390/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

390
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 2011 bola v Nairobi podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť 10. novembra 2013 v súlade s článkom 10 ods. 2.
K oznámeniu č. 390/2013 Z. z.
DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kenskej republiky o rozvojovej spolupráci
Vláda Slovenskej republiky a vláda Kenskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“)
v duchu priateľských vzťahov medzi obidvoma štátmi,
vedené želaním podporovať vzájomnú spoluprácu a rozvoj,
uvedomujúc si dôležitosť a význam rozvojovej pomoci,
s cieľom naplnenia týchto zámerov dohodli sa takto:
Článok 1
Pojmy
Na účely tejto dohody znamená:
„Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky“ - hlavný nástroj plánovania oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky poskytovanej Kenskej republike, schválený vládou Slovenskej republiky;
„Finančné prostriedky“ - finančné prostriedky alokované v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci a poskytované Kenskej republike;
„Poskytovateľ“ - Slovenská republika;
„Príjemca“ - Kenská republika;
„Personál“ (štátni zamestnanci, zamestnanci) - občania Slovenskej republiky a súčasne zamestnanci subjektu poskytovateľa zúčastňujúci sa na projektoch poskytovateľa v krajine príjemcu.
Článok 2
Predmet a pôsobnosť dohody
Táto dohoda ustanovuje všeobecné podmienky rozvojovej spolupráce medzi poskytovateľom a príjemcom v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky. Príjemca zabezpečí efektívne využitie oficiálnej rozvojovej pomoci poskytnutej poskytovateľom, prijme potrebné opatrenia na zabránenie zneužitiu alebo zadržaniu finančných prostriedkov poskytnutých v rámci tejto pomoci a garantuje neporušenie podmienok, za ktorých tieto finančné prostriedky boli poskytnuté.
Článok 3
Príslušné orgány
1.
Orgánmi zmluvných strán príslušnými na vykonávanie tejto dohody sú:
v Slovenskej republike:
Ministerstvo zahraničných vecí
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava
v Kenskej republike:
Úrad zástupcu predsedu vlády
Ministerstvo financií
Treasury Building
Harambee Avenue
P. O. Box 30007 Nairobi
2.
Akákoľvek komunikácia medzi príslušnými orgánmi v rámci implementácie tejto dohody sa bude uskutočňovať v anglickom jazyku.
Článok 4
Financovanie
1.
Poskytovanie finančných prostriedkov v rámci Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky sa bude uskutočňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytovateľa. Rovnaké postupy sa uplatnia aj pri účtovných operáciách súvisiacich s týmito finančnými prostriedkami.
2.
Platby vykonané v rámci tejto dohody budú realizované v EUR.
3.
Finančné prostriedky z programu Slovak Aid, ktoré sú poskytované poskytovateľom alebo ku ktorým tento prispieva, budú použité výlučne na účely dohodnutých projektov/programov a v rámci budúcich schválených projektov/programov s výnimkou článku 6 ods. 3 tejto dohody.
Článok 5
Obstaranie tovaru, prác a služieb
1.
Obstaranie tovaru, prác a služieb sa bude uskutočňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi poskytovateľa.
2.
Tovar a služby poskytované organizáciami poskytovateľa v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci podľa tejto dohody budú oslobodené od cla a iných platieb, daní a akýchkoľvek iných poplatkov vyberaných príjemcom.
3.
Tovar zaobstaraný poskytovateľom v rámci tejto dohody sa po skončení projektu/programu stane majetkom príjemcu.
Článok 6
Podmienky pre vyslaný personál (štátni zamestnanci, zamestnanci) poskytovateľa
1.
Príjemca bude informovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nairobi o každej mimoriadnej situácii alebo o núdzovom stave v krajine. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán považuje podobné udalosti za prípad vyššej moci alebo je názoru, že by mohli ohroziť vykonávanie projektov alebo programov spolupráce, ktorákoľvek zo zmluvných strán môže požiadať o bezodkladné konzultácie. V rámci týchto konzultácií poskytne príjemca informácie o všetkých bezpečnostných opatreniach alebo iných obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na osoby, ktoré sa podieľajú na realizácií projektov rozvojovej pomoci z programu Slovak Aid.
2.
Príslušné orgány poskytovateľa môžu, v mimoriadnych situáciách alebo pri núdzovom stave v krajine poskytovateľa, vydať konkrétne pokyny pre personál (štátni zamestnanci, zamestnanci). Medzi takéto pokyny možno zaradiť aj príkaz na opustenie územia príjemcu. Personál (štátni zamestnanci, zamestnanci), ktorý sa bude riadiť takýmito pokynmi alebo podnikne iné preventívne kroky, ktoré sú za daných okolností primerané, nenesie zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich z jeho pracovnej zmluvy.
3.
Náklady, ktoré vzniknú poskytovateľovi na zaistenie bezpečnosti personálu (štátni zamestnanci, zamestnanci), budú financované z prostriedkov, ktoré poskytovateľ poskytne príjemcovi ako oficiálnu rozvojovú pomoc.
4.
Príjemca ponesie všetky riziká, ktoré vyplývajú alebo vznikli v súvislosti s aktivitami vykonávanými v rámci tejto dohody, a je zodpovedný najmä za riešenie všetkých škôd/sťažností, ktoré podá tretia strana voči poskytovateľovi, jeho oficiálnym inštitúciám alebo predstaviteľom, ako aj spoločnostiam, inštitúciám alebo osobám spadajúcim pod túto dohodu a ktoré vyplývajú z aktivít vykonávaných v rámci tejto dohody, alebo takých, ktoré s nimi priamo súvisia, s výnimkou, že sa poskytovateľ a príjemca dohodnú, že vznikol konkrétny nárok ako následok hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného pochybenia personálu (štátni zamestnanci, zamestnanci).
5.
Príjemca zaručí pre personál (štátni zamestnanci, zamestnanci):
a)
slobodný pohyb na území krajiny a právo vstúpiť do krajiny a opustiť krajinu v rozsahu potrebnom na vykonávanie projektu/programu;
b)
bezodkladné vydanie všetkých potrebných povolení, víz alebo licencií, ako je napríklad povolenie na pobyt, pracovné povolenie a povolenie na vykonávanie odbornej činnosti, ako aj oslobodenie od imigračných obmedzení a povinnosti registrácie cudzincov po celú dobu platnosti tejto dohody;
c)
oslobodenie od dane z príjmu fyzických osôb a od akýchkoľvek ďalších priamych daní z funkčných požitkov poskytovaných ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky alebo zamestnávateľom, ktorý sa zaviazal poskytovať služby alebo dodať tovar na základe zmluvy so Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu buď priamo, alebo ako subdodávateľ;
d)
prístup k službám a zariadeniam zdravotnej starostlivosti na najvyššej úrovni kvality dostupnej v krajine bez ohľadu na to, či sú verejné, alebo súkromné;
e)
možnosti repatriácie počas vnútroštátnych alebo medzinárodných kríz, rovnocenné s možnosťami poskytovanými pracovníkom diplomatických misií;
f)
právo na dovoz a spätný vývoz zariadení na výkon povolania a tovaru, ktoré personál (štátni zamestnanci, zamestnanci) potrebuje na plnenie svojich úloh, bez colných platieb.
6.
Príjemca môže požiadať o odvolanie alebo o výmenu ktoréhokoľvek pracovníka personálu (štátni zamestnanci, zamestnanci) vyslaného poskytovateľom, ktorého prácu alebo správanie považuje za neuspokojivé.
Článok 7
Použitie loga
Pri vykonávaní tejto dohody každá zo zmluvných strán bude používať logo oficiálnej rozvojovej pomoci poskytovateľa bez akýchkoľvek predchádzajúcich konzultácií alebo schválenia.
Článok 8
Výhrady
1.
Finančné prostriedky poskytnuté príjemcovi z Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky nesmie príjemca použiť na úhradu cla a iných platieb, daní a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré s nimi súvisia.
2.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo požadovať vrátenie finančných prostriedkov, a to v plnej výške alebo ich časti v prípade, ak prijímateľ nepoužil finančné prostriedky na účely, na ktoré boli určené. Zmluvné strany budú viesť vzájomné konzultácie s cieľom nájdenia riešenia predtým, než poskytovateľ uplatní svoje právo požadovať vrátenie plnej výšky finančných prostriedkov alebo ich časti.
Článok 9
Riešenie sporov
Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť z výkladu alebo z vykonávania ustanovení tejto dohody, sa budú riešiť vzájomnými rokovaniami zmluvných strán.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1.
Táto dohoda sa uzatvára na dobu troch rokov.
2.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť tridsiatym (30.) dňom nasledujúcim po dni doručenia druhej nóty o tomto schválení.
3.
Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu vypovedať písomne so šesťmesačnou výpovednou lehotou.
4.
Táto dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky musia byť vykonané písomnou formou.
5.
Záväzky už plnené, ale ku dňu ukončenia platnosti dohody ešte neukončené, sa budú riadiť jej ustanoveniami až do ich úplného splnenia.
Dané v Nairobi 14. decembra 2011 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Mikuláš Dzurinda v. r.

Za vládu Kenskej republiky:

Uhuru Muigai Kenyatta v. r.
Anglické znenie textu