348/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

348
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z. a zákona č. 189/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. p) sa vypúšťajú slová „ktorý je alebo“.
2.
V § 8 ods. 1 a 2, § 13 ods. 8 písm. c), § 20 ods. 1, § 25 ods. 4 písm. c), § 32 ods. 1 a 2, § 37 ods. 6 písm. c) a § 39a ods. 6 a 7 sa vypúšťa slovo „písomne“.
3.
V § 8 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
„16aa)
§ 67 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
4.
V § 8 ods. 6 sa vypúšťa písmeno d).
5.
V § 8 ods. 16, § 13 ods. 4, § 32 ods. 16 a § 37 ods. 4 sa vypúšťa slovo „písomnej“.
6.
V § 8 ods. 16 sa slová „b) až h)“ nahrádzajú slovami „a) až c), g) a h)“.
7.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťa slovo „kladný“ a na konci sa pripája táto veta: „Dňom spotreby elektriny v elektroenergetickom podniku môže byť aj najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe elektriny.“.
8.
V § 11 ods. 2, § 23 ods. 2 a § 35 ods. 2 sa slová „identifikačné údaje žiadateľa a adresu umiestnenia prevádzkarní, ak nie sú totožné so sídlom alebo s trvalým pobytom žiadateľa“ nahrádzajú slovami „údaje podľa osobitného predpisu16aa)“.
9.
V § 11 ods. 6, § 23 ods. 9 a § 35 ods. 9 sa slová „do 15 dní odo dňa jej vzniku“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu18aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa)
§ 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
10.
V § 12 ods. 2, § 24 ods. 2 a § 36 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
11.
V § 12 ods. 6, § 24 ods. 5 a § 36 ods. 6 sa slová „3,31 eura“ nahrádzajú slovami „5 eur“.
12.
V § 13 ods. 8 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „daň nemožno vrátiť za obdobie, počas ktorého bola elektrina dodaná oprávnenému spotrebiteľovi elektriny, ktorý nepostupoval podľa § 8 ods. 10 alebo platiteľovi dane z elektriny, ktorý nepostupoval podľa § 11 ods. 7,“.
13.
V § 20 ods. 8 sa slová „identifikačné údaje“ nahrádzajú slovami „meno, priezvisko a trvalý pobyt“.
14.
V § 25 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „daň nemožno vrátiť za obdobie, počas ktorého bolo uhlie dodané oprávnenému spotrebiteľovi uhlia, ktorý nepostupoval podľa § 20 ods. 8, alebo platiteľovi dane z uhlia, ktorý nepostupoval podľa § 23 ods. 10,“.
15.
V § 32 ods. 5 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov uvedených v osobitnom predpise16aa)“ a vypúšťa sa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
16.
V § 32 ods. 6 sa vypúšťa písmeno c).
17.
V § 33 ods. 4 sa vypúšťa slovo „kladný“ a na konci sa pripája táto veta: „Dňom spotreby zemného plynu v plynárenskom podniku alebo u dodávateľa zemného plynu môže byť aj najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k spotrebe zemného plynu.“.
18.
V § 37 ods. 6 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „daň nemožno vrátiť za obdobie, počas ktorého bol zemný plyn dodaný oprávnenému spotrebiteľovi zemného plynu, ktorý nepostupoval podľa § 32 ods. 10, alebo platiteľovi dane zo zemného plynu, ktorý nepostupoval podľa § 35 ods. 10,“.
19.
V § 43 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
20.
Doterajší text § 44 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3 ktoré znejú:
„(2)
Žiadateľ, ktorý je už registrovaný podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu27) a ktorý žiada o ďalšiu registráciu podľa tohto zákona, nepredkladá colnému úradu prílohy k ďalšej žiadosti o registráciu, ktoré už boli predložené podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu27) a ktoré sú ku dňu podania tejto žiadosti platné, aktuálne a použiteľné na právne úkony.
(3)
Proti rozhodnutiu colného úradu vydanému podľa § 8 ods. 12 písm. c) až f) a ods. 13, § 11 ods. 9 písm. a) až d) a f), ods. 10 a 11, § 20 ods. 10 písm. c) až g) a ods. 11, § 23 ods. 12 písm. a) až d) a f), ods. 13 a 14, § 32 ods. 12 písm. c) až f) a ods. 13, § 35 ods. 12 písm. a) až d) a f), ods. 13 a 14 nemožno podať odvolanie.“.
21.
Za § 48e sa vkladá § 48f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
Žiadosť o registráciu podanú podľa § 8 ods. 5, § 11 ods. 2, § 20 ods. 3, § 23 ods. 2, § 32 ods. 5, § 35 ods. 2 alebo § 39a v znení účinnom do 31. decembra 2013 a konanie o tejto žiadosti, ktoré nebolo právoplatne ukončené do 31. decembra 2013, colný úrad posúdi a konanie sa ukončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2013.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.