356/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

356
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z. a zákona č. 260/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 3 sa slová „cestovné a osobitné cestovné za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave“ nahrádzajú slovami „základné cestovné a cestovné vybraných skupín cestujúcich za dopravné služby vykonávané na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave,“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov“.
3.
V § 11 ods. 3 druhá veta znie: „Rozhodnutia vyšších územných celkov sa uverejňujú na ich webových sídlach.“.
4.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Predávajúci je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru (ďalej len „cenová evidencia“) vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru. Podnikateľ, ktorý predáva tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien, nemá povinnosť podľa prvej vety, ak je
a)
mikro účtovnou jednotkou podľa osobitného predpisu10b) alebo
b)
fyzickou osobou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva,10c) ktorá
1.
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:
1a.
celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur, pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená z výkazu o majetku a záväzkoch,10d)
1b.
obrat nepresiahol 700 000 eur, pričom obratom sa rozumejú príjmy z predaja tovaru a služieb,
1c.
priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať alebo
2.
dve z podmienok podľa prvého bodu prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období spĺňala aspoň dve z podmienok podľa prvého bodu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b až 10d znejú:
„10b)
§ 2 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 352/2013 Z. z.
10c)
§ 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.
10d)
§ 17 ods. 4 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z.“.
5.
V § 19 ods. 1 sa za slovo „ministerstvo“ vkladá čiarka a slová „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.