349/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

349
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. októbra 2013
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom1) na tieto opatrenia:
a)
propagácia na trhoch tretích krajín,
b)
reštrukturalizácia vinohradu,
c)
poistenie úrody,
d)
investície.
§ 2
Spoločné podmienky
(1)
Žiadateľ o podporu na opatrenia podľa § 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a)
vykonávať výber dodávateľa tovarov, stavebných prác a služieb podľa osobitného predpisu,2)
b)
mať vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
c)
nesmie byť proti nemu vedený výkon rozhodnutia,
d)
nesmie byť proti nemu vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e)
neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,3)
f)
nesmie mať evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie a starobné dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu,
g)
musí byť registrovaný v obchodnom registri alebo živnostenskom registri alebo v evidencii samostatne hospodáriaceho roľníka,
h)
musí byť platiteľom dane z pridanej hodnoty.
(2)
Žiadateľ preukazuje plnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a) až c) písomným vyhlásením, podľa odseku 1 písm. d) až f) a h) kópiou potvrdenia príslušného orgánu nie staršieho ako tri mesiace a podľa odseku 1 písm. g) výpisom alebo osvedčením príslušného registra.
(3)
Podporu na opatrenia podľa § 1 vyplatí Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“) najneskôr do siedmich mesiacov po ňou vykonanej kontrole na mieste.
Propagácia na trhoch tretích krajín
§ 3
Poskytovanie podpory na propagáciu na trhoch tretích krajín
(1)
Podporu na propagáciu na trhoch tretích krajín podľa osobitného predpisu4) (ďalej len „podpora na propagáciu“) môže agentúra poskytnúť podnikateľovi5) v sektore vinárstva alebo združeniu, ktoré združuje osoby podnikajúce v sektore vinárstva (ďalej len „žiadateľ o podporu na propagáciu“), pričom žiadateľ o podporu na propagáciu sa musí najmenej tri roky venovať výrobe vína.
(2)
Podporu na propagáciu možno poskytnúť len na tieto opatrenia:
a)
nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou propagácie alebo reklamy a ďalšie rozvíjanie informovanosti cieľových skupín, podporné predajné akcie, informačné materiály o kvalite, bezpečnosti a ekologickosti,
b)
účasť na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom, ochutnávky pre distribútorov a novinárov, stretnutia s obchodníkmi a distribútormi, tlačové správy a konferencie,
c)
informačné kampane zamerané na systémy Európskej únie vzťahujúce sa na označenie pôvodu, zemepisné označenie a ekologickú výrobu, zamerané na zdôraznenie originality,
d)
prieskumy nových trhov potrebných pre rozšírenie odbytísk.
(3)
Podporu na propagáciu môže poskytnúť agentúra žiadateľovi o podporu na propagáciu, ktorý splnil podmienky podľa osobitného predpisu.6)
§ 4
Podávanie žiadostí o podporu na propagáciu
(1)
Žiadosť o podporu na propagáciu sa podáva agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.
(2)
Žiadosť o podporu na propagáciu musí okrem príloh podľa § 2 ods. 2 obsahovať tieto prílohy:
a)
hlásenie o výrobe a zásobách vína7) za predchádzajúci vinársky rok,8)
b)
vypracované propagačné a reklamné materiály alebo ich návrhy pre nadviazanie vzťahov s verejnosťou formou propagácie alebo reklamy a ďalšie rozvíjanie informovanosti cieľových skupín,
c)
vypracovaný projekt na všetky požadované činnosti so zadefinovanými cieľmi vrátane opisu predpokladaného technického, environmentálneho, ekonomického a sociálneho dopadu.
§ 5
Povinnosti žiadateľa o podporu na propagáciu
(1)
Žiadateľ o podporu na propagáciu môže začať vykonávanie opatrenia podľa § 3 ods. 2 až po schválení žiadosti o podporu na propagáciu agentúrou a musí skončiť vykonávanie opatrenia podľa § 3 ods. 2 najneskôr do troch rokov od schválenia žiadosti o podporu na propagáciu; túto lehotu možno predĺžiť najviac o dva roky.
(2)
Žiadateľ o podporu na propagáciu písomne oznámi ukončenie opatrenia podľa § 3 ods. 2 agentúre najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia.
(3)
Ak žiadateľ o podporu na propagáciu po schválení žiadosti o podporu na propagáciu nevykonal opatrenia podľa § 3 ods. 2 v lehote ustanovenej v odseku 1, podpora na propagáciu sa mu nevyplatí.
(4)
Ak žiadateľ o podporu na propagáciu zobral späť svoju žiadosť o podporu na propagáciu bez závažného odôvodnenia, je povinný nahradiť náklady spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá sa vykonala v súvislosti s jeho žiadosťou o podporu na propagáciu.
(5)
Žiadateľ o podporu na propagáciu nesmie na opatrenia podľa § 3 ods. 2 žiadať a prijímať inú podporu z verejných prostriedkov.
§ 6
Suma podpory na propagáciu
Podporu na propagáciu možno poskytnúť vo výške najviac 50 % oprávnených výdavkov doložených účtovnými dokladmi, pričom výška investície na opatrenie podľa § 3 ods. 2 musí byť najmenej 3 000 eur a najviac 15 000 eur.
Reštrukturalizácia vinohradu
§ 7
Poskytovanie podpory na reštrukturalizáciu vinohradu
(1)
Podporu na reštrukturalizáciu vinohradu podľa osobitného predpisu9) (ďalej len „podpora na reštrukturalizáciu“) môže agentúra poskytnúť podnikateľovi, ktorý užíva zaregistrovanú vinohradnícku plochu10) (ďalej len „žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu“).
(2)
Podporu na reštrukturalizáciu možno poskytnúť len na tieto opatrenia vykonávané na vinohradníckych plochách:
a)
zmena odrôd s prípadnou zmenou sponu (ďalej len „zmena odrôd“),
b)
zmena sponu,
c)
presun vinohradu,
d)
vyklčovanie.
(3)
Pri vykonávaní opatrenia reštrukturalizácia vinohradu možno použiť len sadenice registrovaných odrôd.11)
(4)
Najmenšia súvislá plocha, na ktorej možno vykonávať opatrenie reštrukturalizácia vinohradu, je 0,15 ha.
§ 8
Zmena odrôd
(1)
Zmena odrôd je zameraná na zmenu odrodovej skladby vinohradu pri zachovaní výmery vinohradu.
(2)
Zmena odrôd môže obsahovať aj zmenu sponu s počtom krov najmenej 4 000 ks/ha a možno ju kombinovať s opatrením presun vinohradu a vyklčovanie.
(3)
Zmena odrôd sa považuje za skončenú, ak
a)
oporná konštrukcia je dokončená s aspoň jedným nosným drôtom,
b)
miera ujatia výsadby dosiahne najmenej 80 % najneskôr ku koncu vinárskeho roka, ktorý nasleduje po vinárskom roku, v ktorom sa uskutočnila výsadba, okrem prípadov vyššej moci,
c)
stav viniča po uskutočnení tohto opatrenia je uspokojivý,
d)
je v súlade so schváleným projektom reštrukturalizácie vinohradov.
§ 9
Zmena sponu
(1)
Zmena sponu je zameraná na vysadenie nového vinohradu so zmeneným sponom najmenej 4 000 ks/ha pri zachovaní výmery vinohradu. Opatrenie možno realizovať len vo vinohradníckej oblasti Tokaj.
(2)
Zmenu sponu možno kombinovať s opatrením presun vinohradu a vyklčovanie.
(3)
Zmena sponu sa považuje za skončenú, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 3.
§ 10
Presun vinohradu
(1)
Presun vinohradu je zameraný na využívanie kvalitnejších plôch, kvalitnejších regiónov alebo svahov pri zachovaní výmery vinohradu.
(2)
Presun vinohradu možno kombinovať so zmenou odrôd, zmenou sponu a s vyklčovaním.
(3)
Ak sa pri vykonávaní presunu vinohradu uplatní súbežná výsadba,12) nemožno do nákladov započítať náklady na vyklčovanie.
(4)
Presun vinohradu sa považuje za skončený, ak sú splnené podmienky uvedené v § 8 ods. 3.
§ 11
Vyklčovanie
(1)
Vyklčovanie zahŕňa odstránenie všetkých krov viniča a opornej konštrukcie z vinohradu.
(2)
Vyklčovanie sa musí kombinovať so zmenou odrôd, zmenou sponu alebo s presunom vinohradu, ktoré sa musia začať vykonávať do dvoch rokov po skončení vyklčovania.
(3)
Vyklčovanie sa považuje za skončené, ak žiadateľ predloží agentúre osvedčenie o výsadbových právach13) na plochu, z ktorej vzniklo právo na opätovnú výsadbu.
§ 12
Podávanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu
(1)
Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu sa podáva agentúre do 30. apríla vinárskeho roka, ktorý predchádza vinárskemu roku, v ktorom sa má opatrenie začať vykonávať.
(2)
Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu okrem príloh podľa § 2 ods. 2 musí obsahovať tieto prílohy:
a)
projekt reštrukturalizácie vinohradu,
b)
hlásenie o úrode hrozna za predchádzajúci vinársky rok,14)
c)
kópiu osvedčenia o registrácii vinohradu,15) ktorý je predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu alebo rozhodnutie o udelení výsadbového práva,16)
d)
kópiu rozhodnutia o vzniku práva na opätovnú výsadbu,
e)
výpis z listu vlastníctva na pozemok, ktorý je predmetom žiadosti o podporu,
f)
kópiu nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti o podporu, uzatvorenej najmenej na desať rokov od podania žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu,
g)
písomný súhlas vlastníka s opatrením reštrukturalizácia vinohradu, ak je žiadateľom nájomca a ak po skončení opatrenia reštrukturalizácie vinohradu dôjde k zmene druhu pozemku podľa osobitného predpisu,17)
h)
katastrálne mapové podklady a ortofotomapy s presne zakreslenými hranicami pozemku, ktorý je predmetom opatrenia reštrukturalizácia vinohradu.
(3)
Projekt reštrukturalizácie vinohradu podľa § 12 ods. 2 písm. a), ktorý je súčasťou žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu, musí obsahovať
a)
druh opatrenia podľa § 7 ods. 2,
b)
odôvodnenie,
c)
termíny vykonávania opatrení a vinohradnícke plochy, ktoré sú predmetom žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu,
d)
kalkuláciu jednotlivých opatrení a celkové plánované náklady projektu.
§ 13
Povinnosti žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu
(1)
Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu môže začať s vykonávaním opatrení až po schválení projektu reštrukturalizácie vinohradu agentúrou, najneskôr však do 30. apríla vo vinárskom roku, ktorý nasleduje po vinárskom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu.
(2)
Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu musí zaslať agentúre písomné oznámenie o začatí vykonávania opatrenia najneskôr do jedného mesiaca.
(3)
Žiadateľovi o podporu na reštrukturalizáciu sa vyplatí podpora na reštrukturalizáciu z finančných prostriedkov Európskej únie pridelených na príslušný finančný rok na základe písomného oznámenia o ukončení reštrukturalizácie podaného na agentúru.
(4)
Opatrenia zmena odrôd, zmena sponu a presun vinohradu sa musia skončiť najneskôr do piatich rokov od schválenia žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu a opatrenie vyklčovanie sa musí skončiť najneskôr do dvoch rokov od schválenia žiadosti o podporu na reštrukturalizáciu.
(5)
Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu zistí, že nemôže opatrenie vykonať podľa schváleného projektu reštrukturalizácie vinohradu, môže podať agentúre žiadosť o jeho zmenu.
(6)
Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu zobral späť svoju žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu bez závažného odôvodnenia, je povinný nahradiť náklady spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá sa vykonala v súvislosti s jeho žiadosťou o podporu na reštrukturalizáciu.
(7)
Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu musí umožniť príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste18) a spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.
(8)
Po vykonaní opatrení je žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu povinný zabezpečiť, aby počas troch rokov od vyplatenia podpory spĺňal vo svojom podniku základné požiadavky na správu a dobrý poľnohospodársky a ekologický stav podľa osobitného predpisu.19)
(9)
Ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu nesplní povinnosti uvedené v odseku 8, podpora sa zníži alebo neposkytne podľa osobitného predpisu.20)
(10)
Žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu nesmie na opatrenia podľa § 7 ods. 2 žiadať a prijímať inú podporu z verejných prostriedkov.
§ 14
Suma podpory na reštrukturalizáciu
(1)
Najvyššie sumy podpory na reštrukturalizáciu, ktoré sa môžu poskytnúť za vykonávanie jednotlivých opatrení, sú uvedené v prílohe č. 1. Podpora na reštrukturalizáciu sa poskytne v sume najviac
a)
50 % oprávnených vecných nákladov doložených účtovnými dokladmi pre projekty reštrukturalizácie realizované na území Bratislavského kraja,
b)
75 % oprávnených vecných nákladov doložených účtovnými dokladmi pre projekty reštrukturalizácie realizované na území ostatných krajov.
(2)
Podpora na reštrukturalizáciu sa pomerne zníži, ak súhrn všetkých nárokov podpôr presiahne výšku pridelených finančných prostriedkov21) z rozpočtu Európskej únie na príslušný finančný rok.
(3)
Pri poskytnutí podpory na reštrukturalizáciu podľa § 7 ods. 1 na plochu menšiu ako 3 ha sa pomerné zníženie podpory podľa odseku 2 nepoužije.
(4)
Ak po výplate podpôr na reštrukturalizáciu v danom finančnom roku zostanú k dispozícii nevyplatené finančné prostriedky, agentúra vykoná pomerný doplatok žiadateľom, ktorí spĺňajú požiadavky vyplatených podpôr až do vyčerpania celej podpory.
Poistenie úrody
§ 15
Poskytovanie podpory na poistenie úrody
(1)
Podporu na poistenie úrody podľa osobitného predpisu22) (ďalej len „podpora na poistenie“) môže agentúra poskytnúť podnikateľovi, ktorý užíva zaregistrovanú vinohradnícku plochu (ďalej len „žiadateľ o podporu na poistenie“).
(2)
Podporu na poistenie úrody možno poskytnúť len na opatrenia proti
a)
prírodným katastrofám,
b)
nepriaznivým poveternostným udalostiam,
c)
výskytu chorôb viniča,
d)
zamoreniu škodcami.
(3)
Najmenšia súvislá plocha, na ktorú možno poskytnúť podporu na poistenie, je 0,35 ha.
§ 16
Podávanie žiadostí o podporu na poistenie
(1)
Žiadosť o podporu na poistenie sa podáva agentúre do 30. apríla kalendárneho roka.
(2)
Žiadosť o podporu na poistenie musí okrem príloh podľa § 2 ods. 2 obsahovať tieto prílohy:
a)
hlásenie o úrode hrozna za posledný vinársky rok,
b)
kópiu osvedčenia o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu na poistenie,
c)
kópiu poistnej zmluvy a doklady o úhrade poistného v danom kalendárnom roku,
d)
vyhlásenie žiadateľa, že mu v danom kalendárnom roku nebola poskytnutá dotácia na platby poistného podľa osobitného predpisu.23)
§ 17
Povinnosti žiadateľa o podporu na poistenie
(1)
Ak žiadateľ o podporu na poistenie zobral späť svoju žiadosť o podporu na poistenie bez závažného odôvodnenia, je povinný nahradiť náklady spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá sa vykonala v súvislosti s jeho žiadosťou o podporu na poistenie.
(2)
Žiadateľ o podporu na poistenie nesmie na opatrenia podľa § 15 ods. 2 žiadať a čerpať inú podporu z verejných prostriedkov.
§ 18
Suma podpory na poistenie
Podpora na poistenie sa poskytne v sume najviac
a)
80 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným poveternostnými podmienkami, ktoré možno prirovnať k prírodným katastrofám,
b)
50 % uhradeného ročného poistného, ak predmetom poistnej zmluvy je poistenie proti stratám spôsobeným
1.
nepriaznivými poveternostnými udalosťami,
2.
chorobami viniča,
3.
zamorením škodcami.
Investície
§ 19
Poskytovanie podpory na investície
(1)
Podporu na investície podľa osobitného predpisu24) môže agentúra poskytnúť podnikateľovi, ktorý podniká v sektore vinárstva alebo združeniu, ktoré združuje osoby podnikajúce v sektore vinárstva (ďalej len „žiadateľ o podporu na investície“), ktorý splnil podmienky podľa osobitného predpisu.24)
(2)
Podporu na investície možno poskytnúť len na tieto opatrenia:
a)
nákup vnútorného vybavenia predajných a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku,
b)
investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s QR kódmi.
§ 20
Podávanie žiadostí o podporu na investície
(1)
Žiadosť o podporu na investície sa podáva agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.
(2)
Žiadosť o podporu na investície musí okrem príloh podľa § 2 ods. 2 obsahovať tieto prílohy:
a)
projekt spolu s predpokladanými prínosmi,
b)
kópiu osvedčenia o registrácii vinohradníka alebo vinára,25)
c)
hlásenie o výrobe vína za predchádzajúci vinársky rok.
§ 21
Povinnosti žiadateľa o podporu na investície
(1)
Opatrenie investície sa môže začať vykonávať až po schválení žiadosti o podporu na investície a musí sa vykonať najneskôr do dvoch rokov od schválenia žiadosti o podporu na investície.
(2)
Žiadateľ o podporu na investície písomne oznámi ukončenie opatrenia agentúre najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia opatrenia.
(3)
Ak žiadateľ o podporu na investície zobral späť svoju žiadosť o podporu na investície bez závažného odôvodnenia, je povinný nahradiť náklady spojené s administratívnou a kontrolnou činnosťou, ktorá sa vykonala v súvislosti s jeho žiadosťou o podporu na investície.
(4)
Žiadateľ o podporu na investície musí umožniť príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste18) a spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.
(5)
Vybudované priestory, na ktoré sa žiadateľovi poskytla podpora, sa musia prevádzkovať najmenej päť rokov.
(6)
Žiadateľ o podporu na investície nesmie na opatrenia podľa § 19 ods. 2 žiadať a prijímať inú podporu z verejných prostriedkov.
§ 22
Suma podpory na investície
Investícia musí byť najmenej 5 000 eur a najviac 50 000 eur. Podpora na investície sa poskytne v sume najviac
a)
40 % oprávnených nákladov pre investície realizované na území Bratislavského kraja,
b)
50 % oprávnených nákladov pre investície realizované na území ostatných krajov.
§ 23
Prechodné ustanovenie
(1)
Pri žiadosti o podporu v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom podanej do 14. novembra 2013 sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(2)
V roku 2013 sa žiadosť o podporu na propagáciu podľa § 4 ods. 1 a žiadosť o podporu na investície podľa § 20 ods. 1 podáva do 15. decembra 2013.
§ 24
Záverečné ustanovenia
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 25
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 348/2009 Z. z.
§ 26
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. novembra 2013.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 349/2013 Z. z.
NAJVYŠŠIE SUMY PODPÔR NA JEDNOTLIVÉ OPATRENIA
P. č. Opatrenie Podpora v euro/ha Straty z príjmu
v euro/ha
Bratislavský kraj Ostatné kraje
1. Zmena odrôd 11 000 15 000 550
2. Zmena sponu 11 000 15 000 550
3. Presun vinohradu 12 000 16 000 550
4. Vyklčovanie 2 000 3 000
Straty z príjmu sa týkajú len kombinácie opatrení: vyklčovanie – zmena odrôd, vyklčovanie – zmena sponu a vyklčovanie – presun vinohradov. Platba strát z príjmu sa vypláca paušálne až po ukončení opatrenia č. 1, 2 alebo 3 a nezahŕňa sa do oprávnených vecných nákladov. Platba strát z príjmu sa nevyplatí, ak žiadateľ o podporu na reštrukturalizáciu uplatnil pri opatrení presun vinohradu súbežnú výsadbu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 349/2013 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v znení
– nariadenia Rady (ES) č. 247/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 248/2008 zo 17. marca 2008 (Ú. v. EÚ L 76, 19. 3. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 361/2008 zo 14. apríla 2008 (Ú. v. EÚ L 121, 7. 5. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 470/2008 z 26. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 140, 30. 5. 2008),
– nariadenia Komisie (ES) č. 510/2008 zo 6. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 149, 7. 6. 2008),
– nariadenia Rady (ES) č. 13/2009 z 18. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 72/2009 z 19. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 183/2009 zo 6. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 63, 7. 3. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 435/2009 z 26. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 1047/2009 z 19. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 290, 6. 11. 2009),
– nariadenia Rady (ES) č. 1140/2009 z 20. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 312, 27. 11. 2009),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 513/2010 z 15. júna 2010 (Ú. v. EÚ L 150, 16. 6. 2010),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1234/2010 z 15. decembra 2010 (Ú. v. EÚ L 346, 30. 12. 2010),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 121/2012 z 15. februára 2012 (Ú. v. EÚ L 44, 16. 2. 2012),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 261/2012 zo 14. marca 2012 (Ú. v. EÚ L 94, 30. 3. 2012),
– nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1028/2012 z 25. októbra 2012 (Ú. v. EÚ L 316, 14. 11. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 52/2013 z 22. januára 2013 (Ú. v. EÚ L 20, 23. 1. 2013),
– nariadenie Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v znení
– nariadenia Komisie (ES) č. 42/2009 z 20. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2009),
– nariadenia Komisie (ES) č. 702/2009 z 3. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009),
– nariadenia Komisie (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 232, 2. 9. 2010),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 314/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 568/2012 z 28. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2012),
– vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 202/2013 z 8. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 67, 9. 3. 2013),
– nariadenie Komisie (EÚ) č. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
– vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2013 z 24. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 172, 25. 6. 2013),
– vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 752/2013 z 31. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2013).
1)
Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.
2)
§ 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 ods. 2 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 103p nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
6)
Hlava II kapitola II čl. 4 nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.
7)
§ 8 ods. 10 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.
8)
Čl. 3 ods. 1 písm. ca) nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
9)
Čl. 103q nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
11)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.
12)
Čl. 85i ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
17)
§ 9 až 11 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
19)
Hlava II čl. 4 až 6 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v platnom znení.
20)
Čl. 103z nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení a Hlava II čl. 23 a 24 nariadenia (ES) č. 73/2009 v platnom znení.
21)
Čl. 103i nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
22)
Čl. 103t nariadenia (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.
23)
§ 10 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 319/2011 Z. z. o podpore podnikania v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
24)
Čl. 17 a 18 nariadenia (ES) č. 555/2008 v platnom znení a čl. 103u nariadenia rady (ES) č. 1234/2007 v platnom znení.