370/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

370
ZÁKON
z 18.októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z. a zákona č. 461/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠1a
Účel výkonu trestu
Účelom výkonu trestu je chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestnej činnosti, zabrániť odsúdeným v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvárať podmienky umožňujúce podporovať a rozvíjať pozitívne osobnostné rezervy pre ich resocializáciu, aby viedli riadny život.“.
2.
V § 2 písm. d) sa za slová „osvojené dieťa“ vkladajú slová „a jeho manžel alebo manželka“ a za slová „starý rodič“ sa vkladá čiarka a slová „vnuk alebo vnučka“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa slová „zákona č. 581/2004 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.
4.
V § 4 ods. 1 druhej vete sa za slovom „písomností“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a v práve na nakladanie s vecami osobnej potreby“.
5.
V § 5 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „a dozor“ a slová „zaradeného na otvorené oddelenie“ sa nahrádzajú slovami „umiestneného v otvorenom oddelení“.
6.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Stráženie, dozor, dohľad a zaobchádzanie s odsúdenými a podmienky výkonu trestu zabezpečuje zbor, ak osobitný predpis4) neustanovuje inak.“.
7.
V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak odsúdený dodaný do výkonu trestu príslušníkmi Policajného zboru, Vojenskej polície alebo colníkmi nemá žiadny doklad, ktorým môže preukázať svoju totožnosť, možno ho prijať, len ak jeho totožnosť písomne potvrdí orgán, ktorý ho do výkonu trestu dodal. Ak totožnosť odsúdeného nemožno overiť, ústav odsúdeného do výkonu trestu neprevezme.“.
8.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na overenie podoby tváre a správnosti údajov zapísaných v doklade totožnosti predloženom odsúdeným, ktorý nastúpil do výkonu trestu sám na základe nariadenia výkonu trestu súdom, poskytne na písomné požiadanie ústavu príslušný útvar Policajného zboru, ktorý doklad vydal, informáciu z informačného systému Policajného zboru;5a) obdobne sa postupuje, ak vznikne podozrenie zo zámeny osoby vo výkone trestu.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 7 ods. 3 sa slovo „lekárskej“ nahrádza slovom „zdravotnej“ a slovo „zdravotným“ sa nahrádza slovom „iným“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10.
V § 7 ods. 4 sa za slovom „látky“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú vymedzené vo všeobecnej časti Trestného zákona,“.
11.
V § 7 odsek 5 znie:
„(5)
Odsúdený musí byť pri prijímaní do výkonu trestu poučený o právach a povinnostiach podľa tohto zákona, o dĺžke trvania jeho výkonu trestu a o možnostiach prepustenia z výkonu trestu. Ak tomu bráni zdravotný stav odsúdeného alebo iné závažné dôvody, odsúdený sa poučí ihneď po odpadnutí takýchto dôvodov.“.
12.
V § 8 odsek 1 znie:
„(1)
Ústav, do ktorého sa odsúdený umiestni na výkon trestu, určuje generálny riaditeľ alebo ním určený príslušník zboru podľa stupňa stráženia, dĺžky trestu, závažnosti trestnej činnosti, veku, zdravotného stavu, vzdelania a kvalifikácie odsúdeného.“.
13.
V § 8 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
mladiství od dospelých odsúdených,“.
14.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru môže v odôvodnených prípadoch pri umiestňovaní odsúdených postupovať odlišne od zásad uvedených v odseku 3 písm. b) až d). Mladistvého možno umiestniť s dospelým odsúdeným len výnimočne a len, ak takéto umiestnenie bude v záujme mladistvého, dospelý odsúdený nebude na mladistvého nepriaznivo vplývať, ohrozovať jeho zdravie alebo zneužívať jeho prítomnosť v cele alebo v izbe a mladistvý a dospelý odsúdený s tým súhlasia. O takomto umiestnení informuje ústav prokurátora vykonávajúceho dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave. Opodstatnenosť takéhoto umiestnenia preskúmava riaditeľ ústavu a prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave najmenej raz za tri mesiace.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
15.
V § 8 ods. 5 písm. b) sa za slovo „ústavu“ vkladajú slová „alebo ním určený príslušník zboru“.
16.
V § 8 ods. 5 písm. c) sa slová „zaradený na oddiel“ nahrádzajú slovami „umiestnený do oddielu“.
17.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Riaditeľ ústavu navrhne súdu zaradenie mladistvého do ústavu s príslušným stupňom stráženia po dovŕšení 18 rokov jeho veku.“.
18.
V § 10 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. a) sa slovo „aktivity“ nahrádza slovom „činnosti“.
19.
V § 10 ods. 2 písm. c) sa slová „generálne riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Generálne riaditeľstvo zboru (ďalej len „generálne riaditeľstvo“)“.
20.
V § 10 ods. 4 sa za slovo „podať“ vkladá slovo „písomnú“ a na konci sa pripája táto veta: „Ustanovenie § 25 ods. 6 sa použije primerane.“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 20 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
22.
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Odievanie
(1)
Odsúdenému sa poskytuje odev a obuv, ktoré zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpečia ochranu jeho zdravia pred nepriaznivými účinkami týchto podmienok. Odsúdenému ústav poskytuje aj iné súčasti výstroja podľa určených vzorov a noriem.
(2)
Riaditeľ ústavu alebo ním poverený príslušník môže odsúdenému povoliť používať vlastnú spodnú bielizeň a ponožky v určenom množstve.
(3)
Ak je odsúdenému podľa tohto zákona povolené používať vlastný odev a obuv, musia byť hygienicky nezávadné a odsúdený musí mať zabezpečenú ich pravidelnú obmenu na vlastné náklady. Dodanie a následnú obmenu vlastného odevu a obuvi je možné vykonať individuálnou donáškou do ústavu v čase a termíne určených riaditeľom ústavu.
(4)
Ak bol odsúdený prijatý do výkonu trestu v odeve a obuvi, ktoré nezodpovedajú klimatickým podmienkam, na požiadanie sa mu umožní prijať balík s vhodným odevom a obuvou donáškou do ústavu alebo balík s vhodným odevom a obuvou; v iných odôvodnených prípadoch môže prijatie vhodného odevu a obuvi povoliť riaditeľ ústavu. Prijatý odev a obuv sa až do prepustenia odsúdeného z výkonu trestu uschovajú v určenom priestore ústavu.“.
23.
§ 22 a 23 vrátane nadpisov znejú:
㤠22
Osobná hygiena
(1)
Odsúdený má právo na základné potreby osobnej hygieny, ktoré mu poskytne ústav.
(2)
Ak odsúdený nemá peňažné prostriedky a predchádzajúci kalendárny mesiac nenakupoval v predajni zriadenej v ústave, ústav zabezpečí odsúdenému aj ďalšie potreby osobnej hygieny. Peňažné prostriedky poskytnuté ústavom na ďalšie potreby osobnej hygieny je odsúdený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak odsúdený nemá v čase prepustenia z výkonu trestu alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažné prostriedky poskytnuté ústavom na ďalšie potreby osobnej hygieny alebo ich časť sa stanú nenávratnými.
(3)
Odsúdený má právo na sprchovanie najmenej dvakrát v kalendárnom týždni. Ak to vyžaduje výkon práce, do ktorej je odsúdený zaradený, alebo iné okolnosti, umožní sa mu sprchovanie podľa potreby.
§ 23
Veci osobnej potreby
(1)
Odsúdený môže mať pri sebe v cele alebo izbe fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, písomnosti, ktoré bezprostredne súvisia s konaním vo veci, v ktorej odsúdený vykonáva trest, ako aj písomnosti týkajúce sa iných právnych vecí odsúdeného, osobnú korešpondenciu, potreby na korešpondenciu, hygienické potreby, veci zakúpené podľa § 30, v množstve, ktoré zodpovedá možnostiam ich uloženia v skrinke, hodinky, elektrický holiaci strojček, ponorný varič alebo rýchlovarnú kanvicu, ak je v cele alebo izbe elektrická zásuvka a spĺňa podmienky podľa odseku 3, a ďalšie veci povolené riaditeľom ústavu.
(2)
Riaditeľ ústavu určuje veci osobnej potreby, ktoré môže mať odsúdený pri sebe mimo cely alebo izby.
(3)
Elektrický spotrebič musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky a nesmie mať inštalované zariadenie umožňujúce nedovolený prenos informácií. Vykonanie technickej kontroly zabezpečí ústav; v odôvodnených prípadoch sa vykoná opätovná technická kontrola. Náklady spojené s vykonaním technickej kontroly a používaním vlastného elektrického spotrebiča znáša odsúdený.
(4)
Ak odsúdený nemôže podľa § 24 ods. 7 pri návšteve odovzdať osobné veci, ktorých držanie v ústave nie je povolené, je v rozpore s účelom výkonu trestu alebo ich účel držania v ústave skončil, riaditeľ ústavu môže odsúdenému povoliť tieto veci odoslať na vlastné náklady balíkom prostredníctvom poštového podniku11a) na adresu určenú odsúdeným. Ak ústav nemôže zabezpečiť bezpečné skladovanie týchto vecí, tie sa odošlú na náklady ústavu. Ak vec osobnej potreby odsúdeného nemožno podľa osobitných predpisov11b) považovať za bezpečnú, ústav ju znehodnotí podľa osobitného predpisu.11c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11c znejú:
„11a)
§ 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11b)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11c)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
24.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Odsúdený má právo prijímať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní dvoch hodín. Neuplatnené právo prijať návštevu blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy.“.
25.
V § 24 odsek 5 znie:
„(5)
Riaditelia ústavov po vzájomnej dohode umožnia návštevu medzi odsúdenými navzájom a medzi obvinenými a odsúdenými, ak ide preukázateľne o manželov, súrodencov, rodičov a deti, starých rodičov a vnúčatá, odsúdený alebo obvinený má peňažné prostriedky na úhradu nákladov spojených s jej vykonaním a s návštevou súhlasí; súčasne sa dohodnú o tom, či sa návšteva vykoná priamym kontaktom alebo bez priameho kontaktu. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť aj návštevu iných odsúdených a obvinených.“.
26.
V § 24 odsek 8 znie:
„(8)
Na požiadanie sa blízkej osobe odsúdeného, ako aj jeho obhajcovi podáva oznámenie o správaní odsúdeného, ak s tým odsúdený preukázateľne súhlasí. V prípade mladistvého alebo odsúdeného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, sa zákonnému zástupcovi podáva aj oznámenie o ukončených konaniach súvisiacich s výkonom trestu od poslednej návštevy vykonanej zákonným zástupcom; súhlas odsúdeného podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje.“.
27.
V § 25 ods. 1 sa nad slovom „predpis“ odkaz „11a)“ nahrádza odkazom „11d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:
„11d)
Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.“.
28.
V § 25 ods. 3 písm. a) sa za slovom „odsúdeným“ vypúšťa čiarka a slová „voči ktorému sa vedie trestné stíhanie,“.
29.
V § 25 ods. 3 písm. b) sa za slová „Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo“)“.
30.
V § 25 odsek 4 znie:
„(4)
Odosielaná korešpondencia uvedená v odseku 2 sa odsúdenému zadrží a založí do osobného spisu alebo postúpi príslušnému orgánu, ak jej obsah zakladá podozrenie z páchania trestnej činnosti. Na túto skutočnosť sa odsúdený upozorní.“.
31.
V § 25 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Došlá korešpondencia uvedená v odseku 2 sa odsúdenému nevydá a postúpi sa príslušnému orgánu, ak jej obsah zakladá podozrenie z páchania trestnej činnosti alebo sa zadrží určeným spôsobom. Na túto skutočnosť sa odsúdený upozorní.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
32.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 5 ods. 5 zákona č. 324/2011 Z. z.“.
33.
§ 25 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Ak korešpondencia obsahuje nepovolenú vec, postupuje sa podľa § 23 ods. 4.
(10)
Okrem korešpondencie podľa odseku 1 môže odsúdený poistenou zásielkou13a) prijímať aj poštové známky. Pri nakladaní s poštovou zásielkou obsahujúcou poštové známky sa postupuje primerane podľa odsekov 2 a 9.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 3 ods. 4 zákona č. 324/2011 Z. z.“.
34.
Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:
㤠25a
(1)
Písomnou správou v listinnej podobe sa rozumie
a)
oznámenie v písomnej forme, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na oznámení alebo na obálke,
b)
účet, faktúra, finančný výkaz alebo iná správa nerovnakého obsahu a formy, ktoré súvisia so záväzkovými alebo inými vzťahmi medzi odosielateľom a obvineným,
c)
kresba, fotografia.
(2)
Za písomnú správu v listinnej podobe sa nepovažuje oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamných, marketingových alebo propagačných materiálov, kniha, katalóg, noviny a iná periodická tlač, a to ani vtedy, ak sú obsahom listovej zásielky; uvedené platí aj o ich kópii.“.
35.
§ 26 až 28 vrátane nadpisov znejú:
㤠26
Prijímanie balíkov
(1)
Odsúdený má právo raz za tri mesiace a mladistvý raz za mesiac prijať balík s vecami osobnej potreby obsahujúci fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, potreby na korešpondenciu a iné veci osobnej potreby povolené riaditeľom ústavu do hmotnosti dvoch kilogramov. Balík možno odsúdenému doručiť len prostredníctvom poštového podniku.11a)
(2)
Ak balík obsahuje vec osobnej potreby, ktorá nie je uvedená v odseku 1, alebo vec osobnej potreby, ktorá nebola povolená riaditeľom ústavu, postupuje sa primerane podľa § 23 ods. 4. Ak je podozrenie, že vec súvisí s trestným činom, správnym deliktom alebo priestupkom, príslušník zboru je povinný vec bezodkladne odovzdať príslušnému štátnemu orgánu.
§ 27
Používanie telefónu
(1)
Odsúdený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať v trvaní najmenej 20 minút v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave najviac piatim blízkym osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť odsúdenému telefonovať aj s inou ako blízkou osobou.
(2)
Odsúdený môže s obhajcom telefonovať raz za kalendárny týždeň; na písomnú žiadosť odsúdeného môže riaditeľ ústavu v odôvodnených prípadoch povoliť odsúdenému telefonovať obhajcovi aj častejšie.
(3)
Ústav je oprávnený elektronicky zaznamenávať údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru môže obsahovať len údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a pretelefonovanej peňažnej sume.
(4)
Náklady spojené s telefonovaním znáša odsúdený.
Prijímanie peňažných prostriedkov, nakladanie s nimi a iné finančné operácie
§ 28
(1)
Odsúdenému sa počas výkonu trestu účtujú a evidujú na jeho konte peňažné prostriedky. Konto odsúdeného pozostáva z
a)
osobného konta a
b)
vreckového konta.
(2)
Peňažné prostriedky možno odsúdenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným prevodom na účet cudzích prostriedkov ústavu; peňažné prostriedky zaslané alebo poukázané odsúdenému sa zaevidujú na jeho osobné konto. Informáciu o doručení peňažných prostriedkov pre odsúdeného na účet cudzích prostriedkov ústavu odsúdený potvrdí svojím podpisom. Ak odsúdený odmietne prijať peňažné prostriedky, tie sa vrátia odosielateľovi alebo príkazcovi na písomnú žiadosť odsúdeného. Náklady spojené s vrátením peňažných prostriedkov sa uhradia z odmietnutej sumy peňažných prostriedkov.
(3)
Odsúdenému sa okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 2 účtujú a evidujú na jeho osobnom konte
a)
peňažné prostriedky v eurách, ktoré sa odsúdenému odňali pri nástupe na výkon trestu, pri návrate z mimoriadneho voľna na opustenie ústavu, pri návrate z opustenia ústavu podľa § 65 ods. 1 alebo pri návrate z prerušenia výkonu trestu,
b)
peňažné prostriedky z čistej pracovnej odmeny, nemocenských dávok13b) a úrazových dávok13c) podľa § 45 ods. 3 písm. a),
c)
zostatok z dôchodkovej dávky podľa osobitných predpisov13d) (ďalej len „dôchodok“) podľa § 29 ods. 8,
d)
iné úrazové dávky,13e)
e)
peňažné prostriedky v eurách zaslané odsúdenému inak ako spôsobom podľa odseku 2 prvej vety.
(4)
Odsúdenému sa účtujú a evidujú v účtovnej evidencii na jeho vreckovom konte
a)
peňažné prostriedky z rozúčtovania pracovnej odmeny podľa § 45 ods. 3 písm. b),
b)
dôchodok podľa § 29 ods. 8,
c)
peňažné prostriedky vo výške zostatku podľa § 45 ods. 11 z udelenej finančnej odmeny podľa § 50 ods. 3 písm. e).
(5)
Čerpanie peňažných prostriedkov na vreckovom konte sa neobmedzuje.
(6)
V pokladnici ústavu sa odsúdenému uschovávajú a evidujú na jeho konte aj
a)
peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sa odsúdenému odňali pri nástupe do výkonu trestu, pri návrate z mimoriadneho voľna na opustenie ústavu, pri návrate z prerušenia výkonu trestu alebo pri návrate z opustenia ústavu podľa § 65 ods. 1,
b)
peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré boli odsúdenému zaslané inak ako spôsobom podľa odseku 2 prvej vety,
c)
ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu odsúdeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(7)
Ústav odsúdenému blokuje na jeho osobnom konte peňažné prostriedky potrebné v dobe prepustenia z výkonu trestu na zabezpečenie
a)
stravného na jeden deň,14)
b)
cestovných nákladov do miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu vo výške 10 % zo sumy životného minima.14a)
(8)
Odsúdený môže, okrem peňažných prostriedkov blokovaných podľa odseku 7, čerpať peňažné prostriedky účtované a evidované ústavom na jeho osobnom konte najviac do výšky úhrady
a)
výživného,
b)
pohľadávok spojených s výkonom väzby alebo výkonom trestu,
c)
v ústave evidovaných pohľadávok ostatných oprávnených.
(9)
Úhrada zrážky podľa odseku 8 sa vykoná na písomnú žiadosť odsúdeného jedenkrát za kalendárny týždeň v určený pracovný deň.
(10)
Ak odsúdený nesplnil podmienky úhrady pohľadávky podľa odseku 8 a písomne požiada o čerpanie peňažných prostriedkov z jeho osobného konta, môže peňažné prostriedky čerpať len na
a)
nákup základných potrieb osobnej hygieny,
b)
nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,
c)
nákup základných potrieb na korešpondenciu,
d)
úhradu súdnych poplatkov a správnych poplatkov,
e)
nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne podľa osobitného predpisu,15) úhradu nevyhnutých nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.16)
(11)
Odsúdený, ktorý je umiestnený v otvorenom oddelení, môže mať pri sebe hotovosť nepresahujúcu trojnásobok životného minima.14a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b až 13e, 14 až 16 znejú:
„13b)
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
§ 2 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
13c)
§ 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.
13d)
Napríklad zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13e)
§ 13 ods. 3 písm. b) až j) zákona č. 461/2003 Z. z.
14)
§ 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
14a)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15c sa vypúšťajú.
36.
V § 29 ods. 1 sa slová „dôchodkovú dávku podľa osobitných predpisov16) (ďalej len „dôchodok“)“ nahrádzajú slovom „dôchodok“.
37.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na základe výkonu rozhodnutia generálneho riaditeľa“.
38.
V § 29 odsek 3 znie:
„(3)
Po nástupe odsúdeného na výkon trestu, ktorý je poberateľom dôchodku, zašle ústav príslušnému orgánu sociálneho poistenia, príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a príslušnej poisťovni podľa osobitného predpisu18) oznámenie o začatí výkonu trestu poberateľa dôchodku. Od doručenia tohto oznámenia nie je možné poukazovať dôchodok odsúdenému na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, alebo na výplatu v hotovosti.“.
39.
V § 29 ods. 4 sa slová „rozhodnutia podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „oznámenia podľa odseku 3“.
40.
V § 29 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo úhradu trov výkonu trestu z dôchodku“.
41.
V § 29 ods. 8 sa za slovami „správcovská spoločnosť“ slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“ a slová „zostatok, ktorým je úložné z dôchodku“ sa nahrádzajú slovami „zostatok z dôchodku zaeviduje na osobné konto“.
42.
V § 29 ods. 9 sa za slovami „správcovská spoločnosť“ slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“.
43.
V § 29 ods. 10 sa za slovami „správcovská spoločnosť“ slovo „alebo“ nahrádza slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „na základe výkonu rozhodnutia podľa odseku 2“.
44.
V § 29 ods. 11 sa na konci pripája táto veta:
„Ak orgán sociálneho poistenia, príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa zašle dôchodok na konto osoby, ktorej výkon trestu bol ukončený, dôchodok odošle ústav späť odosielateľovi.“.
45.
V § 29 ods. 12 sa slová „odsekov 1, 5, 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 1, 5 až 7 a 11“.
46.
V § 30 odsek 1 znie:
„(1)
Odsúdený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni zriadenej v ústave najmenej raz za kalendárny týždeň v určený pracovný deň v primeranom množstve a s prihliadnutím na možnosť ich bezpečného uloženia v skrinke a v súlade s podmienkami zabezpečenia zdravotnej neškodnosti potravín; v odôvodnených prípadoch najneskôr do piatich pracovných dní od jeho nástupu do výkonu trestu alebo premiestnenia z iného ústavu. Nákup je povolený len formou bezhotovostného styku okrem otvoreného oddelenia, kde je nákup povolený platbou v hotovosti v ústave alebo mimo ústavu. Výška nákupu nesmie presiahnuť v kalendárnom mesiaci trojnásobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu.14a)“.
47.
V § 30 odsek 3 znie:
„(3)
V predajni zriadenej v ústave nemožno predávať predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu trestu, ohrozenie bezpečnosti v ústave alebo zdravia odsúdeného.“.
48.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
49.
V § 31 ods. 2 sa slová „môže zo svojho rozpočtu poskytnúť nenávratný“ nahrádzajú slovom „poskytne“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Peňažný príspevok je odsúdený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak odsúdený nemá v čase prepustenia z výkonu trestu alebo po vykonaní zrážok z poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažný príspevok poskytnutý ústavom alebo jeho časť sa stanú nenávratnými.“.
50.
V § 31 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
51.
V § 31 odsek 3 znie:
„(3)
O vážnom ochorení alebo úraze odsúdeného informuje ústav na žiadosť odsúdeného blízku osobu, ktorú odsúdený určí, alebo aj bez takejto žiadosti, ak zdravotný stav odsúdeného neumožňuje jeho komunikáciu s okolím.“.
52.
V § 31 sa vypúšťa odsek 4.
53.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31a
Vychádzka
Odsúdený má právo zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ústavu v trvaní najmenej jednej hodiny. Vychádzku môže v odôvodnených prípadoch obmedziť alebo zrušiť riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru. Príslušník zboru zabezpečujúci dozor alebo dohľad preruší alebo predčasne ukončí vychádzku, ak odsúdený napriek upozorneniu porušuje ústavný poriadok, ohrozuje bezpečnosť v ústave alebo je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie osôb v priestore vychádzok.“.
54.
V § 34 odsek 1 znie:
„(1)
Odsúdený môže na vlastné náklady používať v cele alebo izbe vlastný rádioprijímač a televízny prijímač napájané z vlastného zdroja, ktorý je ich súčasťou. Vlastný rádioprijímač a televízny prijímač musia spĺňať podmienky uvedené v § 23 ods. 3. Ak to umožňujú podmienky v ústave, môže riaditeľ ústavu povoliť pripojenie rádioprijímača a televízneho prijímača do elektrickej siete na náklady odsúdeného.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.
55.
V § 35 ods. 1 sa nad slovom „podnikom“ odkaz „23)“ nahrádza odkazom „11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 sa vypúšťa.
56.
V § 36 ods. 2 sa slová „ním určeným príslušníkom zboru“ nahrádzajú slovami „s príslušníkom zboru určeným riaditeľom ústavu“.
57.
V § 38 odsek 3 znie:
„(3)
U odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, je splnený dôvod väzby a súd rozhodol o uložení obmedzení podľa osobitného predpisu,53) sa na korešpondovanie, návštevy a rozhovor odsúdeného s inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci, alebo advokátom, ktorý ho zastupuje v inej právnej veci, vyžaduje predchádzajúci súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť. Postup podľa prvej vety sa uplatní aj na odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie, voči ktorému podal prokurátor návrh na obmedzenie vo výkone trestu podľa osobitného predpisu53) z dôvodov väzby podľa § 71 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b) Trestného poriadku, a to do právoplatnosti rozhodnutia o návrhu prokurátora.“.
58.
V § 39 písm. f) sa slová „výkone prác pre ústav“ nahrádzajú slovami „činnostiach podľa § 46 ods. 1“.
59.
V § 39 písm. h) sa slovo „lekárskej“ nahrádza slovom „zdravotnej“ a slovo „zdravotným“ sa nahrádza slovom „iným“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 13b zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/2013 Z. z.“.
60.
V § 39 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:
„i)
podrobiť sa psychologickému vyšetreniu psychológovi v ústave,
j)
podrobiť sa úkonom súvisiacim s odobratím fyzických, fyziognomických a biologických identifikačných znakov,“.
Doterajšie písmená i) až l) sa označujú ako písmená k) až n).
61.
V § 39 písm. l) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a bez zbytočného odkladu oznámiť ústavu zmenu zdravotnej poisťovne,“.
62.
V § 39 písm. n) sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a jeho stratu ihneď hlásiť príslušníkovi zboru.“.
63.
§ 39 sa dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o)
bez zbytočného odkladu osobne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru, ak utrpel pracovný úraz alebo iný ako pracovný úraz alebo bol svedkom pracovného úrazu, iného úrazu alebo nebezpečnej udalosti, alebo sa o nich dozvedel,25a)
p)
byť ustrojený a dbať o svoj zovňajšok podľa určených vzorov a noriem.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 3 písm. j), § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
64.
V § 40 písmeno e) znie:
„e)
tetovať seba, iného alebo sa nechať tetovať, nosiť piercing, zhotovovať piercing sebe alebo inému alebo nechať si zhotovovať piercing, alebo inak narúšať svoju telesnú integritu alebo telesnú integritu iného,“.
65.
V § 40 písm. i) sa slová „okrem prípadu jeho použitia podľa § 27 ods. 4.“ nahrádzajú slovami „alebo iné technické zariadenie umožňujúce komunikáciu alebo záznam informácií,“.
66.
§ 40 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
zneužívať a poškodzovať preukaz odsúdeného.“.
67.
V § 41 odsek 3 znie:
„(3)
Ústavný poriadok je k dispozícii na mieste bežne prístupnom odsúdenému alebo sa poskytne odsúdenému na požiadanie.“.
68.
V § 42 ods. 2 sa za slová „§ 175“ vkladá čiarka a slová „§ 176“.
69.
V § 43 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príjmy strediska sú príjmami štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27)
§ 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/2013 Z. z.“.
70.
V § 43 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Výrobky, práce a služby strediska sú poskytované odberateľom odplatne.“.
71.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona c. 339/2012 Z. z.“.
72.
V celom texte § 45 sa odkaz „15c)“ nahrádza odkazom „14a)“.
73.
V § 45 ods. 2 sa slovo „zbor“ nahrádza slovom „ústav“.
74.
V § 45 ods. 3 písm. a) sa slovo „úložné“ nahrádza slovami „osobné konto“ a vypúšťajú sa slová „po prepustení z výkonu trestu v ďalšom občianskom živote,“.
75.
V § 45 ods. 3 písm. b) sa za slovo „vreckové“ vkladá slovo „konto“.
76.
V § 45 odsek 8 znie:
„(8)
Premiestnenie odsúdeného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy podľa všeobecného predpisu o občianskom súdnom konaní29a) okrem platenia poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platenia poistného do zdravotnej poisťovne a plnenia odvodovej povinnosti.“.
77.
V § 45 odsek 9 znie:
„(9)
Ustanovenia odsekov 2 až 8 sa primerane vzťahujú aj na nemocenské dávky13b) alebo úrazové dávky13c) odsúdeného.“.
78.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Z finančnej odmeny poskytnutej odsúdenému podľa § 50 ods. 3 písm. e) ústav vykoná zrážky podľa osobitných predpisov.28)“.
79.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného
(1)
Odsúdený, ktorý spravidla nie je zaradený do práce, sa zaradí do vzdelávacích a osvetových činností, alebo mu ústav umožní prehlbovať svoje záujmy a zručnosti formou činností v prospech ústavu zameraných najmä na oblasť životného prostredia, činnosti súvisiacej s úpravou majetku štátu v správe ústavu a iných činností vykonávaných v ústave a vonkajších priestoroch, ktoré sú súčasťou ústavu alebo sú v jeho trvalej alebo dočasnej správe alebo v priestoroch v správe inej štátnej rozpočtovej organizácie na základe dohody o spolupráci s ústavom.
(2)
Za činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného sa považujú aj činnosti na udržiavanie a rozvoj hygienických návykov najmä udržiavaním svojho zovňajška a oblečenia, čistoty a upravenosti ubytovacích a spoločných priestorov ústavu a činnosti súvisiace s prevádzkou ústavu.
(3)
Čas, keď je odsúdený zaradený do vzdelávacích a osvetových činností alebo iných činností pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného, sa nezapočítava do pracovného času.
(4)
Činnosti v prospech ústavu vykonávané v priestore v správe inej štátnej rozpočtovej organizácie na základe dohody o spolupráci s ústavom sa vykonávajú so súhlasom odsúdeného. Činnosti súvisiace s prevádzkou ústavu je odsúdený povinný vykonávať bezplatne v rozsahu najviac štyroch hodín denne.
(5)
Činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného podľa tohto zákona sa nepovažujú za výkon všeobecne prospešných činností podľa osobitného predpisu.31)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
„31)
§ 52a ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2008 Z. z.“.
80.
V § 47 sa slová „na odstránenie následkov núdzového stavu podľa osobitného predpisu32)“ nahrádzajú slovami „mimoriadnej situácie32) alebo krízovej situácie32a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 32 a 32a znejú:
„32)
§ 3 ods. 1 a 3b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
32a)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
§ 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.
81.
Doterajší text § 47 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Výkon prospešných prác mimo ústavu podľa tohto zákona sa nepovažuje za výkon všeobecne prospešných činností podľa osobitného predpisu.31)“.
82.
V § 48 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na výkon prác pre ústav a“.
83.
Nadpis šiestej hlavy v druhej časti znie:
„DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ“.
Zároveň sa zrušuje členenie šiestej hlavy na oddiely a vypúšťajú sa nadpisy oddielov 1 až 3.
84.
V § 50 odsek 1 znie:
„(1)
Za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, plnení činností súvisiacich so všeobecným rozvojom osobnosti odsúdeného, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu možno odsúdenému udeliť disciplinárnu odmenu.“.
85.
V § 50 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (ďalej len „povolenie balíka“),“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
86.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
O udelení disciplinárnej odmeny príslušník zboru vykoná záznam v osobnej karte odsúdeného a na predpísanom tlačive, ktoré založí do osobného spisu odsúdeného.“.
87.
Nadpis § 51 znie: „Výkon disciplinárnych odmien“.
88.
V § 51 sa vkladajú nové odseky 1 až 3, ktoré znejú:
„(1)
Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia návštevy sa týka len jednej návštevy nad rámec intervalu alebo trvania návštevy alebo inej ako blízkej osoby podľa § 24 ods. 1. Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia návštevy sa považuje za vykonanú odoslaním povolenia k návšteve. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania tejto disciplinárnej odmeny.
(2)
Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia telefonického volania sa týka len jedného telefonického volania nad rámec určeného intervalu alebo doby trvania hovoru alebo inej ako blízkej osobe podľa § 27 ods. 1. Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia telefonického volania sa považuje za vykonanú uskutočnením povoleného telefonického hovoru.
(3)
Disciplinárna odmena povolenia balíka sa týka len jedného balíka. Disciplinárna odmena povolenia balíka sa považuje za vykonanú odoslaním povolenia na prijatie balíka. Balík nemôže obsahovať
a)
cennosti,
b)
alkoholické nápoje,
c)
lieky,
d)
jedy,
e)
omamné látky, psychotropné látky a prekurzory,
f)
tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť,
g)
zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu trestu alebo na ohrozenie bezpečnosti v ústave,
h)
akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za nebezpečné potraviny11b) alebo ktoré sa nimi môžu prepravou v balíku stať,
i)
akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, najmä zaváraním v sklených, plastových alebo kovových obaloch sterilizáciou, solením, prisladzovaním, sušením, údením, mrazením a podobne,
j)
akékoľvek potravinové doplnky a výživové doplnky32b) alebo
k)
cigarety, tabak a iné tabakové výrobky, ak je adresovaný mladistvému.“.
Doterajšie odseky 1 až 3 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32b znie:
„32b)
§ 2 písm. f) a g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z.“.
89.
V § 52 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
zákaz používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača až na dva mesiace,“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).
90.
V § 52 odsek 4 znie:
„(4)
Uložením disciplinárneho trestu nie je vylúčené trestné stíhanie odsúdeného, ak konanie odsúdeného napĺňa aj znaky skutkovej podstaty trestného činu.“.
91.
Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52a
Zásady ukladania disciplinárnych trestov
(1)
Za disciplinárne previnenie možno odsúdenému uložiť len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ak sa ukladá disciplinárny trest prepadnutia veci.
(2)
Pred uložením disciplinárneho trestu musí byť vždy objektívne zistený skutkový stav. Odsúdenému musí byť pred uložením disciplinárneho trestu daná možnosť vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a obhajovať sa. Vyjadrenie odsúdeného sa uvedie na predpísanom tlačive a predloží odsúdenému na podpis. Ak odsúdený vyjadrenie odmietne podpísať, príslušník zboru v prítomnosti tretej osoby uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis.
(3)
Uložený disciplinárny trest musí byť primeraný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, spôsobu jeho spáchania, jeho následkom, okolnostiam, za ktorých bolo spáchané, a doterajšiemu postoju odsúdeného k plneniu povinností uložených týmto zákonom.
(4)
Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárny trest do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek príslušník zboru s disciplinárnou právomocou, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia. Ak konanie odsúdeného, ktoré vykazuje znaky disciplinárneho previnenia, bolo predmetom prešetrovania iného orgánu, lehota 30 dní na uloženie disciplinárneho trestu sa začína dňom, keď sa ktorýkoľvek príslušník zboru s disciplinárnou právomocou dozvedel o výsledku tohto prešetrovania; táto lehota platí aj vtedy, ak prvostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu bolo zrušené a ak vec bola vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Iným orgánom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie orgán činný v trestnom konaní a orgány oprávnené vykonávať dozor a kontrolu nad výkonom trestu (§ 96 a 97); iným orgánom nie je orgán splnomocnený nadriadeným s disciplinárnou právomocou, ktorý je príslušný rozhodnúť o uložení disciplinárneho trestu.
(5)
Uloženie disciplinárneho trestu sa odsúdenému oznámi individuálne alebo pred skupinou odsúdených. S výkonom disciplinárneho trestu sa musí začať najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu. Táto lehota neplynie počas práceneschopnosti odsúdeného, prechodného premiestnenia odsúdeného do iného ústavu alebo podmienečného odkladu výkonu disciplinárneho trestu.
(6)
Od uloženia disciplinárneho trestu sa upustí, ak možno obnovenie poriadku a nápravu správania odsúdeného dosiahnuť prejednaním disciplinárneho previnenia, odsúdený sa k disciplinárnemu previneniu priznal a svoje správanie oľutoval. O tomto postupe urobí príslušník zboru záznam v osobnej karte odsúdeného a na predpísanom tlačive.
(7)
Uložením disciplinárneho trestu odsúdený nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil disciplinárnym previnením.“.
92.
§ 53 vrátane nadpisu znie:
㤠53
Ukladanie a výkon disciplinárnych trestov
(1)
Pokarhanie sa ukladá za menej závažné disciplinárne previnenie; oznámi sa ústne, a to buď individuálne alebo pred skupinou odsúdených. Ak sa odsúdený v priebehu šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho trestu dopustí opakovane disciplinárneho previnenia, uloží sa mu disciplinárny trest prísnejší ako pokarhanie.
(2)
Doba zákazu telefonického volania sa začína počítať prvým hovorom, na ktorý vznikol odsúdenému nárok bezprostredne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho trestu. Ak pred uložením disciplinárneho trestu zákazu telefonického volania bola odsúdenému uložená disciplinárna odmena podľa § 50 ods. 3 písm. c), táto sa vykoná až po vykonaní uloženého disciplinárneho trestu. V obzvlášť závažných prípadoch možno počas výkonu tohto disciplinárneho trestu postupovať podľa § 27 ods. 3.
(3)
Výkon disciplinárneho trestu zákazu nákupu potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných potrieb osobnej hygieny a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu sa začína dňom prvého nákupu, na ktorý vzniká odsúdenému nárok po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho trestu.
(4)
Výkon disciplinárneho trestu zákazu používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača sa začína odňatím televízneho prijímača alebo rádioprijímača, ktorý odsúdený používa v cele alebo izbe podľa § 34. Počas výkonu disciplinárneho trestu prevezme ústav televízny prijímač alebo rádioprijímač do úschovy. O odňatí alebo opätovnom vydaní televízneho prijímača alebo rádioprijímača príslušník zboru spíše záznam, ktorý podpíšu príslušník zboru a odsúdený. Výkonom disciplinárneho trestu nie je dotknuté právo odsúdeného televízne vysielanie sledovať a rozhlasové vysielanie počúvať z televízneho prijímača ústavu alebo rádioprijímača ústavu v miestnosti určenej na tento účel.
(5)
Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí odsúdenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie, a táto vec bola
a)
použitá na spáchanie disciplinárneho previnenia alebo bola na to určená,
b)
disciplinárnym previnením získaná alebo
c)
nadobudnutá ako odmena za vec získanú disciplinárnym previnením.
(6)
Na postup pri prepadnutí veci sa vzťahujú ustanovenia § 56a.“.
93.
V § 54 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Počas výkonu disciplinárneho trestu podľa § 52 ods. 3 písm. e) až g) sa odsúdený nezúčastňuje na kultúrno-osvetových, vzdelávacích činnostiach a činnostiach vo voľnom čase, nie je mu dovolené nakupovať potraviny, veci osobnej potreby a iné veci okrem základných potrieb osobnej hygieny a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu, prijať návštevu okrem obhajcu, telefonovať, fajčiť, prechovávať cigarety, tabak, tabakové výrobky a odpočívať na lôžku mimo doby určenej ústavným poriadkom.
(2)
Mimopracovným časom na účely výkonu disciplinárneho trestu podľa 52 ods. 3 písm. e) je čas od 15.00 h do 06.00 h nasledujúceho dňa a dni pracovného pokoja; na odsúdeného zaradeného do práce sa toto ustanovenie použije primerane.“.
94.
V § 55 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
95.
V § 55 ods. 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „ § 52 ods. 3 písm. e) až g)“.
96.
§ 56 vrátane nadpisu znie:
㤠56
Zhabanie veci
(1)
Ak nebol uložený disciplinárny trest prepadnutia veci, možno rozhodnúť, že sa takáto vec zhabe, ak nepatrí odsúdenému zodpovednému za disciplinárne previnenie a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem.
(2)
Rozhodnutie o zhabaní veci sa ihneď oznámi odsúdenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie súvisiace so zhabaním veci, a vlastníkovi veci, ak je známy.“.
97.
Za § 56 sa vkladá § 56a, ktorý znie:
㤠56a
(1)
Vec zaistená alebo nájdená34) v priestoroch ústavu, prepadnutá vec a zhabaná vec sa stávajú majetkom Slovenskej republiky.
(2)
Pri nakladaní s neupotrebiteľnou vecou sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.34a) Ostatné veci ústav odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa ústav nachádza.“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 34 a 34a znie:
„34)
§135 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
34a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
98.
§ 57 až 59e vrátane nadpisov sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35, 36 a 36a sa vypúšťajú.
99.
V § 59f sa slová „§ 59e ods. 2 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 97j ods. 9 písm. a) a c)“.
100.
Za § 59f sa vkladá § 59g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠59g
Podmienečný odklad výkonu disciplinárneho trestu
(1)
Výkon disciplinárneho trestu možno vzhľadom na doterajší postoj odsúdeného k plneniu povinností a zákazov uložených týmto zákonom podmienečne odložiť na dobu troch mesiacov; ak sa odsúdený počas tejto doby nedopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia, disciplinárny trest sa nevykoná a posudzuje sa akoby nebol uložený.
(2)
O podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník zboru s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou právomocou. Proti rozhodnutiu o podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu nie je prípustné odvolanie. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu začína plynúť skúšobná doba.
(3)
Ak sa odsúdený počas skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia, za ktoré je mu právoplatne uložený disciplinárny trest, disciplinárny trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený, sa vykoná. S výkonom podmienečne odloženého disciplinárneho trestu sa začne najneskôr do 30 dní od vykonania rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu za ďalšie disciplinárne previnenie.“.
101.
V § 60 odsek 4 znie:
„(4)
O odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý o jeho uložení rozhodol, alebo príslušník zboru s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou právomocou. O upustení alebo odpustení urobí príslušník zboru záznam v osobnej karte odsúdeného a na predpísanom tlačive. Proti rozhodnutiu o odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu jeho zvyšku nie je prípustné odvolanie.“.
102.
V § 61 odsek 1 znie:
„(1)
Ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak, príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník zboru s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou právomocou disciplinárny trest zahladí, ak odsúdený po dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu riadne plní svoje povinnosti a o zahladenie požiada.“.
103.
V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Prerušenie výkonu trestu sa oznámi príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.“.
104.
§ 65 vrátane nadpisu znie:
㤠65
Opustenie ústavu
(1)
Riaditeľ ústavu môže z naliehavého rodinného dôvodu, najmä pri úmrtí blízkej osoby alebo narodení dieťaťa, a z dôvodu návštevy kultúrnych, osvetových, športových, vzdelávacích a duchovných činností odsúdenému povoliť opustenie ústavu až na päť dní.
(2)
Riaditeľ ústavu rozhodne, v ktorých prípadoch povolí odsúdenému opustenie ústavu podľa odseku 1 v sprievode príslušníka zboru, ktorý zabezpečí dozor alebo dohľad nad odsúdeným počas opustenia ústavu.
(3)
Opustenie ústavu sa odsúdenému započítava do výkonu trestu.“.
105.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý znie:
„67a
Orgán štátu, ktorý v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom41a) plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu, je oprávnený navštevovať odsúdeného vo výkone trestu a hovoriť s ním bez prítomnosti tretej osoby. Toto oprávnenie sa nevzťahuje na odsúdeného, proti ktorému sa vedie trestné stíhanie a súd rozhodol o primeranom uplatnení obmedzení podľa osobitného predpisu.53) Návšteva povereného zástupcu orgánu štátu podľa prvej vety sa nepovažuje za návštevu podľa § 24 ods. 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41a znie:
„41a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.“.
106.
§ 68 vrátane nadpisu znie:
㤠68
Duchovná a pastoračná služba
(1)
Odsúdený má právo na poskytovanie duchovnej a pastoračnej služby v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov.42)
(2)
Duchovnú a pastoračnú službu poskytuje osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou podľa osobitných predpisov42a); iné osoby môžu poskytovať duchovnú a pastoračnú službu len na základe poverenia štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.42)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42 a 42a znejú:
„42)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 250/2002 Z. z.
42a)
Napríklad čl. 7 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), čl. 8 Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.“.
107.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
„45)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
108.
V § 72 ods. 4 sa za slová „kultúrno-osvetovej činnosti“ vkladajú slová „a športových činnostiach“.
109.
V § 72 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Mladistvému nemožno uložiť disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby; celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu možno uložiť najviac na desať dní a disciplinárny trest umiestnenia do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase najviac na 14 dní.
(6) Ak bol mladistvému opätovne uložený disciplinárny trest celodenného umiestnenia do uzavretého oddielu, možno s jeho výkonom začať najskôr po desiatich dňoch od vykonania tohto trestu. To neplatí, ak sa mladistvý dopustil disciplinárneho previnenia počas výkonu tohto disciplinárneho trestu a bol mu uložený takýto disciplinárny trest; v takom prípade možno mladistvého podrobiť disciplinárnemu trestu bez prerušenia najviac na 14 dní.“.
110.
V § 72 ods. 7 sa slovo „aktivitách“ nahrádza slovom „činnostiach“ a vypúšťajú sa slová „disciplinárny trest samoväzby a“.
111.
V § 72 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Po umiestnení mladistvého v ústave na výkon trestu pre mladistvých rozhodne riaditeľ ústavu o ustanovení opatrovníka mladistvému na zastupovanie a pomoc pri konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu podľa tohto zákona (ďalej len „opatrovník“). Opatrovníkom môže byť len fyzická osoba, u ktorej nie je pochybnosť o nezaujatosti pre jej pomer k mladistvému, k obhajcovi alebo zákonnému zástupcovi mladistvého, a ktorá
a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia alebo právo alebo má uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou a
b)
nevykonáva režimovú činnosť podľa tohto zákona alebo nemá disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona.
(9)
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka sa doručuje zákonnému zástupcovi mladistvého. Zákonný zástupca môže voči rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia o ustanovení opatrovníka sťažnosť. O sťažnosti rozhoduje osobitná komisia zriadená riaditeľom ústavu.“.
112.
§ 72 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10)
Opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme mladistvého. Funkcia opatrovníka zaniká
a)
dosiahnutím plnoletosti mladistvého,
b)
skončením výkonu trestu mladistvého alebo
c)
rozhodnutím riaditeľa ústavu o zbavení funkcie opatrovníka z dôvodu, že opatrovník prestal spĺňať podmienky podľa odseku 8.
(11)
Ustanovenia odsekov 8 až 10 sa primerane vzťahujú aj na odsúdeného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.“.
113.
V § 73 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „jej výkon“ sa vkladajú slová „a ústav má informáciu o uložení ochrannej výchovy mladistvému“.
114.
V § 74 ods. 4 sa slovo „Minister“ nahrádza slovami „Minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)“.
115.
V § 75 ods. 1 sa slová „po prijatí“ nahrádzajú slovami „pri prijímaní“ a v časti vety za bodkočiarkou sa nad slovom „misiu“ odkaz „49)“ nahrádza odkazom „48)“ a nad slovom „úrad“ sa odkaz „50)“ nahrádza odkazom „49)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 47 a 50 znejú:
„47)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
50)
Zákon č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
116.
V § 76 ods. 2 písmená c), f) a g) znejú:
„c)
riaditeľ ústavu alebo vedúci otvoreného oddelenia môže odsúdenému v mimopracovnom čase povoliť voľný pohyb mimo otvoreného oddelenia,
f)
riaditeľ ústavu alebo vedúci otvoreného oddelenia môže odsúdenému povoliť vychádzku mimo ústavu, aby navštívil blízke osoby mimo tohto oddelenia na čas najviac 48 hodín,
g)
odsúdenému sa umožní volať prostredníctvom telefónneho zariadenia bez obmedzenia spôsobom určeným riaditeľom ústavu.“.
117.
V § 77 ods. 1 sa slovo „zaradí“ nahrádza slovom „umiestni“.
118.
V § 78 ods. 2 sa slovo „zaradení“ nahrádza slovom „umiestnení“ a slovo „nezaraďuje“ sa nahrádza slovom „neumiestňuje“.
119.
V § 79 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
120.
V § 79 ods. 4 sa slová „na doživotný trest“ nahrádzajú slovami „umiestnenému v oddiele doživotných trestov“ a slová „udeliť voľno na“ sa nahrádzajú slovom „povoliť“.
121.
V § 81 ods. 1 písm. c) sa slová „svoje zdravie alebo život“ nahrádzajú slovami „svoj život, zdravie alebo život a zdravie iného“.
122.
V § 81 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
123.
V § 81 ods. 2 písm. b) sa číslo „24“ nahrádza číslom „48“.
124.
V § 81 ods. 3 sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou, bodkočiarka sa nahrádza bodkou a pripája sa táto veta: „O takomto umiestnení informuje ústav prokurátora vykonávajúceho dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave.“.
125.
V § 81 ods. 4 sa slovo „cely“ nahrádza slovom „miestnosti“.
126.
V § 81 odsek 5 znie:
„(5)
Opodstatnenosť umiestnenia odsúdeného do oddielu s bezpečnostným režimom preskúmava riaditeľ ústavu a prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave najmenej raz za tri mesiace.“.
127.
§ 81 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Vychádzky, návštevy a disciplinárne tresty sa vykonávajú oddelene od ostatných odsúdených.“.
128.
V § 82 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Do osobitného oddielu sa umiestňujú odsúdení podľa osobitného predpisu.54)
(2)
Výkon trestu odsúdených podľa odseku 1 sa zabezpečí v súlade s vykonávacou dohodou.54a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 54 a 54a znejú:
„54)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
54a)
§ 14 ods. 2 zákona č. 256/1998 Z. z. v znení zákona č. 255/2006 Z. z.“.
129.
V § 82 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.
130.
V § 83 ods. 1 sa slová „ods. 2 písm. f) až h)“ nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. e) až g)“.
131.
V § 85 ods. 1 sa slová „môže zriadiť“ nahrádzajú slovom „zriadi“.
132.
V § 85 ods. 2 sa slovo „zaradeným“ nahrádza slovom „umiestneným“.
133.
V § 85 ods. 3 sa slovo „zaradenému“ nahrádza slovom „umiestnenému“.
134.
V § 85 ods. 4 sa slovo „nezaraďuje“ nahrádza slovom „neumiestňuje“ a na konci sa pripája táto veta: „U odsúdeného zaradeného na pracovisko vnútornej prevádzky ústavu sa ustanovenia tohto paragrafu použijú primerane.“.
135.
§ 87 vrátane nadpisu znie:
㤠87
Všeobecná zodpovednosť odsúdeného
Odsúdený zodpovedá za škodu spôsobenú zavineným porušením povinnosti alebo zákazu počas výkonu trestu na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva.“.
136.
V § 89 ods. 2 prvá veta znie: „Činnosti pre všeobecný rozvoj odsúdeného a výkon prospešných prác mimo ústavu sa z hľadiska zodpovednosti za škodu nepovažujú za plnenie pracovných úloh.“.
137.
V § 90 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
do dovŕšenia 18 rokov jeho veku,“.
138.
V § 90 ods. 2 písm. c) sa slovo „aktivít“ nahrádza slovom „činností“ a slová „výkon prác pre ústav“ sa nahrádzajú slovami „činnosti pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného“.
139.
V § 90 ods. 2 písm. e) sa nad slovom „zmluva“ odkaz „54)“ vypúšťa.
140.
V § 91 ods. 2 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „15c)“ nahrádza odkazom „14a)“.
141.
V § 92 ods. 1 úvodnej vete sa slová „stráženie, dopravu, pátranie alebo predvedenie“ nahrádzajú slovami „stráženie a dopravu“.
142.
V § 92 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Odsúdený je povinný uhradiť zvýšené trovy výkonu trestu vynaložené ústavom na toxikologický rozbor, ak bol ten vyhodnotený ako pozitívny.
(3)
Odsúdený je povinný uhradiť zvýšené trovy výkonu trestu, ktoré vynaložil ústav alebo Policajný zbor pri pátraní po ňom a pri jeho predvedení, ak
a)
ušiel,
b)
nedovolene sa vzdialil z nestráženého pracoviska alebo otvoreného oddelenia,
c)
sa bezdôvodne včas nevrátil z
1.
mimoriadneho voľna na opustenie ústavu podľa § 50 ods. 3 písm. f),
2.
opustenia ústavu udeleného podľa § 65 ods. 1, § 85 ods. 3,
3.
vychádzky mimo ústavu podľa § 72 ods. 4, § 76 ods. 2 písm. f),
4.
voľného pohybu podľa § 76 ods. 2 písm. c).“.
143.
§ 92 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Úhrada zvýšených trov výkonu trestu je príjmom ústavu.“.
144.
V § 93 ods. 1 písmená a) a e) znejú:
„a)
odsúdenému, ktorý bol vyhostený alebo vydaný do cudziny, alebo cudzincovi, ktorý sa nezdržiava v Slovenskej republike a nemá na jej území majetok, ktorý možno postihnúť exekúciou alebo výkonom rozhodnutia,
e)
ak sa v období viac ako troch rokov bezvýsledne viedol výkon rozhodnutia,“.
145.
V § 93 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ústav alebo generálne riaditeľstvo vyradí z evidencie pohľadávku, ktorá je nevymožiteľná. Za nevymožiteľnú sa považuje pohľadávka, na ktorú nemožno z dôvodu uplynutia času58) nariadiť výkon rozhodnutia.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58)
§ 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
146.
V § 93 ods. 6 až 10 sa za slová „v správe ústavu“ vkladajú slová „alebo generálneho riaditeľstva“.
147.
V § 93 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Preplatky odsúdeného na jednotlivých druhoch trov alebo škode na majetku štátu sa použijú na započítanie nedoplatkov odsúdeného na iných trovách alebo škode na majetku štátu. Preplatok, ktorý vznikol úhradou poštovým poukazom, sa do výšky 3,31 eura odsúdenému nevracia a je príjmom štátneho rozpočtu.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
148.
V § 94 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“)“.
149.
V § 94 ods. 3 sa slová „§ 28 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 7“.
150.
§ 94 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Na účely pokračovania v činnostiach podporujúcich a rozvíjajúcich zmysel pre zodpovednosť, dodržiavanie zákonov a spoločenských noriem po skončení výkonu trestu a na zabezpečenie opatrení na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine zašle ústav oznámenie o nadchádzajúcom prepustení odsúdeného
a)
príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
b)
príslušnému orgánu miestnej štátnej správy a
c)
organizácii, ktorá podľa § 66 spolupracovala so zborom pri zaobchádzaní s odsúdeným a odsúdeným poskytuje aktivity aj po skončení výkonu trestu.
(5)
Oznámenie o nadchádzajúcom prepustení z výkonu trestu obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého a prechodného pobytu odsúdeného, označenie trestného činu, pre ktorý bol odsúdený vo výkone trestu, a termín prepustenia z výkonu trestu. Organizácii podľa odseku 4 písm. c) sa oznámenie zasiela len s písomným súhlasom odsúdeného.“.
151.
V § 95 odsek 3 znie:
„(3)
Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru pri úmrtí podľa odseku 1 vyrozumie príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, prokurátora, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, obhajcu, generálne riaditeľstvo a blízku osobu zomrelého; ďalej postupuje podľa osobitných predpisov.61)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:
„61)
Napríklad § 41 zákona č. 576/2004 Z. z., § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.“.
152.
Za siedmu časť sa vkladá nová ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ÔSMA ČASŤ
KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM TRESTU
§ 97a
(1)
Ústav alebo generálne riaditeľstvo koná vo veci:
a)
disciplinárnej odmeny,
b)
disciplinárneho previnenia,
c)
náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva (ďalej len „konanie o náhrade škody“),
d)
zvýšených trov výkonu trestu a zavinených trov výkonu trestu (ďalej len „konanie o zvýšených a zavinených trovách“),
e)
zhabania veci.
(2)
Na konanie podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.63a)
§ 97b
Príslušnosť
(1)
Konanie vo veciach súvisiacich s výkonom trestu v prvom stupni uskutočňuje a rozhoduje v ňom príslušník zboru alebo zamestnanec zboru určený podľa tohto zákona (ďalej len „oprávnený orgán“).
(2)
V konaní podľa § 97a ods. 1 písm. a) a b) (ďalej len „disciplinárne konanie“) je oprávneným orgánom v rozsahu ustanovenej disciplinárnej právomoci riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia výkonu trestu, vedúci otvoreného oddelenia a pedagóg.
(3)
V konaní o náhrade škody, ak škoda neprevyšuje trojnásobok minimálnej mzdy,30) je oprávneným orgánom určený príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. O škode prevyšujúcej trojnásobok minimálnej mzdy rozhoduje súd.
(4)
V konaní o zvýšených a zavinených trovách je oprávneným orgánom určený príslušník zboru alebo zamestnanec zboru.
(5)
V konaní podľa § 97a ods. 1 písm. e) je oprávneným orgánom určený príslušník zboru.
(6)
Miestna príslušnosť oprávneného orgánu je určená v konaní podľa
a)
§ 97a ods. 1 písm. a), b) a d) miestom, v ktorom odsúdený vykonáva trest,
b)
§ 97a ods. 1 písm. c) a e) miestom, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre začatie konania.
(6)
Na urýchlenie konania alebo z iného dôležitého dôvodu môže miestne príslušný oprávnený orgán postúpiť vec na konanie inému vecne príslušnému oprávnenému orgánu.
§ 97c
Účastník konania
Účastníkom konania je odsúdený, ktorý dal svojím správaním podnet na začatie konania; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím podľa tohto zákona vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.
§ 97d
Začatie konania
(1)
Konanie sa začína na základe vlastného zistenia oprávneného orgánu, na návrh ktoréhokoľvek príslušníka alebo zamestnanca zboru, na podnet iného správneho orgánu 63a) alebo na základe záznamu spísaného na predpísanom tlačive (ďalej len „záznam“). Zo záznamu musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom previnení, o spôsobení škody alebo o iných okolnostiach oprávňujúcich začatie konania.
(2)
Ak § 52a ods. 4 neustanovuje inak, konať vo veciach uvedených v § 97a ods. 1 nemožno, ak od skutočnosti rozhodnej pre začatie konania uplynuli viac ako dva roky.
(3)
Ak § 52a ods. 4 neustanovuje inak, oprávnený orgán je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.
(4)
Konanie je začaté dňom, keď oprávnený orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. Písomné oznámenie o začatí konania sa nevydáva.
§ 97e
Zastavenie konania
(1)
Konanie oprávnený orgán zastaví, ak
a)
odpadol dôvod konania začatého z podnetu oprávneného orgánu, ktoréhokoľvek príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru,
b)
spáchanie disciplinárneho previnenia alebo spôsobenie škody nebolo odsúdenému preukázané,
c)
účastník konania na výzvu oprávneného orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený,
d)
účastník konania písomne vzal odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo,
e)
účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
f)
účastník konania a oprávnený orgán uzavreli dohodu na dobrovoľné plnenie podľa § 97k.
(2)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie a rozhodnutie podľa odseku 1 písm. e) sa iba vyznačí v spise.
§ 97f
Lehoty
(1)
Ak je to potrebné, oprávnený orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu.
(2)
Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota určená podľa hodín začína plynúť začatím úkonu.
(3)
Lehota je zachovaná aj vtedy, ak podanie bolo v lehote podané na pošte a adresované oprávnenému orgánu, u ktorého sa má podať alebo ktorý má vo veci rozhodnúť. V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.
§ 97g
Oznamovanie a doručovanie
(1)
Ak sa v § 72 ods. 9 alebo v tejto časti neustanovuje inak, rozhodnutie sa oznamuje ústnym vyhlásením, a ak to nie je možné, doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia do vlastných rúk.
(2)
Ak účastník konania o to pri ústnom vyhlásení rozhodnutia požiada, doručí sa mu písomné vyhotovenie rozhodnutia. Deň doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.
(3)
Rozhodnutie v konaní podľa § 97a ods. 1 písm. e) sa oznamuje doručením rovnopisu rozhodnutia písomného vyhotovenia do vlastných rúk.
(4)
Ak nemožno písomné vyhotovenie rozhodnutia alebo rovnopis rozhodnutia doručiť účastníkovi konania priamo, doručí sa prostredníctvom poštového podniku11a) na poslednú známu adresu ako doporučená zásielka s doručenkou s poznámkou „do vlastných rúk“. Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, len čo účastník konania písomnosť prevezme alebo jej prijatie odmietne; na tento následok musí doručovateľ adresáta upozorniť. Ak sa písomnosť uložená na pošte nevyzdvihla, nastanú účinky jej doručenia na tretí deň od jej uloženia.
(5)
Účastník konania potvrdí ústne vyhlásenie alebo doručenie rozhodnutia svojím podpisom; ak to odsúdený odmietne, príslušník zboru v prítomnosti tretej osoby uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis. Za deň oznámenia rozhodnutia sa považuje aj deň odmietnutia potvrdenia podľa prvej vety, na čo musí byť účastník upozornený.
(6)
V konaní, v ktorom je ustanovený opatrovník, sa rozhodnutie oznamuje aj opatrovníkovi.
(7)
Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na oznamovanie a doručovanie ďalších písomností.
§ 97h
Podklad rozhodnutia
(1)
Oprávnený orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na jeho rozhodnutie, a na tento účel si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Priznanie odsúdeného nezbavuje oprávnený orgán povinnosti preskúmať a dostupnými prostriedkami zistiť skutkový stav veci.
(2)
V konaní je dôkazným prostriedkom všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutku, najmä vlastné zistenia príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, výpoveď obvineného alebo inej osoby, veci, listiny a obhliadka. Dôkazy musia byť označené konkrétne, a to takým spôsobom, aby ich bolo možné preveriť. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe oprávnenému orgánu z jeho činnosti netreba dokazovať.
(3)
Účastník konania je oprávnený navrhovať na podporu svojich tvrdení dôkazy.
(4)
Ak je dôkazným prostriedkom výpoveď svedka, uvedie sa stručný obsah výpovede s jeho vlastnoručným podpisom. Každý je povinný vypovedať ako svedok; musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčovať. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.63b) Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. O dôvodnosti odopretia výpovede rozhoduje oprávnený orgán. Oprávnený orgán poučí svedka o možnosti odoprieť výpoveď, o jeho povinnosti vypovedať pravdivo a nič nezamlčať a o právnych následkoch nepravdivej alebo neúplnej výpovede.
(5)
Ak je to potrebné na objasnenie skutku, oprávnený orgán môže zaistiť vec alebo listinu na nevyhnutne potrebný čas. Oprávnený orgán môže uložiť osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju predložila. Náklady spojené s predložením listiny, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom konania, uhrádza oprávnený orgán.
(6)
Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takým rozhodnutím viazaný.
(7)
Oprávnený orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy založenej na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
§ 97i
Rozhodnutie
(1)
Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu a obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa tiež uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie účastníka konania. Rozhodnutie musí byť podpísané s uvedením hodnosti, mena, priezviska a funkcie toho, kto ho vydal, opatrené odtlačkom pečiatky so štátnym znakom a oznámené účastníkovi konania.
(2)
Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. Ak sa v rozhodnutí ukladá povinnosť na plnenie, ustanoví sa pre ňu rozsah plnenia a lehota.
(3)
V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval.
(4)
Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote a u ktorého oprávneného orgánu.
(5)
Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia oprávnený orgán aj bez návrhu opraví a vyrozumie o tom účastníka konania.
(6)
Oznámené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je právoplatné.
(7)
Rozhodnutie je vykonateľné, ak uplynula lehota na plnenie. Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť na plnenie, rozhodnutie je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok.
§ 97j
Odvolacie konanie
(1)
Ak sa v § 59g ods. 2, § 60 ods. 4 alebo v tejto časti neustanovuje inak, pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal, proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v konaniach podľa § 97a ods. 1 písm. a) až c) do troch dní a v konaniach podľa § 97a ods. 1 písm. d) a e) do desiatich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
(2)
Odvolanie nemá odkladný účinok okrem odvolania proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podľa § 52 ods. 3 písm. a) až d).
(3)
Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne oprávnenému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak bolo odvolanie podané písomne, vyznačí sa na ňom dátum jeho prevzatia oprávneným orgánom. O odvolaní podanom ústne sa urobí záznam na predpísanom tlačive, v ktorom sa uvedú podstatné dôvody odvolania a dátum jeho podania.
(4)
Ak odsúdený v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie po uplynutí lehoty ustanovenej týmto zákonom alebo podal odvolanie nepríslušnému orgánu, predpokladá sa, že ho podal včas a príslušnému orgánu, ak tak urobil najneskôr do 15 dní odo dňa, keď mu bolo rozhodnutie oznámené.
(5)
Oprávnený orgán príslušný na rozhodovanie o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“) môže odpustiť zmeškanie lehoty, ak k nemu došlo zo závažných dôvodov a účastník konania o to požiada do 15 dní odo dňa, keď pominul dôvod zmeškania, a zároveň podá odvolanie.
(6)
Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie; ak tak neurobí, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia odvolania, predložiť odvolanie spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu na rozhodnutie.
(7)
Odvolacím orgánom je
a)
v disciplinárnom konaní vedúci oddelenia výkonu trestu alebo vedúci otvoreného oddelenia, ak rozhodnutie vydal pedagóg; riaditeľ ústavu, ak rozhodnutie vydal vedúci oddelenia výkonu trestu alebo vedúci otvoreného oddelenia,
b)
v konaní o náhrade škody riaditeľ ústavu alebo generálny riaditeľ v prípade škody, ktorá vznikla na majetku štátu v správe generálneho riaditeľstva,
c)
v konaní o zvýšených a zavinených trovách a v konaní podľa § 97a ods. 1 písm. e) riaditeľ ústavu.
(8)
Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní najneskôr do 30 dní od jeho doručenia odvolaciemu orgánu. V odôvodnených prípadoch môže lehotu predlžiť, najdlhšie na dobu 60 dní, o čom upovedomí účastníka konania.
(9)
Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni a
a)
ak sú na to dôvody, rozhodnutie zmení alebo zruší,
b)
odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí,
c)
rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov možnosti iných skutkových záverov, rýchlosti alebo hospodárnosti; oprávnený orgán je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.
(10)
Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znovu odvolať.
(11)
Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.
(12)
Proti rozhodnutiu riaditeľa ústavu v disciplinárnom konaní, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje riaditeľ ústavu na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Pre rozklad a konanie o ňom platia ustanovenia o odvolaní.
§ 97k
Dohoda na dobrovoľné plnenie
Pred vydaním rozhodnutia môžu v konaní o náhrade škody a v konaní o zavinených a zvýšených trovách účastník konania a oprávnený orgán uzavrieť písomnú dohodu na dobrovoľné plnenie.
§ 97l
Výkon rozhodnutia
Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, rozhodnutie vykonáva a pohľadávku vymáha ústav, ktorý pohľadávku spravuje;63c) ak účastník konania bol z výkonu trestu odňatia slobody prepustený, rozhodnutie vykonáva generálne riaditeľstvo podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.63c)
§ 97m
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Poisťovňa je na účely rozhodovania podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia povinná oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho písomnú žiadosť výplaty poistných plnení odsúdeným.
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho žiadosť poskytnúť podľa osobitného predpisu63d) údaje nevyhnutné na účely výkonu rozhodnutia od odsúdeného, ktorý je klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky.
(3)
Štátny orgán, obec, notár alebo iná osoba, ktorá z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedie evidenciu osôb a majetku, je na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia povinná oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho písomnú žiadosť potrebné údaje.
(4)
Iná osoba, ktorá ma údaje, listiny a iné veci potrebné na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia, je povinná ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho písomnú žiadosť tieto údaje poskytnúť, listiny a veci vydať alebo vypožičať, ak možno od nej splnenie tejto povinnosti požadovať.
(5)
Poštový podnik11a) je povinný oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho písomnú žiadosť údaje potrebné na účely rozhodovania podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia, najmä totožnosť osôb, ktoré majú prenajaté poštové priečinky, údaje o počte došlých zásielok a o ich odosielateľoch, úhrn súm doručených povinnému poštovým podnikom alebo do jeho poštového priečinka, totožnosť prijímateľa zásielok poste restante, alebo umožniť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu tieto údaje získať v poštovom podniku a správnosť údajov oznámených poštovým podnikom na mieste preveriť. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o poštových službách.11d)
(6)
Súčinnosť podľa odsekov 1 až 5 sa poskytuje bezodplatne.
§ 97n
(1)
Rozhodnutie o uložení disciplinárnej odmeny a rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu nie je preskúmateľné súdom; to neplatí, ak ide o rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu za konanie odsúdeného, ktoré má znaky priestupku.
(2)
Ak pohľadávka štátu vznikla na základe rozhodnutia vydaného podľa tohto zákona, úroky z omeškania sa neuplatňujú a nevymáhajú.“.
Doterajšia ôsma časť sa označuje ako deviata časť.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30, 63a až 63d znejú:
„30)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
63a)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
63b)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
63c)
§ 71 ods. 3, § 72 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
63d)
§ 91 ods. 4 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
153.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64 znie:
„64)
Napríklad zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.
154.
V § 98 ods. 6 sa za slovo „§ 51“ vkladajú slová „ods. 4 až 6“.
155.
§ 99 vrátane nadpisu znie:
㤠99
Osobné údaje o odsúdenom a odoberanie identifikačných znakov
(1)
Zbor na účely zabezpečenia činností súvisiacich s účelom výkonu trestu spracúva osobné údaje o odsúdenom v rozsahu identifikačných znakov a údajov podľa osobitného predpisu,65) ako aj tieto údaje o jeho osobe:
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, titul, vedecká hodnosť, predchádzajúce meno a priezvisko, ak ich má odsúdený zmenené,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátna príslušnosť,
e)
číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť odsúdeného, miesto a dátum jeho vydania,
f)
vzdelanie,
g)
zamestnanie a odborné znalosti,
h)
osobné, rodinné a sociálne anamnestické údaje, najmä rodinný stav, závislosť od požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, závery psychologického vyšetrenie osobnosti,
i)
zdravotná klasifikácia,
j)
údaje prevzaté z rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a súdu oznámených ústavu,
k)
poznatky o priebehu výkonu trestu, najmä údaje o mieste a dobe výkonu trestu, udelených disciplinárnych odmenách, uložených disciplinárnych trestoch, poznatkoch o plnení programu zaobchádzania.
(2)
Zbor nemá povinnosť informovať odsúdeného o obsahu údajov podľa odseku 1 písm. h) a k).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:
„65)
§ 21b zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/2013 Z. z.“.
156.
§ 100 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66 až 68 sa vypúšťajú.
157.
§ 101 vrátane nadpisu znie:
㤠101
Výkon postupne uložených trestov
(1)
Postupne uložené doteraz celkom nevykonané tresty sa považujú z hľadiska výkonu trestu za trest jediný.
(2)
Ak je pri postupne uložených trestoch ustanovený rôzny spôsob výkonu trestu, možno odsúdeného do termínu určenia spoločného spôsobu výkonu postupne uložených trestov súdom premiestniť do ústavu s najvyšším stupňom stráženia podľa uložených trestov.“.
158.
V § 102 ods. 1 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „spravodlivosti Slovenskej republiky“.
159.
V § 102 ods. 1 písmená g) a s) znejú:
„g)
disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,
s)
použití vreckového konta a osobného konta,“.
160.
V § 102 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
konaní vo veciach súvisiacich s výkonom trestu.“.
161.
Za § 104 sa vkladá § 104a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠104a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Disciplinárne konanie, konanie o zvýšených a zavinených trovách výkonu trestu, konanie o náhrade škody a konanie súvisiace so zhabaním veci začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.
(2)
Disciplinárny trest uložený právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2014 sa vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.
(3)
Ustanovenia § 59f, 59g, 60 a 61 sa vzťahujú aj na odsúdeného, ktorému bol uložený disciplinárny trest právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2014.
(4)
Peňažný príspevok poskytnutý odsúdenému podľa ustanovení § 22 ods. 1, § 31 ods. 2 a § 92 ods. 2 účinných do 31. decembra 2013 sa v čase prepustenia z výkonu trestu alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny stáva nenávratným.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 93/2008 Z. z., zákonom č. 498/2008 Z. z., zákonom č. 461/2012 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.