351/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

351
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 24. októbra 2013 uložená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2014 - 2016 z 24. septembra 2013 uzatvorená medzi Združením odborárov energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.