznanými organizáciami alebo inými stranami na žiadosť úradu. Ak úrad podľa ustanovenia odseku 1 tohto nariadenia určí povinné ročné inšpekcie, uvedené neplánované inšpekcie nebudú povinné.
(6) Ak určený inšpektor alebo uznaná organizácia zistí, že stav vybavenia v podstatnej miere nezodpovedá údajom uvedeným v osvedčení, zabezpečí prijatie nápravných opatrení a bude o tom okamžite informovať úrad. Ak tieto nápravné opatrenia nebudú prijaté, úrad by mal odobrať osvedčenie. Ak sa loď nachádza v prístave inej zmluvnej strany, budú o tom okamžite informované aj príslušné orgány prístavného štátu. Ak pracovník úradu, určený inšpektor alebo uznaná organizácia informovala príslušné orgány prístavného štátu, vláda príslušného prístavného štátu poskytne tomuto pracovníkovi, inšpektorovi alebo tejto organizácii všetku pomoc potrebnú pre splnenie ich povinností podľa tohto nariadenia.
(7) Vybavenie bude udržiavané, aby spĺňalo ustanovenia tejto prílohy, a na vybavení, systémoch, zariadeniach, usporiadaniach a materiáloch nebudú vykonané žiadne zmeny bez výslovného súhlasu úradu. Priame nahradenie tohto vybavenia a týchto zariadení vybavením a zriadeniami, ktoré spĺňajú ustanovenia tejto prílohy, je dovolené.
(8) Vždy, keď loď postihne havária alebo sa zistí nedostatok, ktorý podstatne ovplyvňuje účinnosť alebo úplnosť jej vybavenia, ktorého sa týka táto príloha, kapitán alebo majiteľ lode to čo najskôr oznámi úradu, určenému inšpektorovi alebo uznanej organizácii zodpovednej za vydanie príslušného osvedčenia.
NARIADENIE 6
Vydanie Medzinárodného osvedčenia o prevencii znečisťovania ovzdušia
(1) Medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia bude vydané po skončení inšpekcie v súlade s ustanoveniami nariadenia 5 tejto prílohy:
(a) všetkým lodiam s hrubou priestornosťou 400 alebo vyššou, ktoré sa plavia do prístavov alebo pobrežných terminálov spadajúcich pod jurisdikciu iných zmluvných strán; a
(b) plošinám a vrtným súpravám, ktoré sa plavia do vôd spadajúcich pod suverenitu alebo jurisdikciu iných zmluvných strán protokolu z roku 1997.
(2) Lodiam postaveným pred dňom nadobudnutia platnosti protokolu z roku 1997 bude vydané Medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia v súlade s odsekom 1 tohto nariadenia najneskôr pri prvom plánovanom umiestnení do suchého doku po nadobudnutí platnosti protokolu z roku 1997, no v žiadnom prípade nie neskôr ako 3 roky po nadobudnutí platnosti protokolu z roku 1997.
(3) Toto osvedčenie vydá úrad alebo osoba alebo organizácia riadne splnomocnená úradom. Úrad v každom prípade preberá úplnú zodpovednosť za osvedčenie.
NARIADENIE 7
Vydanie osvedčenia inou vládou
(1) Vláda zmluvnej strany protokolu z roku 1997 môže na žiadosť úradu zabezpečiť, aby loď bola podrobená inšpekcii, a ak je presvedčená, že ustanovenia tejto prílohy sú splnené, vydať alebo schváliť vydanie Medzinárodného osvedčenia o prevencii znečisťovania ovzdušia lodi v súlade s touto prílohou.
(2) Kópia osvedčenia a kópia správy o inšpekcii bude poslaná čo najskôr úradu, ktorý požiadal o inšpekciu.
(3) Takto vydané osvedčenie bude obsahovať vyhlásenie, že bolo vydané na žiadosť úradu, a bude mať rovnakú silu a získa rovnaké uznanie ako osvedčenie vydané podľa nariadenia 6 tejto prílohy.
(4) Medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia nebude vydané lodi, ktorá je oprávnená plaviť sa pod vlajkou štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou protokolu z roku 1997.
NARIADENIE 8
Forma osvedčenia
Medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia bude vyhotovené v úradnom jazyku vydávajúcej krajiny vo forme zodpovedajúcej vzoru uvedenému v dodatku I tejto prílohy. Ak použitý jazyk nie je angličtina, francúzština alebo španielčina, text bude obsahovať preklad do jedného z týchto jazykov.
NARIADENIE 9
Trvanie a platnosť osvedčenia
(1) Medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia bude vydané na obdobie určené úradom, ktoré nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa vydania.
(2) Predĺženie päťročného obdobia platnosti medzinárodného osvedčenia o prevencii znečisťovania ovzdušia bude povolené len v súlade s odsekom 3.
(3) Ak loď v čase uplynutia platnosti Medzinárodného osvedčenia o prevencii znečisťovania ovzdušia sa nebude nachádzať v prístave štátu, pod ktorého vlajkou je oprávnená plávať alebo v ktorom má byť podrobená inšpekcii, úrad môže predĺžiť platnosť osvedčenia najviac o obdobie 5 mesiacov. Toto predĺženie bude povolené len na účely umožnenia lodi, aby dokončila svoju plavbu do štátu, pod ktorého vlajkou je oprávnená plávať alebo v ktorom má byť podrobená inšpekcii, a potom len v prípadoch, keď sa to zdá byť vhodné a odôvodnené. Po príchode do štátu, pod ktorého vlajkou je loď oprávnená plávať alebo v ktorom má byť podrobená inšpekcii, loď nebude oprávnená na základe tohto predĺženia opustiť prístav alebo štátu bez toho, aby získala nové medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia.
(4) Medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia stratí platnosť v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadoch:
(a) ak inšpekcia a kontroly nebudú vykonané v lehotách určených v nariadení 5 tejto prílohy;
(b) ak budú vykonané podstatné zmeny vybavenia, systémov, zariadení, usporiadaní alebo materiálov, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, bez výslovného súhlasu úradu, s výnimkou priameho nahradenia tohto vybavenia alebo týchto zariadení vybavením alebo zariadeniami, ktoré spĺňajú požiadavky tejto prílohy. Pre účely nariadenia 13 podstatné zmeny budú zahŕňať všetky zmeny alebo úpravy systémov, zariadení alebo usporiadania dieselového motora, ktoré spôsobia, že limity pre oxidy dusíka platné pre tento motor už nebudú splnené; alebo
(c) pri prevode lode pod vlajku iného štátu. Nové osvedčenie bude vydané, len ak vláda vydávajúca nové osvedčenie sa úplne presvedčí, že loď je v úplnom súlade s požiadavkami nariadenia 5 tejto prílohy. V prípade prevodu medzi zmluvnými stranami vláda zmluvnej strany, pod ktorej vlajkou loď bola predtým oprávnená plávať, pošle čo najskôr úradu druhej zmluvnej strany, ak o to požiada do troch mesiacov po uskutočnení prevodu, kópiu medzinárodného osvedčenia o prevencii znečisťovania ovzdušia, ktoré vlastnila loď pred prevodom, a kópie príslušných správ o inšpekciách, ak existujú.
NARIADENIE 10
Kontrola prevádzkových požiadaviek prístavným štátom
(1) Loď, ktorá sa nachádza v prístave alebo pobrežnom termináli spadajúcom pod jurisdikciu inej zmluvnej strany protokolu z roku 1997, podlieha inšpekcii zo strany pracovníkov riadne splnomocnených touto zmluvnou stranou, týkajúcej sa prevádzkových požiadaviek podľa tejto prílohy, ak existujú jasné dôvody pre presvedčenie, že kapitán alebo posádka nie sú oboznámení so základnými postupmi vykonávanými na palube s cieľom zabrániť znečisťovaniu ovzdušia z lodí.
(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 tohto nariadenia zmluvná strana prijme opatrenia, ktoré zabezpečia, aby loď nevyplávala, kým nedôjde k náprave v súlade s požiadavkami tejto prílohy.
(3) Pre toto nariadenie budú platiť postupy týkajúce sa kontroly prístavného štátu predpísané v článku 5 tohto dohovoru.
(4) Nič v tomto nariadení nebude tvoriť obmedzenie práv a povinností zmluvnej strany, vykonávajúcej kontrolu nad prevádzkovými požiadavkami špeciálne ustanovenými v tomto dohovore.
NARIADENIE 11
Zistenie porušení a vynucovanie
(1) Zmluvné strany tejto prílohy budú spolupracovať pri zisťovaní porušení a vynucovaní ustanovení tejto prílohy, pričom použijú všetky vhodné a prakticky uskutočniteľné opatrenia zisťovania a environmentálneho monitorovania, vhodné postupy pre informovanie a zhromažďovanie dôkazov.
(2) Loď, na ktorú sa vzťahuje táto príloha, môže byť v ktoromkoľvek prístave alebo pobrežnom termináli zmluvnej strany podrobená kontrole pracovníkmi určenými alebo splnomocnenými touto zmluvnou stranou za účelom overenia, či loď vypustila nejaké látky, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, v rozpore s ustanovením tejto prílohy. Ak kontrola odhalí porušenie tejto prílohy, úradu bude predložená správa za účelom prijatia potrebných opatrení.
(3) Ktorákoľvek zmluvná strana predloží úradu dôkaz, ak existuje, že loď vypustila niektoré z látok, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, v rozpore s ustanoveniami tejto prílohy. Ak je to prakticky uskutočniteľné, príslušný orgán skôr zmienenej zmluvnej strany bude informovať o údajnom porušení kapitánom lode.
(4) Po prijatí tohto dôkazu takto informovaný úrad prešetrí záležitosť a môže požiadať druhú zmluvnú stranu, aby predložila ďalšie alebo lepšie dôkazy o údajnom porušení. Ak úrad usúdi, že existujú dostatočné dôkazy umožňujúce podanie žaloby pre údajné porušenie, čo najskôr zabezpečí začatie tohto konania v súlade so svojím právom. Úrad bude urýchlene informovať zmluvnú stranu, ktorá oznámila údajné porušenie, ako aj organizáciu, o prijatých opatreniach.
(5) Zmluvná strana môže vykonať inšpekciu lode, na ktorú sa vzťahuje táto príloha, aj pri vstupe lode do prístavov alebo pobrežných terminálov spadajúcich pod jej jurisdikciu, ak od ktorejkoľvek zmluvnej strany dostane žiadosť o vyšetrovanie spolu s dostatočnými dôkazmi, že loď vypustila niektoré z látok, na ktoré sa vzťahuje príloha, na ktoromkoľvek mieste v rozpore s touto prílohou. Správa o takomto vyšetrovaní bude poslaná zmluvnej strane, ktorá oň požiadala, ako aj úradu, aby mohli byť prijaté potrebné opatrenia na základe tohto dohovoru.
(6) Medzinárodné právo týkajúce sa zabránenia, zníženia a kontroly znečisťovania morského prostredia z lodí vrátane zákona týkajúceho sa vynucovania a ochranných opatrení platného v čase uplatňovania alebo výkladu tejto prílohy platí primerane pre normy a štandardy ustanovené v tejto prílohe.
KAPITOLA III – POŽIADAVKY NA REGULOVANIE EMISIÍ Z LODÍ
NARIADENIE 12
Látky poškodzujúce ozón
(1) V súlade s ustanoveniami nariadenia 3 akékoľvek úmyselné emisie látok poškodzujúcich ozón budú zakázané. Úmyselné emisie zahŕňajú emisie vznikajúce v priebehu údržby, opravy alebo použitia systémov alebo zariadení okrem prípadov, keď úmyselné emisie nezahŕňajú uvoľnenie minimálnych množstiev spojené so spätným získaním alebo recyklovaním látky poškodzujúcej ozón. Emisie vznikajúce z únikov látky poškodzujúcej ozón bez ohľadu na to, či sú tieto úniky úmyselné alebo nie, môžu byť regulované zmluvnými stranami protokolu z roku 1997.
(2) Nové zariadenia, ktoré obsahujú látky poškodzujúce ozón, budú zakázané na všetkých lodiach. Výnimkou sú nové zariadenia obsahujúce hydrochlórofluorokarbóny (HCFC), ktoré sú povolené do 1. januára 2020.
(3) Látky uvedené v tomto nariadení a zariadenia obsahujúce tieto látky budú po odstránení z lodí dodané do vhodných zberných zariadení.
NARIADENIE 13
Oxidy dusíka (NOx)
(1)
(a) Toto nariadenie bude platiť pre:
(i) každý dieselový motor s výkonom väčším ako 130 kW nainštalovaný na lodi, ktorá bude postavená 1. januára 2000 alebo po tomto dni; a
(ii) každý dieselový motor s výkonom väčším ako 130 kW, ktorý prejde väčšou prestavbou 1. januára 2000 alebo po tomto dni.
(b) Toto nariadenie neplatí pre:
(i) núdzové dieselové motory, motory nainštalované v záchranných člnoch a všetky zariadenia určené pre použitie len v prípade núdze; a
(ii) motory nainštalované na lodiach, ktoré plávajú len vo vodách spadajúcich pod suverenitu alebo jurisdikciu štátu, pod ktorého vlajkou je loď oprávnená plávať, ak tieto motory podliehajú alternatívnemu opatreniu na regulovanie NOx určenému úradom.
(c) Napriek ustanoveniam písmena a) tohto odseku úrad môže povoliť výnimku z uplatňovania tohto nariadenia pre každý dieselový motor nainštalovaný na lodi, ktorá bola postavená alebo ktorá prechádza väčšou prestavbou pred dňom nadobudnutia platnosti tohto protokolu, ak táto loď pláva len do prístavov alebo pobrežných terminálov v štíte, pod ktorého vlajkou je oprávnená plávať.
Pre účely tohto nariadenia „väčšia prestavba“ znamená úpravu motora, pri ktorej:
(i) motor je nahradený novým motorom vyrobeným 1. januára 2000 alebo po tomto dni, alebo
(ii) na motore je vykonaná podstatná zmena definovaná v Technickom kódexe NOx, alebo
(iii) maximálny trvalý výkon motora sa zvýši o viac ako 10 %.
Emisia NOx, ktorá je výsledkom úprav uvedených pod písmenom a) tohto odseku, bude zdokumentovaná v súlade s Technickým kódexom NOx za účelom jej schválenia úradom.
V súlade s ustanovením nariadenia 3 tejto prílohy použitie každého dieselového motora, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, je zakázané s výnimkou prípadu, keď emisia oxidov dusíka (vypočítaná ako celková vážená emisia N02) z motora sa nachádza v nasledujúcom rozsahu:
(i) 17,0 g/kWh keď n je menej ako 130 rpm
(ii) 45,0*n(-0,2) g/kWh keď n je 130 alebo viac, ale menej ako 2000 rpm
(iii) 9,8 g/kWh keď n je 2000 rpm alebo viac
kde n – nominálny výkon motora (počet otáčok kľukového hriadeľa za minútu).
V prípade použitia paliva zloženého zo zmesí uhľovodíkov získaných rafináciou ropy skúšobný postup a metódy merania budú v súlade s Technickým kódexom NOx, s prihliadnutím na skúšobné cykly a váhové faktory opísané v dodatku H tejto prílohy.
Napriek ustanoveniam písmena a) tohto odseku použitie dieselového motora je povolené v prípade, že:
(i) na motor sa aplikuje systém čistenia výfukových plynov schválený úradom v súlade s Technickým kódexom NOx, s cieľom obmedziť emisie NOx na palube aspoň na limity uvedené pod písmenom a), alebo
(ii) sa použije iná rovnocenná metóda schválená úradom, s prihliadnutím na príslušné smernice, ktoré vypracuje organizácia, s cieľom obmedziť emisie NOx na palube aspoň na limit uvedený pod písmenom a) tohto odseku.
NARIADENIE 14
Oxidy síry (SOx)
Všeobecné požiadavky:
(1) Obsah síry v ľubovoľnom vykurovacom oleji použitom na palube lode nesmie presiahnuť 4,5 % m/m.
(2) Celosvetový priemerný obsah síry vo zvyškovom vykurovacom oleji dodanom pre použitie na palube lodí bude monitorovaný s prihliadnutím na smernice, ktoré vypracuje organizácia.
Požiadavky v kontrolných oblastiach emisií SOx:
(3) Pre účely tohto nariadenia kontrolné oblasti emisií SOx budú zahŕňať:
(a) oblasť Baltického mora definovanú v nariadení 10 odsek l písm. b) prílohy I;
a
(b) ktorúkoľvek inú morskú oblasť vrátane prístavných oblastí, určenú organizáciou v súlade s kritériami a postupmi pre určovanie kontrolných oblastí emisií SOx s cieľom zabrániť znečisťovaniu ovzdušia z lodí, ktoré sú obsiahnuté v dodatku III tejto prílohy.
(4) Počas pobytu lodí v kontrolných oblastiach emisií SOx musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
(a) obsah síry vo vykurovacom oleji používanom na palube lodí v kontrolnej oblasti emisií SOx nepresahuje 1,5 % m/m;
(b) použije sa systém čistenia výfukových plynov schválený úradom s prihliadnutím na smernice, ktoré vypracuje organizácia, s cieľom obmedziť celkové emisie oxidov síry z lodí vrátane pomocných a hlavných hnacích motorov na 6,0 g SOx/kWh alebo menšiu hodnotu, vypočítanú ako celková hmotnosť emisií oxidu siričitého. Toky odpadu z použitia tohto zariadenia nebudú vypustené do uzavretých prístavov, prístavísk a ústí riek, ak loď nemôže podrobne doložiť, že tieto toky odpadu nemajú nepriaznivý účinok na ekosystémy týchto uzavretých prístavov, prístavísk a ústí riek, na základe kritérií oznámených orgánmi prístavného štátu organizácii. Organizácia pošle tieto kritériá všetkým zmluvným stranám dohovoru; alebo
(c) použije sa ľubovoľná iná overiteľná a použiteľná technologická metóda pre obmedzenie emisií SOx na úroveň rovnocennú s úrovňou opísanou pod písmenom b). Tieto metódy budú schválené úradom, s prihliadnutím na smernice, ktoré vypracuje organizácia.
(5) Obsah síry vo vykurovacom oleji uvedený v odseku 1 a odseku 4 písm. a) tohto nariadenia bude doložený dodávateľom spôsobom, ktorý ustanovuje nariadenie 18 tejto prílohy.
(6) Lode, ktoré používajú samostatné vykurovacie oleje s cieľom splniť ustanovenia odseku 4 písm. a) tohto nariadenia, poskytnú systému doplňovania vykurovacieho oleja dostatok času na to, aby sa úplne zbavil palív, v ktorých obsah síry prevyšuje 1,5 % m/m, pred vstupom do kontrolnej oblasti emisií SOx. Objem vykurovacích olejov s nízkym obsahom síry (obsah síry menší alebo rovnajúci sa 1,5 %) v každej nádrži, ako aj dátum, čas a pozícia lode v čase ukončenia každej výmeny paliva sa zaznamenajú do denníka predpísaného úradom.
(7) Počas prvých dvanástich mesiacov bezprostredne nasledujúcich po nadobudnutí platnosti tohto protokolu alebo jeho dodatku určujúceho špecifickú kontrolnú oblasť emisií SOx podľa odseku 3 písm. b) tohto nariadenia lode vstupujúce do kontrolnej oblasti emisií SOx uvedenej v odseku 3 písm. a) tohto nariadenia alebo určené podľa odseku 3 písm. b) tohto nariadenia sú oslobodené od požiadaviek v odsekoch 4 a 6 tohto nariadenia a od požiadaviek odseku 5 tohto nariadenia v rozsahu, v akom sa týkajú odseku 4 písm. a) tohto nariadenia.
NARIADENIE 15
Prchavé organické zlúčeniny
(1) Ak množstvá emisií prchavých organických zlúčenín (POZ) z tankerov majú byť regulované v prístavoch alebo termináloch spadajúcich pod jurisdikciu zmluvnej strany protokolu z roku 1997, budú regulované v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
(2) Zmluvná strana protokolu z roku 1997, ktorá určuje prístavy alebo terminály spadajúce pod jej jurisdikciu, v ktorých emisie POZ majú byť regulované, predloží organizácii oznámenie. Toto oznámenie bude obsahovať informácie o veľkosti tankerov, ktoré budú kontrolované, o nákladoch vyžadujúcich systémy regulácie emisií pár a o dátume nadobudnutia platnosti tejto regulácie. Oznámenie bude predložené aspoň šesť mesiacov pred týmto dátumom nadobudnutia platnosti.
(3) Vláda každej zmluvnej strany protokolu z roku 1997, ktorá určuje prístavy alebo terminály, v ktorých emisie POZ z tankerov majú byť regulované, zabezpečí, aby v určených prístavoch a termináloch existovali systémy regulácie emisií pár schválené touto vládou s prihliadnutím na bezpečnostné normy vypracované organizáciou a aby tieto systémy boli prevádzkované bezpečne a spôsobom, ktorý zabráni zbytočnému zdržaniu lode.
(4) Organizácia pošle zoznam prístavov a terminálov určených zmluvnými stranami protokolu z roku 1997 ostatným zmluvným stranám protokolu z roku 1997 a členským štátom organizácie pre ich informáciu.
(5) Všetky tankery, ktoré podliehajú regulácii emisií pár v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto nariadenia, budú vybavené systémom zberu pár, ktorý schválil úrad s prihliadnutím na bezpečnostné normy vypracované organizáciou, a budú používať tento systém počas nakladania takéhoto nákladu. Terminály, ktoré majú nainštalované systémy regulácie emisií pár v súlade s týmto nariadením, môžu prijímať existujúce tankery, ktoré nie sú vybavené systémami zberu pár, počas obdobia troch rokov po dátume nadobudnutia účinnosti identifikovanom v odseku 2.
(6) Toto nariadenie bude platiť pre tankery na prepravu plynov, len ak typ nakladacích a kontajnmentových systémov umožňuje bezpečné uchovávanie POZ neobsahujúcich metán na palube alebo ich bezpečný návrat na breh.
NARIADENIE 16
Spaľovanie odpadu na palube
(1) Okrem prípadov ustanovených v odseku 5, spaľovanie odpadu na palube bude možné len v spaľovni na palube.
(2)
(a) S výnimkou ustanovenia písmena b) tohto odseku každá spaľovňa nainštalovaná na palube od 1. januára 2000 alebo po tomto dni musí spĺňať požiadavky obsiahnuté v dodatku IV tejto prílohy. Každú spaľovňu musí schváliť úrad, ktorý bude brať do úvahy štandardné špecifikácie pre palubné spaľovne vypracované organizáciou.
(b) Úrad môže udeliť výnimku z uplatňovania písmena a) tohto odseku spaľovni, ktorá bola nainštalovaná na palube lode pred dňom nadobudnutia platnosti protokolu z roku 1997, ak táto loď pláva výlučne vo vodách spadajúcich pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu štátu, pod ktorého vlajkou je loď oprávnená plávať.
(3) Nič v tomto nariadení neovplyvňuje zákaz obsiahnutý alebo iné požiadavky uvedené v Dohovore o prevencii znečistení mora vykladaním odpadov a iných látok z roku 1972, v platnom znení, a protokole z roku 1996 k tomuto dohovoru.
(4) Na palube bude zakázané spaľovanie nasledujúcich látok:
(a) zvyškov nákladu podľa príloh I, II a III tohto dohovoru a súvisiacich kontaminovaných obalových materiálov;
(b) polychlórovaných bifenylov (PCB);
(c) odpadkov definovaných v prílohe V tohto dohovoru, ktoré obsahujú viac než len stopové množstvá ťažkých kovov; a
(d) rafinovaných ropných výrobkov obsahujúcich zlúčeniny halogénov.
(5) Spaľovanie splaškových kalov a ropného kalu, ktoré vznikli počas normálnej prevádzky lode, môže prebiehať v hlavnej alebo pomocnej pohonnej jednotke alebo v kotloch, ale v týchto prípadoch nebude vykonávané v uzavretých prístavoch, prístaviskách a ústiach riek.
(6) Spaľovanie polyvinylchloridov (PVC) na palube bude zakázané s výnimkou ich spaľovania v palubných spaľovniach, pre ktoré boli vydané osvedčenia o typovom schválení IMO.
(7) Všetky lode, ktorých spaľovne podliehajú tomuto nariadeniu, budú mať návod na obsluhu výrobcu, ktorý bude uvádzať, ako má byť spaľovňa prevádzkovaná v rámci obmedzení opísaných v odseku 2 dodatku IV tejto prílohy.
(8) Personál zodpovedný za prevádzkovanie každej spaľovne bude vyškolený a schopný vykonať pokyny ustanovené v návode na obsluhu výrobcu.
(9) Monitorovanie výstupnej teploty dymových plynov musí byť vykonávané nepretržite a odpad nesmie byť dodaný do nepretržite zásobovanej palubnej spaľovne, ak jeho teplota je nižšia ako minimálna povolená teplota 850 oC. Pre palubné spaľovne s kampaňovitou prevádzkou jednotka bude navrhnutá tak, aby teplota v spaľovacej komore vždy dosiahla 600 oC do 5 minút po jej spustení.
(10) Nič v tomto nariadení nebráni vývoju, inštalácii a prevádzkovaniu alternatívnych palubných zariadení na tepelnú úpravu odpadu, ktoré spĺňajú alebo prevyšujú požiadavky tohto nariadenia.
NARIADENIE 17
Zberné zariadenia
(1) Vláda každej zmluvnej strany protokolu z roku 1997 sa zaväzuje, že zabezpečí poskytnutie vhodných zariadení, aby uspokojila:
(a) potreby lodí, ktoré používajú jej opravárenské prístavy na zber látok poškodzujúcich ozón a zariadení obsahujúcich tieto látky pri ich odstránení z lodí;
(b) potreby lodí, ktoré používajú jej prístavy, terminály alebo opravárenské prístavy na zber zvyškov čistenia výfukových plynov zo schváleného systému na čistenie výfukových plynov v prípade, že vypustenie týchto zvyškov do morského prostredia nie je povolené podľa nariadenia 14 tejto prílohy;
bez toho, aby spôsobila neprimerané meškanie lodí, a
(c) potreby v zariadeniach na demontáž lodí pre zber látok poškodzujúcich ozón a zariadení obsahujúcich tieto látky pri ich odstránení z lodí.
(2) Každá zmluvná strana protokolu z roku 1997 oznámi organizácii za účelom informovania členov organizácie všetky prípady, keď zariadenia ustanovené v tomto nariadení budú nedostupné alebo považované za nevyhovujúce.
NARIADENIE 18
Kvalita vykurovacieho oleja
(1) Vykurovací olej pre účely spaľovania dodávaný na palubu a používaný na palube lodí, na ktoré sa vzťahuje táto príloha, bude spĺňať nasledujúce požiadavky:
(a) okrem prípadov ustanovených pod písmenom b):
(i) vykurovací olej budú tvoriť zmesi uhľovodíkov získaných z ropy rafináciou. To však nebude brániť primiešaniu malých množstiev aditív, ktoré majú zlepšiť niektoré aspekty výkonu;
(ii) vykurovací olej nebude obsahovať anorganickú kyselinu;
(iii) vykurovací olej nebude obsahovať žiadnu pridanú látku alebo chemický odpad, ktoré:
(1) ohrozujú bezpečnosť lodí alebo nepriaznivo ovplyvňujú výkonnosť strojov, alebo
(2) sú škodlivé pre personál, alebo
(3) celkovo prispievajú k ďalšiemu znečisteniu ovzdušia, a
(b) vykurovací olej pre účely spaľovania získaný inými metódami ako rafináciou ropy nesmie:
(i) prevyšovať obsah síry stanovený v nariadení 14 tejto prílohy;
(ii) spôsobiť, že motor prekročí limity emisií NOx stanovené v nariadení 13 odsek 3 písm. a) tejto prílohy;
(iii) obsahovať anorganickú kyselinu; a
(iv)
(1) ohrozovať bezpečnosť lodí alebo nepriaznivo ovplyvňovať výkonnosť strojov, alebo
(2) byť škodlivý pre personál, alebo
(3) celkovo prispievať k ďalšiemu znečisteniu ovzdušia.
(2) Toto nariadenie neplatí pre uhlie v jeho tuhej forme ani pre jadrové palivá.
(3) Pre každú loď, na ktorú sa vzťahujú nariadenia 5 a 6 tejto prílohy, údaje o vykurovacom oleji pre účely spaľovania, ktorý bol dodaný na palubu alebo sa používa na palube lode, budú zaznamenané prostredníctvom dodacieho listu pre nádrž lode, ktorý bude obsahovať aspoň informácie uvedené v dodatku V tejto prílohy.
(4) Dodací list pre nádrž lode bude uložený na palube lode na mieste, kde bude bežne dostupný pre nahliadnutie v každom vhodnom čase, a uchovávaný počas obdobia troch rokov od dodania vykurovacieho oleja na palubu.
(5)
(a) Príslušný orgán vlády zmluvnej strany protokolu z roku 1997 môže skontrolovať dodacie listy pre nádrž lode na palube každej lode, pre ktorú platí táto príloha, počas pobytu lode v jej prístave alebo pobrežnom termináli, urobiť si kópiu každého dodacieho listu a požiadať kapitána alebo osobu zodpovednú za loď, aby potvrdil, že každá kópia je vernou kópiou takéhoto dodacieho listu pre nádrž lode. Okrem toho, príslušný orgán môže overiť obsah každého listu prostredníctvom konzultácií s prístavom, kde bol list vydaný.
(b) Kontrola dodacích listov a vyhotovenie overených kópií príslušným orgánom podľa tohto odseku budú vykonané čo najrýchlejšie bez toho, aby spôsobili zbytočné zdržanie lode.
(6) K dodaciemu listu pre nádrž lode bude priložená reprezentatívna vzorka dodaného vykurovacieho oleja s prihliadnutím na smernice vydané organizáciou. Vzorka bude zapečatená a podpísaná zástupcom dodávateľa a kapitánom alebo dôstojníkom zodpovedným za prevádzku nádrží lode po doplnení paliva a zostane pod kontrolou lode dovtedy, kým nebude vykurovací olej z podstatnej časti spotrebovaný, no v každom prípade aspoň počas dvanástich mesiacov od jeho dodania.
(7) Zmluvné strany protokolu z roku 1997 sa zaväzujú, že zabezpečia, aby nimi určené príslušné orgány:
(a) viedli zoznam miestnych dodávateľov vykurovacieho oleja;
(b) požiadali miestnych dodávateľov, aby poskytli dodací list pre nádrž lode a vzorku požadovanú týmto nariadením, spolu s potvrdením dodávateľa vykurovacieho oleja, že vykurovací olej spĺňa požiadavky nariadení 14 a 18 tejto prílohy;
(c) požiadali miestnych dodávateľov, aby uchovávali kópiu dodacieho listu pre nádrž lode aspoň počas 3 rokov za účelom kontroly a overenia prístavným štátom, ak to bude potrebné;
(d) prijali potrebné kroky voči dodávateľom vykurovacieho oleja, u ktorých sa zistilo, že dodávajú vykurovací olej, ktorý nezodpovedá oleju uvedenému v dodacom liste pre nádrž lode;
(e) informovali úrad o každej lodi, ktorá prijala vykurovací olej, u ktorého sa zistilo, že nespĺňa požiadavky nariadenia 14 alebo nariadenia 18 tejto prílohy; a
(f) oznámili organizácii za účelom informovania zmluvných strán protokolu z roku 1997 všetky prípady, keď dodávatelia vykurovacieho oleja nesplnili požiadavky uvedené v nariadení 14 alebo nariadení 18 tejto prílohy.
(8) V súvislosti s inšpekciami prístavného štátu, ktoré vykonávajú zmluvné strany protokolu z roku 1997, zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že:
(a) budú informovať zmluvnú stranu alebo nezmluvnú stranu, v ktorej jurisdikcii bol vydaný dodací list pre nádrž lode, o prípadoch dodania nevyhovujúceho vykurovacieho oleja, pričom uvedú všetky dôležité informácie; a
(b) zabezpečia prijatie vhodných nápravných opatrení s cieľom uviesť nevyhovujúci vykurovací olej do súladu s požiadavkami.
NARIADENIE 19
Požiadavky na plošiny a vrtné súpravy
(1) V súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3 tohto nariadenia pevné a plávajúce plošiny a vrtné súpravy budú spĺňať požiadavky tejto prílohy.
(2) Emisie vznikajúce priamo pri prieskume, ťažbe a súvisiacom pobrežnom spracovaní nerastných zdrojov z morského dna sú v súlade s článkom 2 odsek 3 písm. b) (ii) tohto dohovoru vyňaté z ustanovení tejto prílohy. Tieto emisie budú zahŕňať:
(a) emisie vznikajúce pri spaľovaní látok, ktoré vznikajú výlučne a priamo pri prieskume, ťažbe a súvisiacom pobrežnom spracovaní nerastných zdrojov z morského dna, najmä pri spaľovaní uhľovodíkov a horení úlomkov vrtného kalu a/alebo podporných kvapalín počas vystrojovania vrtu a vykonávania skúšok, a pri spaľovaní vznikajúcom pri narušení prevádzkových podmienok;
(b) uvoľnenie plynov a prchavých zlúčenín vo výplachových kvapalinách a úlomkoch;
(c) emisie súvisiace výlučne a priamo so spracovaním, manipuláciou alebo skladovaním nerastov z morského dna; a
(d) emisie z dieselových motorov, ktoré sú vyhradené len pre prieskum, ťažbu a súvisiace pobrežné spracovanie nerastných zdrojov z morského dna.
Požiadavky nariadenia 18 tejto prílohy nebudú platiť pre použitie uhľovodíkov, ktoré vznikajú a sú následne použité na mieste ako palivo, ak sú schválené úradom.
DODATOK I
Formulár osvedčenia IAPP
(Nariadenie 8)
Medzinárodné osvedčenie o prevencii znečisťovania ovzdušia
POTVRDENIE O ROČNÝCH A PRIEBEŽNÝCH INŠPEKCIÁCH
Dodatok k Medzinárodnému osvedčeniu o prevencii znečisťovania ovzdušia (osvedčenie IAPP)
ZÁZNAM O STAVBE A VYBAVENÍ
DODATOK II
SKÚŠOBNÉ CYKLY A VÁHOVÉ FAKTORY (Nariadenie 13)
Nasledujúce skúšobné cykly a váhové faktory by mali byť použité na overenie súladu námorných dieselových motorov s limitmi NOx v zmysle nariadenia 13 tejto prílohy pomocou skúšobného postupu a výpočtovej metódy, ktoré sú uvedené v Technickom kódexe NOx.
1. Pre námorné motory s konštantnou rýchlosťou používané pre hlavný pohon lode, vrátane dieselelektrického pohonu, je potrebné použiť skúšobný cyklus E2.
2. Pre sústavy s nastaviteľnou vrtuľou je potrebnaé použiť skúšobný cyklus E2.
3. Pre hlavné a pomocné motory ovládané vrtuľou je potrebné použiť skúšobný cyklus E3.
4. Pre pomocné motory s konštantnou rýchlosťou je potrebné použiť skúšobný cyklus D2.
5. Pre pomocné motory s premenlivou rýchlosťou a premenlivou záťažou, ktoré nepatria medzi motory uvedené vyššie, je potrebné použiť skúšobný cyklus CI.
Skúšobný cyklus pre aplikáciu „Hlavný pohon s konštantnou rýchlosťou“
(vrátane inštalácií s dieselelektrickým pohonom alebo nastaviteľnou vrtuľou)
Skúšobný cyklus E2 Rýchlosť 100 % 100 % 100 % 100 %
Výkon 100 % 75 % 50 % 25 %
Váhový faktor 0,2 0,5 0,15 0,15
Skúšobný cyklus pre aplikáciu „Hlavný a pomocný motor ovládaný vrtuľou“
Skúšobný cyklus E3 Rýchlosť 100 % 91 % 80 % 63 %
Výkon 100 % 75 % 50 % 25 %
Váhový faktor 0,2 0,5 0,15 0,15
Skúšobný cyklus pre aplikáciu „Pomocný motor s konštantnou rýchlosťou“
Skúšobný cyklus D2 Rýchlosť 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Výkon 100 % 75 % 50 % 25 % 10 %
Váhový faktor 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1
„Pomocný motor s premenlivou rýchlosťou a záťažou“
Skúšobný cyklus CI Rýchlosť Nominálna Stredná Voľnobeh
Krútiaci moment % 100 % 75 % 50 % 10 % 100 % 75 % 50 % 0 %
Váhový faktor 0.15 0.15 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15
DODATOK III
KRITÉRIÁ A POSTUPY PRE URČENIE KONTROLNÝCH OBLASTÍ EMISIÍ SOx
(Nariadenie 14)
1 CIELE
1.1 Cieľom tohto dodatku je poskytnúť kritériá a postupy pre vyhlásenie kontrolných oblastí emisií SOx.
Kontrolné oblasti emisií SOx majú zabrániť, obmedziť a regulovať znečistenie vzduchu emisiami SOx
z lodí a ich sprievodné nepriaznivé účinky na suchozemské a morské oblasti.
1.2 Kontrolná oblasť emisií SOx by mala byť preskúmaná za účelom schválenia organizáciou, ak sa preukáže, že
je potrebné zabrániť, obmedziť a regulovať znečistenie ovzdušia emisiami SOx z lodí.
2 KRITÉRIÁ NÁVRHU NA VYHLÁSENIE KONTROLNEJ OBLASTI EMISIÍ SOx
2.1 Návrh na vyhlásenie kontrolnej oblasti emisií SOx môžu predložiť organizácii len zmluvné štáty protokolu
z roku 1997. Ak dva alebo viacero zmluvných štátov má spoločný záujem o určitú oblasť, mali by
sformulovať koordinovaný návrh.
2.2 Návrh musí obsahovať:
1. jasné vymedzenie navrhnutej oblasti uplatňovania opatrení na kontrolu emisií SOx z lodí, spolu s referenčnou
mapou, na ktorej je vyznačená táto oblasť;
2. opis suchozemských a morských oblastí, ktoré sú ohrozené dosahmi emisií SOx z lodí;
3. hodnotenie, že SOx emisie z lodí pôsobiacich v navrhnutej oblasti uplatňovania opatrení na kontrolu emisií
SOx prispievajú k znečisteniu ovzdušia SOx vrátane ukladania SOx, a ich sprievodných nepriaznivých
účinkov na uvažované suchozemské a morské oblasti. Toto hodnotenie musí obsahovať opis účinkov
emisií SOx na terestriálne a vodné ekosystémy, oblasti prirodzenej produktivity, kritické biotopy, kvalitu
vôd, ľudské zdravie a prípadne na oblasti kultúrneho a vedeckého významu.
Musia byť identifikované zdroje dôležitých údajov vrátane použitých metód;
4. príslušné informácie týkajúce sa meteorologických podmienok v navrhnutej oblasti uplatňovania opatrení
na kontrolu emisií SOx a ohrozených suchozemských a morských oblastiach, najmä prevládajúce
veterné podmienky alebo topografické, geologické, oceánografické alebo iné podmienky, ktoré môžu viesť
k zvýšenej pravdepodobnosti vyššieho lokalizovaného znečistenia ovzdušia alebo úrovniam acidifikácie;
5. typ lodnej dopravy v navrhnutej kontrolnej oblasti emisií SOx vrátane modelov a hustoty tejto dopravy;
6. opis regulačných opatrení prijatých navrhujúcim zmluvným štátom alebo zmluvnými štátmi, zaoberajúci
pozemnými zdrojmi emisií SOx ovplyvňujúcich ohrozenú oblasť, ktoré sa tam nachádzajú a pôsobia
súbežne, s uvažovanými opatreniami, ktoré by mali byť prijaté vzhľadom na ustanovenia nariadenia 14
prílohy VI tohto dohovoru.
2.3 Geografické obmedzenia kontrolnej oblasti emisií SOx budú vychádzať z príslušných kritérií opísaných vyššie,
vrátane emisií a ukladania SOx z lodí plávajúcich v navrhnutej oblasti, modelov a hustoty dopravy, a veterných
podmienok.
2.4 Návrh na vyhlásenie danej oblasti za kontrolnú oblasť emisií SOx musí byť predložený organizácii v súlade
s normami a postupmi určenými organizáciou.
3 POSTUPY PRE POSÚDENIE A SCHVÁLENIE KONTROLNÝCH OBLASTÍ EMISIÍ SOx ORGANIZÁCIOU
3.1 Organizácia posúdi každý návrh, ktorý jej predloží zmluvný štát alebo zmluvné štáty.
3.2 Kontrolná oblasť emisií SOx bude vyhlásená prostredníctvom dodatku k tejto prílohe posúdeného, schváleného
a uvedeného do platnosti v súlade s článkom 16 tohto dohovoru.
3.3 Pri posudzovaní návrhu organizácia vezme do úvahy kritériá, ktoré budú zahrnuté v každom návrhu na
schválenie a ktoré sú uvedené v bode 2 vyššie, ako aj náklady súvisiace s obmedzením ukladania síry
z lodí v porovnaní s pozemnými kontrolami.
Do úvahy musia vziať aj ekonomické dosahy na lodnú dopravu používanú v medzinárodnom obchode.
4 PREVÁDZKOVANIE KONTROLNÝCH OBLASTÍ EMISIÍ SOx
4.1 Zmluvné strany, ktorých lode plávajú v danej oblasti, by mali informovať organizáciu o všetkých obavách
týkajúcich sa prevádzkovania tejto oblasti.
DODATOK IV
TYPOVÉ SCHVÁLENIE A OBMEDZENIA PRE PREVÁDZKOVANIE SPAĽOVNÍ NA PALUBE LODE
(Nariadenie 16)
(1) Palubné spaľovne opísané v nariadení 16 odsek 2 budú vlastniť osvedčenie o typovom schválení IMO pre každú spaľovňu. Aby získala toto osvedčenie, spaľovňa musí byť navrhnutá a postavená v súlade so schváleným štandardom opísaným v nariadení 16 odsek 2. Každý model bude podrobený skúšobnej prevádzke pre určené typové schválenie v továrni alebo schválenej skúšobni, za ktorú bude zodpovedný úrad, s použitím nasledujúcej štandardnej špecifikácie paliva/odpadu pre typové schválenie s cieľom zistiť, či spaľovňa funguje v rámci obmedzení uvedených v odseku 2 tohto dodatku:
Ropný kal s nasledujúcim zložením: 75 % ropného kalu z HFO;
  5 % odpadového mazacieho oleja; a
20 % emulgovanej vody
Tuhý odpad s nasledujúcim zložením: 50 % potravinárskeho odpadu
50 % odpadkov obsahujúcich
        cca 30 % papiera
              40 % kartónu
              10 % handier
              20 % plastov Zmes bude obsahovať max. 50% vlhkosti a 7%
nehorľavých tuhých látok.
(2)
Spaľovne opísané v nariadení 16 odsek 2 budú
prevádzkované s nasledujúcimi obmedzeniami:
 
Množstvo O2 v spaľovacej komore: 6 – 12 %
Maximálne priemerné množstvo CO v dymových
plynoch:

200 mg/MJ
Maximálne priemerné množstvo sadzí: BACHARACH 3 alebo
RINGELMAN 1 (20 % hustota)
(Vyššie množstvo sadzí je prípustné len počas veľmi krátkych období, napr. pri spustení)
Nespálené zložky v zvyškoch popola: Maximálne 10 % hmotnosti
Rozsah teplôt dymových plynov na výstupe zo
spaľovacej komory:

850 – 1 200 stupňov Celzia
DODATOK V
INFORMÁCIE, KTORÉ BUDÚ UVEDENÉ V DODACOM LISTE PRE NÁDRŽ LODE
(Nariadenie 18 odsek 3)
Názov a číslo IMO prijímacej lode
Prístav
Dátum začatia dodávok
Meno, adresa a telefónne číslo dodávateľa námorného vykurovacieho oleja
Názov výrobku/výrobkov
Množstvo v metrických tonách
Hustota pri teplote 15 oC, kg/m3
Obsah síry (% m/m)
Vyhlásenie podpísané a potvrdené zástupcom dodávateľa vykurovacieho oleja, že dodaný vykurovací olej je v súlade s nariadením 14 odsek 1 alebo 4 písm. a) a s nariadením 18 odsek 1 tejto prílohy.