372/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

372
ZÁKON
z 18. októbra 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z. a zákona č. 220/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V nadpise prvej hlavy sa slovo „ustanovenia“ nahrádza slovom „ustanovenie“.
2.
§ 1 znie:
㤠1
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy na úseku
a)
výkonu väzby,
b)
výkonu trestu odňatia slobody,
c)
ochrany objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti,
d)
ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti.“.
3.
V § 2 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1)
Zbor organizačne tvoria
a)
generálne riaditeľstvo,
b)
ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených (ďalej len „ústav“).“.
Doterajšie odseky 1 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 6.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Napríklad zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Minister do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva aj námestníkov generálneho riaditeľa a ostatných príslušníkov zboru v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
§ 33 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zabezpečuje ochranu objektov zboru a objektov detenčného ústavu,“.
7.
V § 4 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
zabezpečuje stráženie obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a dozor a dohľad nad obvinenými a odsúdenými,
d)
zabezpečuje bezprostredné prenasledovanie obvinených na úteku z výkonu väzby, odsúdených na úteku z výkonu trestu odňatia slobody alebo odsúdených, ktorí sa nedovolene vzdialili z otvoreného oddelenia ústavu alebo nestráženého pracoviska mimo ústavu, alebo osôb umiestnených v detenčnom ústave, ak sú na úteku z detenčného ústavu (ďalej len „osoba na úteku“),“.
Doterajšie písmená c) až r) sa označujú ako písmená e) až s).“.
8.
V § 4 ods. 1 písmená g) až j) znejú:
„g)
zabezpečuje ochranu poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry a nerušený priebeh konania v nich,
h)
zabezpečuje ochranu verejného poriadku v blízkosti objektov zboru, objektov detenčného ústavu, objektov súdu a objektov prokuratúry, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, účelu výkonu detencie a nerušeného priebehu konania v objektoch súdu a objektoch prokuratúry,
i)
zabezpečuje v objekte súdu zadržanie obvineného a jeho dodanie do výkonu väzby a zadržanie odsúdeného a jeho dodanie do výkonu trestu odňatia slobody v súlade s osobitným predpisom,2a)
j)
vybavuje sťažnosti podľa osobitného predpisu,3) ktoré sa vzťahujú na postup generálneho riaditeľstva a ústavov,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 3 znejú:
„2a)
§ 194 ods. 6 a § 408 ods. 1 Trestného poriadku.
3)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.“.
9.
V § 4 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a dodávanie osoby po výkone trestu odňatia slobody na výkon ochranného liečenia do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na výkon ochrannej výchovy do výchovného zariadenia3a) alebo na výkon detencie do detenčného ústavu (ďalej len „dodávanie osoby“)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 73 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.“.
10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4, 5 a 5a znejú:
„4)
Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 10 ods. 8 písm. e) Trestného poriadku v znení zákona č. 305/2009 Z. z.
5a)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 4 sa vypúšťa odsek 3.
12.
V § 7 ods. 1 sa slová „v objektoch zboru, v súdnych objektoch“ nahrádzajú slovami „v objektoch zboru, v objektoch detenčného ústavu, v objektoch súdu“.
13.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, príslušník zboru je v čase výkonu služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok proti osobe umiestnenej v detenčnom ústave, ak je na úteku z detenčného ústavu.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
14.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „najbližší ústav alebo podľa povahy veci“.
15.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ústav alebo“.
16.
V § 9 ods. 1 písmená a) a c) znejú:
„a)
bezprostredné prenasledovanie osoby na úteku,
c)
strážnu činnosť alebo eskortu obvineného alebo odsúdeného alebo dodávanie osoby, “.
17.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa slová „kuriérnu službu“ nahrádzajú slovom „činnosť“.
18.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Bezprostredným prenasledovaním podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie prenasledovanie v dotyku, po stope, v pravdepodobnom smere postupu alebo úkony realizované na základe informácií získaných operatívnou činnosťou. Príslušníci zboru ukončia bezprostredné prenasledovanie po zadržaní osoby na úteku alebo po uplynutí 24 hodín od zistenia skutočnosti, že došlo k úteku. Po uplynutí tejto doby sa ďalšie úkony súvisiace so zadržaním osoby na úteku vykonávajú v súčinnosti s Policajným zborom. V prípade potreby realizácie cezhraničného prenasledovania5b) príslušníci zboru bezodkladne vyrozumejú Policajný zbor.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
Čl. 41 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2; Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom znení.“.
19.
V § 10 sa vypúšťa odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
20.
V § 11 ods. 4 písmená b) a c) znejú:
„b)
pri ochrane objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti,
c)
pri služobnom zákroku proti osobe zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, proti osobe pristihnutej pri páchaní trestného činu alebo priestupku, osobe ozbrojenej zbraňou, osobe na úteku a proti osobe predvedenej alebo zaistenej,“.
21.
V § 11 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pri eskortovaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby.“.
22.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Zákaz používať označenia „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ a „ZVJS“ a zákaz používať služobnú rovnošatu zboru
(1)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis7) neustanovuje inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény webového sídla a na vozidle používať označenia „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ alebo „ZVJS“ vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so začiatočnými malými písmenami.
(2)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis7) neustanovuje inak, zakazuje sa používať služobnú rovnošatu zboru a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou zboru.
(3)
Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje generálny riaditeľ zboru. Na konanie a rozhodovanie o výnimke sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.7a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 7a znejú:
„7)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.
23.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Príslušník zboru je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu
a)
priestupku,
b)
skutočnosti dôležitej pre bezprostredné prenasledovanie osoby na úteku,
c)
skutočnosti dôležitej na vypátranie hľadanej veci.“.
24.
V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
V prípade potreby je príslušník zboru oprávnený osobu podľa odseku 1 vyzvať, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila do určeného ústavu na účely spísania úradného záznamu o podaní vysvetlenia.“.
Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.
25.
V § 12 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 2“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak osoba odmietne predvedenie, príslušník zboru je oprávnený použiť donucovacie prostriedky podľa § 31 ods. 1 písm. a) a d).“.
26.
V § 12 ods. 4 sa nad slová „blízkej osobe“ umiestňuje odkaz 7aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
„7aa)
§ 116 Občianskeho zákonníka.“.
27.
V § 12 odsek 5 znie:
„(5)
Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti a nebola od povinnosti mlčanlivosti oslobodená, ani od osoby, ktorá upozornila, že má právo odoprieť podanie vysvetlenia a toto právo využíva. Osoba, ktorá upozornila, že by podaním vysvetlenia porušila povinnosť mlčanlivosti alebo že má právo odoprieť podanie vysvetlenia, je povinná túto skutočnosť v určenej lehote preukázať.“.
28.
V § 12 ods. 6 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5“.
29.
V § 12 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ a slová „odseku 1“ sa nahrádzajú slovami „odseku 2“.
30.
§ 12a sa vrátane nadpisu vypúšťa.
31.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Príslušník zboru je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti7b) alebo iným hodnoverným spôsobom,
a)
ak osoba svojím správaním ruší výkon služby pri ochrane objektov zboru, objektov detenčného ústavu a v ich blízkosti, pri ochrane majetku štátu v správe generálneho riaditeľstva alebo ústavov, počas eskortovania obvineného alebo odsúdeného, pri dodávaní osoby a pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, v objektoch prokuratúry a v ich blízkosti,
b)
pri plnení úloh spojených s bezprostredným prenasledovaním osoby na úteku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
Napríklad zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.“.
32.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 2, 3 a 6.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.
33.
V § 13 ods. 2 sa slová „odsekoch 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
34.
Za § 13 sa vkladajú § 13a a 13b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠13a
Oprávnenie vykonávať prehliadku objektov prístupných verejnosti
Pri plnení úloh spojených s bezprostredným prenasledovaním osoby na úteku je príslušník zboru oprávnený vykonávať prehliadky objektov prístupných verejnosti, ak je dôvodné podozrenie, že sa v nich osoba na úteku zdržiava.
§ 13b
Oprávnenie vykonať osobnú prehliadku obvinených a odsúdených a prehliadku ich osobných vecí
(1)
Príslušník zboru je oprávnený vykonať osobnú prehliadku obvinených a odsúdených a prehliadku ich osobných vecí a nariadiť, aby sa obvinený alebo odsúdený podrobil zdravotnej prehliadke.
(2)
Osobná prehliadka obvinených a odsúdených a prehliadka ich osobných vecí je preventívno-bezpečnostné opatrenie, ktorého účelom je
a)
zabrániť, aby obvinení alebo odsúdení vyrábali a prechovávali predmety, ktorými by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku, alebo ktorými by sa mohol narúšať ústavný poriadok,8) alebo ktoré by mohli slúžiť na vykonanie úteku obvinených alebo odsúdených,
b)
zabrániť, aby obvinení alebo odsúdení vyrábali, prechovávali a požívali alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory8a) alebo nepredpísané lieky,
c)
zistiť stopy po fyzickom násilí na telách obvinených alebo odsúdených.
(3)
Osobná prehliadka obvinených a odsúdených a prehliadka ich osobných vecí podľa odseku 1 nesmie sledovať iný záujem, ako je zabezpečenie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody, ochrany osôb, objektov zboru a ustanoveného poriadku v nich.
(4)
Osobnú prehliadku obvinených a odsúdených vykoná osoba rovnakého pohlavia. Pri osobnej prehliadke obvinených a odsúdených sa dodržiavajú základné hygienické pravidlá a nesmie byť ponižovaná ľudská dôstojnosť prehliadanej osoby.
(5)
Zdravotnú prehliadku je oprávnený vykonať zdravotnícky pracovník.8b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8 až 8b znejú:
„8)
§ 41 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
§ 31 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
8a)
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
8b)
§ 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
35.
§ 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:
㤠14
Oprávnenia pri zabezpečovaní bezpečnosti osôb v objektoch chránených zborom
(1)
Príslušník zboru je oprávnený nariadiť, aby sa osoba v objekte chránenom zborom (ďalej len „chránený objekt“) podrobila prehliadke, prehliadke batožín a vecí pri vstupe do chráneného objektu, v chránenom objekte alebo pri odchode z chráneného objektu, kontrole na detekciu kovových predmetov a na prechovávanie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku pri vjazde do chráneného objektu, v chránenom objekte alebo pri výjazde z chráneného objektu.
(3)
Prehliadka podľa odsekov 1 a 2 sa vykoná, aby sa zabránilo
a)
vniesť a vyniesť zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec,
b)
narušovať ustanovený poriadok,9)
c)
vykonať útek obvinených, odsúdených alebo osôb umiestnených v detenčnom ústave,
d)
vniesť a vyniesť alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory alebo nepredpísané lieky.
(4)
Prehliadka osôb podľa odseku 1 sa vykoná pomocou detekčných prostriedkov a dôsledným prehmataním odevných zvrškov bez toho, aby ich prehliadaná osoba odkladala. Prehliadku osoby vykoná osoba rovnakého pohlavia.
(5)
Prehliadka batožiny a prehliadka vecí sa vykoná pomocou detekčných prostriedkov, nahliadnutím, vyložením vecí z batožiny na určené miesto, dôsledným prehmataním vecí. Prehliadka batožiny a prehliadka vecí sa môže vykonať za pomoci služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom.
(6)
Prehliadka dopravného prostriedku sa vykoná pomocou detekčných prostriedkov a nahliadnutím. Prehliadka dopravného prostriedku sa môže vykonať za pomoci služobného psa vycvičeného na vyhľadávanie látok so špecifickým pachom.
(7)
Pri prehliadke osoby, prehliadke batožiny, prehliadke vecí a prehliadke dopravného prostriedku sa postupuje tak, aby bol splnený účel prehliadky a aby sa dodržiavali základné hygienické pravidlá, šetril sa majetok a osobné veci a nebola ponižovaná ľudská dôstojnosť prehliadanej osoby.
(8)
Prehliadka osoby sa nevykonáva u osôb uvedených v § 58 ods. 4 písm. a) až h).
(9)
Prehliadkou osoby podľa odseku 1 sa nesmie sledovať iný záujem ako záujem uvedený v odseku 3.
§ 15
Oprávnenie odňať zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec
(1)
Príslušník zboru je oprávnený vyzvať osobu, ktorá vstupuje do chráneného objektu, nachádza sa v ňom alebo z neho odchádza, aby mu vydala zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený presvedčiť sa, či osoba uposlúchla výzvu na vydanie zbrane, prostriedku audiovizuálnej techniky alebo inej nedovolenej veci, a v prípade márnej výzvy je príslušník zboru oprávnený odňať jej ich. O ich odňatí vydá príslušník zboru písomné potvrdenie. Odňatie prostriedku audiovizuálnej techniky sa nevzťahuje na osoby uvedené v § 58 ods. 4 písm. a) až i) a na osoby, ktorým udelil súhlas generálny riaditeľ zboru.
(3)
Odňatú zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec je príslušník zboru povinný vrátiť pri odchode osoby z chráneného objektu alebo pri jej prepustení z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody. Vrátenie zbrane, prostriedku audiovizuálnej techniky alebo inej nedovolenej veci potvrdí dotknutá osoba svojím podpisom.
(4)
Ak príslušník zboru nemôže odňatú zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec vrátiť zo zákonných dôvodov, ihneď vydá osobe potvrdenie o jej odňatí a oznámi jej, že zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo iná nedovolená vec sa odovzdá útvaru Policajného zboru, a ihneď zabezpečí jej odovzdanie tomuto útvaru.
(5)
Zbraňou sa na účely tohto zákona rozumie strelná zbraň, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(6)
Prostriedkami audiovizuálnej techniky sa na účely tohto zákona rozumejú najmä fotoaparát, kamera, vysielacie zariadenia, záznamové zariadenia, mobilný telefón a prenosný počítač.
(7)
Inou nedovolenou vecou sa na účely tohto zákona rozumie vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb a majetku alebo ktorou by mohol byť marený účel výkonu väzby, účel výkonu trestu odňatia slobody alebo účel výkonu detencie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9)
Napríklad § 41 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 31 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.“.
36.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Oprávnenie vykonať kontrolu na požitie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov
(1)
Príslušník zboru je oprávnený vyzvať osobu, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo sa v ňom nachádza, aby sa v prípade podozrenia, že je pod vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, podrobila kontrole na ich požitie.
(2)
V prípade, že sa osoba odmietne podrobiť kontrole na požitie alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov alebo sa kontrolou preukáže, že osoba požila alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory, je príslušník zboru oprávnený takejto osobe neumožniť vstup do chráneného objektu alebo pohyb v chránenom objekte.
(3)
O neumožnení vstupu do chráneného objektu alebo pohybu v chránenom objekte príslušník zboru spíše neodkladne úradný záznam.“.
37.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Oprávnenie zastavovať a prehliadať dopravné prostriedky
(1)
Pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku je príslušník zboru oprávnený zastaviť dopravný prostriedok a vykonať jeho prehliadku v rozsahu potrebnom na zistenie, či sa v ňom prepravuje osoba na úteku.
(2)
Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona má príslušník zboru oprávnenia podľa osobitného predpisu.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 63 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.“.
38.
V nadpise § 17 sa za slovo „vstup“ vkladajú slová „alebo vjazd dopravným prostriedkom“.
39.
V § 17 sa za slovo „nevstupoval“ vkladajú slová „alebo nevchádzal dopravným prostriedkom“.
40.
V § 18 vrátane nadpisu sa slová „ich prekurzory a jedy“ nahrádzajú slovami „jedy a prekurzory“.
41.
§ 20 a 21 vrátane nadpisov znejú:
㤠20
Oprávnenie na odtiahnutie dopravného prostriedku
Príslušník zboru je oprávnený vykonať potrebné opatrenia na to, aby dopravný prostriedok odstavený v bezprostrednej blízkosti chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry alebo na inom mieste označenom dopravným označením „zákaz zastavenia“ nebránil plneniu úloh zboru, ak bol odstavením dopravného prostriedku porušený osobitný predpis,9b) alebo vodič na tomto mieste odstavil dopravný prostriedok napriek príkazu príslušníka zboru podľa § 17.
§ 21
Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta
Príslušník zboru je oprávnený pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku alebo pri oznámení o uložení nástražného výbušného systému v objektoch zboru, objektoch detenčného ústavu, objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti uzatvoriť verejne prístupné miesta alebo verejne prístupné objekty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
§ 23 až 25 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení zákona č. 313/2011 Z. z.“.
42.
Za § 21 sa vkladajú § 21a až 21c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠21a
Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
Príslušník zboru je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na pachové práce najmä pri vyhľadávaní omamných látok, psychotropných látok, jedov, prekurzorov, výbušnín, nástražných a výbušných systémov, munície, nebezpečných látok a iných nedovolených vecí.
§ 21b
Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov
(1)
Z dôvodov uvedených v § 23 alebo na účely trestného konania môže príslušník zboru obvinenému vo výkone väzby alebo odsúdenému vo výkone trestu odňatia slobody
a)
odobrať daktyloskopické odtlačky,
b)
vyhotoviť jeho obrazové záznamy,
c)
vykonať vonkajšie meranie jeho tela a zisťovať jeho zvláštne telesné znamenia.
(2)
O úkonoch podľa odseku 1 sa vedie v ústavoch dokumentácia. Úkony podľa odseku 1 písm. c) vykonáva osoba rovnakého pohlavia.
(3)
Snímanie identifikačných znakov nesmie byť v rozpore s účelom výkonu väzby alebo s účelom výkonu trestu odňatia slobody.
§ 21c
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly príslušníkom zboru
(1)
Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti príslušníka zboru alebo jemu blízkej osoby,7a) je príslušník zboru na základe rozhodnutia riaditeľa ústavu oprávnený použiť na účely utajenia svojej fyzickej identity ochrannú kuklu pri
a)
služobnom zákroku proti obvineným alebo odsúdeným v prípade vzbury alebo odmietnutia zhromaždených obvinených alebo odsúdených rozísť sa,
b)
eskorte obvinených, ktorí sú vo výkone väzby pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou alebo teroristickou skupinou, alebo odsúdených, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody za spáchanie takéhoto trestného činu, mimo ústavu.
(2)
Pri výkone služby podľa odseku 1 s použitím ochrannej kukly musí mať príslušník zboru na viditeľnom mieste umiestnené identifikačné číslo a nápis „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ alebo skratku zo začiatočných písmen „ZVJS“.
43.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Spoločné ustanovenia
(1)
Ten, kto je vyzvaný, je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn alebo príkaz príslušníka zboru alebo strpieť výkon jeho oprávnení podľa § 12 až 17 a § 19 až 21c.
(2)
Úradným záznamom sa na účely tohto zákona rozumie zápis skutočností zistených príslušníkom zboru v súvislosti s výkonom jeho služobnej činnosti. Z úradného záznamu musí byť zrejmé, kto, kde a kedy úkon vykonal, ktoré osoby sa ho zúčastnili, a súvislý opis priebehu úkonu. Úradný záznam podpisuje príslušník zboru, ktorý ho vyhotovil.“.
44.
V štvrtej hlave nadpis tretieho oddielu znie:
„Používanie obrazových záznamov a zvukových záznamov, informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti“.
45.
V štvrtej hlave sa pod nadpis tretieho oddielu vkladá § 22a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠22a
Oprávnenie zboru používať obrazové záznamy a zvukové záznamy
Obrazové záznamy a zvukové záznamy z elektronických zabezpečovacích systémov používaných v zbore môže zbor používať aj ako dôkazné prostriedky v konaní o trestných činoch, v konaní o priestupkoch, v disciplinárnom konaní alebo pri porušení pracovnej disciplíny zamestnancov zboru.9c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c znie:
„9c)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 56 a § 238 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok, § 97h zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z., § 60h zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.“.
46.
V § 23 sa slová „vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody“ nahrádzajú slovami „vo výkone väzby, odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, príslušníkov zboru alebo zamestnancov zboru“.
47.
V § 24 sa vypúšťajú slová „len na zabezpečenie účelu výkonu väzby a účelu výkonu trestu odňatia slobody, a to“ a slová „ods. 1“.
48.
V § 26 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ods. 1“ a slová „strážených objektov zboru“ sa nahrádzajú slovami „chránených objektov“.
49.
§ 29 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
50.
V § 30 sa slová „Použitie informačno-technických prostriedkov, prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a snímanie identifikačných znakov“ nahrádzajú slovami „Použitie informačno-technických prostriedkov a prostriedkov operatívno-pátracej činnosti“.
51.
V § 31 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „Na zamedzenie alebo odstránenie protiprávneho konania obvinených, odsúdených“ nahrádzajú slovami „Na predchádzanie, zamedzenie alebo odstránenie protiprávneho konania obvinených, odsúdených, dodávaných osôb“.
52.
V § 31 sa odsek 1 dopĺňa písmenami q) až s), ktoré znejú:
„q)
obranný štít,
r)
použitie špeciálneho streliva,
s)
prostriedok na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity.“.
53.
V § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Donucovacie prostriedky podľa odseku 1 písm. b) až f) a s) je príslušník zboru oprávnený použiť pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby aj preventívne ako prostriedky obmedzenia pohybu, a to aj bez splnenia podmienok uvedených v § 34 až 37a. O ich použití vopred rozhodne riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
54.
V § 32 ods. 1 sa slová „v objektoch zboru, v súdnych objektoch“ nahrádzajú slovami „v objektoch zboru, v objektoch detenčného ústavu, v objektoch súdu“, slová „súd alebo prokuratúra vykonáva svoju činnosť,“ sa nahrádzajú slovami „zbor zabezpečuje ochranu verejného poriadku a bezpečnosti,“ a za slovo „zdravie“ sa vkladá čiarka a slová „verejný poriadok“.
55.
V § 32 ods. 3 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
56.
V § 33 ods. 1 písm. c) sa slová „obvineného alebo odsúdeného, ktorý“ nahrádzajú slovami „obvineného, odsúdeného alebo inú osobu, ak“.
57.
V § 33 ods. 1 písm. d) a § 42 písm. d) sa slová „strážených objektov zboru“ nahrádzajú slovami „chránených objektov, objektov súdu , objektov prokuratúry“.
58.
V § 33 ods. 2 sa slová „obvineného alebo odsúdeného, ktorý“ nahrádzajú slovami „obvineného, odsúdeného alebo inej osoby, ak“.
59.
V § 34 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „obvineného alebo odsúdeného“ nahrádzajú slovami „obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby“.
60.
V § 34 ods. 1 písm. a) až c) sa za slová „pri predvádzaní“ vkladajú slová „alebo dodávaní“.
61.
V § 34 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „obvinený alebo odsúdený“.
62.
V § 35 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a)
na spútanie obvineného, odsúdeného alebo dodávanej osoby, ak kladie aktívny odpor, ohrozuje život alebo zdravie inej osoby alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania upustil,
b)
na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých obvinených, odsúdených alebo dodávaných osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c)
pri predvádzaní obvineného alebo odsúdeného alebo dodávaní osoby, ak je obava, že sa pokúsi o útek,“.
63.
V § 35 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
64.
V § 35 ods. 1 písm. d) sa za slová „alebo inú osobu“ vkladá čiarka a slová „ohrozuje verejný poriadok“.
65.
V § 35 ods. 2 sa slová „Obvinený alebo odsúdený“ nahrádzajú slovami „Obvinený, odsúdený alebo dodávaná osoba“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a c)“.
66.
V § 36 uvádzacej vete a v § 37 ods. 1 sa slová „obvinený alebo odsúdený“ nahrádzajú slovami „obvinený, odsúdený alebo dodávaná osoba“.
67.
V § 37 ods. 2 sa slová „obvinený alebo odsúdený“ nahrádzajú slovami „spútaná osoba“.
68.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37a
Použitie prostriedku na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity
(1)
Prostriedkom na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity sa na účely tohto zákona rozumejú nepriehľadné okuliare alebo chrániče sluchu, ktoré spôsobujú dezorientáciu v priestore, alebo kukla, ktorá slúži aj na utajenie fyzickej identity obvineného alebo odsúdeného.
(2)
Príslušník zboru je oprávnený použiť prostriedok na zamedzenie priestorovej orientácie alebo na utajenie fyzickej identity pri eskortovaní alebo predvádzaní obvineného alebo odsúdeného za obzvlášť závažnú trestnú činnosť
a)
na účely utajenia fyzickej identity obvineného alebo odsúdeného,
b)
ak je obava, že sa pokúsi o útek.“.
69.
§ 38 vrátane nadpisu znie:
㤠38
Použitie prúdu vody
„Príslušník zboru je oprávnený použiť prúd vody
a)
na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny príslušníkov zboru, porušujú ústavný poriadok8) a odmietajú sa rozísť,
b)
na zabránenie násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov.“.
70.
V § 39 ods. 1 písm. c) sa slová „strážených objektov“ nahrádzajú slovami „chránených objektov, objektov súdu, objektov prokuratúry“.
71.
V § 39 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
aby zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo osoby umiestnenej v detenčnom ústave alebo pri bezprostrednom prenasledovaní osoby na úteku,“.
72.
V § 39 ods. 1 písm. e) sa slová „obvineného alebo odsúdeného“ nahrádzajú slovami „obvineného, odsúdeného alebo osobu na úteku“.
73.
V § 39 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo dodávaní osoby“.
74.
V § 39 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
75.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Použitie obranného štítu
Príslušník zboru je oprávnený použiť obranný štít
a)
aby zaistil svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť inej osoby pred protiprávnym útokom, ak osoba po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých znakov bude pokračovať,
b)
proti obvinenému, odsúdenému alebo osobe na úteku, ktorá sa na výzvu nevzdá alebo odmieta opustiť úkryt,
c)
v prípade vzbury alebo odmietnutia zhromaždených obvinených alebo odsúdených rozísť sa,
d)
aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov.“.
76.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Použitie zásahovej výbušky
Príslušník zboru je oprávnený použiť zásahovú výbušku
a)
v uzavretom priestore proti obvinenému, odsúdenému alebo osobe na úteku, ktorá sa na výzvu nevzdá alebo odmieta opustiť úkryt,
b)
na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny príslušníkov zboru, porušujú ústavný poriadok8) a odmietajú sa rozísť,
c)
na zabránenie násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov.“.
77.
V § 42 písmeno e) znie:
„e)
zabránil úteku obvineného, odsúdeného alebo osoby umiestnenej v detenčnom ústave a pri ich bezprostrednom prenasledovaní,“.
78.
V § 42 písm. f) sa slová „obvineným alebo odsúdeným“ nahrádzajú slovami „obvineným, odsúdeným alebo inou osobou“.
79.
V § 43 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
podľa služobných predpisov upravujúcich strážnu činnosť a eskortnú činnosť, na zamedzenie úteku osoby umiestnenej v detenčnom ústave, obvineného alebo odsúdeného, ktorého nemožno zadržať inak, alebo na odvrátenie útoku, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo strážne stanovište.“.
80.
V § 43 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a q) až s).“.
81.
Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠43a
Použitie špeciálneho streliva
(1)
Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom, strelivo s projektilom naplneným značkovacím farbivom a strelivo s projektilom naplneným slzotvornou látkou.
(2)
Príslušník zboru je pri služobných zákrokoch oprávnený použiť
a)
gumové projektily
1.
v nutnej obrane10) alebo v krajnej núdzi,11) ak nie je nevyhnutné použiť účinnejšie strelivo, na zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku,
2.
ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku,
b)
projektily naplnené značkovacím farbivom na označenie iniciátorov útoku alebo iného protiprávneho konania,
c)
projektily naplnené slzotvornou látkou na rozptýlenie neoprávnene zhromaždených obvinených alebo odsúdených, ktorí odmietajú plniť pokyny príslušníkov zboru, porušujú ústavný poriadok8) a odmietajú sa rozísť, ak sa osoba, proti ktorej zákrok smeruje, na výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt, alebo ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku.
(3)
Pri použití špeciálneho streliva je príslušník zboru povinný dbať na potrebnú opatrnosť a na to, aby nebol ohrozený život osôb a aby čo najviac šetril zdravie osôb, proti ktorým zákrok smeruje, a zdravie nezúčastnených osôb.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 11 znejú:
„10)
§ 25 Trestného zákona.
11)
§ 24 Trestného zákona.“.
82.
§ 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Povinnosti príslušníka zboru po použití donucovacích prostriedkov
(1)
Ak príslušník zboru zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný ihneď, ako to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť jej zdravotné ošetrenie. Obvinenému, odsúdenému alebo inej osobe, proti ktorým sa pri služobnom zákroku použili slzotvorné prostriedky, obušok, tomfa, služobný pes, zásahová výbuška, údery a kopy sebaobrany alebo úder strelnou zbraňou, sa zabezpečí zdravotná prehliadka, a to aj vtedy, ak nedošlo k jeho viditeľnému zraneniu. O zdravotnej prehliadke oprávnený zdravotnícky pracovník urobí záznam do zdravotnej dokumentácie obvineného alebo odsúdeného; inej osobe vystaví potvrdenie o zdravotnej prehliadke.
(2)
Použitie donucovacích prostriedkov, okrem použitia donucovacích prostriedkov podľa § 31 ods. 2, príslušník zboru, ktorý donucovací prostriedok použil, ihneď ohlási svojmu bezprostredne nadriadenému a spíše záznam o použití donucovacieho prostriedku. Bezprostredne nadriadený prešetrí oprávnenosť použitia donucovacieho prostriedku, následne výsledok šetrenia predloží riaditeľovi ústavu, ktorý vyhodnotí, či boli donucovacie prostriedky použité v súlade so zákonom. O použití donucovacieho prostriedku sa vždy vyrozumie prokurátor.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
§ 96 zákona č. 475/2005 Z. z.
§ 59 zákona č. 221/2006 Z. z.“.
83.
§ 46 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
84.
V štvrtej hlave nadpis piateho oddielu znie:
„Justičná stráž a jej oprávnenia“.
85.
V § 47 ods. 1 sa slová „v súdnych objektoch“ nahrádzajú slovami „v objektoch súdu“ a slovo „dôstojnosti“ sa nahrádza slovami „nerušeného priebehu“.
86.
V § 47 ods. 2 písm. a) sa slová „súdneho objektu“ nahrádzajú slovami „objektu súdu“ a nad slovo „dokladom“ sa umiestňuje odkaz 7b.
87.
V § 47 ods. 2 písm. b) sa slová „do súdneho objektu“ nahrádzajú slovami „do objektu súdu“.
88.
V § 47 ods. 2 písmená c) a d) znejú:
„c)
chrániť poriadok v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti,
d)
na základe písomného príkazu sudcu v objekte súdu zadržať obvineného a odsúdeného a umiestniť ich v objekte súdu do miestnosti na to určenej na účel dodania do výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody; ak súdny objekt a ústav na výkon väzby sú stavebne prevádzkovo spojené, príslušník zboru je oprávnený na základe písomného príkazu sudcu z objektu súdu dodať obvineného do výkonu väzby a odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody podľa osobitného predpisu,2a)“.
89.
V § 47 ods. 2 písm. f) sa slová „do súdneho objektu“ nahrádzajú slovami „do objektu súdu“ a vypúšťajú sa slová „Železničnej polície,“.
90.
V § 47 ods. 3 sa slová „v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry“ nahrádzajú slovami „v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti“.
91.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b znie:
„11b)
§ 43 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. v znení zákona č. 220/2011 Z. z.
§ 4 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 220/2011 Z. z.“.
92.
V § 47 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
93.
V § 48 ods. 1 sa slová „pri ochrane poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry“ nahrádzajú slovami „pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry a v ich blízkosti“.
94.
V § 48 ods. 2 sa slová „v súdnych objektoch alebo objektoch prokuratúry“ nahrádzajú slovami „v objektoch súdu alebo objektoch prokuratúry a v ich blízkosti“ a za slová „služobný zákrok“ sa vkladajú slová „na zabránenie ďalšieho protiprávneho konania a úkony súvisiace s objasnením skutku“.
95.
V § 48 odsek 4 znie:
„(4)
Príslušník zboru, ktorý vykonáva službu podľa odseku 1, je oprávnený u osoby vstupujúcej do objektu súdu alebo objektu prokuratúry vykonať prehliadku osobných vecí, podrobiť ju kontrole na detekciu kovových predmetov, a ak má pri sebe zbraň alebo inú nedovolenú vec, odňať jej ju. Odňatú zbraň alebo inú nedovolenú vec je povinný vrátiť osobe pri jej odchode z objektu súdu alebo objektu prokuratúry. Odňatie zbrane alebo inej nedovolenej veci a prevzatie zbrane alebo inej nedovolenej veci príslušník zboru, ktorý zbraň alebo inú nedovolenú vec odňal, a osoba, ktorej bola zbraň alebo iná nedovolená vec vrátená, sú povinní potvrdiť svojím podpisom.“.
96.
V § 48 ods. 6 sa za slová „iných osôb“ vkladá čiarka a slová „verejný poriadok“.
97.
Nadpis piatej hlavy znie:
„OCHRANA, ESKORTA A VSTUP DO CHRÁNENÝCH OBJEKTOV“.
98.
§ 49 znie:
㤠49
(1)
Ochranou sa na účely tohto zákona rozumie súhrn opatrení, ktorých cieľom je zaistiť bezpečnosť objektov a predchádzať alebo zamedziť narúšaniu ustanoveného poriadku v nich. Ochrana zahŕňa stráženie a obranu.
(2)
Strážením sa na účely tohto zákona rozumie súhrn služobných činností realizovaných príslušníkmi zboru s využitím určených prostriedkov a ustanovených postupov zameraných na ochranu určených objektov a na kontrolu pohybu alebo činnosti obvinených, odsúdených a osôb umiestnených v detenčnom ústave s cieľom zabrániť ich úteku.
(3)
Obranou sa na účely tohto zákona rozumie aktívny spôsob odrazenia útoku na chránený objekt príslušníkmi zboru s využitím určených prostriedkov a ustanovených postupov.
(4)
Eskortou sa na účely tohto zákona rozumie sprevádzanie a stráženie obvineného alebo odsúdeného spravidla ozbrojeným príslušníkom zboru s cieľom zabrániť ich úteku.
(5)
Osobu bezprostredne prepustenú z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody možno eskortovať na účely vykonania administratívnych úkonov súvisiacich s jej prepustením len s jej súhlasom.
(6)
Dozorom nad obvineným alebo odsúdeným sa na účely tohto zákon rozumie súhrn služobných činností príslušníka zboru, pri ktorých sa vykonáva stála kontrola pohybu alebo činnosti obvineného alebo odsúdeného.
(7)
Dohľadom nad obvineným alebo odsúdeným sa na účely tohto zákona rozumie súhrn služobných činností príslušníka zboru, pri ktorých sa vykonáva nepravidelná kontrola pohybu alebo činnosti obvineného alebo odsúdeného.
(8)
Objektom zboru sa na účely tohto zákona rozumie nehnuteľný majetok štátu v správe generálneho riaditeľstva alebo ústavu podľa osobitného predpisu.11c)
(9)
Chráneným objektom sa na účely tohto zákona rozumie objekt generálneho riaditeľstva, objekt ústavu alebo objekt detenčného ústavu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:
„11c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
99.
V § 50 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) sa slová „policajný orgán“ nahrádzajú slovom „policajt“.
100.
V § 50 odsek 3 znie:
„(3)
Pred eskortou na účely dočasného alebo trvalého premiestnenia do iného ústavu musí obvinený alebo odsúdený prejsť zdravotnou prehliadkou, o čom osoba, ktorá zdravotnú prehliadku vykonala, urobí záznam v zdravotnej dokumentácii.“.
101.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa zo závažných dôvodov nemôže eskorta vykonať, riaditeľ ústavu o tom bezodkladne upovedomí orgán alebo osobu, ktorý eskortu nariadil alebo vyžiadal.“.
102.
§ 51 a 52 vrátane nadpisu znejú:
㤠51
(1)
Na účely účasti obvineného alebo odsúdeného na procesných úkonoch podľa osobitného predpisu11d) mimo ústavu možno na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odovzdať obvineného11e) alebo odsúdeného príslušníkovi Policajného zboru.
(2)
Za stráženie a ochranu obvineného alebo odsúdeného mimo ústavu podľa odseku 1 zodpovedá od jeho vydania, prevzatia až po jeho odovzdanie do ústavu Policajný zbor.
§ 52
Kontrola ochrany chránených objektov a kontrola ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry
Kontrolu ochrany chránených objektov a kontrolu ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu a objektoch prokuratúry má právo vykonávať nadriadený12) a ním splnomocnené osoby.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11d a 11e znejú:
„11d)
Trestný poriadok.
11e)
§ 9 ods. 3 a 4 zákona č. 221/2006 Z. z.“.
103.
§ 53 a 54 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
104.
V piatej hlave nadpis druhého oddielu znie:
„Vstup do chránených objektov“.
105.
§ 55 až 58 vrátane nadpisov znejú:
㤠55
Všeobecné ustanovenie
(1)
Do chráneného objektu je vstup povolený
a)
na služobný preukaz príslušníka zboru,
b)
na preukaz zamestnanca zboru,
c)
na služobný preukaz príslušníka Policajného zboru, príslušníka Hasičského a záchranného zboru, príslušníka Slovenskej informačnej služby, príslušníka Národného bezpečnostného úradu, colníka, príslušníka Vojenského spravodajstva, vojenského policajta, vojaka ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu,13) alebo na osobnú identifikačnú kartu vojaka mimoriadnej služby alebo vojaka zaradeného do aktívnych záloh,14)
d)
na doklad totožnosti.7b)
(2)
Osoba vstupujúca do chráneného objektu je sprevádzaná podľa odseku 3.
(3)
Sprevádzanie osoby v chránenom objekte zboru zabezpečuje príslušník zboru alebo zamestnanec zboru z príslušného úseku služobnej činnosti; v objekte detenčného ústavu zamestnanec detenčného ústavu. Osoby vstupujúce do chráneného objektu podľa odseku 1 písm. c) a d) sa označujú viditeľným spôsobom.
(4)
Osobe vstupujúcej do chráneného objektu sa zakazuje vnášať do chráneného objektu
a)
zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb a majetku,
b)
alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory.
(5)
Výnimky zo zákazu podľa odseku 4 môže udeliť generálny riaditeľ alebo riaditeľ ústavu.
§ 56
Vstup na služobný preukaz príslušníka zboru a preukaz zamestnanca zboru
(1)
Príslušník zboru a zamestnanec zboru sú oprávnení vstupovať do chráneného objektu, ak predložia služobný preukaz príslušníka zboru alebo preukaz zamestnanca zboru. Rozsah pohybu príslušníka zboru a zamestnanca zboru v chránenom objekte vyplýva z ich služobného alebo pracovného zaradenia alebo z osobitného písomného splnomocnenia vydaného príslušným nadriadeným.
(2)
V prípade straty alebo odcudzenia služobného preukazu príslušníka zboru alebo preukazu zamestnanca zboru vstupuje príslušník zboru a zamestnanec zboru do chráneného objektu na doklad totožnosti spolu s potvrdením o strate alebo odcudzení služobného preukazu príslušníka zboru alebo preukazu zamestnanca zboru.
§ 57
Vstup na služobný preukaz alebo osobnú identifikačnú kartu
(1)
Vstupovať do chráneného objektu je oprávnený aj príslušník Policajného zboru, príslušník Hasičského a záchranného zboru, príslušník Slovenskej informačnej služby, príslušník Národného bezpečnostného úradu, colník, príslušník Vojenského spravodajstva, vojenský policajt, vojak ozbrojených síl, ktorý vykonáva profesionálnu službu,13) vojak mimoriadnej služby a vojak zaradený do aktívnych záloh,14) ak plní úlohy vyplývajúce zo služobnej činnosti.
(2)
S osobami uvedenými v odseku 1 môžu do chráneného objektu vstúpiť aj iné osoby, ak je ich prítomnosť v chránenom objekte potrebná; v takom prípade preukážu vzťah k príslušnej osobe a preukážu sa dokladom totožnosti.
§ 58
Vstup na doklad totožnosti
(1)
Vstup do chráneného objektu možno povoliť osobe, ak preukáže oprávnený záujem a predloží doklad totožnosti.7b) Na účely vstupu do chráneného objektu sa za doklad totožnosti nepovažuje potvrdenie o občianskom preukaze podľa osobitného predpisu.15)
(2)
Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti s osobitným povolením je oprávnená osoba plniaca úlohy vyplývajúce zo zmluvy alebo z dohody uzatvorenej s chráneným objektom a osoba poskytujúca duchovnú službu podľa osobitných predpisov.16)
(3)
Osobitné povolenie podľa odseku 2 vydáva generálny riaditeľ zboru alebo riaditeľ ústavu. Na osobitnom povolení musí byť uvedené meno, priezvisko a dátum narodenia vstupujúcej osoby, presne určený priestor chráneného objektu, do ktorého je osoba podľa odseku 2 oprávnená vstupovať, účel jej vstupu a doba platnosti osobitného povolenia.
(4)
Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti bez osobitného povolenia sú oprávnení:
a)
prezident Slovenskej republiky, predseda vlády Slovenskej republiky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a nimi určené osoby,
b)
minister, štátny tajomník ministerstva, vedúci služobného úradu ministerstva a nimi určené osoby,
c)
generálny prokurátor Slovenskej republiky, jeho námestník a prokurátor vykonávajúci dozor nad zachovávaním zákonnosti v ústave,
d)
predseda a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, verejný ochranca práv,
e)
predseda a podpredseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
f)
orgány Národnej rady Slovenskej republiky a orgány Rady Európy poverené kontrolou nad výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody,
g)
ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov a generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby,
h)
sudca, ak rozhodoval alebo rozhoduje v trestnej veci obvineného alebo odsúdeného,
i)
zasahujúci členovia záchranných zložiek integrovaného záchranného systému,16a)
j)
prísediaci v prítomnosti sudcu, ktorý je oprávnený na vstup do chráneného objektu podľa písmena h),
k)
prokurátor vykonávajúci procesné úkony v trestnej veci obvineného alebo odsúdeného,
l)
obhajca obvineného alebo odsúdeného, ktorý ho zastupuje v trestnej veci.
(5)
Vstupovať do chráneného objektu na doklad totožnosti bez osobitného povolenia v územnom obvode svojej pôsobnosti je oprávnený
a)
krajský prokurátor a jeho námestník,
b)
predseda a podpredseda krajského súdu,
c)
okresný prokurátor a jeho námestník,
d)
predseda a podpredseda okresného súdu.
(6)
Namiesto dokladu totožnosti môžu osoby uvedené v odseku 4 písm. c) až i) a odseku 5 pri vstupe do chráneného objektu predložiť preukaz s fotografiou, z ktorého je zrejmé, že takúto funkciu vykonávajú.
(7)
S osobami uvedenými v odseku 4 písm. a) až h) a k) a odseku 5 môžu do chráneného objektu vstúpiť aj iné osoby, ak je ich prítomnosť v chránenom objekte potrebná; v takom prípade preukážu vzťah k príslušnej osobe a preukážu sa dokladom totožnosti.
(8)
Pohyb osôb uvedených v odseku 4 písm. a) až c) po chránenom objekte nie je obmedzený, zabezpečí sa však ich sprevádzanie; v ostatných prípadoch o rozsahu pohybu rozhoduje generálny riaditeľ zboru alebo riaditeľ ústavu.
(9)
Na vydanie osobitného povolenia a na rozsah pohybu v objektoch detenčného ústavu sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 3 a 8.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 až 16a znejú:
„13)
§ 50 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.
14)
§ 18 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2007 Z. z.
15)
§ 13 zákona č. 224/2006 Z. z. v znení zákona č. 49/2012 Z. z.
16)
Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky (oznámenie č. 648/2002 Z. z.), Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky č. 270/2005 Z. z.
16a)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.“.
106.
§ 59 až 61 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.
107.
§ 62 vrátane nadpisu znie:
㤠62
Vstup orgánov poverených kontrolou a dozorom
Orgánom povereným kontrolou a dozorom nad výkonom detencie, výkonom väzby a výkonom trestu odňatia slobody podľa tohto zákona, medzinárodných zmlúv,16b) ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo osobitných predpisov16c) sa umožní vstup do chránených objektov kedykoľvek, bez časového obmedzenia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16b a 16c znejú:
„16b)
Napríklad Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (oznámenie č. 26/1995 Z. z.).
16c)
Napríklad § 96 a 97 zákona č. 475/2005 Z. z., § 59 a 60 zákona č. 221/2006 Z. z.“.
108.
V § 63 odsek 2 znie:
„(2)
Zbor spolupracuje s Policajným zborom, Slovenskou informačnou službou, Vojenským spravodajstvom, colnými orgánmi a Vojenskou políciou najmä pri odhaľovaní trestných činov, bezprostrednom prenasledovaní osôb na úteku, pri ochrane verejného poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, v objektoch prokuratúry a v ich blízkosti, pri vyhľadávaní omamných látok, psychotropných látok, jedov, prekurzorov, výbušnín, nástražných a výbušných systémov, pri výcviku v oblasti služobnej kynológie a pri výcviku príslušníkov zboru.“.
109.
V § 63 ods. 4 sa vypúšťajú slová „na úseku stráženia obvinených a odsúdených“.
110.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a až 17d, 17f a 17h znejú:
„17a)
§ 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17b)
§ 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17c)
Napríklad zákon č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok, zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17d)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17f)
§ 10 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z. z.
17h)
§ 99 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 63 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.“.
111.
V § 65a ods. 2 sa slová „Colnému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „Finančnému riaditeľstvu“.
112.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17i, 18, 18a a 18b znejú:
„17i)
§ 4 ods. 3 písm. a) šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z.
18)
§ 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
18a)
§ 6 ods. 5 zákona č. 122/2013 Z. z.
18b)
§ 31 zákona č. 122/2013 Z. z.“.
113.
Za § 65d sa vkladá nová deviata hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
„DEVIATA HLAVA
PRIESTUPKY
§ 65e
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto:
a)
neoprávnene vnikne do chráneného objektu,
b)
poruší zákaz vnášať do chráneného objektu zbraň, prostriedok audiovizuálnej techniky alebo inú nedovolenú vec, ktorou by mohol byť ohrozený život, zdravie alebo bezpečnosť osôb a majetku,
c)
poruší zákaz vnášať do chráneného objektu alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, jedy alebo prekurzory,
d)
poruší zákaz používať označenie zboru a služobnú rovnošatu zboru podľa § 11a,
e)
poruší zákaz zasielať v balíku adresovanému odsúdenému alebo obvinenému alkoholické nápoje, lieky, omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu výkonu väzby, účelu výkonu trestu odňatia slobody alebo na ohrozenie bezpečnosti v objektoch ústavu podľa osobitného predpisu.18c)
(2)
Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 33 eur do 331eur.
(3)
Priestupky podľa odseku 1 objasňuje zbor.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.18d)“.
Doterajšia deviata hlava sa označuje ako desiata hlava.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 18d znejú:
„18c)
§ 51 ods. 3 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
§ 39 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
18d)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
114.
§ 66 sa vypúšťa.
115.
Za § 67a sa vkladá § 67b, ktorý znie:
㤠67b
(1)
Správu majetku štátu vykonáva generálne riaditeľstvo a ústavy podľa osobitného predpisu,11c) ak odseky 2 až 4 neustanovujú inak.
(2)
Prevod správy hnuteľného majetku štátu medzi generálnym riaditeľstvom a ústavmi alebo ústavmi navzájom sa uskutočňuje na základe účtovných dokladov o výdaji a príjme a bez vykonania ponukového konania štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám; rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva.
(3)
Nebytový priestor slúžiaci na účely prevádzkovania predajní určených na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí obvineným alebo odsúdeným19) a hnuteľný majetok štátu nevyhnutný na zabezpečovanie tejto činnosti možno prenechať do nájmu na dobu určitú, najviac na päť rokov. Na nájom tohto nebytového priestoru a na nájom nevyhnutného hnuteľného majetku štátu sa nevyžaduje rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu. Nájomná zmluva sa uzavrie s tým záujemcom, ktorý ponúkol za ponúkané nebytové priestory a hnuteľný majetok štátu najvyššie nájomné aspoň vo výške, za akú sa v tom čase prenajímajú porovnateľné priestory. Na platnosť tejto nájomnej zmluvy sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky ani zriaďovateľa.
(4)
Na účely zabezpečenia zamestnávania obvinených a odsúdených podľa osobitného predpisu19a) môže ústav prenechať nebytový priestor a hnuteľný majetok štátu nevyhnutný na zabezpečenie tejto činnosti fyzickej osobe alebo právnickej osobe do výpožičky na dobu určitú, najviac na päť rokov, a to aj opakovane. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva. Na platnosť tejto zmluvy sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky ani zriaďovateľa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:
„19)
§ 30 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení zákona č. 370/2013 Z. z.
§ 25 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení zákona č. 371/2013 Z. z.
19a)
§ 42 až 45 zákona č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 32 zákona č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
116.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
Zákonník práce.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 422/2002 Z. z., zákonom č. 166/2003 Z. z., zákonom č. 537/2004 Z. z., zákonom č. 581/2004 Z. z., zákonom č. 475/2005 Z. z., zákonom č. 491/2008 Z. z., zákonom č. 59/2009 Z. z., zákonom č. 192/2011 Z. z., zákonom č. 220/2011 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.