389/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

389
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. septembra 2013 bolo v Ulanbátare podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a poľnohospodárstva Mongolska o rozvoji poľnohospodárskej spolupráce.
Memorandum nadobudlo platnosť 23. septembra 2013 v súlade s článkom 8.
Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.