386/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

386
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 15. októbra 2013
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša
1.
Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 1 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 275/2002 Z. z. oznamuje, že pri príležitosti 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2.
Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený anténový stožiar signálu bezdrôtovej telegrafie vo Wilkes-Barre, ktorú Jozef Murgaš navrhol a pomocou nej uskutočnil prvé úspešné vysielanie. Anténový stožiar je kompozične doplnený vyobrazením rádiových vĺn. Pri ľavom okraji zberateľskej euromince je štátny znak Slovenskej republiky. V opise zľava doprava je názov štátu „SLOVENSKO“. Letopočet „2014“ je v strede mincového poľa.
b)
Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Jozefa Murgaša, ktorý je kompozične doplnený líniami naznačujúcimi zemeguľu symbolizujúcu celosvetový dosah jeho vynálezov. V spodnej časti mincového poľa je v dvoch riadkoch v opise meno a priezvisko „JOZEF MURGAŠ“. Vľavo od portrétu je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“ a napravo od neho sú v dvoch riadkoch letopočty narodenia a úmrtia Jozefa Murgaša „1864 – 1929“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince akademického sochára Ivana Řeháka „IŘ“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, sú pri ľavom okraji zberateľskej euromince.
c)
Na hrane zberateľskej euromince je nápis do hĺbky „• PRIEKOPNÍK BEZDRÔTOVEJ TELEGRAFIE“.
obrázok
Štát vydania: Slovenská republika
Začiatok vydávania: január 2014
v z. Ján Tóth v. r.