369/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

369
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. októbra 2013 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Správou Štátnej hraničnej služby Ukrajiny o spoločných hliadkach na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici.
Dohoda nadobudne platnosť 29. novembra 2013 v súlade s článkom 8 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.