371/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

371
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z. a zákona č. 549/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2a ods. 1 sa za slovo „majetku“ vkladá čiarka a slová „práva na nakladanie s vecami osobnej potreby“.
2.
V § 3 ods. 3 sa slová „stráženie a dozor nad obvineným“ nahrádzajú slovami „stráženie obvineného“.
3.
§ 4 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
„Orgán zabezpečujúci výkon väzby
§ 4
Stráženie, dozor, dohľad a zaobchádzanie s obvinenými zabezpečuje zbor, ak § 9 ods. 5 alebo osobitný predpis2) neustanovuje inak.“.
4.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak obvinený nemá žiadny doklad, ktorým môže preukázať svoju totožnosť, orgán, ktorý obvineného dodal do väzby, jeho totožnosť písomne potvrdí.“.
5.
V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na overenie podoby tváre a správnosti údajov zapísaných v doklade totožnosti predloženom obvineným predvedeným do výkonu väzby poskytne v prípade podozrenia zo zámeny osoby vo výkone väzby na písomné požiadanie ústavu príslušný útvar Policajného zboru, ktorý doklad vydal, informáciu z informačného systému Policajného zboru.4a)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6 odsek 4 znie:
„(4)
Obvinený musí byť pri prijímaní do väzby poučený o právach a povinnostiach podľa tohto zákona. Ak tomu bráni zdravotný stav obvineného alebo iné závažné dôvody, obvinený sa poučí ihneď po odpadnutí takýchto dôvodov.“.
7.
V § 6 ods. 5 sa slovo „lekárskej“ nahrádza slovom „zdravotnej“ a slovo „zdravotným“ sa nahrádza slovom „iným“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 51 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 6 ods. 6 sa za slovom „látky6)“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú vymedzené vo všeobecnej časti Trestného zákona,“.
9.
V § 7 ods. 2 písm. d) a ods. 4 sa za slová „Trestného zákona“ vkladajú slová „alebo ktorí sú stíhaní pre trestné činy, za ktoré možno podľa Trestného zákona uložiť trest odňatia slobody na doživotie“.
10.
V § 7 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a obvinení, ktorí neboli predtým odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody,“.
11.
V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
osoby, ktoré sú vo väzbe na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu, európskeho zatýkacieho rozkazu alebo výkonu cudzieho rozhodnutia, od ostatných obvinených.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
Napríklad zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z., zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 344/2012 Z. z.“.
12.
V § 7 ods. 3 písm. c) sa za slovo „ústavu“ vkladajú slová „alebo ním určený príslušník zboru“.
13.
V § 7 odsek 7 znie:
„(7)
V odôvodnených prípadoch možno pri umiestňovaní postupovať odlišne od zásad uvedených v odseku 2 písm. b), e) a h); zmiernenie umiestnenia podľa odseku 2 písm. h) sa netýka obvinených podľa odseku 2 písm. f). Mladistvého možno umiestniť s dospelým obvineným alebo odsúdeným len výnimočne a len, ak takéto umiestnenie bude v záujme mladistvého, dospelý obvinený alebo odsúdený nebude na mladistvého nepriaznivo vplývať, ohrozovať jeho zdravie alebo zneužívať jeho prítomnosť v cele a mladistvý a dospelý obvinený alebo odsúdený s tým súhlasia. O takomto umiestnení a o umiestnení obvineného v bezpečnostnej cele informuje ústav prokurátora vykonávajúceho dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave. Opodstatnenosť takéhoto umiestnenia a umiestnenia obvineného v bezpečnostnej cele preskúmava riaditeľ ústavu a prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave najmenej raz za tri mesiace.“.
14.
V § 9 ods. 1 druhej vete sa za slová „len po predchádzajúcom súhlase“ vkladá slovo „príslušného“.
15.
V § 9 ods. 5, § 20 ods. 2, § 30 ods. 2 písm. i) a § 61 ods. 4 sa pred slovo „väzby“ vkladá slovo „výkonu“.
16.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Predvedenie obvineného v ústave sa môže uskutočniť len v čase a rozsahu nenarúšajúcom ústavný poriadok a výkon práv obvineného podľa tohto zákona.“.
17.
V § 12 ods. 1 sa za slovo „obvinených“ vkladajú slová „alebo odsúdených“.
18.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 20 zákona č. 355/2007 Z. z.“.
19.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Obmenu vlastného odevu, bielizne a obuvi možno vykonať individuálnou donáškou do ústavu v čase a termíne určenom riaditeľom ústavu.“.
20.
V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Obvinený môže používať vlastnú spodnú bielizeň a ponožky v určenom množstve aj vtedy, ak používa ústavný odev a obuv.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
21.
V § 14 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „donáškou do ústavu alebo balíkom s vhodným odevom a obuvou; v iných odôvodnených prípadoch môže prijatie vhodného odevu a obuvi povoliť riaditeľ ústavu.“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 16 ods. 2 sa slová „môže zo svojho rozpočtu poskytnúť nenávratný“ nahrádzajú slovami „poskytne“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Peňažný príspevok je obvinený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak obvinený nemá v čase prepustenia z výkonu väzby alebo po vykonaní zrážok z poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažný príspevok poskytnutý ústavom alebo jeho časť sa stanú nenávratnými.“.
24.
V § 16 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
25.
V § 16 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
26.
V § 16 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
27.
V § 16 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak obvinený nemá peňažné prostriedky a predchádzajúci kalendárny mesiac nenakupoval v predajni zriadenej v ústave, ústav zabezpečí obvinenému aj ďalšie prostriedky osobnej hygieny. Peňažné prostriedky poskytnuté ústavom na ďalšie potreby osobnej hygieny je obvinený povinný uhradiť z peňažných prostriedkov evidovaných na jeho konte. Ak obvinený nemá v čase prepustenia z výkonu väzby alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny peňažné prostriedky, peňažné prostriedky vynaložené ústavom na ďalšie potreby osobnej hygieny alebo ich časť sa stanú nenávratnými.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
28.
V § 16 ods. 6 sa za slová „dvakrát v“ vkladá slovo „kalendárnom“.
29.
Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16a
Vychádzka
Obvinený má právo zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ústavu v trvaní najmenej jednej hodiny. Vychádzku môže v odôvodnených prípadoch obmedziť alebo zrušiť riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru. Príslušník zboru zabezpečujúci dozor alebo dohľad preruší alebo predčasne ukončí vychádzku, ak obvinený napriek upozorneniu porušuje ústavný poriadok, ohrozuje bezpečnosť v ústave alebo je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie osôb v priestore vychádzok.“.
30.
§ 17 vrátane nadpisu znie:
㤠17
Veci osobnej potreby
(1)
Obvinený môže mať pri sebe v cele hodinky, fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, písomnosti týkajúce sa trestnej veci, v ktorej je v čase výkonu väzby stíhaný, ako aj písomnosti týkajúce sa iných právnych vecí obvineného, osobnú korešpondenciu, potreby na korešpondenciu, hygienické potreby, veci zakúpené v predajni zriadenej v ústave, v množstve, ktoré zodpovedá možnostiam ich uloženia v skrinke, elektrický holiaci strojček, ponorný varič alebo rýchlovarnú kanvicu, ak je v cele elektrická zásuvka a spĺňa podmienky podľa odseku 3, a ďalšie veci povolené riaditeľom ústavu.
(2)
Veci, ktoré môže mať obvinený pri sebe mimo cely, určí riaditeľ ústavu.
(3)
Elektrický spotrebič musí spĺňať podmienky bezpečnej prevádzky a nesmie mať inštalované zariadenie umožňujúce nedovolený prenos informácií. Vykonanie technickej kontroly zabezpečí ústav; v odôvodnených prípadoch sa vykoná opätovná technická kontrola. Náklady spojené s vykonaním technickej kontroly a používaním vlastného elektrického spotrebiča znáša obvinený.
(4)
Ak obvinený nemôže pri návšteve podľa § 19 ods. 6 odovzdať osobné veci, ktorých držanie v ústave nie je povolené, je v rozpore s účelom výkonu väzby alebo ich účel držania v ústave sa skončil, riaditeľ ústavu môže obvinenému povoliť tieto veci odoslať na vlastné náklady balíkom prostredníctvom poštového podniku11a) na adresu určenú obvineným. Ak ústav nemôže zabezpečiť bezpečné skladovanie týchto vecí, tie sa odošlú na náklady ústavu. Ak vec osobnej potreby obvineného nemožno podľa osobitných predpisov11b) považovať za bezpečnú, ústav ju znehodnotí podľa osobitného predpisu.11c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11c znejú:
„11a)
§ 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11b)
Napríklad zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
11c)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 18 ods. 2 a § 19 ods. 2 sa pred slovo „orgánu“ vkladá slovo „príslušného“.
32.
V § 18 odsek 3 znie:
„(3)
Rozhovor medzi obvineným a obhajcom, advokátom alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci, sa môže uskutočniť len v čase a rozsahu nenarúšajúcom ústavný poriadok. Riaditeľ ústavu určí podmienky a spôsob vykonania rozhovoru a zabezpečí, aby určený príslušník zboru rozhovor medzi obvineným a obhajcom alebo advokátom mohol vidieť, nie však počuť. Pri rozhovore medzi obvineným a inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej právnej veci, riaditeľ ústavu zabezpečí, aby bol určený príslušník zboru pri rozhovore prítomný a ten videl a počul jeho obsah.“.
33.
V § 19 odsek 1 znie:
„(1)
Obvinený má právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru. Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí; ak má obvinený viac ako štyri deti, toto obmedzenie neplatí pre deti obvineného. Neuplatnené právo prijať návštevu v čase určenom riaditeľom ústavu alebo ním určeným príslušníkom zboru zaniká. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania návštevy, prijatie návštevy častejšie alebo návštevu viacerých osôb.“.
34.
V § 20 ods. 1 prvej vete sa slovo „korešpondenciu“ nahrádza slovami „písomné správy v listinnej podobe (ďalej len „korešpondencia“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
§ 27 zákona č. 324/2011 Z. z.“.
35.
V § 20 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
medzi obvineným a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv, ako aj medzi obvineným a medzinárodným orgánom alebo medzinárodnou organizáciou, ktorá podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, je príslušná na prejednanie podnetov alebo sťažností týkajúcich sa ochrany ľudských práv,“.
36.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
§ 5 ods. 5 zákona č. 324/2011 Z. z.“.
37.
§ 20 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak korešpondencia obsahuje nepovolenú vec, postupuje sa primerane podľa § 17 ods. 4.
(9)
Okrem korešpondencie podľa odseku 1 môže obvinený poistenou zásielkou13a) prijímať aj poštové známky. Pri nakladaní s poštovou zásielkou obsahujúcou poštové známky sa postupuje primerane podľa odsekov 2 a 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 3 ods. 4 zákona č. 324/2011 Z. z.“.
38.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
(1)
Písomnou správou v listinnej podobe sa rozumie
a)
oznámenie v písomnej forme, ktoré sa má dodať na adresu uvedenú na oznámení alebo na obálke,
b)
účet, faktúra, finančný výkaz alebo iná správa nerovnakého obsahu a formy, ktoré súvisia so záväzkovými alebo inými vzťahmi medzi odosielateľom a obvineným,
c)
kresba, fotografia.
(2)
Za písomnú správu v listinnej podobe sa nepovažuje oznámenie, ktoré pozostáva výlučne z reklamných, marketingových alebo propagačných materiálov, kniha, katalóg, noviny a iná periodická tlač, a to ani vtedy, ak sú obsahom listovej zásielky; uvedené platí aj o ich kópii.“.
39.
§ 21 až 23 vrátane nadpisov znejú:
㤠21
Používanie telefónu
(1)
Obvinený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať najmenej 20 minút v čase určenom v ústavnom poriadku prostredníctvom telefónneho zariadenia umiestneného v ústave najviac piatim osobám, ktorých meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo uvedie vo svojej písomnej žiadosti. Počas telefonovania môže riaditeľ ústavu nariadiť prítomnosť príslušníka zboru. Obvinený v kolúznej väzbe môže telefonovať iba po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý si môže vyhradiť svoju prítomnosť pri telefonovaní.
(2)
Obvinený môže s obhajcom telefonovať raz za kalendárny týždeň; na písomnú žiadosť obvineného môže riaditeľ ústavu v odôvodnených prípadoch povoliť obvinenému telefonovať obhajcovi aj častejšie. Predchádzajúci súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na telefonovanie obvineného s obhajcom sa nevyžaduje.
(3)
Ústav je oprávnený elektronicky zaznamenávať údaje o priebehu hovoru. Záznam o priebehu hovoru môže obsahovať len údaje o volaných telefónnych číslach, čase a dĺžke hovoru a pretelefonovanej peňažnej sume.
(4)
Náklady spojené s telefonovaním znáša obvinený.
§ 22
Prijímanie balíkov
(1)
Obvinený má právo raz za tri mesiace a mladistvý obvinený raz za mesiac prijať balík s vecami osobnej potreby obsahujúci fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, potreby na korešpondenciu a iné veci osobnej potreby povolené riaditeľom ústavu do hmotnosti dvoch kilogramov. Balík možno obvinenému doručiť len prostredníctvom poštového podniku.11a)
(2)
Ak balík obsahuje vec osobnej potreby, ktorá nie je uvedená v odseku 1, alebo vec osobnej potreby, ktorá nebola povolená riaditeľom ústavu, postupuje sa primerane podľa § 17 ods. 4. Ak je podozrenie, že vec súvisí s trestným činom, správnym deliktom alebo priestupkom, príslušník zboru je povinný vec bezodkladne odovzdať príslušnému štátnemu orgánu.
Prijímanie peňažných prostriedkov, nakladanie s nimi a iné finančné operácie
§ 23
(1)
Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do väzby alebo počas jej trvania vydá príkaz na zaistenie peňažných prostriedkov v eurách, cudzej mene alebo cenín, cenných papierov a dokladov preukazujúcich existenciu účtu obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ústav ich prevezme a zaeviduje na konte obvineného. S peňažnými prostriedkami môže obvinený nakladať až po písomnom súhlase orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu.
(2)
Ak orgán činný v trestnom konaní alebo súd pri vzatí obvineného do väzby alebo počas jej trvania nevydá príkaz podľa odseku 1, peňažné prostriedky v eurách, cudzej mene alebo ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej banky ústav prevezme a zaeviduje na konte obvineného. Na nakladanie s peňažnými prostriedkami sa súhlas podľa odseku 1 nevyžaduje.
(3)
Peňažné prostriedky možno obvinenému zasielať poukazom poštového platobného styku alebo bezhotovostným prevodom na účet cudzích prostriedkov ústavu. Peňažné prostriedky zaslané alebo poukázané obvinenému sa zaevidujú na jeho konto. Informáciu o doručení peňažných prostriedkov pre obvineného na účet cudzích prostriedkov ústavu obvinený potvrdí svojím podpisom. Ak obvinený odmietne prijať peňažné prostriedky, tie sa vrátia odosielateľovi alebo príkazcovi na písomnú žiadosť obvineného. Náklady spojené s vrátením peňažných prostriedkov sa uhradia z odmietnutej sumy peňažných prostriedkov.
(4)
Obvinenému sa okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 3 účtujú a evidujú na jeho konte
a)
peňažné prostriedky v eurách, ktoré sa obvinenému odňali pri prijatí do väzby podľa odsekov 1 a 2,
b)
zostatok z pracovnej odmeny, nemocenských dávok13b) a úrazových dávok13c) po vykonaní zrážok podľa § 32 ods. 5 a 6,
c)
iné úrazové dávky,14)
d)
dôchodková dávka podľa osobitných predpisov15) (ďalej len „dôchodok“),
e)
peňažné prostriedky v eurách zaslané obvinenému inak ako spôsobom podľa odseku 3 prvej vety.
(5)
V pokladnici ústavu sa obvinenému uschovávajú a evidujú na jeho konte aj
a)
peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sa obvinenému odňali pri prijatí do väzby podľa odsekov 1 a 2,
b)
peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré boli obvinenému zaslané inak ako spôsobom podľa odseku 3 prvej vety,
c)
ceniny, cenné papiere a doklady preukazujúce existenciu účtu obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
(6)
Ústav obvinenému blokuje na jeho konte peňažné prostriedky potrebné v dobe prepustenia z výkonu väzby na zabezpečenie
a)
stravného na jeden deň,15a)
b)
cestovných nákladov do miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu vo výške 10 % zo sumy životného minima.17)
(7)
Obvinený môže, okrem peňažných prostriedkov blokovaných podľa odseku 6, čerpať peňažné prostriedky účtované a evidované ústavom na jeho konte najviac do výšky úhrady
a)
výživného,
b)
pohľadávok spojených s výkonom väzby alebo výkonom trestu,
c)
v ústave evidovaných pohľadávok ostatných oprávnených.
(8)
Ak obvinený písomne požiada o úhradu podľa odseku 7, tá sa vykoná jedenkrát za kalendárny týždeň v určený pracovný deň.
(9)
Ak obvinený nesplnil podmienky úhrady pohľadávky podľa odseku 7 a písomne požiada o čerpanie peňažných prostriedkov z jeho konta, môže peňažné prostriedky čerpať len na
a)
nákup základných potrieb osobnej hygieny,
b)
nákup ďalších potrieb osobnej hygieny,
c)
nákup základných potrieb na korešpondenciu,
d)
úhradu súdnych poplatkov a správnych poplatkov,
e)
nákup liekov, ktoré nemožno poskytnúť na základe zdravotného poistenia bezplatne podľa osobitného predpisu,10) úhradu nevyhnutých nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b, 13c, 14, 15 a 15a znejú:
„13b)
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
§ 2 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2006 Z. z.
13c)
§ 13 ods. 3 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.
14)
§ 13 ods. 3 písm. b) až j) zákona č. 461/2003 Z. z.
15)
Napríklad § 30 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 13 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z., § 29 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15a)
§ 5 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 24 ods. 1 sa slová „dôchodkovú dávku podľa osobitných predpisov15) (ďalej len „dôchodok“)“ nahrádzajú slovom „dôchodok“.
41.
V § 24 ods. 3 sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 16.
42.
V § 24 odsek 4 znie:
„(4)
Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a príslušný úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „orgán sociálneho poistenia“), príslušná dôchodková správcovská spoločnosť a príslušná poisťovňa podľa osobitného predpisu16) zašlú dôchodok na konto osoby, ktorej bol výkon väzby ukončený, dôchodok odošle ústav späť odosielateľovi.“.
43.
V § 25 ods. 1 prvá veta znie:
„Obvinený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni zriadenej v ústave najmenej raz za kalendárny týždeň v určený pracovný deň v primeranom množstve a s prihliadnutím na možnosť ich bezpečného uloženia v skrinke a v súlade s podmienkami zabezpečenia zdravotnej neškodnosti potravín; v odôvodnených prípadoch najneskôr do piatich pracovných dní od jeho predvedenia do výkonu väzby alebo premiestnenia z iného ústavu.“.
44.
V § 25 ods. 2 sa slovo „drogériovým“ nahrádza slovom „drogistickým“.
45.
V § 25 odsek 3 znie:
„(3)
V predajni zriadenej v ústave nemožno predávať predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu väzby, ohrozenie bezpečnosti v ústave alebo zdravia obvineného.“.
46.
Nadpis § 26 znie: „Vzdelávanie, záujmová činnosť, športová činnosť a iné činnosti“.
47.
V § 26 ods. 1 a 2 sa slovo „aktivitách“ nahrádza slovom „činnostiach“.
48.
V § 26 ods. 4 sa za slovom „väzby“ vypúšťa čiarka a slová „najmä v kolúznej väzbe,“.
49.
V § 26 odsek 5 znie:
„(5)
Obvinenému možno prostredníctvom poštového podniku povoliť prijatie balíka obsahujúceho študijné materiály, literatúru a veci na záujmovú a športovú činnosť zodpovedajúce možnostiam ich uloženia v ústave; za študijné materiály a literatúru sa nepovažujú denná tlač a časopisy podľa § 27 ods. 3 a za veci určené na športovú činnosť sa nepovažujú potravinové doplnky a výživové doplnky podľa osobitného predpisu.17a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 2 písm. f) a g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 349/2011 Z. z.“.
50.
§ 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Na písomnú žiadosť obvineného možno obvinenému umožniť pracovné činnosti v ústave, ktorých cieľom je zmysluplne zachovávať, rozvíjať a využívať schopnosti obvineného a zvládanie negatívnych vplyvov umiestnenia vo výkone väzby.“.
51.
V § 27 odsek 1 znie:
„(1)
Obvinený môže na vlastné náklady používať v cele vlastný rádioprijímač a televízny prijímač napájané z vlastného zdroja, ktorý je ich súčasťou. Vlastný rádioprijímač a televízny prijímač musia spĺňať podmienky uvedené v § 17 ods. 3. Ak to umožňujú podmienky v ústave, môže riaditeľ ústavu povoliť pripojenie rádioprijímača a televízneho prijímača do elektrickej siete na náklady obvineného.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
52.
V § 27 ods. 3 sa nad slovom „podnikom“ odkaz „19)“ nahrádza odkazom „11a)“.
53.
§ 28 vrátane nadpisu znie:
㤠28
Poskytovanie psychologických a sociálnych služieb
(1)
Ústav poskytne obvinenému psychologické služby, ak si jeho psychický stav vyžaduje odbornú pomoc psychológa a o poskytnutie takej služby požiada alebo s jej poskytnutím súhlasí.
(2)
Ak obvinený požiada o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie, ústav poskytne obvinenému sociálne poradenstvo zamerané na obmedzenie negatívnych vplyvov väzenského prostredia a pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie obvineného a jeho rodiny.“.
54.
V § 29 ods. 2 sa slová „ním určeným príslušníkom zboru“ nahrádzajú slovami „s príslušníkom zboru určeným riaditeľom ústavu“.
55.
V § 30 ods. 1 písm. d) sa slovo „lekárskej“ nahrádza slovom „zdravotnej“.
56.
V § 30 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:
„m)
bez zbytočného odkladu oznámiť ústavu zmenu zdravotnej poisťovne,19a)“.
Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená n) a o).
Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
57.
V § 30 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
nosiť preukaz obvineného, keď sa nachádza mimo cely, a stratu preukazu ihneď hlásiť príslušníkovi zboru,“.
58.
V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
bez zbytočného odkladu osobne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť príslušníkovi zboru alebo zamestnancovi zboru, ak utrpel pracovný úraz alebo iný ako pracovný úraz alebo bol svedkom pracovného úrazu, iného úrazu alebo nebezpečnej udalosti, alebo sa o nich dozvedel.19b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:
„19b)
§ 3 písm. j), § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
59.
V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
tetovať seba alebo iného, alebo sa nechať tetovať, nosiť piercing, zhotovovať piercing sebe alebo inému, alebo nechať si zhotovovať piercing, alebo inak narúšať svoju telesnú integritu alebo telesnú integritu iného,“.
60.
V § 30 ods. 2 písm. j) sa slová „okrem prípadu jeho použitia podľa § 21 ods. 2“ nahrádzajú slovami „alebo iné technické zariadenie umožňujúce komunikáciu alebo záznam informácií“.
61.
V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
zneužívať a poškodzovať preukaz obvineného.“.
62.
V § 31 odsek 3 znie:
„(3)
Ústavný poriadok je k dispozícii v oddiele so štandardným režimom v každej cele. V oddiele so zmierneným režimom je ústavný poriadok k dispozícii na mieste bežne prístupnom obvinenému alebo sa poskytne obvinenému na požiadanie.“.
63.
V § 32 ods. 2 sa za slová „§ 175“ vkladá čiarka a slová „§ 176“.
64.
V § 32 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Z pracovnej odmeny obvineného ústav vykonáva a odvádza zrážky podľa osobitných predpisov;22) zostatkom je čistá pracovná odmena.
(6)
Z čistej pracovnej odmeny obvineného, z nemocenských dávok13b) a úrazových dávok13c) obvineného sa vykonávajú zrážky podľa osobitného predpisu.22a) Ak obvinený, voči ktorému bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi do výkonu väzby, postupuje sa podľa osobitných predpisov,22a) pričom za mzdu povinného sa považuje pracovná odmena, nemocenské dávky a úrazové dávky, ak z nich možno uspokojiť pohľadávku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b sa vypúšťajú.
Poznámky k odkazom 22 a 22a znejú:
„22)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
22a)
§ 293 až 295 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 519/1991 Z. z.“.
65.
V § 32 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem platenia poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platenia poistného do zdravotných poisťovní a plnenia odvodovej povinnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:
„22b)
Napríklad § 293 až 296 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 519/1991 Z. z.“.
66.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:
„22c)
Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení zákona č. 339/2012 Z. z.“.
67.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
O umiestnení do režimu, v ktorom bude obvinený vykonávať väzbu, rozhodne riaditeľ ústavu alebo príslušník zboru určený riaditeľom ústavu spravidla najbližší pracovný deň po prijatí obvineného do výkonu väzby.“.
68.
V § 37 ods. 3 uvádzacia veta znie: „V oddiele so zmierneným režimom nemôžu byť umiestnení obvinení:“.
69.
V § 37 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 47 ods. 2 Trestného zákona, alebo ktorí sú stíhaní pre trestné činy, za ktoré možno podľa Trestného zákona uložiť trest odňatia slobody na doživotie,“.
70.
V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
u ktorých tak rozhodne riaditeľ ústavu z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného alebo inej osoby v ústave alebo možného rizika ohrozenia bezpečnosti v ústave.“.
71.
Piaty oddiel vrátane nadpisu znie:
„PIATY ODDIEL
DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ
§ 38
Disciplinárne odmeny
(1)
Za dlhodobé vzorné plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, aktívnu účasť na činnostiach podľa § 26, plnenie pracovných povinností alebo vykonanie príkladného činu možno obvinenému udeliť disciplinárnu odmenu.
(2)
Príkladným činom sa rozumie vykonanie hrdinského skutku, prejav statočnosti pri záchrane ľudského života alebo majetku, mimoriadny prejav odvahy a úsilia.
(3)
Disciplinárnou odmenou je
a)
pochvala,
b)
mimoriadne povolenie návštevy,
c)
mimoriadne povolenie telefonického volania,
d)
povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov (ďalej len „povolenie balíka“).
(4)
O uložení disciplinárnej odmeny príslušník zboru vykoná záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom tlačive, ktoré založí do osobného spisu obvineného.
§ 39
Výkon disciplinárnych odmien
(1)
Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia návštevy sa týka len jednej návštevy nad rámec intervalu alebo trvania návštevy podľa § 19 ods. 1. Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia návštevy sa považuje za vykonanú odoslaním povolenia k návšteve. V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu povoliť náhradný termín vykonania tejto disciplinárnej odmeny.
(2)
Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia telefonického volania sa týka len jedného telefonického volania nad rámec určeného intervalu alebo doby trvania hovoru. Disciplinárna odmena mimoriadneho povolenia telefonického volania sa považuje za vykonanú uskutočnením povoleného telefonického hovoru.
(3)
Disciplinárna odmena povolenia balíka sa týka len jedného balíka. Disciplinárna odmena povolenia balíka sa považuje za vykonanú odoslaním povolenia na prijatie balíka. Balík nemôže obsahovať
a)
cennosti,
b)
alkoholické nápoje,
c)
lieky,
d)
jedy,
e)
omamné látky, psychotropné látky a prekurzory,
f)
tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť,
g)
zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu väzby alebo na ohrozenie bezpečnosti v ústave,
h)
akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré možno považovať za nebezpečné potraviny11b) alebo ktoré sa nimi môžu prepravou v balíku stať,
i)
akékoľvek potraviny a nápoje, ktoré nie sú v originálnom obchodnom balení alebo boli technologicky spracované akýmkoľvek spôsobom konzervovania v domácich podmienkach, najmä zaváraním v sklených, plastových alebo kovových obaloch, sterilizáciou, solením, prisladzovaním, sušením, údením, mrazením a podobne,
j)
akékoľvek potravinové doplnky a výživové doplnky17a) alebo
k)
cigarety, tabak a iné tabakové výrobky, ak je adresovaný mladistvému.
§ 40
Disciplinárne previnenia a disciplinárne tresty
(1)
Obvinený je disciplinárne zodpovedný za disciplinárne previnenie.
(2)
Disciplinárne previnenie je zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti alebo zákazu podľa tohto zákona, predpisov na jeho vykonanie alebo ústavného poriadku obvineným. Disciplinárnym previnením je aj konanie, ktoré má znaky priestupku podľa osobitných predpisov.24)
(3)
Za disciplinárne previnenie možno obvinenému uložiť tieto disciplinárne tresty:
a)
pokarhanie,
b)
zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných potrieb osobnej hygieny a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu,
c)
zákaz používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača až na dva mesiace,
d)
prepadnutie veci,
e)
celodenné umiestnenie do cely disciplinárneho trestu až na desať dní,
f)
umiestnenie do samoväzby až na desať dní.
(4)
Uložením disciplinárneho trestu nie je vylúčené trestné stíhanie obvineného, ak konanie obvineného napĺňa aj znaky skutkovej podstaty trestného činu.
§ 40a
Zásady ukladania disciplinárnych trestov
(1)
Za disciplinárne previnenie možno obvinenému uložiť len jeden disciplinárny trest; to neplatí, ak sa ukladá disciplinárny trest prepadnutia veci.
(2)
Pred uložením disciplinárneho trestu musí byť vždy objektívne zistený skutkový stav veci. Obvinenému musí byť pred uložením disciplinárneho trestu daná možnosť vyjadriť sa k veci, navrhovať dôkazy a obhajovať sa. Vyjadrenie obvineného sa uvedie na predpísanom tlačive a predloží obvinenému na podpis. Ak obvinený vyjadrenie odmietne podpísať, príslušník zboru v prítomnosti tretej osoby uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis.
(3)
Uložený disciplinárny trest musí byť primeraný závažnosti spáchaného disciplinárneho previnenia, spôsobu jeho spáchania, jeho následkom, okolnostiam, za ktorých bolo spáchané, a doterajšiemu postoju obvineného k plneniu povinností uložených týmto zákonom.
(4)
Za disciplinárne previnenie možno uložiť disciplinárny trest do 30 dní odo dňa, keď sa o disciplinárnom previnení dozvedel ktorýkoľvek príslušník zboru s disciplinárnou právomocou, najneskôr však do jedného roka odo dňa spáchania disciplinárneho previnenia. Ak konanie obvineného, ktoré vykazuje znaky disciplinárneho previnenia, bolo predmetom prešetrovania iného orgánu, lehota 30 dní na uloženie disciplinárneho trestu sa začína dňom, keď sa ktorýkoľvek príslušník zboru s disciplinárnou právomocou dozvedel o výsledku tohto prešetrovania; táto lehota platí aj vtedy, ak prvostupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu bolo zrušené a ak vec bola vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. Iným orgánom podľa predchádzajúcej vety sa rozumie orgán činný v trestnom konaní a orgány oprávnené vykonávať dozor a kontrolu nad výkonom väzby (§ 59 a 60); iným orgánom nie je orgán splnomocnený nadriadeným s disciplinárnou právomocou, ktorý je príslušný rozhodnúť o uložení disciplinárneho trestu.
(5)
Uloženie disciplinárneho trestu sa obvinenému oznámi individuálne. S výkonom disciplinárneho trestu sa musí začať najneskôr do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu; táto lehota neplynie počas práceneschopnosti obvineného, prechodného premiestnenia obvineného do iného ústavu alebo podmienečného odkladu výkonu disciplinárneho trestu.
(6)
Od uloženia disciplinárneho trestu sa upustí, ak možno obnovenie poriadku a nápravu správania obvineného dosiahnuť prejednaním disciplinárneho previnenia, obvinený sa k disciplinárnemu previneniu priznal a svoje správanie oľutoval. O tomto postupe urobí príslušník zboru záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom tlačive.
(7)
Uložením disciplinárneho trestu obvinený nie je zbavený povinnosti nahradiť škodu, ktorú spôsobil disciplinárnym previnením.
Ukladanie a výkon disciplinárnych trestov
§ 40b
(1)
Pokarhanie sa ukladá za menej závažné disciplinárne previnenie a obvinenému sa oznámi ústne. Ak sa obvinený v priebehu šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho trestu dopustí opakovane disciplinárneho previnenia, uloží sa mu disciplinárny trest prísnejší ako pokarhanie.
(2)
Výkon disciplinárneho trestu zákazu nákupu potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných potrieb osobnej hygieny a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu sa začína dňom prvého nákupu, na ktorý vzniká obvinenému nárok po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o uložení tohto disciplinárneho trestu.
(3)
Výkon disciplinárneho trestu zákazu používania vlastného televízneho prijímača alebo rádioprijímača sa začína odňatím televízneho prijímača alebo rádioprijímača, ktorý obvinený používa v cele podľa § 27. Počas výkonu disciplinárneho trestu prevezme ústav televízny prijímač alebo rádioprijímač do úschovy. O odňatí a opätovnom vydaní televízneho prijímača alebo rádioprijímača príslušník zboru spíše záznam, ktorý podpíšu príslušník zboru a obvinený. Výkonom disciplinárneho trestu nie je dotknuté právo obvineného televízne vysielanie sledovať a rozhlasové vysielanie počúvať z televízneho prijímača ústavu alebo rádioprijímača ústavu v miestnosti určenej na tento účel.
(4)
Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí obvinenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie, a táto vec bola
a)
použitá na spáchanie disciplinárneho previnenia alebo bola na to určená,
b)
disciplinárnym previnením získaná alebo
c)
nadobudnutá ako odmena za vec získanú disciplinárnym previnením.
(5)
Na postup pri prepadnutí veci sa vzťahujú ustanovenia § 40e.
§ 40c
(1)
S výkonom disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) možno začať, až keď lekár zistí, že obvinený je schopný podrobiť sa výkonu takého disciplinárneho trestu. Lekár musí najmenej raz za tri dni obvineného vyšetriť a posúdiť, či je obvinený spôsobilý ďalej vykonávať disciplinárny trest; tým nie je dotknuté právo obvineného na poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj počas výkonu disciplinárneho trestu. Výkon disciplinárneho trestu sa odloží alebo preruší počas práceneschopnosti obvineného.
(2)
Disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) vykonáva obvinený v osobitnej cele výkonu disciplinárneho trestu. Cela výkonu disciplinárneho trestu sa zriaďuje vo vyčlenenom priestore ústavu oddelenom od ciel ostatných obvinených.
(3)
Cela výkonu disciplinárneho trestu je vybavená lôžkom pripevneným k podlahe alebo na stenu, stoličkou a stolíkom pripevnenými k podlahe alebo na stenu, poličkou na uloženie vecí pripevnenou na stenu, hygienickým zariadením, umývadlom s pitnou vodou, elektrickým osvetlením a privolávacím signalizačným zariadením. V čase vyhradenom na spánok sa poskytuje obvinenému matrac, podhlavník, podľa klimatických podmienok jedna alebo dve prikrývky a lôžková bielizeň. Cela musí spĺňať požiadavky podľa § 12 ods. 5.
(4)
Obvinený počas umiestnenia v cele výkonu disciplinárneho trestu nemôže prijímať návštevy okrem obhajcu, telefonovať, nakupovať potraviny, veci osobnej potreby a iné veci okrem základných potrieb osobnej hygieny a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu, odpočívať na lôžku mimo doby určenej ústavným poriadkom, fajčiť, prechovávať cigarety, tabak, tabakové výrobky a, ak je zaradený do práce, pracovať. Obvinený sa nezúčastňuje na krátkodobých skupinových vzdelávacích a osvetových činnostiach a záujmovej a športovej činnosti.
(5)
Vychádzky obvinených vykonávajúcich disciplinárne tresty podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) sa vykonávajú oddelene od ostatných obvinených v rozsahu jednej hodiny denne. Obvinený sa musí podrobiť osobnej prehliadke podľa pokynov príslušníka zboru. Obvinený si môže pri sebe ponechať základné potreby osobnej hygieny a ďalšie potreby osobnej hygieny a základné potreby na korešpondenciu.
(6)
Ak bol obvinenému počas výkonu disciplinárneho trestu opätovne uložený disciplinárny trest podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f), možno obvineného podrobiť takému disciplinárnemu trestu bez prerušenia najviac na 15 dní. Zvyšok nevykonaného disciplinárneho trestu obvinený vykoná najskôr po uplynutí piatich dní od prerušenia alebo ukončenia výkonu disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f).
§ 40d
Zhabanie veci
(1)
Ak nebol uložený disciplinárny trest prepadnutia veci, možno rozhodnúť, že sa taká vec zhabe, ak nepatrí obvinenému zodpovednému za disciplinárne previnenie a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný obdobný verejný záujem.
(2)
Rozhodnutie o zhabaní veci sa ihneď oznámi obvinenému, ktorý spáchal disciplinárne previnenie súvisiace so zhabaním veci, a vlastníkovi veci, ak je známy.
§ 40e
(1)
Vec zaistená alebo nájdená25) v priestoroch ústavu, prepadnutá vec a zhabaná vec sa stáva majetkom Slovenskej republiky.
(2)
Pri nakladaní s neupotrebiteľnou vecou sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.25a) Ostatné veci ústav odovzdá príslušnému štátnemu orgánu vykonávajúcemu správu majetku štátu, v ktorého územnom obvode sa ústav nachádza.
§ 40f
Započítanie disciplinárneho trestu
Pri zmene alebo zrušení rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu podľa § 60j ods. 9 písm. a) a c) sa pôvodne uložený disciplinárny trest, ak už bol sčasti vykonaný, započíta do novouloženého disciplinárneho trestu. Ak započítanie nie je možné, prihliadne sa na túto skutočnosť pri určení druhu a výmery novoukladaného disciplinárneho trestu.
§ 41
Podmienečný odklad výkonu disciplinárneho trestu
(1)
Výkon disciplinárneho trestu možno vzhľadom na doterajší postoj obvineného k plneniu povinností a zákazov uložených týmto zákonom podmienečne odložiť na dobu troch mesiacov; ak sa obvinený počas tejto doby nedopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia, disciplinárny trest sa nevykoná a posudzuje sa akoby nebol uložený.
(2)
O podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník zboru s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou právomocou. Proti rozhodnutiu o podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu nie je prípustné odvolanie. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o podmienečnom odklade výkonu disciplinárneho trestu začína plynúť skúšobná doba.
(3)
Ak sa obvinený počas skúšobnej doby dopustí ďalšieho disciplinárneho previnenia, za ktoré je mu právoplatne uložený disciplinárny trest, disciplinárny trest, ktorého výkon bol podmienečne odložený, sa vykoná; s výkonom podmienečne odloženého disciplinárneho trestu sa začne najneskôr do 30 dní od vykonania rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu za ďalšie disciplinárne previnenie.
§ 42
Odpustenie disciplinárneho trestu, upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu a prerušenie výkonu disciplinárneho trestu
(1)
Ak výkon disciplinárneho trestu nie je vzhľadom na správanie obvineného potrebný alebo disciplinárny trest obvinený nemôže vzhľadom na jeho zdravotný stav vykonať, možno disciplinárny trest odpustiť. Disciplinárny trest možno odpustiť aj z iných vážnych dôvodov. Disciplinárny trest, ktorý bol odpustený, sa nevykoná.
(2)
Ak obvinený prejavuje počas výkonu disciplinárneho trestu ľútosť nad svojím činom a svojím správaním preukazuje účinnú snahu o nápravu, možno od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu upustiť. Od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu možno upustiť aj z iných vážnych dôvodov. Pri upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu sa postupuje rovnako ako pri odpustení disciplinárneho trestu.
(3)
Odpustením disciplinárneho trestu alebo upustením od výkonu jeho zvyšku sa disciplinárny trest považuje za vykonaný.
(4)
O odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu zvyšku disciplinárneho trestu rozhoduje príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník zboru s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou právomocou. O upustení alebo odpustení urobí príslušník zboru záznam v osobnej karte obvineného a na predpísanom tlačive. Proti rozhodnutiu o odpustení disciplinárneho trestu alebo o upustení od výkonu jeho zvyšku nie je prípustné odvolanie.
(5)
Výkon disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) a f) sa preruší na čas prechodného premiestnenia obvineného do iného ústavu.
§ 43
Zahladenie disciplinárneho trestu
(1)
Ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak, príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník zboru s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou právomocou disciplinárny trest zahladí, ak obvinený po dobu jedného roka od vykonania rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu riadne plní svoje povinnosti a o zahladenie požiada.
(2)
Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov, zahladí sa mu disciplinárny trest, ktorý mu bol uložený ako prvý v poradí, pričom lehota podľa odseku 1 sa počíta od vykonania posledného rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu.
(3)
Ďalší disciplinárny trest možno obvinenému na základe jeho žiadosti zahladiť, ak obvinený počas najmenej dvoch mesiacov od zahladenia disciplinárneho trestu podľa odseku 2 ďalej riadne plní svoje povinnosti a nedopustí sa v tejto lehote disciplinárneho previnenia.
(4)
Ak bolo obvinenému uložených viac disciplinárnych trestov, lehota podľa odseku 1 platí len pre zahladenie disciplinárneho trestu, ktorý bol obvinenému uložený ako prvý v poradí. Neskôr uložené disciplinárne tresty možno zahladiť za podmienok podľa odsekov 2, 3 a 5 aj skôr.
(5)
Ak obvinený spĺňa podmienky na udelenie disciplinárnej odmeny, môže mu príslušník zboru, ktorý disciplinárny trest uložil, alebo príslušník zboru s rovnakou alebo vyššou disciplinárnou právomocou namiesto udelenia disciplinárnej odmeny zahladiť disciplinárny trest, nie však skôr ako tri mesiace od vykonania rozhodnutia o uložení disciplinárneho trestu.
(6)
Ak bol disciplinárny trest zahladený, hľadí sa na obvineného, akoby mu disciplinárny trest nebol uložený.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 25a znejú:
„24)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 135 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
25a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
72.
V § 44 ods. 1 sa slovo „aktivít“ nahrádza slovom „činností“.
73.
V § 44 ods. 3 sa za slovo „duchovnej“ vkladajú slová „a pastoračnej“.
74.
V § 44 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Duchovnú a pastoračnú službu poskytuje osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou podľa osobitných predpisov28a) (ďalej len „väzenský duchovný“); iné osoby môžu poskytovať duchovnú a pastoračnú službu len na základe poverenia štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.28b)
(5)
Duchovnú a pastoračnú službu obvinenému v kolúznej väzbe možno poskytnúť len po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu; to neplatí, ak duchovnú a pastoračnú službu poskytuje väzenský duchovný. Väzenský duchovný vedie o poskytnutí duchovnej a pastoračnej služby obvinenému v kolúznej väzbe evidenciu v rozsahu meno, priezvisko a identifikačné číslo obvineného, časový údaj o začiatku a skončení poskytnutia duchovnej a pastoračnej služby, meno a priezvisko osoby uvedenej v odseku 4 a označenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti poskytujúcej duchovnú a pastoračnú službu, ktorá sa na požiadanie poskytne príslušnému orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:
„28a)
Napríklad čl. 7 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), čl. 8 Dohody medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.
28b)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 250/2002 Z. z.“.
75.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri skupinových formách poskytovania duchovnej a pastoračnej služby sa dodržiavajú zásady uvedené v § 7 ods. 2 a 7.“.
76.
V § 46 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Počas návštevy určený príslušník zboru informuje zákonného zástupcu o ukončených konaniach súvisiacich s výkonom väzby mladistvého od poslednej návštevy vykonanej zákonným zástupcom.“.
77.
V § 46 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Mladistvému nemožno uložiť disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby. Disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu možno mladistvému uložiť najviac na dobu piatich dní. Ak bol mladistvý zaradený do vzdelávacích činností, môže sa na nich zúčastňovať aj počas celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu.
(5)
Ak bol mladistvému opätovne uložený disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu, možno mladistvého podrobiť takému disciplinárnemu trestu bez prerušenia najviac na osem dní. Zvyšok nevykonaného disciplinárneho trestu mladistvý vykoná najskôr po uplynutí piatich dní od prerušenia alebo ukončenia výkonu disciplinárneho trestu.“.
78.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
79.
§ 46 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:
„(7)
Po prijatí mladistvého do väzby rozhodne riaditeľ ústavu o ustanovení opatrovníka mladistvému na zastupovanie a pomoc pri konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby podľa tohto zákona (ďalej len „opatrovník“). Opatrovníkom môže byť len fyzická osoba, u ktorej nie je pochybnosť o nezaujatosti pre jej pomer k mladistvému, k obhajcovi alebo zákonnému zástupcovi mladistvého a ktorá
a)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca, psychológia alebo právo alebo má uznaný doklad o takomto vysokoškolskom vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou a
b)
nevykonáva režimovú činnosť alebo nemá disciplinárnu právomoc podľa tohto zákona.
(8)
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka sa doručuje zákonnému zástupcovi mladistvého. Zákonný zástupca môže voči rozhodnutiu o ustanovení opatrovníka podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia o ustanovení opatrovníka sťažnosť. O sťažnosti rozhoduje osobitná komisia zriadená riaditeľom ústavu.
(9)
Opatrovník je povinný vykonávať svoju funkciu v záujme mladistvého. Funkcia opatrovníka zaniká
a)
dosiahnutím plnoletosti mladistvého,
b)
skončením výkonu väzby mladistvého alebo
c)
rozhodnutím riaditeľa ústavu o zbavení funkcie opatrovníka z dôvodu, že opatrovník prestal spĺňať podmienky podľa odseku 7.
(10)
Ustanovenia odseku 2 druhej vety, odsekov 7 až 9 sa primerane vzťahujú aj na obvineného, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.“.
80.
V § 48 ods. 3 sa slová „§ 38 ods. 3 písm. b) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 3 písm. b), e) a f)“.
81.
§ 48 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak bol obvinenej žene opätovne uložený disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu alebo disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby, možno s jeho výkonom začať najskôr po desiatich dňoch od vykonania niektorého z týchto trestov. To neplatí, ak sa obvinená žena dopustila disciplinárneho previnenia počas výkonu niektorého z uvedených disciplinárnych trestov a bol jej uložený takýto disciplinárny trest; v takom prípade možno obvinenú ženu podrobiť disciplinárnemu trestu bez prerušenia najviac na 14 dní. Zvyšok nevykonaného disciplinárneho trestu obvinená žena vykoná najskôr po uplynutí desiatich dní.“.
82.
V § 50 ods. 1 sa slová „po prijatí“ nahrádzajú slovami „pri prijímaní“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:
„30)
§ 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
83.
V § 50 ods. 5 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „33)“ nahrádza odkazom „19a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.
84.
§ 51 vrátane nadpisu znie:
㤠51
Všeobecná zodpovednosť obvineného
Obvinený zodpovedá za škodu spôsobenú zavineným porušením povinnosti alebo zákazu počas výkonu väzby na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva.“.
85.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38)
§ 555 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.“.
86.
V § 54 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
do dovŕšenia 18 rokov jeho veku,“.
87.
V § 55 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „stráženie, dopravu, pátranie alebo predvedenie“ nahrádzajú slovami „stráženie a dopravu“.
88.
V § 55 ods. 1 písm. a) sa slovo „lekárskemu“ nahrádza slovom „zdravotnému“.
89.
V § 55 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Obvinený je povinný uhradiť zvýšené trovy výkonu väzby vynaložené ústavom alebo Policajným zborom:
a)
na toxikologický rozbor, ak bol ten vyhodnotený ako pozitívny, alebo
b)
pri pátraní po ňom a pri jeho predvedení, ak obvinený ušiel.
(3)
Úhrada zvýšených trov výkonu väzby je príjmom ústavu.“.
90.
V § 56 ods. 1 písmená a) a e) znejú:
„a)
od obvineného, ktorý bol vyhostený alebo vydaný do cudziny, alebo cudzinca, ktorý sa nezdržiava na území Slovenskej republiky a nemá na jej území majetok, ktorý možno postihnúť exekúciou alebo výkonom rozhodnutia,
e)
ak sa v období viac ako troch rokov bezvýsledne viedol výkon rozhodnutia,“.
91.
V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ústav alebo generálne riaditeľstvo vyradí z evidencie pohľadávku, ktorá je nevymožiteľná. Za nevymožiteľnú sa považuje pohľadávka, na ktorú nemožno z dôvodu uplynutia času39) nariadiť výkon rozhodnutia.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
„39)
§ 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
92.
V § 56 ods. 6 až 8 sa za slovo „ústavu“ vkladajú slová „alebo generálneho riaditeľstva“.
93.
§ 56 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Preplatky obvineného na jednotlivých druhoch trov alebo škode na majetku štátu sa použijú na započítanie nedoplatkov obvineného na iných trovách alebo škode na majetku štátu. Preplatok, ktorý vznikol úhradou poštovým poukazom, sa do výšky 3,31 eura obvinenému nevracia a je príjmom štátneho rozpočtu.“.
94.
V § 57 ods. 3 sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 6“.
95.
V § 58 odsek 3 znie:
„(3)
Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru pri úmrtí podľa odseku 1 vyrozumie príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd, prokurátora, ktorý vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave, obhajcu, generálne riaditeľstvo a blízku osobu40a) zomrelého; ďalej postupuje podľa osobitných predpisov.41)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 41 znejú:
„40a)
§ 116 Občianskeho zákonníka.
41)
Napríklad § 41 zákona č. 576/2004 Z. z., § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 30 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.“.
96.
Za siedmu hlavu sa vkladá nová ôsma hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ÔSMA HLAVA
KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM VÄZBY
§ 60a
(1)
Ústav alebo generálne riaditeľstvo koná vo veci:
a)
disciplinárnej odmeny,
b)
disciplinárneho previnenia,
c)
náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu alebo generálneho riaditeľstva (ďalej len „konanie o náhrade škody“),
d)
trov spojených s výkonom väzby (ďalej len „konanie o trovách“),
e)
zvýšených trov výkonu väzby (ďalej len „konanie o zvýšených trovách“),
f)
zhabania veci.
(2)
Na konanie podľa odseku 1 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní;43a) to neplatí pre konanie podľa písmena d), ak sa v tejto hlave neustanovuje inak.
§ 60b
Príslušnosť
(1)
Konanie vo veciach súvisiacich s výkonom väzby v prvom stupni uskutočňuje a rozhoduje v ňom príslušník zboru alebo zamestnanec zboru určený podľa tohto zákona (ďalej len „oprávnený orgán“).
(2)
V konaní podľa § 60a ods. 1 písm. a) a b) (ďalej len „disciplinárne konanie“) je oprávneným orgánom v rozsahu ustanovenej disciplinárnej právomoci riaditeľ ústavu, vedúci oddelenia výkonu väzby alebo samostatný referent režimu.
(3)
V konaní o náhrade škody, ak škoda neprevyšuje trojnásobok minimálnej mzdy,21) je oprávneným orgánom určený príslušník zboru alebo zamestnanec zboru. O škode prevyšujúcej trojnásobok minimálnej mzdy rozhoduje súd.
(4)
V konaní o trovách je oprávneným orgánom riaditeľ ústavu.
(5)
V konaní o zvýšených trovách je oprávneným orgánom určený príslušník zboru alebo zamestnanec zboru.
(6)
V konaní podľa § 60a ods. 1 písm. f) je oprávneným orgánom určený príslušník zboru.
(7)
Miestna príslušnosť oprávneného orgánu je určená v konaní podľa
a)
§ 60a ods. 1 písm. a), b) a e) miestom, v ktorom obvinený vykonáva väzbu,
b)
§ 60a ods. 1 písm. d) miestom ukončenia výkonu väzby,
c)
§ 60a ods. 1 písm. c) a f) miestom, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre začatie konania.
(8)
Na urýchlenie konania alebo z iného dôležitého dôvodu môže miestne príslušný oprávnený orgán postúpiť vec na konanie inému vecne príslušnému oprávnenému orgánu.
§ 60c
Účastník konania
Účastníkom konania je obvinený, ktorý dal svojím správaním podnet na začatie konania; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím podľa tohto zákona vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, pokiaľ sa preukáže opak.
§ 60d
Začatie konania
(1)
Konanie sa začína na základe vlastného zistenia oprávneného orgánu, na návrh ktoréhokoľvek príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, na podnet iného správneho orgánu 43a) alebo na základe záznamu spísaného na predpísanom tlačive (ďalej len „záznam“). Zo záznamu musia byť zrejmé údaje o disciplinárnom previnení, o spôsobení škody alebo o iných okolnostiach oprávňujúcich začatie konania.
(2)
Ak § 40a ods. 4 neustanovuje inak, konať vo veciach uvedených v § 60a ods. 1 nemožno, ak od skutočnosti rozhodnej pre začatie konania uplynuli viac ako dva roky.
(3)
Ak § 40a ods. 4 neustanovuje inak, oprávnený orgán je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní.
(4)
Konanie je začaté dňom, keď oprávnený orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. Písomné oznámenie o začatí konania sa nevydáva.
§ 60e
Zastavenie konania
(1)
Konanie oprávnený orgán zastaví, ak
a)
odpadol dôvod konania začatého z podnetu oprávneného orgánu, ktoréhokoľvek príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru,
b)
spáchanie disciplinárneho previnenia alebo spôsobenie škody nebolo obvinenému preukázané,
c)
účastník konania na výzvu oprávneného orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený,
d)
účastník konania písomne vzal odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo,
e)
účastník konania zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
f)
účastník konania a oprávnený orgán uzavreli dohodu na dobrovoľné plnenie podľa § 60k.
(2)
Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie a rozhodnutie podľa odseku 1 písm. e) sa iba vyznačí v spise.
§ 60f
Lehoty
(1)
Ak je to potrebné, oprávnený orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu.
(2)
Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota určená podľa hodín začína plynúť začatím úkonu.
(3)
Lehota je zachovaná aj vtedy, ak podanie bolo v lehote podané na pošte a adresované oprávnenému orgánu, u ktorého sa má podať alebo ktorý má vo veci rozhodnúť. V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, ak sa nepreukáže opak.
§ 60g
Oznamovanie a doručovanie
(1)
Ak sa v § 46 ods. 8 alebo v tejto hlave neustanovuje inak, rozhodnutie sa oznamuje ústnym vyhlásením a, ak to nie je možné, doručením písomného vyhotovenia rozhodnutia do vlastných rúk.
(2)
Ak účastník konania o to pri ústnom vyhlásení rozhodnutia požiada, doručí sa mu písomné vyhotovenie rozhodnutia. Deň doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.
(3)
Rozhodnutie v konaní podľa § 60a ods. 1 písm. d) a f) sa oznamuje doručením rovnopisu písomného vyhotovenia rozhodnutia do vlastných rúk.
(4)
Ak nemožno písomné vyhotovenie rozhodnutia alebo rovnopis rozhodnutia doručiť účastníkovi konania priamo, doručí sa prostredníctvom poštového podniku11a) na poslednú známu adresu ako doporučená zásielka s doručenkou s poznámkou „do vlastných rúk“. Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, len čo účastník konania písomnosť prevezme alebo jej prijatie odmietne; na tento následok musí doručovateľ adresáta upozorniť. Ak sa písomnosť uložená na pošte nevyzdvihla, nastanú účinky jej doručenia na tretí deň od jej uloženia.
(5)
Účastník konania potvrdí ústne vyhlásenie alebo doručenie rozhodnutia svojím podpisom; ak to obvinený odmietne, príslušník zboru v prítomnosti tretej osoby uvedie túto skutočnosť na predpísanom tlačive, pripojí dátum, svoj podpis, meno a priezvisko prítomnej tretej osoby a jej podpis. Za deň oznámenia rozhodnutia sa považuje aj deň odmietnutia potvrdenia podľa prvej vety, na čo musí byť účastník upozornený.
(6)
V konaní, v ktorom je ustanovený opatrovník, sa rozhodnutie oznamuje aj opatrovníkovi.
(7)
Odseky 1 až 5 sa primerane vzťahujú aj na oznamovanie a doručovanie ďalších písomností.
§ 60h
Podklad rozhodnutia
(1)
Oprávnený orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci, a to v rozsahu nevyhnutnom na jeho rozhodnutie, a na ten účel si obstarať potrebné podklady na rozhodnutie; pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. Priznanie obvineného nezbavuje oprávnený orgán povinnosti preskúmať a dostupnými prostriedkami zistiť skutkový stav veci.
(2)
V konaní je dôkazným prostriedkom všetko, čo môže prispieť k objasneniu skutku, najmä vlastné zistenia príslušníka zboru alebo zamestnanca zboru, výpoveď účastníkov konania alebo inej osoby, veci, listiny a obhliadka. Dôkazy musia byť označené konkrétne, a to takým spôsobom, aby ich bolo možné preveriť. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe oprávnenému orgánu z jeho činnosti netreba dokazovať.
(3)
Účastník konania je oprávnený navrhovať na podporu svojich tvrdení dôkazy.
(4)
Ak je dôkazným prostriedkom výpoveď svedka, uvedie sa stručný obsah výpovede s jeho vlastnoručným podpisom. Každý je povinný vypovedať ako svedok; musí vypovedať pravdivo a nesmie nič zamlčovať. Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe.40a) Svedok je oprávnený odoprieť vypovedať aj vtedy, ak by výpoveďou porušil spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. O dôvodnosti odopretia výpovede rozhoduje oprávnený orgán. Oprávnený orgán poučí svedka o možnosti odoprieť výpoveď, o jeho povinnosti vypovedať pravdivo a nič nezamlčať a o právnych následkoch nepravdivej alebo neúplnej výpovede.
(5)
Ak je to potrebné na objasnenie skutku, oprávnený orgán môže zaistiť vec alebo listinu na nevyhnutne potrebný čas. Oprávnený orgán môže uložiť osobe, ktorá má listinu potrebnú na vykonanie dôkazov, aby ju predložila. Náklady spojené s predložením listiny, ktoré vznikli tomu, kto nie je účastníkom konania, uhrádza oprávnený orgán.
(6)
Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už bolo právoplatne rozhodnuté, je oprávnený orgán takým rozhodnutím viazaný.
(7)
Oprávnený orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy založenej na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti.
§ 60i
Rozhodnutie
(1)
Rozhodnutie musí byť v súlade s právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu a obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia a označenie účastníka konania. Rozhodnutie musí byť podpísané s uvedením hodnosti, mena, priezviska a funkcie toho, kto ho vydal, opatrené odtlačkom pečiatky so štátnym znakom a oznámené účastníkovi konania.
(2)
Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. Ak sa v rozhodnutí ukladá povinnosť na plnenie, ustanoví sa pre ňu rozsah plnenia a lehota.
(3)
V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený oprávnený orgán pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval.
(4)
Poučenie o odvolaní obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné, alebo či sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote a u ktorého oprávneného orgánu.
(5)
Chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia oprávnený orgán aj bez návrhu opraví a vyrozumie o tom účastníka konania.
(6)
Oznámené rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať odvolanie, je právoplatné.
(7)
Rozhodnutie je vykonateľné, ak uplynula lehota na plnenie. Ak v rozhodnutí nie je uložená povinnosť na plnenie, rozhodnutie je vykonateľné, ak nadobudlo právoplatnosť alebo ak odvolanie nemá odkladný účinok.
§ 60j
Odvolacie konanie
(1)
Ak sa v § 41 ods. 2, § 42 ods. 4 alebo v tejto hlave neustanovuje inak, pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal, proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v konaniach podľa § 60a ods. 1 písm. a) až c) do troch dní a v konaniach podľa § 60a ods. 1 písm. d) až f) do desiatich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.
(2)
Odvolanie nemá odkladný účinok okrem odvolania proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. a) až c).
(3)
Odvolanie sa podáva písomne alebo ústne oprávnenému orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak bolo odvolanie podané písomne, vyznačí sa na ňom dátum jeho prevzatia oprávneným orgánom. O odvolaní podanom ústne sa urobí záznam na predpísanom tlačive, v ktorom sa uvedú podstatné dôvody odvolania a dátum jeho podania.
(4)
Ak obvinený v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec, podal odvolanie po uplynutí lehoty ustanovenej týmto zákonom alebo podal odvolanie nepríslušnému orgánu, predpokladá sa, že ho podal včas a príslušnému orgánu, ak tak urobil najneskôr do 15 dní odo dňa, keď mu bolo rozhodnutie oznámené.
(5)
Oprávnený orgán príslušný na rozhodovanie o odvolaní (ďalej len „odvolací orgán“) môže odpustiť zmeškanie lehoty, ak k nemu došlo zo závažných dôvodov a účastník konania o to požiada do 15 dní odo dňa, keď pominul dôvod zmeškania, a zároveň podá odvolanie.
(6)
Oprávnený orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie; ak tak neurobí, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia odvolania, predložiť odvolanie spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu na rozhodnutie.
(7)
Odvolacím orgánom je
a)
v disciplinárnom konaní vedúci oddelenia výkonu väzby, ak rozhodnutie vydal samostatný referent režimu; riaditeľ ústavu, ak rozhodnutie vydal vedúci oddelenia výkonu väzby,
b)
v konaní o náhrade škody riaditeľ ústavu alebo generálny riaditeľ v prípade škody, ktorá vznikla na majetku štátu v správe generálneho riaditeľstva,
c)
v konaní o trovách generálny riaditeľ,
d)
v konaní o zvýšených trovách a v konaní podľa § 60a ods. 1 písm. f) riaditeľ ústavu.
(8)
Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní najneskôr do 30 dní od jeho doručenia odvolaciemu orgánu. V odôvodnených prípadoch môže lehotu predlžiť, najdlhšie na dobu 60 dní, o čom upovedomí účastníka konania.
(9)
Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené nedostatky odstráni a
a)
ak sú na to dôvody, rozhodnutie zmení alebo zruší,
b)
odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí,
c)
rozhodnutie zruší a vec vráti oprávnenému orgánu, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov možnosti iných skutkových záverov, rýchlosti alebo hospodárnosti; oprávnený orgán je viazaný právnym názorom odvolacieho orgánu.
(10)
Účastník konania môže písomne vziať odvolanie späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znovu odvolať.
(11)
Proti rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno odvolať.
(12)
Proti rozhodnutiu riaditeľa ústavu v disciplinárnom konaní, ak nejde o rozhodnutie o odvolaní, možno podať rozklad. O rozklade rozhoduje riaditeľ ústavu na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie; proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať. Pre rozklad a konanie o ňom platia ustanovenia o odvolaní.
§ 60k
Dohoda na dobrovoľné plnenie
Pred vydaním rozhodnutia môžu v konaní o náhrade škody a v konaní o zvýšených trovách účastník konania a oprávnený orgán uzavrieť písomnú dohodu na dobrovoľné plnenie.
§ 60l
Výkon rozhodnutia
Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú mu rozhodnutím, rozhodnutie vykonáva a pohľadávku vymáha ústav, ktorý pohľadávku spravuje;43b) ak účastník konania bol z väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody prepustený, rozhodnutie vykonáva a pohľadávku vymáha generálne riaditeľstvo podľa všeobecného predpisu o správnom konaní.43b)
§ 60m
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Poisťovňa je na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia povinná oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho písomnú žiadosť výplaty poistných plnení obvineným.
(2)
Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho žiadosť poskytnúť podľa osobitného predpisu43c) údaje nevyhnutné na účely výkonu rozhodnutia od obvineného, ktorý je klientom banky alebo pobočky zahraničnej banky.
(3)
Štátny orgán, obec, notár alebo iná osoba, ktorá z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti vedie evidenciu osôb a majetku, je na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia povinná oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho písomnú žiadosť potrebné údaje.
(4)
Iná osoba, ktorá má údaje, listiny a iné veci potrebné na účely rozhodovania v konaní podľa tohto zákona alebo výkonu rozhodnutia, ak to možno od nej požadovať, je povinná ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho písomnú žiadosť tieto údaje poskytnúť, listiny a veci vydať alebo vypožičať, ak možno od nej splnenie tejto povinnosti požadovať.
(5)
Poštový podnik11a) je povinný oznámiť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu na jeho žiadosť v písomnej alebo elektronickej forme údaje potrebné na účely rozhodovania podľa tohto zákona, najmä totožnosť osôb, ktoré majú prenajaté poštové priečinky, údaje o počte došlých zásielok a o ich odosielateľoch, úhrn súm doručených povinnému poštovým podnikom alebo do jeho poštového priečinka, totožnosť prijímateľa zásielok poste restante, alebo umožniť ústavu alebo generálnemu riaditeľstvu tieto údaje získať v poštovom podniku a správnosť údajov oznámených poštovým podnikom na mieste preveriť. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o poštových službách.19)
(6)
Súčinnosť podľa odsekov 1 až 5 sa poskytuje bezodplatne.
§ 60n
(1)
Rozhodnutie o uložení disciplinárnej odmeny a rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu nie je preskúmateľné súdom; to neplatí, ak ide o rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu za konanie obvineného, ktoré má znaky priestupku.
(2)
Ak pohľadávka štátu vznikla na základe rozhodnutia vydaného podľa tohto zákona, úroky z omeškania sa neuplatňujú a nevymáhajú.“.
Doterajšia ôsma hlava sa označuje ako deviata hlava.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19, 21, 43a až 43c znejú:
„19)
Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
21)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
43a)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
43b)
§ 71 ods. 3, § 72 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
43c)
§ 91 ods. 4 písm. f) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
97.
§ 61 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Tam, kde sa v tomto zákone hovorí o obvinenom, ktorý je v kolúznej väzbe, rozumie sa ním aj obvinený, voči ktorému bol z dôvodov podľa § 71 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b) Trestného poriadku podaný návrh na vzatie do väzby alebo návrh na zmenu dôvodov väzby, a to do právoplatnosti rozhodnutia o takom návrhu, o čom príslušný orgán činný v trestnom konaní alebo súd bez zbytočného odkladu informuje ústav.“.
98.
V § 62 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „systémom“ vkladajú slová „kompenzačnú miestnosť a“.
99.
V § 62 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
sa vykonáva disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu podľa § 40 ods. 3 písm. e) alebo disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby podľa § 40 ods. 3 písm. f),“.
100.
§ 63 vrátane nadpisu znie:
㤠63
Osobné údaje o obvinenom a odoberanie identifikačných znakov
(1)
Zbor na účely zabezpečenia činností súvisiacich s účelom výkonu väzby spracováva osobné údaje o obvinenom v rozsahu identifikačných znakov a údajov podľa osobitného predpisu,45) ako aj tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, titul, vedecká hodnosť, predchádzajúce meno a priezvisko, ak ich má obvinený zmenené,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresa trvalého pobytu a prechodného pobytu,
d)
štátna príslušnosť,
e)
číslo občianskeho preukazu, cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť obvineného, miesto a dátum jeho vydania,
f)
vzdelanie,
g)
zamestnanie a odborné znalosti,
h)
osobné, rodinné a sociálne anamnestické údaje, najmä rodinný stav, závislosť od požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok,
i)
zdravotná klasifikácia,
j)
údaje prevzaté z rozhodnutí organov činných v trestnom konaní a súdu oznámených ústavu,
k)
poznatky o priebehu výkonu väzby, najmä údaje o mieste a dobe výkonu väzby, udelených disciplinárnych odmenách, uložených disciplinárnych trestoch, pracovnom zaradení, kultúrnej, športovej, záujmovej a inej činnosti.
(2)
Zbor nemá povinnosť informovať obvineného o obsahu údajov podľa odseku 1 písm. h) a k).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:
„45)
§ 21b zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/20013 Z. z.“.
101.
V § 64 ods. 1 sa nad slovo „rozhodnutia“ umiestňuje odkaz 45a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
Napríklad § 15 až 17 zákona č. 154/2010 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z., § 14 zákona č. 549/2011 Z. z.“.
102.
§ 65 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46 až 51 sa vypúšťajú.
103.
V § 66 písmeno f) znie:
„f)
disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,“.
104.
V § 66 písm. l) sa za slovo „odmeny“ vkladá čiarka a slová „nemocenských dávok, úrazových dávok“.
105.
§ 66 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.“.
106.
Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)
Disciplinárne konanie, konanie o trovách výkonu väzby, konanie o zvýšených trovách, konanie o náhrade škody a konanie súvisiace so zhabaním veci začaté pred 1. januárom 2014 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.
(2)
Disciplinárny trest uložený právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2014 sa vykoná podľa predpisov účinných do 31. decembra 2013.
(3)
Ustanovenia § 41 až 43 sa vzťahujú aj na obvineného, ktorému bol uložený disciplinárny trest právoplatným rozhodnutím pred 1. januárom 2014.
(4)
Peňažný príspevok poskytnutý obvinenému podľa ustanovení § 16 ods. 2 a § 55 ods. 2 účinných do 31. decembra 2013 sa v čase prepustenia z výkonu väzby alebo po rozúčtovaní poslednej pracovnej odmeny stáva nenávratným.
(5)
Ustanovenie § 56 ods. 3 sa vzťahuje aj na pohľadávky, ktoré vznikli pred 1. januárom 2014.
(6)
Obvinený, ktorý uhradil pohľadávku predchádzajúci kalendárny mesiac pred 1. januárom 2014, môže čerpať peňažné prostriedky zo svojho konta do výšky úhrady pohľadávky.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 127/2008 Z. z., zákonom č. 498/2008 Z. z., zákonom č. 549/2012 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.