38/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2013

38
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 12. februára 2013,
ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde
Národná banka Slovenska podľa § 72 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 53e ods. 6 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 180/2012 Z. z. o metódach a postupoch určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde sa mení takto:
1.
Nadpis § 2 znie: „Určenie hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde metódou umorovanej hodnoty“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa citácia „a § 83a ods. 1“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 21 sa citácia „§ 83a ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 81 ods. 1 písm. g) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2013.
v z. Ján Tóth v. r.