354/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

354
ZÁKON
zo 17. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/1996 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z. a zákona č. 136/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) sa slová „poradenstva v oblasti daní (ďalej len „daňové poradenstvo“)“ nahrádzajú slovami „daňového poradenstva“.
2.
§ 2 až 4 vrátane nadpisov znejú:
㤠2
Daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo fyzickým osobám a právnickým osobám (ďalej len „klient“) za podmienok a spôsobom ustanoveným týmto zákonom.
§ 3
Daňové poradenstvo
(1)
Daňové poradenstvo je podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní, odvodov a poplatkov podľa osobitných predpisov1) (ďalej len „daň“). Tým nie je dotknuté poskytovanie poradenských služieb vo veciach daní podľa osobitných predpisov.2)
(2)
Daňové poradenstvo podľa odseku 1 zahŕňa
a)
poradenstvo pri zisťovaní základu dane a dane a pri plánovaní daní,3)
b)
poskytovanie stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.
DRUHÁ ČASŤ
Postavenie a činnosť daňových poradcov
§ 4
(1)
Daňovým poradcom je fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov (ďalej len „zoznam“) podľa § 8 ods. 3 alebo ods. 5 alebo zaregistrovaná v zozname podľa § 8 ods. 6; zoznam vedie komora. Za daňového poradcu sa považuje aj právnická osoba poskytujúca daňové poradenstvo podľa odseku 2.
(2)
Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom registri a je zapísaná v zozname. Fyzické osoby, ktoré v jej mene poskytujú daňové poradenstvo, musia mať oprávnenie na výkon daňového poradenstva podľa tohto zákona.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 3 znejú:
„1)
Napríklad zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2012 Z. z.
2)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3)
Príloha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008).“.
3.
V § 5 písmeno c) znie:
„c)
získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa3a) ekonomického zamerania alebo právnického zamerania na vysokej škole v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania vydaný zahraničnou vysokou školou podľa osobitného predpisu3b) a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú prax alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:
„3a)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2012 Z. z.
3b)
§ 11a zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 81/2013 Z. z.“.
4.
Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Podmienky podľa odseku 1 sa nevzťahujú na fyzickú osobu uvedenú v § 8 ods. 5 a ods. 6.“.
5.
V § 6 odsek 2 znie:
„(2)
Fyzickej osobe, ktorá splnila podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 písm. a) až c) a písomne požiadala o vykonanie skúšky, komora umožní vykonať skúšku do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť o vykonanie skúšky možno podať aj prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.3c) Jednotné kontaktné miesto doručí komore žiadosť spolu so všetkými dokladmi, ktoré k nej boli priložené, v lehote a spôsobom podľa osobitného predpisu.3c) Ak sa žiadosť podáva cez jednotné kontaktné miesto, lehota začína plynúť doručením žiadosti komore.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:
„3c)
§ 66b zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 11 zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
6.
V § 6 ods. 3 sa za slovom „opakovania“ vypúšťa čiarka a slová „ako aj rozsah, obsah a termín preskúšania podľa § 10 ods. 5“.
7.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Komora bezodkladne po úspešnom zložení skúšky vydá fyzickej osobe osvedčenie.“.
8.
V § 6 sa vypúšťa odsek 5.
9.
V § 7 ods. 2 sa za slová „vykonanie skúšky“ vkladajú slová „alebo rozdielovej skúšky podľa osobitného predpisu3d)“ a za slová „ § 5“ sa vkladajú slová „ods. 1“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:
„3d)
§ 20 ods. 1 až 4 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 81/2013 Z. z.“.
10.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Oprávnenie na výkon daňového poradenstva
(1)
Oprávnenie vykonávať daňové poradenstvo vzniká fyzickej osobe dňom zápisu alebo registrácie do zoznamu. K tomuto dňu vydá komora daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva.
(2)
Fyzická osoba, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 ods. 1, môže požiadať komoru o zápis do zoznamu najneskôr do šiestich mesiacov od získania tohto osvedčenia. Žiadosť o zápis do zoznamu možno podať prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.3c) Lehota podľa prvej vety je zachovaná, ak bola žiadosť doručená najneskôr posledný deň lehoty jednotnému kontaktnému miestu. Komora po prijatí žiadosti bezodkladne vydá žiadateľovi potvrdenie o prijatí žiadosti.4) Súčasťou potvrdenia je aj informácia podľa odseku 4.
(3)
Komora zapíše bezodkladne odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť o zápis do zoznamu,
a)
fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 ods. 1 a zložila do rúk prezidenta komory tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, svedomite a zodpovedne plniť svoje povinnosti daňového poradcu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom daňového poradenstva.“,
b)
fyzickú osobu, ktorá je príslušníkom iného štátu než členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“), ak preukáže, že je oprávnená poskytovať daňové poradenstvo v tomto štáte, zložila skúšku a zložila sľub podľa písmena a).
(4)
Ak komora nezapíše do zoznamu fyzickú osobu podľa odseku 3 alebo odseku 5 najneskôr do 30 dní odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť podľa odseku 2, alebo odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa odseku 5, oprávnenie na výkon daňového poradenstva vzniká posledným dňom tejto lehoty. Povinnosť komory vydať osvedčenie na výkon daňového poradenstva zostáva nedotknutá.
(5)
Komora zapíše bezodkladne odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa § 8a ods. 1 a 2 do zoznamu fyzickú osobu, ktorá
a)
je štátnym príslušníkom členského štátu a
b)
má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike sústavne.
(6)
Komora zaregistruje bezodkladne odo dňa preukázania splnenia podmienok podľa osobitného predpisu4a) do zoznamu fyzickú osobu, ktorá
a)
je štátnym príslušníkom členského štátu a
b)
má v úmysle poskytovať daňové poradenstvo v Slovenskej republike dočasne a príležitostne.
(7)
Fyzické osoby uvedené v odsekoch 5 a 6 sa pri vykonávaní daňového poradenstva na území Slovenskej republiky riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi vydávanými komorou.
(8)
Komora zapíše bezodkladne odo dňa, keď jej bola doručená žiadosť o zápis do zoznamu, právnickú osobu, v ktorej majú daňoví poradcovia zapísaní v zozname účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach spoločnosti najmenej 50 %. Ku dňu zápisu do zoznamu vydá komora právnickej osobe osvedčenie na výkon daňového poradenstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 4a znejú:
„4)
§ 4 ods. 1 zákona č. 136/2010 Z. z.
4a)
§ 3 a 4 zákona č. 293/2007 Z. z.“.
11.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8a
Poskytovanie daňového poradenstva štátnymi príslušníkmi členských štátov
(1)
Na účel získania osvedčenia na výkon daňového poradenstva fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 5 musí mať uznanú odbornú kvalifikáciu; na tento účel požiada komoru o uznanie odbornej kvalifikácie podľa osobitného predpisu.4b)
(2)
Fyzická osoba uvedená v odseku 1 musí preukázať, že je oprávnená poskytovať daňové poradenstvo v inom členskom štáte.
(3)
Komora pri uznávaní odbornej kvalifikácie postupuje podľa osobitného predpisu.4c)
(4)
Komora fyzickú osobu uvedenú v odseku 1 informuje o skutočnostiach podľa § 8 ods. 4.
(5)
Fyzická osoba uvedená v § 8 ods. 6 je pri poskytovaní daňového poradenstva povinná poskytnúť klientovi tieto informácie:
a)
register, v ktorom je zapísaná, a jej registračné číslo alebo iný pridelený identifikátor, ak je zapísaná v obchodnom registri alebo v obdobnom registri,
b)
názov a adresa príslušného profesijného združenia alebo iného orgánu, v ktorom je zapísaná, ak výkon činnosti podlieha získaniu oprávnenia v inom členskom štáte,
c)
profesijné označenie v inom členskom štáte alebo, ak také označenie neexistuje, dosiahnutá odborná kvalifikácia a členský štát, v ktorom bola získaná.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:
„4b)
§ 23 ods. 1 až 3 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4c)
§ 24 zákona č. 293/2007 Z. z. v znení zákona č. 81/2013 Z. z.“.
12.
V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 8a ods. 1 a 2“.
13.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa nad slovom „zákona“ odkaz 4a) nahrádza odkazom 4d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
Napríklad zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 9 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
15.
V § 10 ods. 1 sa za slovo „osvedčením“ vkladajú slová „na výkon daňového poradenstva“.
16.
V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová „organizovanom komorou“.
17.
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
O pozastavení výkonu daňového poradenstva podľa odseku 2 písm. a) a b) alebo podľa § 24 ods. 1 písm. c) komora informuje príslušný orgán iného členského štátu, v ktorom daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo.“.
18.
V § 11 ods. 1 uvádzacej vete sa slovo „zruší“ nahrádza slovom „odníme“ a za slovo „osvedčenie“ sa vkladajú slová „na výkon daňového poradenstva“ a vypúšťajú sa písmená f) a h).
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
19.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Komora môže daňového poradcu vyčiarknuť zo zoznamu a odňať mu osvedčenie na výkon daňového poradenstva, ak
a)
sa po dobu najmenej jedného roka nezúčastňoval na povinnom vzdelávaní daňových poradcov; to neplatí, ak má daňový poradca pozastavený výkon daňového poradenstva podľa § 10,
b)
nastali skutočnosti podľa § 9 písm. b) alebo písm. c).“.
20.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
O vyčiarknutí zo zoznamu podľa odseku 1 písm. b) až d) komora informuje príslušný orgán iného členského štátu, v ktorom daňový poradca poskytuje daňové poradenstvo.“.
21.
V § 12 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
22.
V § 15 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
zúčastňovať sa na povinnom vzdelávaní daňových poradcov.“.
23.
V § 16 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa.
24.
V § 20b ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania na vysokej škole v Slovenskej republike3a) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa ekonomického zamerania alebo právnického zamerania vydaný zahraničnou vysokou školou podľa osobitného predpisu;3b) výnimku zo vzdelania môže udeliť komora fyzickej osobe, ktorá má vysokoškolské vzdelanie iného zamerania alebo úplné stredné vzdelanie a má najmenej päť rokov ekonomickej praxe,“.
25.
V § 20c ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
zamestnanca ústredného orgánu štátnej správy, zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, daňovom úrade, colnom úrade a Kriminálnom úrade finančnej správy, colníka alebo štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva štátnu službu na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky, daňovom úrade, colnom úrade a Kriminálnom úrade finančnej správy,4d)“.
26.
V § 20c sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
27.
V § 20d sa za slovami „právnickej osoby“ vypúšťa čiarka a slová „ktorá spĺňa podmienky“ a slová „§ 8 ods. 2 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2“.
28.
V § 22 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „činnosti“ a slovo „poradcu“ sa nahrádza slovom „poradenstva“ a v písmene e) sa slovo „organizuje“ nahrádza slovami „môže organizovať“.
29.
V § 24 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „na výkon daňového poradenstva“.
30.
V § 25 ods. 3 sa slová „pracovnoprávnych predpisov o doručovaní“ nahrádzajú slovami „všeobecného predpisu o správnom konaní“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.
31.
§ 28 znie:
㤠28
(1)
O nezapísaní fyzickej osoby, právnickej osoby alebo asistenta daňového poradcu do zoznamu, o nezaregistrovaní fyzickej osoby podľa § 8 ods. 6 do zoznamu, o pozastavení výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi podľa § 10 ods. 1, ods. 2 písm. a) a b) a ods. 3, o vyčiarknutí daňového poradcu zo zoznamu podľa § 11 ods. 1 písm. b), c) a f) a ods. 2, o vyčiarknutí právnickej osoby zo zoznamu podľa § 12 písm. d) a o vyčiarknutí asistenta daňového poradcu zo zoznamu podľa § 20e ods. 1 písm. a) a c) a z dôvodu podľa § 10 ods. 2 písm. a) a b) a § 11 ods. 1 písm. b) a c) vydá komora rozhodnutie.
(2)
Proti rozhodnutiu komory podľa odseku 1 nie je prípustný opravný prostriedok a toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť jeho doručením. Na doručenie sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
(3)
Ak súd zruší rozhodnutie podľa odseku 1 o vyčiarknutí daňového poradcu, právnickej osoby alebo asistenta daňového poradcu zo zoznamu, zapíše ho komora do zoznamu ku dňu právoplatnosti rozhodnutia súdu. Ak súd zruší rozhodnutie podľa odseku 1 o pozastavení výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi, daňový poradca je oprávnený vykonávať daňové poradenstvo odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu.
(4)
Rozhodnutie podľa odseku 1 vydáva prezídium komory a musí obsahovať
a)
označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,
b)
označenie fyzickej osoby, o ktorej sa rozhodovalo, s uvedením jej mena, priezviska a dátumu narodenia alebo označenie právnickej osoby, o ktorej sa rozhodovalo, s uvedením jej obchodného mena, sídla a identifikačného čísla organizácie, ak jej bolo pridelené,
c)
výrok,
d)
odôvodnenie,
e)
miesto vydania rozhodnutia,
f)
dátum vydania rozhodnutia,
g)
podpis štatutárneho orgánu komory,
h)
poučenie o opravnom prostriedku a o možnosti preskúmania rozhodnutia súdom.“.
32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 5 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
33.
Za § 33 sa vkladajú § 33aa a 33ab, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠33aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Konania začaté a právoplatne neskončené komorou pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.
(2)
Osvedčenia o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva a osvedčenia na výkon daňového poradenstva vydané pred 1. januárom 2014 zostávajú v platnosti.
§ 33ab
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
34.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v znení smernice Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006), nariadenia Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 (Ú. v. EÚ L 320, 6. 12. 2007), nariadenia Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 (Ú. v. EÚ L 205, 1. 8. 2008), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008), nariadenia Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 (Ú. v. EÚ L 93, 7. 4. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 213/2011 z 3. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 59, 4. 3. 2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 623/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 180, 12. 7. 2012) a smernice Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27. 12. 2006).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 378/1996 Z. z., zákonom č. 68/2005 Z. z., zákonom č. 136/2010 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.