359/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

359
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 11. novembra 2013
o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov
Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov
vyhlasujem
druhé kolo volieb
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,
predsedu Trnavského samosprávneho kraja,
predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja,
predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja,
predsedu Košického samosprávneho kraja
na sobotu 23. novembra 2013.
v z. Jana Laššáková v. r.